Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) icon

Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Скачати 42.78 Kb.
НазваРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Дата23.11.2012
Розмір42.78 Kb.
ТипРегламент

РЕГЛАМЕНТ


МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

3 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління персоналом» ( шостий семестр)


  1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год.; лекцій - 30 год./15; практичних занять - 30год./15.
  1. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних циклів - 4.
  1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=100 балів.


4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) відвідування студентом запланованих аудиторних занять:

лекції: 5*0,5=2,5 балів;

  • практичні заняття: 5*0,5=2,5 балів.

б) робота на аудиторних заняттях:

лекції: 5*1,5=7,5 балів;

практичні заняття: 5*1=5 балів.

в) письмові контрольні роботи поточного контролю (5 поточних контролів): максимально 5*1,5=7,5 балів (при позитивному оцінюванні з кожного поточного контролю від 0,5 до 1,5 балів);

г) виконання розрахункової роботи (написання резюме, автобіографій, заповнення особового листка, вирішення ситуаційних та розрахункових задач) – максимально 10 балів (при позитивному оцінюванні розрахункової роботи від 5 до 10 балів);

д) складання комплексних письмових модульних контролів – максимально 5 балів за кожен модульний контроль.

^ Модульний контроль — тести, та теоретичні питання, ситуаційні задачі, розрахункові задачі (при позитивному оцінюванні кожного модульного контролю від 1,5 до 5 балів);

^ Перескладання контрольного заходу з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини.

е) додаткові види робіт:

– написання та захист реферату – максимально 5 балів.

– написання статті або тез доповідей та участь в конференції – максимально 10 балів.

– участь в олімпіаді – максимально 10 балів.


^ 5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами:

1-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 21,5...30 балів.

2-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот. контролів; модульний контроль) –21,5...30 балів.

3-ій модульний цикл: (5 лк.; 5 пр. занять; 5 пот . контролів модульний контроль) – 21,5...30 балів.

Розрахункова робота: 5…10 балів.

Додаткові види робіт: 0…25 балів.


^ 6.Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання пропущених письмових робіт поточного контролю здійснюється лише у випадку пропуску заняття з поважних причин (при представленні необхідних документів та дозволу деканату).


^ 7. IPC за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.


8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:

8.1 Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Оцінка за національною шкалою

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

90 ≤ RD ≤ 100

B

Вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

82 ≤ RD < 89

C

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

74 ≤ RD < 81

D

Непогано, але з незначною кількістю помилок

3 (задовільно)

64 ≤ RD < 73

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

60 ≤ RD < 63

FX

Можливе повторне складання

2 (незадовільно)

35 ≤ RD < 59

F

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

0≤ RD < 34

8.2 Від заходу додаткового підсумкового контролю звільняються студенти, які отримали підсумкову семестрову оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «Е» та не мають заборгованостей з жодного із модульних циклів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється.

8.3 При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «FХ» студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії). У разі незадовільного складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «неприйнятно» («F» за школою ECTS) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

8.4. При успішному складанні заходу підсумкового модульного контролю використовується оцінка «достатньо», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за школою ECTS) із визначенням рейтингового балу 60.

8.5. Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35 балів не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю і отримує оцінку «неприйнятно» («F» за школою ECTS). Йому призначається повторне вивчення дисципліни.


Провідний викладач навчальної дисципліни к.е.н., доц. Лук’янихін В.О


Завідувач кафедри д.е.н., проф. Теліженко О.М.

Схожі:

Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Управління персоналом»
Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: r = 40 балів (1,0 кред. 40 бал./кред.)
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно-рейтингового контролю і оцінювання з навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( для курсової роботи, 7-й семестр )
Активна участь у захисті робіт інших студентів – максимально 17,5 балів (при позитивному оцінюванні від 8,5 до 17,5 балів)
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування» (2012/2013 навчальний рік, II семестр, Напрям підготовки 0502 Менеждмент)
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування»
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для сьомого семестру)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год.; лекцій – 10 год./ 5; практичних занять – 10год./5
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни „Міжнародна економіка”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 30 год./15; Одз; диф залік
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни «Міжнародна економіка»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 144 год./4,0 кред.; Лк. 30 год./15; пр. – 30 год./15; диф залік
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни " Соціальна та екологічна безпека діяльності " 2012/13 навч рік, 2 семестр, «Управління проектами»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год./2,0 кред.; Лк. 20 год./10; пр. – 00 год./5; Пмк
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни управління організаційним розвитком (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; Лк. 30 год., Пр. – 0 год.; форма контролю – пмк
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності» 18010018 "Адміністративний менеджмент"
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності»...
Регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр) iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни " Операційні системи " (2012/13 навч рік, VІІ семестр, гр. Ін )
Структура навчальної дисципліни: заг обсяг 108 год.; лк. — 30 год./15; пр. — 20 год./10; д/зал
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи