2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни icon

2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни
Скачати 94.29 Kb.
Назва2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни
Дата27.11.2012
Розмір94.29 Kb.
ТипРегламент

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Інформаційні системи в управлінні проектами"

Спеціальність 7.18010013 "Управління проектами", гр. УПс-21

2012/2013 н.р.


 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 126 год./3,5 кред.; лк. – 20 год./10; пр. – 10 год./5; лаб.  – 20 год./10; дск.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 140 балів (3,5 кред.* 40 б./кред.).

 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) робота на аудиторних заняттях (0,1R = 10 балів):

- лекції: 10 лк.* 0,4 б./лк. = 4 бали;

- практичні заняття: 5 пр.* 0,4 б./пр. = 2 бали;

- лабораторні заняття: 10 лаб.* 0,4 б./лаб. = 4 бали;

б) захист рефератів: 2 реф.* 5 б./реф. = 10 балів;

в) виконання завдань на лабораторних заняттях: 10 лаб.* 2 б./лаб. = 20 балів;

в) засвоєння теоретичного матеріалу та комплексна перевірка практичних навичок:

- модульний контроль всього 20 балів (два у модульному циклі, шкала оцінювання – 10 балів);

- додатковий семестровий контроль всього 40 балів.

 1. ^ Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):

2-й модульний цикл: 5 лк.*0,4 б./лк. + 5 пр.*0,4 б./пр. + 2*5 б./реф. + 10 б./мод.к. = ^ 24 бали.

3-й модульний цикл: 5 лк.*0,4 б./лк. + 10 лаб.*0,4 б./лаб. + 20 б./зах.лаб. + 10 б./мод.к. + 40 б./дск = 76 бали

 1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
^ Сума балів(R)

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Визначення

90-100

A

5 (відмінно)

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82-89

B

4 (добре)

Вище середнього рівня з кількома помилками

74-81

C

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

64-73

D

3 (задовільно)

Непогано, але з незначною кількістю недоліків

60-63

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

35-59

FX

2 (незадовільно)

Можливе повторне складання

0-34

F

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліниСтудент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав не менше 60 балів, отримує семестрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання ПСК з метою підвищення позитивної оцінки не здійснюється. Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 балів, зобов’язаний складати захід підсумкового семестрового контролю. Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав менше 35 балів, до ПСК не допускається, отримує оцінку "незадовільно" (за шкалою ECTS – "F") і йому призначається повторне навчання з дисципліни.


Провідний викладач

навчальної дисципліни _________________ асист., Колосок С. І.


Завідувач кафедри _________________ проф., Теліженко О. М.

28.08.2012 р.


^ РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ курсової роботи з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Інформаційні системи в управлінні проектами"

Спеціальність 7.18010013 "Управління проектами", гр. УПс-21

2012/2013 н.р.


Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год./1,0; захист.

^ Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 1.

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.

Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) опис складу проекту: 10 балів:

б) план управління проектом: 40 балів;

в) захист курсової роботи: 50 балів.


Підсумкове семестрове оцінювання курсової роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


^ Сума балів(R)

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Визначення

90-100

A

5 (відмінно)

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82-89

B

4 (добре)

Вище середнього рівня з кількома помилками

74-81

C

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

64-73

D

3 (задовільно)

Непогано, але з незначною кількістю недоліків

60-63

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

35-59

FX

2 (незадовільно)

Можливе повторне складання

0-34

F

Необхідний повторне написання курсової роботиПри отриманні підсумкової оцінки за накопиченими балами за виконання курсової роботи "FX" студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході додаткового захисту (перший захист - викладачеві, другий - комісії).

При отриманні підсумкової оцінки за накопиченими балами за виконання курсової роботи "F" студент, вважається таким, що має академічну заборго­ваність з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студен­та).


Провідний викладач

навчальної дисципліни _________________ асист., Колосок С. І.


Завідувач кафедри _________________ проф., Теліженко О. М.

28.08.2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Регламент


додаткового семестрового контролю знань з навчальної дисципліни

"Інформаційні системи в управлінні проектами"


^

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст


Спеціальність специфічних категорій 7.18010013 "Управління проектами"

Форма навчання – денна


Суми - 2012

1 загальні положення


Згідно навчального плану формою звітності з дисципліни "Інформаційні системи в управлінні проектами" є підсумковий модульний контроль.

Підсумковий модульний контроль (далі – ДСК) складають студенти, що отримали за поточним модульним контролем оцінку FX.

Об’єктом ДСК знань студентів є результати виконання письмових завдань. На ДСК виносяться базові питання, що охоплюють курс дисципліни. Завдання ДСК складаються на основі затвердженої програми курсу "Інформаційні системи в управлінні проектами".


^ 2 СТРУКТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Структурно підсумкове завдання складається з 2 завдань, які містять базові питання за робочою програмою дисципліни "Інформаційні системи в управлінні проектами".

Кількість варіантів індивідуальних завдань – 30.


^ 3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінювання знань студентів на ДСК здійснюється за 40-бальною шкалою оцінювання.

Кожне теоретичне питання білету ДСК оцінюється максимум у 20 балів.

Для визначення загальної кількості балів, підсумовуються бали за відповіді на теоретичні питання: 20 + 20 = 40 балів.


^ 4 ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


Екзаменаційні питання для підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом


 1. Сформулюйте перспективи розвитку інформаційно-програмного забезпечення проектного менеджменту в Україні.

 2. Перелічіть основних розроблювачів пакетів ПЗ для управління проектами.

 3. Перелічіть відомі Вам пакети ПЗ для управління проектами.

 4. Перелічіть можливості пакету ПЗ “Project Expert”.

 5. Перелічіть можливості пакету ПЗ “Microsoft Project ” та конкретизуйте їх призначення.

 6. Сформулюйте проблеми впровадження систем управління проектами.

 7. Перелічіть типові помилки при впровадженні систем УП.

 8. Зазначте послідовність впровадження ПЗ управління проектами.

 9. Перелічіть завдання етапів впровадження систем ПЗ управління проектами.

 10. Для яких цілей використовують інтеграцію пакетів ПЗ?

 11. Перелічіть засоби для розробки формального плану проекту.

 12. Призначення програмного забезпечення на передінвестиційній стадії.

 13. Призначення програмного забезпечення на стадії планування проекту.

 14. Призначення програмного забезпечення на стадії реалізації проекту.

 15. З якою метою використовується програмне забезпечення аналізу проектів?

 16. З якою метою використовується програмне забезпечення управління проектами?

 17. Які відмінності між використанням програмного забезпечення аналізу проектів і програмного забезпечення управління проектами?

 18. Перелічіть основні функції планування і управління, які доцільно виконувати за допомогою системи управління проектами.

 19. Перелічіть загальні фактори впливу на вибір пакету ПЗ для управління проектами.

 20. Обґрунтуйте специфічні фактори впливу на вибір пакету ПЗ для управління проектами.

 21. Загальні фактори впливу розвитку інформаційних технологій на управління проектами.

 22. Сформулюйте вимоги до програмного забезпечення на різних рівнях управління проектами.

 23. Назвіть послідовність схеми вибору програмного забезпечення з управління проектами в організації.

 24. Перелічіть вимоги до професійних пакетів програмного забезпечення.

 25. Призначення настільних пакетів програмного забезпечення.

 26. Перелічіть основні функціональні можливості пакетів ПЗ.

 27. Перелічіть фактори оцінювання потужності систем управління проектами.

 28. Сформулюйте фактори оцінювання функціональних можливостей

 29. пакетів ПЗ.

 30. Назвіть принципи вибору оптимального пакета ПЗ залежно від завдань управління проектами.

 31. Перелічіть складові управління інформаційними потоками.

 32. Завдання процесу планування інформаційних потоків.

 33. Завдання процесу звітування про виконання проекту.

 34. Завдання процесу адміністративного закриття проекту.

 35. Процедура використання методу внесення змін у план комунікацій.

 36. Розкрийте схему розподілу комунікацій у межах проекту.

 37. Перелічіть складові документування процесу робіт проекту.


^ 5 ЗРАЗОК БІЛЕТУ


БІЛЕТ № 1


1 Завдання процесу адміністративного закриття проекту

2 Призначення настільних пакетів програмного забезпечення


^ 6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Лук'янець, Т. І. Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лук'янець. — 2-е вид., доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 440 с.

 2. Древаль, О. Ю. Рекламний менеджмент : конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання / О. Ю. Древаль. — Суми : СумДУ, 2010. — 91 с.

 3. Тєлєтов, О. С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. — Суми : Університетська книга, 2009. — 365 с.

 4. Кінаш, І. П. Рекламний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. П. Кінаш, Г. О. Кірпічнікова. — Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. — 196 с.Викладач, відповідальний

за навчальну дисципліну __________________ Колосок С.І.

(підпис)


Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № 1 від 28.08.2012 р.


Завідувач кафедри ____________________ проф., Теліженко О. М.

(підпис)

Схожі:

2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни " Операційні системи " (2012/13 навч рік, VІІ семестр, гр. Ін )
Структура навчальної дисципліни: заг обсяг 108 год.; лк. — 30 год./15; пр. — 20 год./10; д/зал
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни " Соціальна та екологічна безпека діяльності " 2012/13 навч рік, 2 семестр, «Управління проектами»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год./2,0 кред.; Лк. 20 год./10; пр. – 00 год./5; Пмк
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconФем структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. – 40 год./20; пр. – 30 год./15; курсова робота – 36 год./1...
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconМт-91 1 Структура навчальної дисципліни
Робочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни "фізика"
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни етика ділового спілкування (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год., Пр. – 10 год.; форма контролю – пмк
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни управління організаційним розвитком (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; Лк. 30 год., Пр. – 0 год.; форма контролю – пмк
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconНавчальної дисципліни «Управління персоналом»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год./4 кредита; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика творчого завдання з навчальної дисципліни «Основи журналістики»
Н – 01 у 2013–2014 н р та робочої навчальної програми з навчальної дисципліни «Основи журналістики» (смя нау рнп 17. 01. 01 – 02...
2012/2013 н р. Структура навчальної дисципліни iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год.; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи