Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” icon

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства”
Скачати 293.9 Kb.
НазваМетодичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства”
Дата30.09.2012
Розмір293.9 Kb.
ТипДокументи


Методичні матеріали

до самостійної роботи студентів

з дисципліни „Економіка підприємства”

Список рекомендованої літератури

з дисципліни „Економіка підприємсТва”


Базовий підручник

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

Підручники

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

2. Економіка підприємства. Навча.-метод. пос. для самостійної роботи. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

3. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: Изд-во «Университетская книга», 2000. – 200с.

4. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А. Швандера. – 2-е изд., перер.и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742с.

5. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты и задачи, ситуации. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 222 с.


перелік питань для підготовки до іспитів
^

по дисципліні „Економіка підприємства”

 1. Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування. Зовнішнє середовище підприємства.

 2. Класифікація підприємств. Об’єднання підприємств та їх характеристика.

 3. Поняття та класифікація персоналу. Визначення чисельності окремих категорій персоналу. Кадрова політика підприємства.

 4. Продуктивність праці та її вимірювання. Фактори підвищення продуктивності праці. Оцінка рівня підвищення продуктивності праці за факторами.

 5. Економічна сутність та класифікація основних виробничих фондів. Оцінка основних фондів.

 6. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Оцінка ефективності використання та відтворення основних фондів.

 7. Оборотні кошти підприємства, їх нормування. Оцінка ефективності використання оборотних коштів.

 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи підприємства. Оцінка вартості та амортизації нематеріальних активів.

 9. Поняття та склад інвестицій. Джерела фінансування виробничих інвестицій. Оцінка ефективності виробничих інвестицій.

 10. Загальна характеристика фінансових інвестицій (інвестицій у цінні папери). Оцінка ефективності випуску та реалізації цінних паперів.

 11. Інвестиційні проекти підприємства, етапи їх розробки. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

 12. Інноваційні процеси на підприємстві. Оцінка ефективності технічних інновацій.

 13. Формування виробничої потужності підприємства. Методичні принципи розрахунку виробничої потужності. Показники рівня її використання.

 14. Прогнозування розвитку підприємства. Методичні основи планування діяльності підприємства. Стратегічне планування.

 15. Бізнес-план, його структура та порядок розробки. Поточний план підприємства та його структура.

 16. Поняття і класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції. Основи маркетингової діяльності на підприємстві.

 17. Виробнича програма підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

 18. Поняття, показники та методи оцінки якості продукції. Конкурентоспроможність продукції.

 19. Стандартизація та сертифікація продукції. Державний контроль за якістю. Внутрішньовиробничий технічний контроль.

 20. Мотивація трудової діяльності. Поняття та функції заробітної плати. Механізм державного регулювання оплати праці.

 21. Тарифна система оплати праці та її складові елементи.

 22. Форми та системи заробітної плати. Доплати, надбавки до заробітної плати.

 23. Організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства.

 24. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат.

 25. Кошторис виробництва. Собівартість валової, товарної та реалізованої продукції. Критичний обсяг виробництва продукції.

 26. Визначення собівартості окремих виробів (калькулювання собівартості продукції). Методи калькулювання.

 27. Ціни на продукцію: характеристика, види, чинники ціноутворення. Методи ціноутворення на підприємстві.

 28. Характеристика фінансової діяльності підприємства. Планування фінансів.

 29. Формування прибутку підприємства. Напрямки його використання.

 30. Економічна сутність ефективності виробництва. Види ефективності виробництва. Вимірювання ефективності діяльності підприємства.

 31. Оцінка фінансового стану підприємства, його фінансової стійкості та платоспроможності.

 32. Реструктуризація підприємства. Види реструктуризації та практика її здійснення.

 33. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства. Програма та проект санації.

^ Перелік типових задач

по курсу „Економіка підприємства”

та методичні вказівки до їх розв’язання


Завдання 1

Визначити балансову вартість основних виробничих фондів підприємства на початок кварталу та квартальну суму амортизаційних відрахувань. Вихідні дані наведені у таблиці 1.


Показник


Значення

Балансова вартість основних фондів на початок кварталу, що передував звітному, тис.грн..

43800

Суми витрат підприємства у кварталі, що передував звітному, тис.грн., у тому числі:
- на придбання нових основних фондів

5644

- на капітальний ремонт основних фондів

2556

- на реконструкцію приміщень і модернізацію устаткування

2064

Вартість виведених з експлуатації основних фондів у кварталі, що передував звітному, тис.грн.

1366

Сума амортизаційних відрахувань у кварталі, що передував звітному, тис.грн.

5601

Відсоткове співвідношення окремих груп основних фондів, %:
Перша група

33,3

Друга група

22,8

Третя група

43,9

Четверта група

0


Методичні вказівки

Балансова вартість групи основних фондів підприємства на початок розрахункового періоду обчислюється за формулою

Б(а) = Б(а-1) + Вн(а-1) + Вкр(а-1) + Вм(а-1) – Вв(а-1) – А(а-1),

де Б(а-1) – балансова вартість даної групи основних фондів підприємства на початок періоду, що передував розрахунковому;

Вн(а-1) – витрати на придбання нових основних фондів у періоді, що передував розрахунковому;

Вкр(а-1) - витрати на здійснення ремонту основних фондів у періоді, що передував розрахунковому;

Вм(а-1) – витрати на реконструкцію виробничих приміщень, на модернізацію устаткування у періоді, що передував розрахунковому;

Вв(а-1) – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував розрахунковому;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував розрахунковому.

Амортизаційні відрахування у розрахунковому році визначаються диференційовано за кожною групою основних фондів за формулою

А(а) = Б(а) * На/100,

де Б(а) - балансова вартість групи основних фондів на початок розрахункового періоду;

На – квартальна норма амортизаційних відрахувань даної групи основних фондів. Згідно з чинним законодавством встановлені такі квартальні норми амортизаційних відрахувань:

перша група – 2%, друга група – 15%, третя група – 6%, четверта група – 10%.


Завдання 2

Визначити середньорічну вартість основних фондів та їх вартість на початок наступного за звітним року. Розрахувати показники фондовіддачі, рентабельності основних фондів, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів. Вихідні дані наведені у таблиці 2.


Показник

Значення

Вартість основних фондів на початок звітного року, тис.грн..

9530

Введено в дію основних фондів у звітному році, тис.грн.:
З 1 лютого

1675

З 1 листопада

2126

Виведено з експлуатації основних фондів з 1 травня звітного року, тис. грн.

2132

Обсяг товарної продукції у звітному році, тис.грн.

6377

Собівартість товарної продукції у звітному році, тис.грн.

4300

Загальна чисельність робітників, чол..

292


Методичні вказівки

Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою

Фср = Фп + Фн * tp/12 – Фв * tп/12,

де Фп - вартість основних фондів на початок звітного року;

Фн - вартість нових основних фондів, введених в експлуатацію у звітному році;

Фв - вартість виведених з експлуатації основних фондів у звітному році;

tp – кількість місяців експлуатації введених в дію нових основних фондів у звітному році;

tп - кількість місяців, протягом яких основні фонди були виведені з експлуатації у звітному році.

Вартість основних фондів на початок наступного за звітним роком визначається за формулою

Фнз = Фнр + Фн – Фв .

Показник фондовіддачі основних фондів визначається шляхом ділення вартості виробленої товарної продукції на середньорічну вартість основних виробничих фондів. Рентабельність основних фондів обчислюється діленням прибутку від реалізації товарної продукції на середньорічну вартість основних фондів. Прибуток від реалізації товарної продукції розраховується різницею між обсягом реалізованої продукції та її собівартістю. Фондомісткість продукції розраховується як частка від ділення середньорічної вартості основних фондів на обсяг товарної продукції. Фондоозброєність праці обчислюється діленням середньорічної вартості основних фондів на середньорічну чисельність робітників. Коефіцієнт оновлення основних фондів розраховується відношенням суми введених в дію основних фондів до середньорічної їх величини. Коефіцієнт вибуття основних фондів розраховується відношенням суми основних фондів, що вибули з експлуатації протягом поточного року, до середньорічної їх величини.


Завдання 3

Визначити показники оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання. Вихідні дані наведені у таблиці 3.

Показник

Значення

Реалізована продукція у звітному році, тис.грн..

920

Середньорічний залишок оборотних коштів у звітному році, тис.грн.:

186

Збільшення обсягу реалізованої продукції у наступному році, %

16

Скорочення оборотності оборотних коштів у наступному році, дні

12

Методичні вказівки

Ефективність використання оборотних коштів підприємства розраховується коефіцієнтом оборотності (кількість оборотів на рік) і тривалістю одного обороту в днях. Коефіцієнт оборотності розраховується діленням вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за рік на середньорічний залишок оборотних коштів. Зворотний показник – коефіцієнт завантаження – обчислюється діленням середньорічного залишку оборотних коштів на обсяг реалізованої продукції. Тривалість одного обороту обігових коштів розраховується діленням кількості днів у розрахунковому році (360 днів) на коефіцієнт оборотності цих коштів. Сума вивільнення (економії) оборотних коштів внаслідок прискорення їх оборотності (збільшення кількості обертів і відповідного зменшення тривалості одного оберту) може бути розрахована як різниця між сумами обігових коштів, необхідних підприємству за умови досягнутого і прискореного рівня їх оборотності.

Завдання 4

Визначити плановий обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції у розрахунковому році на промисловому підприємстві. Вихідні дані наведені у таблиці 4.


Показник

Значення

1 Виробництво продукції в натуральному вимірюванні, шт..
- виріб А

550

- виріб Б

700

- виріб В

600

- виріб Г

900

2 Відпускна ціна одиниці продукції, грн.
- виріб А

10000

- виріб Б

12000

- виріб В

8000

- виріб Г

16000

3 Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, тис.грн.

2200

4 Послуги виробничого характеру, тис.грн.

3000

5 Залишки незавершеного виробництва, тис.грн.
- на початок року

1200

- на кінець року

1400

6 Вартість сировини і матеріалів замовника, тис.грн.

240

7 Залишки нереалізованої продукції, тис.грн.
- на початок року

800

- на кінець року

560

8 Матеріальні і прирівняні до них витрати на виробництво продукції, тис.грн.

17200


Методичні вказівки

Товарна продукція підприємства розраховується як вартість: готових виробів у діючих оптових цінах, призначених для реалізації замовнику, своєму капітальному будівництву та непромисловим господарствам; напівфабрикатів власного виробництва і продукції допоміжних і підсобних господарств; робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зовнішніх споживачів. Валова продукція дорівнює обсягу товарної продукції з урахуванням змін залишків незавершеного виробництва на початок та кінець розрахункового року; вартість сировини і матеріалів замовника. Обсяг реалізованої продукції підприємства розраховується як обсяг товарної продукції з урахуванням змін залишків нереалізованої продукції на початок і кінець розрахункового періоду (зменшення додається, збільшення віднімається). Обсяг чистої продукції розраховується як обсяг валової продукції за винятком матеріальних та прирівняних до них витрат.


Завдання 5

Визначити необхідну чисельність виробничих робітників – відрядників у розрахунковому році та її зміни. Вихідні дані наведені у таблиці 5.

Показник

Значення

Трудомісткість виробничої програми підприємства у звітному році, тис. н-год

1778

Річний фонд робочого часу у звітному році, год

1785

Виконання норми виробітку у звітному році, %

112

Збільшення трудомісткості виробничої програми у наступному році, %

11

Збільшення річного фонду робочого часу у наступному році, %

6

Збільшення норми виробітку у наступному році, %

5


Методичні вказівки

Необхідна чисельність робітників – відрядників розраховується за формулою

Р = Тр / Fg * kвн

де Тр – трудомісткість річної програми робіт, н.-г.;

Fg – річний дійсний фонд робочого часу одного робітника, год.;

kвн – коефіцієнт виконання норм часу.

Розрахунки здійснюються у такій послідовності:

 1. розраховується трудомісткість виробничої програми у розрахунковому році;

 2. обчислюється збільшення річного фонду робочого часу;

 3. уточнюється рівень виконання норм виробітку;

 4. безпосередньо обчислюється чисельність робітників у звітному та розрахунковому роках.


Завдання 6

Визначити можливе підвищення продуктивності праці на підприємстві за рахунок технічних та організаційних факторів. Вихідні дані наведені у таблиці 6.


Показник


Значення

Випуск продукції у звітному році, тис.грн.

9200

Чисельність персоналу у звітному році, чол.

1450

Структура персоналу у звітному році:
- робітники

75

- спеціалісти, службовці, керівники

25

Очікуване збільшення випуску продукції у розрахунковому році, %

3

Очікуване вивільнення робітників внаслідок впровадження нової техніки, чол.

42

Скорочення чисельності спеціалістів, службовців за рахунок організаційних заходів, %

5


Методичні вказівки

Можливе підвищення продуктивності праці розраховується у такій послідовності:

 1. розраховується виробіток у звітному році діленням обсягу виробленої продукції на чисельність персоналу у звітному році;

 2. обчислюється скорочення робітників, спеціалістів та службовців внаслідок впровадження нової технології та нової організаційної структури управління;

 3. розраховується рівень продуктивності праці у розрахунковому році, виходячи зі збільшеного випуску продукції та зменшеної кількості робітників;

 4. розраховується зростання продуктивності праці у розрахунковому році.


Завдання 7

Визначити місячний заробіток робітника 5-го розряду, який працює за відрядно-преміальною системою. Вихідні дані наведені у таблиці 7.


Показник

Значення

Кількість виробленої продукції робітником за місяць, шт.

400

Норма часу на деталь, н-год

0,5

Годинна тарифна ставка 5-го розряду, грн.

1,83

Кількість відроблених робочих днів протягом місяця, дні

21

Премія за виконання норми виробітку, %

20

Премія за кожний відсоток перевиконання норми виробітку, %

0,5


Методичні вказівки

Загальний місячний заробіток робітника обчислюється у такій послідовності:

 1. розраховується відрядна розцінка на одну деталь множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на встановлену норму часу на виготовлення однієї деталі;

 2. обчислюється місячний відрядний заробіток множенням відповідної розцінки на кількість вироблених деталей;

 3. розраховується місячна норма виробітку діленням кількості відпрацьованого часу робітником протягом місяця на норму часу на одну деталь;

 4. розраховується тарифний заробіток робітника множенням годинної тарифної ставки, що відповідає його розряду, на кількість відпрацьованого часу протягом місяця;

 5. обчислюється приробіток як різниця між відрядним та тарифним заробітками;

 6. обраховуються премії за виконання встановленої норми виробітку та за кожний відсоток її перевиконання;

 7. визначаються частки відрядного, тарифного заробітків, приробітку та премії у загальному місячному заробітку.


Завдання 8

Визначити річний фонд заробітної плати робітників цеху та середньомісячну заробітну плату одного робітника. Вихідні дані наведені у таблиці 8.


Показник

Значення

Виробнича програма цеху, шт.
- виріб А

960

- виріб Б

540

- виріб В

120

Відрядна розцінка за виріб, грн.
- виріб А

220

- виріб Б

205

- виріб В

350

Послуги виробничого характеру, тис.грн.

110

Виготовлення запасних частин, тис.грн..

64

Виготовлення товарів народного споживання, тис.грн..

58

Доплати до фонду заробітної плати, %:
- годинного

14

- денного

1,5

- річного

5,5

Середньорічна чисельність виробничих робітників, чол.

180


Методичні вказівки

Визначення річного фонду заробітної плати здійснюється таким чином:

 1. розраховується тарифний або фонд основної заробітної плати виходячи з кількості виробленої продукції, робіт та послуг виробничого характеру та розцінок за одиницю продукції (роботи);

 2. розраховуються доплати до годинного фонду заробітної плати (у відсотках до тарифного фонду) та загальний розмір годинного фонду заробітної плати як сума тарифного фонду та доплат до годинного фонду заробітної плати;

 3. розраховується доплати до денного фонду заробітної плати (у відсотках до годинного фонду) та загальний розмір денного фонду заробітної плати як сума годинного фонду та доплат до денного фонду;

 4. розраховується доплати до річного фонду заробітної плати (у відсотках до денного фонду заробітної плати) та загальний розмір річного фонду заробітної плати як сума денного фонду та доплат до річного фонду;

 5. розраховується середньомісячна заробітна плата шляхом ділення річного фонду заробітної плати на середньорічну чисельність робітників цеху та на дванадцять місяців.


Завдання 9

Визначити повну собівартість та оптову ціну виробу, що виготовляється на підприємстві. Вихідні дані наведені у таблиці 9.


Показник

Значення

Витрати конструкційних матеріалів, кг:
- сталь

5,0

- бронза

1,5

Покупна ціна матеріалів, грн./т
- сталь

980

- бронза

4000

Трудомісткість виробу, н-год

2,3

Тарифна ставка середнього розряду робіт, коп./год

124,6

Відсоток додаткової заробітної плати, %

15

Відрахування на соціальне страхування, %

37,5

Витрати на експлуатацію та утримання устаткування, %

218

Загальновиробничі витрати, %

80

Загальногосподарські витрати, %

84

Позавиробничі витрати, %

2,1

Рентабельність виробу, %

19


Методичні вказівки

Собівартість виробу необхідно визначити розрахунково-аналітичним методом за статтями калькуляції. Витрати на основні матеріали розраховується множенням норми витрат основних матеріалів на одиницю виробу на закупівельну ціну цих матеріалів. Основна заробітна плата виробничих робітників обчислюється множенням годинної тарифної ставки, відповідної середньому розряду робіт, на трудомісткість виробу. Додаткова заробітна плата розраховується у відсотках від основної заробітної плати. Відрахування на соціальне страхування розраховується у відсотках від основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування, загальновиробничі та загальногосподарські витрати розраховується у відсотках від основної заробітної плати виробничих робітників. Позареалізаційні (комерційні) витрати розраховуються у відсотках до виробничої собівартості продукції. Виробнича собівартість розраховується як сума всіх статей калькуляції за винятком загальногосподарських та комерційних витрат. Повна собівартість є сума всіх статей калькуляції. Плановий прибуток обчислюється виходячи з рівня рентабельності виробу та його повної собівартості. Проект відпускної ціни розраховується як сума повної собівартості виробу та очікуваного прибутку.


Завдання 10

Визначити обсяг виробництва, що забезпечує його беззбитковість і розмір додаткового прибутку за умови зміни структури валових витрат. Вихідні дані наведені у таблиці 10.


Показник

Значення

Можливий обсяг реалізації продукції, тис. шт.

15,0

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

30

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

12

Постійні витрати на річний випуск продукції, тис. грн.

80,8

Скорочення змінних витрат, %

6

Скорочення постійних витрат, %

17


Методичні вказівки

Розв’язання задачі здійснити аналітичним та графічним методами. Точку беззбитковості виробництва можна визначити аналітичним методом за формулою

Вкр = Спост / (Ц – Сзм),

де Спост – постійні витрати на річний обсяг виробництва;

Сзм – змінні поточні витрати на виробництво одиниці продукції;

Ц –ціна реалізації одиниці продукції.

Обсяг можливого прибутку обчислюється за формулою

П = Ц * Вм – (Сзм * Вм + Спост),

де Вм – можливий річний обсяг реалізації виробленої продукції.

Для розв’язання задачі графічним методом необхідно побудувати графіки зміни обсягів реалізованої продукції, постійних, змінних та валових витрат (собівартості) залежно від обсягу продукції у натуральному виразі. Точка перетину прямих обсягу реалізації продукції і валових витрат буде визначати точку беззбитковості виробництва.


Завдання 11

Визначити валовий дохід, валові витрати підприємства у звітному році, прибуток до оподаткування, податок на прибуток, виходячи із ставки оподаткування, чистий прибуток підприємства, а також можливу суму реінвестованого прибутку. Вихідні дані наведені у таблиці 11.


Показник

Значення

Обсяг продаж виробленої продукції, тис.грн.

6030

Валові витрати на виробництво продукції (без амортизації), тис.грн.

4900

Амортизаційні відрахування, тис.грн.

550

Дивіденди від придбаних акцій, тис.грн.

58

Дохід від оренди майна, тис.грн.

230

Дивіденди виплачені акціонерам, тис.грн.

203


Методичні вказівки

Валовий дохід підприємства складається з доходів від різних видів діяльності (дохід від реалізації продукції та майна підприємства, дивідендів та відсотків від фінансових інвестицій, орендної плати та інше). Оподаткований прибуток розраховується як різниця між валовим скоригованим доходом та валовими витратами і амортизаційними відрахуваннями. Податок на прибуток розраховується множенням оподаткованого прибутку на ставку оподаткування (30%). Чистий прибуток підприємства розраховується різницею між оподаткованим прибутком та податком на прибуток. Різниця між чистим прибутком і виплаченими дивідендами складає можливий реінвестований прибуток.

^ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

З ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 1

Тема “Підприємство як суб’єкт господарювання”

Зміст теми: поняття підприємства, його ознаки; основні законодавці акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні; виробнича та загальна структура підприємства; фактори, що впливають на виробничу структуру підприємства; класифікація підприємств за різними ознаками; форми об’єднання підприємств: мета і особливості функціонування в Україні; ринок як сфера функціонування підприємств, його склад та види; ринкова інфраструктура, її функції; особливості економіки сучасних вітчизняних підприємств.

Рекомендована література [1, с. 5-13; 2; 3; 4].


Варіант 2

Тема “Персонал підприємства і продуктивність праці”

Зміст теми: персонал підприємства, його склад і структура; класифікація персоналу підприємства; чинники, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства; кадрова політика підприємства і управління персоналом; набір, підготовка і перепідготовка персоналу підприємства; розрахунок чисельності працюючих на підприємстві; баланс робочого часу одного середньоспискового працівника; показники руху робочої сили на підприємстві; продуктивність праці, показники та методи її вимірювання; планування продуктивності праці; мотивація як стимулювання до високопродуктивної праці, її моделі і методи; організація і нормування праці на підприємстві.

Рекомендована література [1, с. 67-86; 2; 3].


Варіант 3

Тема “Основні фонди та виробнича потужність підприємства”

Зміст теми: поняття і класифікація основних фондів підприємства; класифікація основних фондів за виробничим призначенням; виробнича структура основних фондів, чинники, що впливають на неї; облік і оцінка основних фондів; види і показники зношування основних фондів; поняття амортизації основних фондів ,норми амортизації; методи амортизації основних фондів; ремонт основних фондів, види ремонтів та їх фінансування; розширене відтворення основних фондів; показники руху основних фондів підприємства; виробнича потужність підприємства, чинники, що впливають на неї; методика визначення виробничої потужності підприємства; напрямки поліпшення використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств.

Рекомендована література [1, с. 100-120; 2; 3; 4; 5]


Варіант 4

Тема “Інвестиційна діяльність підприємства”

Зміст теми: інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства; види інвестицій, їх характеристика; поняття виробничих інвестицій (капіталовкладень), їх склад; структура виробничих інвестицій підприємства; розрахунок потреби у виробничих інвестиціях; джерела фінансування виробничих інвестицій; формування та оцінка інвестиційної стратегії підприємства; оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій; основні чинники підвищення ефективності використання капіталовкладень підприємств; ризик в інвестиційній діяльності підприємства; капітальне будівництво як спосіб реалізації виробничих інвестицій підприємства.

Рекомендована література [1, с. 183-197; 3; 4]


Варіант 5

Тема “Інноваційна діяльність підприємства ”

Зміст теми: науково-технічний прогрес, його форми; науково-технічна революція, її основні риси; основні напрями науково-технічного прогресу; показники рівня науково-технічного прогресу; інноваційні процеси та їх види; поняття ефективності технічних нововведень, види ефективності; економічний ефект від впровадження технічних нововведень; вартісна оцінка результатів реалізації технічних нововведень; вартісна оцінка витрат на впровадження технічних новинок; відображення результатів технічних нововведень у показниках роботи підприємства.

Рекомендована література [1, с. 213-223; 2; 3].

Варіант 6

Тема “Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства”

Зміст теми: поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення; показники якості продукції; методи оцінки якості продукції; конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика оцінки її рівня; механізм управління якістю та конкурентоспроможністю продукції; стандартизація продукції; сертифікація продукції; державний нагляд за якістю продукції; економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможності продукції; шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

Рекомендована література [1, с.238-250; 3; 4; 5].


Варіант 7

Тема “ Прогнозування та планування діяльності підприємства”

Зміст теми: суть і основні процедури стратегічного планування на підприємстві; прогнозування як процедура стратегічного планування, його сутність і зміст; класифікація прогнозів; типи прогнозування; поняття і принципи планування; методи планування; система планів підприємства, їх взаємозв’язок; формулювання стратегії розвитку підприємства; базові стратегії підприємства; система показників стратегічного планування; бізнес-план підприємства, його значення і зміст; система оперативно-виробничого планування на підприємстві; поняття виробничої програми та правил її розробки; роль маркетингу у формуванні плану виробництва і реалізації продукції підприємства; особливості формування виробничої програми підприємств в умовах ринку; складові елементи формування виробничої програми; натуральні показники виробничої програми; натуральні показники виробничої програми, їх значення; розробка виробничої програми у вартісному виразі.

Рекомендована література [1, с. 33-56; 3; 5].


Варіант 8

Тема “Мотивація та оплата праці на підприємстві”

Зміст теми: система та методи мотивації праці; поняття і види заробітної плати; функції заробітної плати; шляхи росту заробітної плати; державна політика оплати праці; тарифна система як основа організації оплати праці, її елементи; форми оплати праці; системи оплати праці; використання безтарифної системи оплати праці; система участі в прибутках; розрахунок фонду оплати праці на підприємстві.

Рекомендована література [1, с. 265-278; 3; 4].


Варіант 9

Тема “Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства. Ціна та ціноутворення на підприємстві”

Зміст теми: поняття і характеристика витрат на виробництво продукції; класифікація витрат; управління витратами на підприємстві; групування витрат на виробництво продукції за економічними елементами та складання кошторису витрат; поняття і види собівартості продукції; показники собівартості продукції; джерела і шляхи зниження собівартості продукції; планування собівартості продукції пофакторним методом; індексний метод розрахунку зниження собівартості продукції; калькулювання собівартості одиниці продукції; методика обчислення основних статей калькуляції; прогнозування собівартості продукції на ранніх стадіях її розробки та освоєння. Економічний зміст і функції цін; мета ціноутворення в умовах ринку; види цін; гуртові та роздрібні ціни на продукцію, їх формування; франкування цін; чинники, що впливають на ринкове ціноутворення; методи ціноутворення в умовах ринку; модифікація цін; проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.

Рекомендована література [1, с. 296-330; 2].


Варіант 10

Тема “Фінансова діяльність підприємства”

Зміст теми: суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства; форми фінансової діяльності; методи організації фінансової діяльності підприємства; баланс підприємства, його структура; дохід підприємства, чинники, що впливають на його величину; загальна схема формування фінансових результатів підприємства; поняття і види прибутку підприємства; розподіл прибутку підприємства; показники оцінки фінансового стану підприємства: показники ліквідності, показники платоспроможності, показники прибутковості, показники ефективності використання активів. Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їх фінансування; внутрішнє і зовнішнє фінансування підприємства; кредит як важлива форма фінансування; оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового фінансування; випуск та продаж акцій і облігацій як форма фінансування підприємства; напрямки використання фінансових ресурсів підприємства.

Рекомендована література [1, с. 339-354; с. 166-170; 2; 3].

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота з дисципліни „Економіка підприємства” виконується на аркушах формату А4 машинописного тексту, шрифт № 14, інтервалом 1,5. Обсяг роботи складає 40 – 50 стор. Структурно курсова робота складається з вступу, 3 – 4 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. В вступі визначаються актуальність теми, мета та завдання, об’єкт дослідження, основні напрямки розробки теми (обсяг 1 – 2 стор.). В першому та другому розділі викладаються теоретичні та методичні положення теми (згідно з підручниками та навчальними посібниками). В третьому розділі викладаються проблеми по темі курсової роботи (з періодичних видань та спеціальної літератури). В четвертому розділі по темам № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 наводяться практичні завдання по темі. Практичні завдання включають 5 – 6 задач згідно з навчальним посібником № 1 (Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.).

Титульний аркуш включає такі параметри: Міністерство освіти і науки України. Сумський державний університет. Факультет перепідготовки фахівців. Кафедра управління. Тема курсової роботи. Виконавець. Викладач. Місто та рік.

Варіант курсової роботи вибирається студентом згідно з останньої цифри залікової книжки (або остання цифра списку групи).


Схожі:

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconН. В. Внутрішній економічний механізм підприємства методичні вказівки для самостійної роботи студентів І проведення практичних занять
«Економіка підприємства» І слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства»
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства журавель В. В. Шевченко В. С. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 курсу напряму...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни
Потенціал підприємства: формування І оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – “економіка...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни „Економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» 030509 «Облік І аудит» І слухачів другої вищої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи