Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни icon

Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 226.23 Kb.
НазваЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Дата30.09.2012
Розмір226.23 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан факультету

______________ Карпіщенко О.І.

(підпис) (прізвище,ініціали)

«____» _______ 200 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


______________________Економіка підприємства_______________________

(назва навчальної дисципліни)


Освітньо-кваліфікаційний рівень____________бакалавр________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)


^ Напрям підготовки (спеціальність)_________0306 «Менеджмент»________

(шифр та назва напряму підготовки або шифр та назва спеціальності)


Форма навчання________денна_______

(денна, вечірня)


^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________________обов’язкова______________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ,за вибором студента)


^ Семестр

викладання

Загальний обсяг, годин/кредит.

Аудиторські заняття

Самостійна робота студента, годин

^ Форма контролю

ісп.(д/зал)

Всього

У тому числі

Всього

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні
ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання. вид/обсяг

^ Самостійне опрацювання матеріалу

4

180/5,0

80

50

30

-

100

18

-

82

д/зал.Розробник__________________проф. Жулавський А.Ю______________________


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 28 серпня 2008 р.


Суми – 2008 р.


МЕТА


Мета дисципліни полягає у поглибленому вивченні актуальних теоретичних і практичних аспектів організації господарської діяльності підприємства на основі сучасних принципів формування та використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів для отримання високих фінансово-економічних результатів.

Завданням вивчення дисципліни є вивчення дії економічних законів на рівні підприємств (фірм) в умовах становлення ринкових відносин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: види підприємств та їх об'єднань; принципи функціонування та взаємодії з іншими суб'єктами ринкового господарства; основи маркетингової діяльності; зміст і порядок розробки бізнес-плану підприємства; ресурси підприємства: основні фонди та виробничі потужності, обороті кошти, кадри, природні ресурси, оцінку ефективності використання ресурсів; систему забезпечення ресурсами, організацію оплати праці на підприємстві; затрати підприємства та шляхи їх зниження; ціноутворення; визначення прибутку: доходу та рентабельності підприємства; систему оподаткування підприємства; фінансові ресурси підприємства, їх утворення та використання, облік та звітність на підприємстві; аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства; оцінка економічної ефективності виробництва та пояснення виробу варіантів рішень.

Студент повинен вміти: розробити бізнес-план підприємства; організувати вивчення попиту та пропозиції на продукцію підприємства; оцінити основні оборотні фонди підприємства, їх необхідність, розрахувати необхідність в виробничих потужностях; оцінити ефективність використання виробничих фондів; визначити необхідність в кадрах та оцінити продуктивність праці; розрахувати заробітну плату; визначити собівартість продукції, прибуток; оцінити рентабельність виробництва та окремих видів продукції; виконати аналіз фінансового стану підприємства та в цілому його виробничо-господарської діяльності; скласти звітність підприємства, розрахувати податки; оволодіти методами вибору рішень.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, статистика, економічний аналіз.


ПРОГРАМА


ВСТУП. Предмет і задачі курсу

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань із дисципліни.


ТЕМА 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

Поняття підприємства, цілі та напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Класифікація підприємств за різними ознаками. Форми об'єднань підприємств, особливості їх функціонування в Україні.


ТЕМА 2. Основи підприємницької діяльності.

Підприємницька діяльність, її рушійні сили, принципи, передумови та типи. Законодавче забезпечення підприємництва в Україні. Підприємницькі договори, їх структура та порядок укладення.


ТЕМА З. Основи управління підприємствами.

Поняття та необхідність управління виробничою діяльністю. Цілі, завдання, функції та основні риси управління підприємством. Сучасні принципи та методи управління. Організаційні структури управління підприємством, їх характеристика.


ТЕМА 4. Прогнозування та планування діяльності.

Прогнозування діяльності підприємства: сутність, функції, типи та методи. Види прогнозів та сфери їх застосування. Планування як функція управління, його принципи та методи. Система планів підприємства, їх взаємозв’язок та порядок розробки. Стратегічне планування і формулювання стратегії розвитку підприємства. Бізнес-планування, його характеристика.


ТЕМА 5. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці

Персонал підприємства, його склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Основи управління персоналом. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Баланс робочого часу одного працівника. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання. Фактори зростання продуктивності праці. Планування продуктивності праці та її зростання. Мотивація праці. Моделі мотивації. Методи мотивації. Поняття і види заробітної плати. Функції заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Форми і системи оплати праці. Система участі у прибутках. Планування фонду заробітної плати (годинного, денного, місячного та річного).


ТЕМА 6. Капітал і виробничі фонди.

Поняття та склад виробничих фондів підприємства. Визначення та класифікація основних фондів. Облік та оцінка основних фондів. Знос основних фондів. Амортизація основних фондів, методи амортизації. Відтворення основних фондів та його напрямки. Ефективність використання основних фондів.


ТЕМА 7. Оборотні кошти.

Поняття та матеріальний склад оборотних фондів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів. Фонди обігу та їх склад. Поняття оборотних коштів та їх структура. Джерела формування оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Вивільнення оборотних коштів у наслідок прискорення їх оборотності. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.


ТЕМА 8. Нематеріальні ресурси та активи.

Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства. Характеристика об'єктів інтелектуальної власності, об'єктів промислової власності; об'єктів, що охороняються авторським правом, нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності.


ТЕМА 9. Інвестиційні ресурси.

Поняття та види інвестицій, їх характеристика. Виробничі інвестиції (капітальні вкладення), їх характеристика, види та склад. Структура виробничих інвестицій. Визначення потреби у виробничих інвестиціях. Джерела фінансування виробничих інвестицій. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій по різним методикам. Ризики в інвестиційній діяльності.


ТЕМА 10. Інноваційна діяльність підприємства.

Інновації, їх види та характеристика. Інноваційна діяльність, напрямки її розвитку в Україні. Економічна ефективність технічних нововведень. Обчислення сукупного економічного ефекту від технічних нововведень. Особливості оцінки економічної ефективності інновацій у різних видах промислового виробництва.


ТЕМА 11. Техніко-технологічна база виробництва.

Виробничі процеси, їх класифікація та принципи організації. Організація виробничого процесу в просторі і часі.


ТЕМА 12. Організація виробництва.

Організаційні основи виробництва. Виробничі системи. Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Побудова виробничої структури підприємства. Методи організації виробництва.


ТЕМА 13. Виробнича та соціальна інфраструктури.

Сутність і види інфраструктур підприємства. Значення виробничої інфраструктури. Система технічного обслуговування підприємства. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.


ТЕМА 14. Виробництво продукції.

Поняття виробничої програми. Особливості формування виробничої програми у ринкових умовах. Складові елементи формування виробничої програми. Натуральні показники виробничої програми. Розробка виробничої програми у вартісному виразі. Ресурсне обгpунтування виробничої програми. Поняття виробничої потужності. Чинники впливу на виробничу потужність. Методичні положення щодо визначення величини виробничої потужності.


ТЕМА 15. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства.

Поняття якості продукції, необхідність і значення її підвищення в сучасних умовах. Показники і методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика оцінювання її рівня. Управління якістю продукції. Стандартизація продукції. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.


ТЕМА 16. Витрати й ціни на продукцію (послуги).

Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції. Склад витрат, що відносяться до собівартості продукції. Класифікація витрат, що формують собівартість продукції. Класифікація витрат за економічними елементами і статтями калькуляції. Система управління витратами. Визначення та види собівартості продукції. Показники собівартості продукції. Планування собівартості продукції. Кошторис витрат. Калькулювання собівартості одиниці продукції. Методика обчислення основних статей калькуляції. Економічний зміст та функції цін. Види цін. Формування відпускних цін. Фактори, що впливають на рівень цін. Методи ціноутворення.


ТЕМА 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.

Суть та завдання фінансової діяльності. Форми та методи фінансової діяльності. Фінансовий план підприємства. Баланс підприємства та його структура. Дохід підприємства. Схема формування фінансових результатів підприємства. Поняття і види прибутку підприємства. Розподіл прибутку. Система показників оцінки фінансового стану підприємства. Суть, характеристика і показники загальної ефективності діяльності підприємства. Резерви та чинники підвищення ефективності виробництва.


ТЕМА 18. Державне регулювання діяльності підприємств.

Економічні функції держави. Суть, принципи та методи державного регулювання економіки. Фінансово-бюджетне регулювання та грошово-кредитна політика держави. Система оподаткування суб'єктів господарювання. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Державне регулювання цін. Державна підприємницька політика.


ТЕМА 19. Економічна безпека підприємства.

Поняття і сутність економічної безпеки підприємства. Основні загрози економічній безпеці промислового підприємства в сучасних умовах. Структурні елементи і схема організації економічної безпеки. Оцінка і напрямки забезпечення відповідного рівня економічної безпеки підприємства.


ТЕМА 20. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств. Необхідність, суть і мета реструктуризації підприємства. Зовнішні та внутрішні причини реструктуризації. Види та етапи процесу реструктуризації. Сутність і класична модель санації підприємства. Процедура санації та ії виконавці. План санації підприємства. Види санації підприємства, фінансування і техніко-економічне обrpунтування санаційних заходів.


ТЕМА 21. Банкрутство та ліквідація підприємств.

Суть, причини і моделі банкрутства. Симптоми, стадії та види банкрутства. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Черговість задоволення претензій кредиторів, форми реалізації майна банкрута. Наслідки ліквідації підприємства.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг, годин

Лекції, годин

Практичні (семінарські) заняття, годин

Набора-торні роботи, годин

^ Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), годин

Індивід. завдання, годин

Семестр 4

1-й модульний цикл дисципліни

Вступ. Предмет і задачі курсу

Тема 1. «Підприємство як об’єкт господарювання»

6

4

2

-

-

-


Тема 2. «Основи підприємницької діяльності»

8

2

2

-

4

-

Тема 3. «Основи управління підприємствами»

8

2

2

-

4

-

Тема 4. «Прогнозування та планування діяльності»

14

2

4

-

8

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

38

10

10

-

18

-

2-й модульний цикл дисципліни

Тема 5. «Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці»

8

4

2

-

2

-

Тема 6. «Капітал і виробничі фонди»

8

4

2

-

2

-

Тема 7. «Оборотні кошти»

8

4

2

-

2

-

Тема 8. «Нематеріальні ресурси та активи»

8

2

-

-

6

-

Тема 9. «Інвестиційні ресурси»

12

4

2

-

6

-

Тема 10. «Інноваційна діяльність підприємств»

8

2

2

-

4

-

Тема 11. «Техніко-технологічна база виробництва»

6

-

-

-

6

-

Тема 12. «Організація виробництва»

8

-

-

-

8

-

Тема 13. «Виробнича та соціальна інфраструктура»

6

-

-

-

6

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

74

20

10

-

44

-

3-й модульний цикл дисципліни

Тема 14. «Виробництво продукції»

10

4

2

-

4

-

Тема 15. «Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства»

8

4

-

-

4

-

Тема 16. «Витрати і ціни на продукцію (послуги)

10

6

4

-

-

-

Тема 17. «Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності»

10

6

4

-

-

-

Тема 18. «Державне регулювання діяльності підприємств»

8

-

-

-

8

-

Тема 19. «Економічна безпека підприємства»

8

-

-

-

8

-

Тема 20. «Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств

6

-

-

-

6

-

Тема 21. «Банкрутство та ліквідація підприємств»

6

-

-

-

6

-

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль

2

-

-

-

2

-

Всього по модульному циклу

68

20

10

-

38

-

Всього за семестр

180

50

30

-

100

-^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 1. Підприємство як суб'єкт господарювання (семінарське заняття) - 2 години.

 2. Основи підприємницької діяльності (семінарське заняття) - 2 години.

 3. Основи управління підприємствами (семінарське заняття) - 2 години.

 4. Прогнозування та планування діяльності (семінарське заняття) - 4 години.

 5. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці - 2 години.

 6. Капітал і виробничі фонди - 2 години.

 7. Оборотні кошти - 2 години.

 8. Інвестиційні ресурси - 2 години.

 9. Інноваційна діяльність підприємств - 2 години.

 10. Виробництво продукції - 2 години.

 11. Витрати й ціни на продукцію (послуги) - 4 години.

 12. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності - 4 години.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції: викладення теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використаю/ям опорного конспекту. Практичні заняття: використовується груповий метод навчання.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль здійснюється за використанням поточних тестових контролів; ЯК контрольний захід за модульний цикл використовується тестовий контроль (І-ий модульний цикл) та розв'язання практичних задач (2-ий та З-ій модульні цикли). Оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).


ЛІТЕРАТУРА
п/п

^ Назва навчальної літератури

Вид

Наявність примірників

Частка забезпеченості
Основна навчальна література


1

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - ЕК: КНЕУ, 2001. - 528с

Підручник

7

0,1

2

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Вид. 2-е, доповн.і переробл. - К: Атака, 2006. - 528с.

Навч. посібник

1

0,01
Додаткова рекомендована література


3

Економіка підприємства: Структурно-логічний посібник / За ред .. проф. С.Ф. По кропивного. - К: КНЕУ, 2001. -457с

Навч. посібник

2

0,03

4

Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач тестів: Навч. посібник. - К: Знання - Прес, 2001. – 301с.

Навч. посібник

8
5

Мельник Л.Н., Карінцева0.1. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навчальний посібник - Сумн: ВТД

Навч. посібник

2
6

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник / За ред .. проф. С.Ф. Покропивного. -К.: КНЕУ, 1999. -328 с.

Навч. посібник

50


Розробники програми _____ проф. Жулавський А.Ю.


Завідувач кафедри проф. Теліженко О.М.


РЕГЛАМЕНТ


^ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Економіка підприємства

(назва навчальної дисципліни)


1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год.l5 кред.; ЛК. -50 год.l25, пр. - 30 год.l15; диф. залік.


^ 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - І; модульних циклів - 3.


3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 200 балів (5 кред. х 40 бал./кред.)


^ 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Виконання завдань на практичних заняттях (15 занять): максимально 100 балів (1­ий .модульний цикл - 20 балів, 2-ий модульний цикл - 40 балів, З-ій модульний цикл ­40 балів); при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи: l-й модульний цикл - від 2,4 до 4 балів; 2-ий та З-ій модульні цикли - від 4,8 до 8 балів.

б) Складання комплексних письмових модульних контролів - всього 80 балів (один у кожному модульному циклі), шкала оцінювання кожного: l-ий модульний ЦИКЛ ­20балів (при позитивному оцінюванні від 12 до 20 балів); 2-ий модульний цикл - зо балів (при позитивному оцінюванні від 18 до 30 балів); З-ій модульний цикл - зо балів (при позитивному оцінюванні від 18 до зо балів).


^ 5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

l-ий модульний цикл: (5лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 24 …40 балів.

2-ий модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) – 42….70 балів.

З-ій модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; мод. контроль) - 42 ... 70 балів.


^ 6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини. Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше одного тижня після атестаційного. При повторному контролі знань у шкалу оцінювання вводиться поправний коефіцієнт 1,05. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.


^ 7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю (диф. залік):

7.1 Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою оцінювання та європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до накопичених або визначених на підсумковому семестровому контролі рейтингових балів визначається із таких співвідношень:^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

ВІДМІННО

5 (відмінно)

162≤RD≤180

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

4 (добре)

153≤RD<162

C

ДОБРЕ

135≤RD<153

D

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

117≤RD<135

E

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

108≤RD<117

FX

^ НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

63≤RD≤108

F

^ НЕЗАДОВІЛЬНО –до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD<63


7.2 До отриманих рейтингових балів додаються заохочувальні бали (20 балів) за 100% відвідування лекцій. Допускається 3 пропуски з поважної причини.


7.3 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю "FX" студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового семестрового контролю (перше перескладання викладачеві, друге - комісії).


7.4 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю "F" студент не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студента).


7.5 Студент, який за накопиченими рейтинговими балами у підсумку отримав позитивну оцінку, має право на одноразову спробу її підвищення шляхом складання заходу підсумкового контролю.

7.6 "Диференційований залік" проводиться за процедурою семестрового екзамену.


Провідний викладач

навчальної дисципліни _____ проф. Жулавський А.Ю.


Завідувач кафедри проф. Теліженко О.М.

Схожі:

Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон україни
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Економічна географія України» Київ, національного педагогічного університету...
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) галузевого стандарту вищої освіти мон україни...
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Рекреаційна географія» кафедри країнознавства і туризму Київського національного...
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) галузевого стандарту вищої освіти мон україни...
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма
Дисципліни Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві /назва дисципліни
Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconЗатверджую декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій О. Г. Гусак (підпис) “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічна політика“

Затверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної та навчальної роботи М. М. Більченко Підпис Прізвище та ініціали 2011 р. Робоча програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи