«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 323.41 Kb.
Назва«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата19.08.2012
Розмір323.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету економіки

та менеджменту

_________О.В. Прокопенко

« ___»_______2010р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« Управління персоналом»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Спеціальність6.030601 "Менеджмент організацій"

Форма навчання – денна
ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

викладан

ня

Загальний

обсяг , годин/кредит

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

Ісп(д.залік)

Всього

Лекції

Практичні

(семінарські)

Лабора

торні

Всього

У тому числі

ІРС

під керівн. викла-

дача

Інд. за-

вдання вид/об-

сяг

Само-

стійне опрацю-

вання матеріалу

6

144

60

30

30

-

84
+
Диф.залік

7

36

20

10

10
1616

Іспит

7

36

0

0

0
36

10

26
К. р.Розробники : к.е.н доц.Лукянихін В.А.

аспірант Таранюк К.В.

аспірант Безуська А.Ю.


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № від__________2010р.


Суми -2010р.

МЕТА

Мета викладання дисципліни «Управління персоналом» полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління персоналом організацій( підприємств, фірм, установ), методів формування та розвитку персоналу.

ПРОГРАМА

  1. Завдання викладання дисципліни


- сприяння розумінню суті та соціальної значимості професії менеджера з людських ресурсів; місця і ролі курсу в системі менеджменту та формувати якостей менеджера з людських ресурсів;

розвиток здібностей, що дозволяють менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з врахуванням розвитку й ефективності використання їх кадрового потенціалу;

- формувати знання методологічних основ управління персоналом і навики використання соціально-психологічних методів управління.

Предметом курсу управління персоналом с система знань, пов'язаних ; цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайнятих працею. (персоналом) : метою забезпечення ефективного функціонування організації та задоволення потреб робітника й інтересів трудового колективу.

Зміст курсу принципи та методи управління персоналом, теоретичні та практичні проблеми функціонування систем управління персоналом, шляхи реалізації кадрової політики, вибір максимально ефективної технології управління.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективне управління персоналом з метою повного використання можливостей людини до праці, зокрема: основні поняття управління персоналом; методологічні основи управління персоналом; еволюцію підходів в управлінні персоналом; методи управління персоналом; організаційні та психологічні аспекти управління людськими ресурсами; основи планування кадрової роботи в організації; методи підбору та відбору кадрів; методи оцінки та навчання персоналу; управління системами компенсації та розвитку кар'єри сні робітників організації; основи кадровою , діловодства.

Студент повинен вміти; розробляти кадрову політику організації; кваліфіковано провести відбір персоналу; планувати необхідну чисельність персоналу; професійно розвивати та навчати кадри підприємства; правильно мотивувати та визначати заробітну плату й оцінювати трудову діяльність персоналу; працювати з резервом керівників; координувати діяльність всіх служб і підрозділів організації в сфері ефективного управління людськими ресурсами; формувати організаційну культуру підприємства на основі використання світового досвіду управління персоналу особливостей національної ділової культури; планувати й організовувати особисту діяльність, сполучати в ній основні принципи управління, застосовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні й ефективні стилі та методи роботи.


^ 1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі

Навчальна дисципліна "Управління персоналом є складовою комплексу управлінських дисциплін.

Перелік основних дисциплін: що забезпечують основи менеджменту, загальна економічна теорія, економіка підприємства.

Крім того, сфера знань "Управління персоналом" спирається па ряд наукових теорій:

економічних (ринок праці, міжнародні відносини, теорія планування, економічні методи, економічна інформація, витрати на персонал тощо):

психологічних (загальна психологія, теорія поведінки, конформізм, психологія праці та іп.);

соціальних (групова поведінка, психологія спілкування. теорія організації, трудове і соціальне право, політологія, конфліктологія тощо).

^ Тема 1. Методологічні основи управління персоналом

Вступ. Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови

та графік модульно-рейтингового контролю знань 3 дисципліни Методологічні основи управління

персоналом . Місце управління персоналом у системі сучасних наук . Рівні управління. Основа теорії управління:екологія та кібернетика. Походження поняття "менеджмент". Різниця в поняттях "управління"

га "менеджмент". Самоменеджмент . Наукові . Теорії. на які спирається дисципліна управління

персоналом. Менеджмент як мистецтво. Характеристики практичного застосування

професійного підходу в управлінні.


Еволюція управління персоналом

Початок історії виникнення управління персоналом. Управління персоналом в різні епохи розвитку людства. Технократизм і його етапи : ранній , класичний, гуманістичний. Еволюція кадрових служб. Історія управління кадрами в колишньому Радянському Союзі. Раціоналістичний і поведінковий напрямки розвитку науки та сфери практичної діяльності « управління персоналом». Концепції» наукового управління» Ф. Тейлора, «ідеальної бюрократії» М.Вебера. Теорія людських ресурсів Е.Мейо та її послідовники : А.Маслоу, Д.Макгрегор, .Термін Дж. Спейтса «Управління кадрами» . Зародження ситуативного підходу . Виникнення теорії В. Ойчі. Пасивне реактивне та активне управління персоналом.

Концепція управління персоналом. Поняття і складові концепції управління персоналом. Мета, завдання і функції управління персоналом. Сутність поняття управління персоналом". Історія розвитку наукових поглядів галузі управління персоналом. Рівні управління персоналом. Методи управління персоналом: адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні. Цілі, завдання, організаційна структура кадрової служби у сучасній організації

Модель управління персоналом. Рівні управління персоналом. Модель управління персоналом, побудована з позицій системного підходу. Циклічний характер процесу управління персоналом. Механізм управління персоналом. Лінійні та функціональні керівники. Концепція спільної відповідальності. Категорія «ефективність». Суть економічної та соціальної ефективності управління персоналом


^ Тема 2. Організаційні аспекти управління персоналом.


Організація та її середовище: роль людського фактору. Сутність поняття "організація". Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Організація як соціотехнічна система. Класифікації внутрішніх змінних організації. "Кільце оновлення" організації. Люди як центральний елемент і внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Поняття стратегії . Процес стратегічного планування. Системний та ситуаційний погляди на організацію. Правові аспекти трудової діяльності і персоналу організації . Кадрова служба організації . Кадрова служба організації. Фактори ефективної роботи кадрової служби організації. Ефективність організації служби управління персоналом. Організаційна структура кадрової служби підприємства. Поняття посади. Посадова інструкція менеджеру з кадрів.

Культура організації. Поняття організаційної культури. Характеристики культури організації. Елементи організаційної культури. Рівні організаційної культури. Культура багатонаціональної компанії. Компоненти національної культури за Е. Хофстидом .

Персонал як об'єкт менеджменту організації. Поняття "персонал", "людські ресурси". "трудові ресурси". Зайнятість як економічна категорія, види зайнятості: первинна, вторинна. неповна, тіньова. Фрикційне, структурне та циклічне безробіття. Інтегральні характеристики потенціалу співробітників організації: робоча сила, трудовий потенціал "людський капітал" організації. Чисельність персоналу організації: фактична та планова. Абсолютні та відносні показники обороту та плинності кадрів. Поняття категорії персоналу. Класифікація персоналу на робітників і службовців. Поняття адміністрації. Поняття професії та спеціальності. Класифікації персоналу за віком, стажем, формами та системами оплати праці, за рівнем освіти. статтю. Професійна компетентність і її різновиди: функціональна, інтелектуальна ,ситуативна, соціальна. Професійна придатність . Компетенція. Специфіка людських ресурсів.


^ Тема 3 . Соціально-психологічні аспекти управління персоналом


Поведінка як центральна категорія оцінки персоналу

Поведінка як центральна категорія управління персоналом. Структура індивідуальної поведінки. Основні положення теорії організаційної поведінки складові розумових здібностей співробітника Сутність аналізу роботи. Поняття психіки. Психологія та її основні напрямки: біхевіоризм гештальт -психологія. Психоаналіз

Особистість як об'єкт управління

Поняття людини, індивіда, індивідуальності. Характеристики особистості: інтелект. здібності, задатки, обдарованість, талант. геніальність, спрямованість, темперамент. психічний стан та ін. Суть теорій типологій та особистісних рис, когнітивного та психодинамічного підходів, індивідуальної та аналітичної психології та ін.

Міжособистісні стосунки у трудовому колективі

Суть та ознаки колективу: наявність, загальної мети у всіх членів, психологічне визнання групою кожного 3 членів, ототожнення кожного з членів з групою, культура. Види колективів: гомогенні та гетерогенні, з функціональною, соціальною, поведінковою та ін. видами структур, офіційні та неофіційні, формальні та неформальні, малі та великі тощо. Суть команди. Міжособистісні відносини, структура міжособистісної взаємодії. Сумісність і спрацьованість членів команди. Ціннісно-орієнтаційна єдність, індекс згуртованості та індекс інтеграції колективу. Групова однодумність та остракізм

Мотивація персоналу організації

Процес мотивації. Поняття мотиву та стимулу. Ранні теорії мотивації. Теорії мотивації А. Сміта та його послідовників. Мотиваційні теорії З. Фрейда та неофрейдистів. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Теорія потреб М. Тугап-Барановського. теорія ієрархії потреб Л. Маслоу. Теорія К. Альдерфера. Теорія Д. МакКлеланда.'Теорія мотиваційної гігієни Ф. Герцберга. Теорії "X" та "У" Д. МакГрегора. Теорія "Z" В. Оучі. Теорія очікувань В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Теорія постановки цілей. МодельПортера-Лоулера

^ Тема4. Процеси управління персоналом

Планування персоналу

Суть процесу планування персоналу. Етани планування людських ресурсів. Кількісна і якісна оцінка потреби в персоналі. Прогнозування чисельності персоналу. Методи прогнозування потреб у людських ресурсах: метод екстраполяції, метод експертних оцінок, застосування комп'ютерних моделей. Внутрішньоорганізаційні фактори, які впливають на потреби організації в персоналі. Структура типового оперативного плану роботи 3 персоналом в організації. інформація про персонал. Розрахунок чисельності персоналу: поточний і довгостроковий

Набір персоналу

Поняття прийому на роботу. Елементи процесу прийому на роботу. Процес набору персоналу. Набір персоналу зовні та в самій організації. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел набору персоналу. Методи набору персоналу. Вербування персоналу. Набір персоналу в навчальних закладах. Місцеві центри зайнятості. Приватні агентства з відбору кадрів. Опосередковане вербування персоналу. Презентації та ярмарки вакансій. Використання засобів масової інформації. Реклама в пресі. Зміст оголошення про прийом на роботу. Пабліситі. Метод чекання осіб, які "навмання" пропонують свої послуги. Набір персоналу за допомогою співробітників організації. Вторинне наймання персоналу. Внутрішній ринок праці. Альтернатива найманню: понаднормова робота, структурна реорганізація, тимчасове наймання. Оцінка якості набору персоналу

Відбір персоналу

Сутність процесу відбору персоналу. Етапи процесу відбору персоналу. Первинний відбір кадрів. Методи збору інформації, яка використовується при процесі відбору: іспити,співбесіди, центри оцінки. Методи первинного відбору кадрів: аналіз анкетних даних, тестування, експертиза почерку. Вимоги до технології оцінки. Рекомендації щодо ефективного проведення співбесіди. Питання. які потрібно з'ясувати в ході попередньої співбесіди. Види інтерв'ю: за біографією кандидата, за ситуацією, за професійними й особистими якостями. Рішення про зарахування нового співробітника

Профорієнтація і адаптація персоналу

Поняття адаптації. Соціальна адаптація. Професійна орієнтація. Первинна та вторинна адаптація. Професійна, психофізіологічна. соціально-психологічна адаптація. Професійна орієнтація в організаціях Японії та США.

Аспекти адаптації робітників, закріплені законодавством України. Адаптація людини до роботи та адаптація роботи до людини. Стратегії адаптації. Цілі системи управління адаптацією та профорієнтацією в організації

Навчання персоналу

Суть процесу навчання персоналу. Основні вимоги, що забезпечують ефективність програм навчання. Особливості навчання персоналу організацій у різних країнах. Етапи ділової активності людини, які визначають, її здатність до навчання. Питання, які потрібно враховували під час підготовки до процесу навчання. Поради керівнику для ефективною проведення навчання. Методи індивідуального навчання:коачинг і наставництво, самостійне навчання, ротація. Методи групового навчання: лекції. ділові ігри, обговорення практичних ситуацій. Рекомендації щодо підготовки до проведення навчальних курсів.

Оцінка персоналу

Сутність процесу оцінки персоналу. Оцінка трудової діяльності, орієнтована на результати праці. Фактори, які впливають на оцінку результативності праці персоналу. Цілі оцінки результатів діяльності персоналу. Оцінка результатів роботи працівників. Поняття атестації. Суть процесу атестації. Атестаційна співбесіда. Методи атестації: метод стандартних оцінок, порівняльні методи, управління за допомогою установки цілей. Бесіди зі співробітниками після атестації. Рекомендації організаторам програми атестації. Нетрадиційні

методи оцінки персоналу: 360о атестація, психологічні методи оцінки, застосування комплексу методів центами оцінки персоналу. Непрямі методи оцінки персоналу: оцінка характеру людини, оцінка зовнішності людини

Управління компенсацією

Поняття "управління компенсацією". Термін "заробітна плата". Моделі визначення заробітної плати. Класифікація систем компенсації на традиційну та нетрадиційну. Мінімальна заробітна плата. Огляди компенсації на ринку праці. Процес визначення величини винагороди окремому працівнику. Система оплати праці. Тарифна система оплати праці. Погодинна оплата праці. Можливості застосування погодинної оплати праці. Відрядна й акордна системи оплати праці. Розрахунок акордної оплати праці: за грошовим або погодинним акордом. Переваги та недоліки акордної оплати праці. Преміальна оплата праці. Участь комплексу методів центами оцінки персоналу. Непрямі методи оцінки персоналу: оцінка характеру людини, оцінка зовнішності людини Управління компенсацією Поняття "управління компенсацією". Термін "заробітна плата". Моделі визначення заробітної плати. Класифікація систем компенсації на традиційну та нетрадиційну. Мінімальна заробітна плата. Огляди компенсації на ринку праці. Процес визначення величини винагороди окремому працівнику. Система оплати праці. Тарифна система оплати праці. Погодинна оплата праці. Можливості застосування погодинної оплати праці. Відрядна й акордна системи оплати праці. Розрахунок акордної оплати праці: за грошовим або погодинним акордом. Переваги та недоліки акордної оплати праці. Преміальна оплата праці. Участь співробітників у прибутку підприємства. Комісійні або системи стимулювання продажів. Системи плати за знання та компетенції. Пільги, надбавки та доплати. Система вибору винагороди за принципом "самообслуговування в кафетерії". Зв'язок процесів мотивації та компенсації


^ Тема 5. Роль керівництва в управлінні персоналом організації


Кадрова політика

Поняття кадрової стратегії га кадрової політики. Широке та вузьке тлумачення кадрової політики. Політика як компонент реалізації стратегії організації. Поняття тактики управління персоналом. Процедури та правила управління персоналом. Дві основні моделі управління персоналом (у США та Японії). Основна мета та головні напрямки кадрової політики. Класифікація кадрової політики за типами: пасивна, реактивна, превентивна, активна. Відкрита та закрита кадрова політика. Етапи кадрової політики: нормування, програмування і моніторинг персоналу. Групування функцій управління персоналом відповідно до класичної класифікації функцій менеджменту. Етапи управління персоналом.

Підготовка та розвиток керівного персоналу.

Процес планування й підготовки резерву керівників організації. План розвитку. Спадкоємці або дублери. "Хай-по". Методи підготовки і підвищення кваліфікації керівників: консультації, спеціальна розробка актуальної проблеми, метод дискусій, ділові ігри, методи аналізу ситуації, метод розбору інцидентів, метод програвання ролей. Метод "розбирання пошти", метод проекту. стажування, ознайомлювальні семінари, курси з управління. Розрахунок ефективності підготовки керівників.

Управління кар'єрою в організації.

Поняття кар'єри та управління кар'єрою. Різновиди кар'єри. Спонукальні мотиви кар'єри. Теорія вибору кар'єри Дж. Роланда. Наростаючий темп просування працівників. Стадії процесу здійснення кар'єри. Процес планування кар'єри. Фази кар'єри. Ефективність кар'єри. Адаптованість кар'єри. Тотожність кар'єри. Процес соціалізації .

Оптимізація персоналу.

Суть процесу оптимізації персоналу. Звільнення. Поради керівникові щодо звільнення підлеглого. Правила звільнення. Альтернативи звільненню. Плинність кадрів: фізична й психологічна. Обставини, які зумовлюють плинність кадрів. Підстави припинення трудового договору. Умови переведення працівника на іншу роботу.

Нова парадигма управління персоналом.

Проблема єдиного правильного способу управління персоналом. Дві сфери безпосереднього впливу керівників на продуктивність. Сучасні вимоги до якостей менеджерів 3 людський ресурсів. Лідерство змін. Не направляти, а спрямовувати. Якість трудового життя. Чинники, що визначають продуктивність розумової праці. Відповідність системи управління персоналом сучасній ефективній організації. Стратегічний і тактичний підходи до вибору м'якої, жорсткої або комбінованої моделі управління людьми.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний

обсяг , годин/кредит

Лекції

Практичні

(семінарські

Лабора

торні

Само-

стійне опрацю-

вання матеріалу

Інд. за-

вдання вид/об-

сяг

Семестр 6

1-й модульний цикл дисципліни

Тема1. Методологічні основи управління персоналом

20

4

4

-

12
Тема 2. Організаційні та соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

28

6

6

-

16
Контрольний захід за модульний цикл: контрольна робота^ Всього по модульному циклу

48

10

10
16

2-й модульний цикл дисципліни

Тема 3. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом40

10

10

-

28
Контрольний захід за модульний цикл: контрольна робота^ Всього по модульному циклу

48

10

10
28

3-й модульний цикл дисципліни

Тема 4. Процеси управління персоналом


48

10

10

-

28
Контрольний захід за модульний цикл: диференційний залік^ Всього по модульному циклу

48

10

10
28
Всього за семестр (для дисциплін, що викладаються протягом декількох семестрів)

144

30

30
84
Семестр 7

4-й модульний цикл дисципліни

Тема 5.Роль керівництва в управлінні персоналом організації


36

10

10
16
Контрольний захід за модульний цикл: іспит^ Всього по модульному циклу

36

10

10
16
5-6-й модульні цикли дисципліни

Курсова робота

36


26

К.р.-10

Всього по модульному циклу

36


26

10

Всього за семестр (для дисциплін, що викладаються протягом декількох семестрів)

72

10

10
42

10

Всього 3 навчальної дисципліни

216

40

40
126

10

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ )ЗАНЯТЬ

1.Характеристики практичного застосування професійного

підходу в управлінні.

2. Функціональний і процесний підходи в управлінні

персоналом

3. Модель управління персоналом, побудована

з позицій системного підходу.

4. Оцінка персоналу, адаптація, профорієнтація,

оптимізація чисельності персоналу –

вирішення практичних ситуацій, проведення тестів

5. Характеристики культури організації.

6. Інтегральні характеристики потенціалу

співробітників організації: робоча сила,

трудовий потенціал, "людський капітал" організації

7. Структура індивідуальної поведінки

8 . Ознаки колективу

9. Етапи планування людських ресурсів

10. Методи збору інформації, яка використовується при процесі

відбору.

11. Етапи ділової активності людини.

12. Методи підготовки і підвищення кваліфікації керівників

13. Звільнення. Поради керівникові щодо звільнення підлеглого-2 години


-2 години


-2 години


-4 години


-4 години

-4 години


4 години

2 години

4 години

4 години


2 години

4 години

2 години

Всього 40 годин

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

Завдання для самостійної роботи ,

передбачені навчальним планом.

1.Влада і лідерство

2.Управління комунікаціями

3.Відносини організації 3 профспілками

4.Аспекти кадрового діловодства

5.Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичної роботи


10години

10години

10години

10годин

86годин

Всього

126годин
Б.Навчальний проект

Курсова робота з дисципліни "Управління персоналом" ( є закінченим рішенням наукової або прикладної організаційно-економічної задачі.

Тематика і зміст курсової роботи визначається основними задачами вивчення дисципліни та відповідає темі дипломної роботи.

Тематика курсових робіт може бути згрупована наступним чином:

 1. теми, які пов'язані з питаннями, що стосуються галузі або регіону;

 2. теми комплексного характеру, які окреслені рамками окремої організації;

 3. теми, які висвітлюють окремі напрями управління персоналом організації

В процесі курсового проектування слухач повинен показати знання в області:

 1. методики проведення управлінського аналізу персоналу організації;

 2. методики та техніки проектних розрахунків;

 3. методики планування персоналу організації;

4) методики та техніки розрахунків чисельності персоналу організації.

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань га практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу. Курсова робота може виконуватись як частина дипломної роботи.

Норма часу СРС 26год.

З них консультації по курсовій роботі - 10 год.

Номер заняття

Питання для самостійного вивчення

Обсяг годин

Посилання на літературу

1.

^ Пояснення мети курсової роботи. Загальні вимоги до її виконання. Консультування щодо підбору літератури та збору вихідних даних. Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи. Порядок рецензування та захисту курсової роботи. Перелік тем робіт.

2

[15,c.3-11]

2,3

^ Обґрунтування вибору теми курсової роботи. Підбір літератури та збір вихідних даних. Узгодження плану курсової роботи. Формулювання мети і задач курсової роботи

2

[15,c.17-20]

4,5

^ Розділ 1-й курсової роботи. Ознайомлення з теоретичними роботами ( монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) . Огляд матеріалів про соціально-економічний розвиток країни, опубліковані на сторінках центральних і обласних газет. Підбір конкретних матеріалів.

2

[15,c.3-20]

6,7,8

^ Розділи 2-й і 3-й курсової роботи. Уточнення , за необхідності , плану роботи. Залучення даних конкретного підприємства або організації. Використання підібраного матеріалу з метою ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, і як вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, визначення узагальнуючих характеристик або пошуку закономірностей у розвитку. Формування висновків. Рецензування та захист курсової роботи

4

[15,c.3-20]
Всього за семестр

10


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Особливістю організації навчання є використання активних методів передачі
навчання знань, зокрема, курс включає у себе семінари-диспути та розв'язання кейсів з

ключових тем дисципліни, рольові та ділові ігри мистецтво публічних виступів", управлінські навики: делегування повноважень, мотивування персоналу, управління командою", „Резюме-презентація-співбесіда", проведення тренінгів управління ефективними комунікаціями: ведення переговорів", управління конфліктами".

Під час вивчення дисципліни слухачі виконують курсову роботу кадровий аудит та аналіз ефективності роботи кадрових служб", яка включає в себе дослідження конкретного структурного підрозділу та системи кадрового менеджменту державного підприємства чи установи.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Графік модульно-рейтингового контролю


^ 6-Й семестр

Номер

кредита

Теоретичний матеріал

модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні

роботи

Тижні

семестру

1

Розділ 1,2

Письмовий

1,2,3,4,5,6

1-6

2

Розділ 3

Тестування

7,8,9

7-13

3

Розділ 4

Письмовий

10,11,12

14-19

^ 7-й семестр

4

Розділ 5

Письмовий^ Курсова робота

1

План, дані

Тижні семестру

1-6
2

Розділ 1,2

Тижні семестру

7-19
3

Розділ 3

Тижні семестру

20-23
4

Захист К.р.

Тижні семестру

24-25

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Лук'янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. - Суми: ВТД „Університетська книга ", 2004. - 592с.

 1. Управление персоналом организации: Уч./ Под ред. А.Я. Кибанова. - 3-е изд., доп. И перераб, - ИНФРА-М, 2006. - 638 с.

 2. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. Пос. / Под ред. Проф. А.Я. Кибанова. –

М.: ИНФРА-М, 2002. - 296 с.

 1. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы:

Пер. с англ. - 8-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 662 с.

 1. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. -СПб.: Изд-во «Речь»; 000 «Сидоренко и Ко», 2008. - 336 с.

 2. Торн К., Маккей Д. Тренинг. Настольная книга тренера. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

 3. Благун І.Г., Воронко Р.М., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент. - Львів : Магнолія - 2006, 2007. - 251 с.

 4. Гурне Б. Державне управління: Навч. посіб. - К. : Основи, 1993. - 197 с.

 5. Реорlе Маnаgemеnt http://www.реорlеmanagement.со.uk

 6. Управление персоналом: : http://www.TOP-PERSONAL.ru

^ 11.СПРАВ0ЧНИК КАДРОВИКА:

12.Урядовий портал http://www.kmu.gоv.ua

13.Балацький 0. Ф., Кузьменко С. В.. Лук'янихін В. 0. Опорний конспект лекцій 3 курсу "Основи

менеджменту". Суми: Видавництво СумДУ, 2001. 86 с.

14.Петрушенко М.М. Опорний конспект лекцій 3 курсу "Управління персоналом"

15.Петрушенко М.М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисціпіліни

"Управління персоналом"


ЛІТЕРАТУРА


Номер

п/п.

Назва

Вид

Наявна

кількість

примірників
^ А.Основна література

1

Лук’янихін В. 0. Менеджмент персоналу: Навч.

посіб. Суми: ВТД «Університетська книга».

2004. 592 с.

навчальний

посібник

50

2

Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукьянихин

В.А.. Науменкова С.В. Управление персоналом

организаций (конспект лекций). - Сумьі: УАБД.

1996. - 188 с.

конспект

лекцій

15

3

Шекшня С.В. Управление персоналом

современной организаций. Управленско-

практическре пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 1998. 352 с.

Навчально-

практичиий

посібник

2

4

Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб.

пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

446 с.

навчальний

посібник

1

5

Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по

кадрам. М.: Издательство НОРМА. 2000. 560

підручник

1

Б. Додаткова література

6

Андруціків Б. М.. Кузьмін 0. Є. Основи

менеджменту. Львів: Світ, 1995. 296 с.

підручник

30

7

Дятлов В.А.. Кибанов А.Я., Пихало В.Т.

Управление персоналом: Учеб. пособие для

студентов экономических вузов и (факультетов /

Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: "Издательство

ПРИОР", 1998.--512 с.

навчальний

посібник

1

8

Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы

менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1998.

704 с.

підручник

1

9

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи

менеджменту: Підручник. К.: "Академвидав",

2003. 416 с.

підручник

5

10

Щекин Г. Организация и психология

управлення персоналом: Учеб.-метод. пособие.

К.: МАУП. 2002. 832 с.

навчально-

методичний

посібник

1

11

Храмов В.О.. Бовтрук А.П. Основи \правління

персоналом: Навч.-метод, посіб. К.: МАУП.

2001. 112 с.

навчально-

методичний

посібник

1
Науково-методична література видавництва СумДУ

12

Балацький 0. Ф., Кузьменко С. В.. Лук'янихін

В. 0. Опорний конспект лекцій 3 курсу "Основи

менеджменту". Суми: Видавництво СумДУ,

2001. 86 с.

конспект

лекцій

25

13

Петрушенко М.М. Опорний конспект лекцій 3

курсу "Управління персоналом"

конспект

лекцій

електронний

варіант

14

Петрушенко М.М. Методичні вказівки для

виконання курсової роботи з дисціпіліни

"Управління персоналом"

методичні

вказівки

електронний

варіантРозробник програми к.е.н., доц. Лук’янихін В.О


Завідувач кафедри д.е.н., проф. Теліженко О.М.

Схожі:

«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2011р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є формування систематизованого комплексу знань щодо основних учасників їх взаємовідносин,...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Лук’янихіна О. А. " " 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є вивчення теоретичних основ з планування, організації, мотивації та контролю службового...
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко 2009 р. Регламент підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни
Згідно навчального плану підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Основи планування у підприємництві» є іспит
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак 2011 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
«затверджую» Декан факультету економіки та менеджменту О. В. Прокопенко 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую Декан факультету Тесет о. Г. Гусак 2011 р. Робоча програма з навчальної дисципліни
Спеціальність: 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи