Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 126.82 Kb.
НазваЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір126.82 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

_______________ Лук’янихіна О.А.

"____"_______________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Управління кар’єрою"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям (спеціальності) підготовки

6.050201 «Менеджмент організацій»,

6.050107 «Економіка підприємства»

6.050104 «Фінанси»

6.050108 «Маркетинг»

Форма навчання денна


Характеристика навчальної дисципліни

______________за вибором студента ______________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)


Семестр викладання

Заг. обсяг

год./кред.

Аудиторні заняття, год.

СРС, год.

Форма контролю

Всього

Лк

Прак.

Всього

В тому числі

ІРС під керівництвом викладача

Самост. опрац. матеріалу

V

72/2

30

30

-

42

-

42

д/з


Розробник: Вишницька Олена Іванівна, асистент


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол №1 від 28.08.2009 року

Суми – 2009
1. МЕТА


Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового зростання працівників, а також набуття практичних навичок у побудові своєї кар’єри.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • надання комплексу теоретичних знань з проблем управління кар’єрою на підприємстві;

 • здобуття умінь і практичних навичок у розробці кар’єрних стратегій індивіда;

 • формування умінь здійснювати вибір кар’єри та складати особистий план кар’єри.


^ Місце дисципліни у навчальному процесі.

Навчальна дисципліна “Управління кар’єрою” є складовою комплексу управлінських дисциплін. До основних дисциплін, що забезпечують курс “Управління кар’єрою” відносяться основи менеджменту, управління персоналом.


2. ПРОГРАМА

1-й модульний цикл

Обсяг навчальної роботи 0,5 кред.


Вступ

Тема 1. Кар’єра: сутність, види, етапи

Основні поняття, пов’язані з вивченням кар’єри в сучасній економіці. Типологія кар’єри та класифікація кар’єри за різними критеріями. Етапи життя та етапи кар’єри, та їх взаємозв’язок.


^ Літ. основна: [1, стор. 236-241; 3, стор. 249-251; 4, стор.97-102; 5, стор.118-120].

Додаткова літ.: [11, стор.13-18].


Тема 2. Мотиваційно-ціннісні аспекти кар’єри


Ціннісні орієнтації особистості на різних етапах кар’єри. Мотиваційна обумовленість прагнення до кар’єри. Кар’єрні орієнтації та фактори розвитку кар’єри. Задоволеність кар’єрою. Задоволеність кар’єрою. Фактори гальмування кар’єри.


^ Літ. основна: [3, стор. 252-254; 5, стор. 120-121].

Додаткова літ.: [9, стор. 321-327; 11, стор. 19-27].


2-й модульний цикл

Обсяг навчальної роботи 0,5 кред.


Тема 3. Індивідуальна ділова кар’єра.

Кар’єра та особистісні інтереси та самовизначення. Розробка кар’єрних стратегій індивіда. Кар’єрні ризики. Пастки зони комфорту.


^ Літ. основна: [1, стор.242-244; 2, стор. 71-83; 3, стор.257-278; 5, стор.122-124].

Додаткова літ.: [9, стор. 328-337; 11, стор. 28-33].


Тема 4. Управління кар’єрою персоналу на підприємстві.

Методологічні основи управління кар’єрою. Планування кар’єри. Кар’єрограма. Система та механізм управління кар’єрою. Кадровий резерв: принципи формування, типологія, методи роботи з кадровим резервом.


^ Літ. основна: [2, стор. 328-336; 3, стор. 278-290; 4, стор. 104-109; 5, стор.125-130].

Додаткова літ.: [9, стор. 337-350; 11, стор. 34-46].


3-й модульний цикл

Обсяг навчальної роботи 1 кред.


Тема 5 Гендерні аспекти розвитку кар’єри.

Гендерні стереотипи та їх вплив на особистісний розвиток, освіту, професійну реалізацію. Особливості розвитку кар’єри жінок. Рольовий конфлікт у сімейних жінок, орієнтованих на розвиток кар’єри.


^ Додаткова літ.: [6; 7, стор. 189-248; 8, стор. 488-501; 10, стор. 101-124, 289-309].


Тема 6 Ділова кар’єра менеджера

Мотиви для обіймання менеджерських посад. Еволюція вимог до менеджерів. Розумові здібності, якості успішного менеджера.

Літ. основна: [1, стор. 244-248; 3, стор. 286-290; 5, стор. 127-130].

Додаткова літ.: [9, стор. 387-403; 11, стор. 48-67].


^ 3.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Заг.обсяг, годин

Лек., годин

Практ.,

годин

Лаб., годин

Самост. опрац. матер.,

годин

Інд. завд.,

годин

^ 1-й модульний цикл дисципліни

Тема 1


5

56
Тема 2


4

46
Контрольний захід за модульний цикл

1

12
^ Всього по модульному циклу

10

1014
^ 2-й модульний цикл дисципліни

Тема 3


5

56
Тема 4


4

46
Контрольний захід за модульний цикл

1

12
^ Всього по модульному циклу

10

1014
^ 3-й модульний цикл дисципліни

Тема 5

5

56
Тема 6

4

46
Контрольний захід за модульний цикл

1

12
^ Всього по модульному циклу

10

1014
^ Всього з навчальної дисципліни

30

3042


4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ немає.


5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ немає.


^ 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-дискусії.


7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з проблемних питань.

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


^ 8.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1

Лук'янихін В.О. Менеджмент персоналу : Навч. посіб. - Суми : Університетська книга, 2004. - 592 с.

Навч. посібник

290

2

Хміль Ф.І. Управління персоналом : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К. : Академвидав, 2006. - 488 с.

підручник

23

3

Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М.

Управління персоналом (+ Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.

Навч. посібник

6

4

Управління персоналом фірми / За ред. Крамаренко В.І. і Холода Б.І. - К. : ЦУЛ, 2003. - 272 с.

Навч. посібник

4

5

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом (+Доступ з локальної мережі СумДУ): Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. й доп. - К. : Кондор, 2005. - 308 с.

Навч. посібник

2^ 8.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальна література (підручники, навчальні посібники)


6. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-15 .

7. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 432 с.

8. Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 2004. – 536 с.

9. Персональный менеджмент: Учебник / під ред. С.Д. Резник — 2-е изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА-М, 2002. - 622 с. — Сер. "Высшее образование"

10. Предпринимательство : социально –экономическое управление / Под ред. Н.В. Родионовой, О.О. Читанавы. – М .: ЮНИТИ -, Единство , 2002. – 383 с .

11. Савельєва B.C., Єськов О.Л. Управління діловою кар'єрою. Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 176 с.

12. Ястремская Е., Попов А Карьера как важная составляющая морально -статусной мотивации // Бизнес - Информ . – 2004. – № 3-4 (288-289). – С .121-131.

13. Ястремська О., Яковенко К. Гендерний аспект принципів управління персоналом// Феномен гендер : соціокультурні виміри : Зб . матеріалів наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2004 р ., м .). – Алчевськ : ДонДТУ , 2004. – С .122-126.


Періодична література

 1. Проблемы теории и практики управления.

 2. Менеджмент в России и за рубежом

 3. Экономист

 4. Економіст

 5. Економіка України

 6. Бизнес-Информ

 7. Актуальні проблеми економікиРозробник програми асистент О.І. Вишницька


Завідувач кафедри управління д.е.н., проф. О.М. Теліженко

^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО – РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління кар’єрою»


 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год. / 2 кред.; лк. – 30 год./15; диф.залік.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 3.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 80 балів (2 кред.*40 бал./кред.).

 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях (0,3 К = 24 бали):

 • Лекції: 15 лк. * 1,6 бали/лк. = 25 бал.

б) Складання письмових модульних контролів (3 модульних контролі) - максимально 45 балів (при позитивному оцінюванні кожного від 9 до 15 балів);

в) Наукові доповіді студентів (при позитивному оцінюванні) – від 7 до 11 балів.


^ 5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами: 48...80 балів.

1 модульний цикл (при позитивному оцінюванні): 5 лк.*1,6 +15 мод.к.= 23 бб. (min 8 бб)

2 модульний цикл (при позитивному оцінюванні): 5 лк.*1,6 +15 мод.к.= 23 бб. (min 8 бб)

3 модульний цикл (при позитивному оцінюванні): 5 лк.*1,6 +15 мод.к.+11 наук.д.= 44 бб. (min 8 бб)

^ 6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання модульних контролів студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

^ 7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента. Підсумкова семестрова оцінка ведеться за національною шкалою оцінювання та європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до накопичених або визначених на підсумковому семестровому контролі рейтингових балів визначається за такою шкалою:Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

72≤RD≤80

B

Дуже добре

4 (добре)

68≤RD<72

C

Добре

60≤RD<68

D

Задовільно

3 (задовільно)

52≤RD<60

E

Достатньо – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

48≤RD<52

FX

Незадовільно – можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

28≤RD<48

F

Незадовільно – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD<28


Студенти, які бажають підвищити свою семестрову оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 28 до 48), складають додатковій захід семестрового підсумкового контролю – диф. залік (за процедурою письмового іспиту),. В цьому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%. Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 28 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.


Викладач навчальної дисципліни асистент О.І. Вишницька


Завідувач кафедри д.е.н., проф. О.М. Теліженко


«___»____________ 200 __р.

Схожі:

Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую в о. декана факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. “ ” 2009 р. Регламент
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є іспит
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconВ.Є. Лук’янченкова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів І положень управління персоналом...
Затверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. \" \" 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconВ. М. Андреева, О.І. Лук’яненко програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління попитом” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи