Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва icon

Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва
Скачати 210.56 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва
Дата30.09.2012
Розмір210.56 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана факультету економіки та менеджменту

____________ Лук’янихіна О.А.

"____"________________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОснови підприємництва"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Спеціальність – 6.030601 "Менеджмент організацій"

Форма навчання – денна
^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


обов’язкова


Семестр викладання

Загальний обсяг годин/

кредит

Аудиторні заняття

Самостійна робота студента, годин

^

Форма контролю ісп./

(д/зал.)
Всього

Лекції

Практичні (семі-нарські)

Лабо-раторні

всього

у тому числі
ІРС під керівництвом викладача

Інд.завдання, вид/обсяг

Самост. опрацю-вання матеріалу
5

90/2,5

90

20

20

-

50

-
50

д/зал.Розробник: асистент кафедри управління Майборода Т.М.


Затверджено на засіданні кафедри управління, протокол № 1

від „28” серпня 2009 р.


Суми – 2009 р.

МЕТА

Метою викладання дисципліни “Основи підприємництва” є вивчення студентами сутності, об’єктивних передумов становлення та умов функціонування підприємницької діяльності.

Основними задачами вивчення дисципліни є одержання студентами знань та умінь у сфері початкових дій у бізнесі, розумінні логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємства, дослідженні середовища підприємницької діяльності, соціальної та етичної відповідальності бізнесу, процесу створення підприємства, аналізу власних можливостей щодо кар’єри у бізнесі.

Дисципліна „Основи підприємництва” базується на наступних забезпечуючи дисциплінах:

 1. Основи менеджменту.

 2. Мікроекономіка

 3. Макроекономіка

 4. Економіка підприємства.


ПРОГРАМА


ВСТУП

ТЕМА 1. Об’єктивні засади підприємництва

Основи виникнення і розвитку. Форми суспільного виробництва (натуральне, товарне виробництво). Товарне виробництво – матеріальна основа виникнення підприємництва. Ринок та його функції.

ТЕМА 2. Сутність підприємництва.

Виникнення та еволюція поняття „підприємництво”. Основні функції підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності. Приватна власність як економічна основа підприємництва.

ТЕМА 3. Правова основа підприємництва.

Функції та правовий статус підприємця. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки. Законодавча база України про підприємництво. Види та сфери підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

ТЕМА 4. Етична та соціальна відповідальність підприємства.

Поняття та еволюція принципу етичної та соціальної відповідальності підприємця. Підприємництво та навколишнє природне середовище. Підприємництво та споживачі. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності. Підприємництво та захист конкуренції.

ТЕМА 5. Поняття підприємницького середовища та його складові елементи. Державна підтримка підприємництва. Державне регулювання підприємництва. Оцінка ефективності підприємницької діяльності.

ТЕМА 6. Мале підприємництво.

Місце і роль малого підприємництва в економіці. Позитивні риси малих підприємств. Державна підтримка малого підприємництва. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні.

ТЕМА 7. Кар’єрау бізнесі.

Поняття кар’єри, її види та етапи розвитку. Типові моделі кар’єри. Планування кар’єри. Стиль керівництва. Шляхи досягнення кар’єри та успіху у бізнесі.

ТЕМА 8. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

Основні етапи створення підприємства. Бізнес-план підприємства. Укладання засновницького договору та статуту. Державна реєстрація підприємства. Ліцензування підприємницької діяльності. Патентування підприємницької діяльності.

ТЕМА 9. Менеджмент та маркетинг підприємницької діяльності.

Сутність менеджменту та його роль у розвитку підприємства. Сутність підприємницького управління. Сутність та організація маркетингу. Реклама у підприємницькій діяльності.

ТЕМА 10. Самоорганізація суб’єктів підприємництва.

Об’єктивна необхідність самоорганізації суб’єктів підприємництва. Етапи становлення громадських об’єднань підприємців в Україні.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг, год.

Лекції, год.

Практичні (семінарські), год.

Лабораторні роботи, год.

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС), год.

Індивід. завдання, год.

1-й модульний цикл дисципліни

Об’єктивні засади підприємництва

7

2

2

-

3

-

Сутність підприємництва

7

2

2

-

3

-

Правова основа підприємництва

6

2

1

-

3

-

Етична та соціальна відповідальність підприємства.

8

2

2

-

4

-

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

7

2

2

-

3

-

Економічна свобода і підприємництво

3

-

-

-

3

-

Підприємство в ринкових умовах

2

-

-

-

2
Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва

3

-

-

-

3
Контрольний захід за модульний цикл: тематичний контроль

2

-

1

-

1

-

Всього по модульному циклу:

45

10

10

-

25
2-й модульний цикл дисципліни

Мале підприємництво.

7

3

2

-

2

-

Кар’єра у бізнесі

9

2

3

-

4

-

Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

8

2

3

-

3

-

Менеджмент та маркетинг підприємницької діяльності

4

1

-

-

3

-

Самоорганізація суб’єктів підприємництва

4

2

-

-

2

-

Сучасні форми підприємницького управління

2

-

-

-

2

-

Мотиваційне середовище і стимульовані інтереси

3

-

-

-

3
Складові ділової поведінки, ділова етика

3

-

-

-

3
Контрольний захід за модульний цикл: тематичний контроль

5
2

-

3

-

Всього по модульному циклу:

45

10

10

-

25

-

3-й модульний цикл дисципліни
-

-

-

-

-

-

Всього з навчальної дисципліни

90

20

20
50

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

1. Об’єктивні засади підприємництва 2 год.

2. Сутність підприємництва 2 год.

3. Правова основа підприємництва 1 год.

4. Етична та соціальна відповідальність підприємства 2 год.

5. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності 2 год.

6. Мале підприємництво 2 год.

7. Кар’єра у бізнесі 3 год.

8. Процес створення підприємства та характеристика його

основних етапів 3 год.


^ ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ.

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом

1

Об’єктивні засади підприємництва

3

2

Сутність підприємництва

3

3

Правова основа підприємництва

3

4

Етична та соціальна відповідальність підприємства.

4

5

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

2

6

Економічна свобода і підприємництво

3

7

Підприємство в ринкових умовах

2

8

Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва

3

9

Мале підприємництво.

2

10

Кар’єра у бізнесі

4

11

Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

3

12

Менеджмент та маркетинг підприємницької діяльності

3

13

Самоорганізація суб’єктів підприємництва

2

14

Сучасні форми підприємницького управління

2

15

Мотиваційне середовище і стимульовані інтереси

3

16

Складові ділової поведінки, ділова етика

3


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: викладання теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного конспекту.

Практичні заняття: ділові ігри, вирішення різного роду ситуаційних задач; робота над індивідуальними завданнями, захист рефератів.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Використовуються наступні методи поточного та підсумкового контролю: письмові контрольні роботи поточного контролю, звіти за діловими іграми та розв’язання ситуаційних задач, захист самостійної роботи – рефератів, підсумкова комплексна робота за модулями.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної літератури (по темах)

Вид

Наявність прим.
Основна література1

Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випрал. і допов. - К. : Знання-Прес, 2006. - 285 с.

1

Навчальний посібник

2

Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. Посібник – 2-е видання перероблене і доповнене. – К.: Кондор – 2005. – 544 с.

2

Навчальний посібник

3

Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. Посібник – 2-е видання перероблене і доповнене. – К.: Кондор – 2008. – 544 с.

32

Навчальний посібник

4

Мочерний С.В. Устенко О.А. Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Академія. – 2005 – 280 с.

135

Навчальний посібник

5

Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Навчальний посібник. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с. -

31

Навчальний посібник

6

Шваб Л.І. Основи підприємництва : Навч. посібн. - К. : Каравела, 2006. - 344 с. - ( Гриф МОН). -

51

Навчальний посібник


^ Б. Додаткова рекомендована література


Додаткова література

7

Варналій З.С. Мале підприємництво основи теорії і практики. - Вид. 4-те, стереотип. - К. : Знання, 2008. - 302 с.

1

Книга

8

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спеп. вузов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.

1

Підручник

9

Павлов В.І. Основи підприємництва: бізнес-планування : Навч. посібник, У трьох томах. Т.1. - Луцьк : Надстир'я, 1998. - 104 с. -

1

Навчальний посібник

10

Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності/ За ред. Міщенка В.А. – К., 1995. – 328 с.

16

Навчальний посібник

11

Москаленко В.П. Система управления предприятием. - Сумы: «Слобожанщина». 1996. - 36 с.

100

Брошура

12

Козьменко С.Н., Козьменко О.В., Лукъянихин В.А, Науменко С.В. Управление персоналом организаций. - Сумы: УАБД, 1996. - 188 с.

100

Конспект лекцій

13

Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс. – М.: Инфра-М, 1997. – 608 стр.

8

Учебник

14

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

5

Навчальний посібник

15

Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство/Перевод с англ. под ред. проф. А.Н.Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 стр.

1

Учебник

16

Розвиток підприємництва в Україні. – К.: Нора-друк, 2003. – 248 с.

1

Книга

17

Основы предпринимательства/Под ред. А.С.Пелиха. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996. – 256 с.

5

Учебник

18

Экономика предпринимательства: Курс лекций. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.

1

Учебное пособие

19

Мішеніна Н.В. Основи бізнесу/Конспект лекцій. – Суми:Вид-во СумДУ, 2002. – 84 с.

190

Конспект лекцій

20

Мішеніна Н.В. Підприємництво/Конспект лекцій. – Суми: Вид-во СумДУ, 1999. – 21 с.

3

Конспект лекцій

21

Конституція України: Закон України // Закон і бізнес. – 1996. - № 105

1

Періодичне видання

22

Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2003

3

Закони України

23

Господарський кодекс України. – К.: Вид-во „Право”, 2003

3

Закони України

24

Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 25

1

Періодичне видання

25

Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30

1

Періодичне видання

26

Про охорону навколишнього середовища: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41

1

Періодичне видання

27

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листопада

1

Періодичне виданняРозробник програми _______________ Т.М.Майборода


Завідувач кафедри _______________ О.М. Теліженко


^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА”

(2009/2010 навч. рік, V семестр, гр.. М – 71, 72)


 1. ^ Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год/2,5 кред.; Лк. – 20 год./10, пр. – 20 год./10; диф.залік.
 1. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2.
 1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів (2,5 кред.*40 бал./кред.).
 1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) робота на аудиторних заняттях (відвідування обов’язкових аудиторних занять)– максимально 30 балів:

- лекції: 10 лекцій * 1,5 бал/лк = 15 балів

- практичні заняття: 10 практ.занять * 1,5 бал/лк = 15 балів

б) Складання письмових контрольних робіт поточного контролю (8 робіт) – максимально 24 балів (при позитивному оцінюванні від 1 до 3)

в) Захист самостійної роботи – рефератів – при позитивному оцінюванні від 5 до 16 балів

г) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 30 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного – 15 балів (позитивне оцінювання – від 5 до 15 балів)


 1. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):

1-й модульний цикл: (5 лк., 5 практ. занять, захист рефератів, модульний контроль) – 7,5 + 7,5 + 4(12) + 5(16) + 5(15)= 29...58 балів

2-й модульний цикл (5 лк., 5 практ. занять, захист рефератів, якщо цей захист не відбувся у 1-му модульному циклі, модульний контроль) - 7,5 + 7,5 + 4(12) + 5(16) + 5(15)= 29...58 балів


 1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
 1. ^ Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5 (відмінно)

90 ≤ RD ≤ 100

B

Дуже добре

4 (добре)

85 ≤ RD < 89

C

Добре

75 ≤ RD < 85

D

Задовільно

3 (задовільно)

65 ≤ RD < 75

E

Достатньо – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

60 ≤ RD < 65

FX

Незадовільно – можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

35 ≤ RD < 60

F

Незадовільно – до заходу підсумкового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD < 35
  • Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 60), складають додатковий захід підсумкового контролю – диф залік (одноразово, за процедурою письмового іспиту-тестування). В останньому випадку залікова кількість балів на контролі зменшується на 10 %.

  • Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу підсумкового контролю не допускаються.Лектор потоку _________________ Т.М.Майборода


Завідувач кафедри _________________ О.М.Теліженко


„28 серпня 2009 р.”Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconО. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconІ. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconО. Ю. Чернікова програма І робоча програма навчальної дисципліни „основи екологічного підприємництва”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconН. в програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconВ. М. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconВ. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності в будівництві» для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconМіського господарства в. І. Пашков програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 4...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи