Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг icon

Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Скачати 45.34 Kb.
НазваРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Дата27.11.2012
Розмір45.34 Kb.
ТипРегламент

РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО_РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 3

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методи експертизи проектів»

 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 креди­ти; лекцій 20 год./10; практичних занять 20 год./10; диф. залік..

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання 1; модуль­них циклів 2.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів (2,5 кред. *40 бал./кред.).

 1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) робота на аудиторних заняттях (всього – 0,1 R=10 балів):
- лекції: 10*1,0=10 бали;

б) письмові контрольні роботи поточного контролю (10 поточних контролів): максимально 10*4=40 балів при позитивному оцінюванні з кожного пото­чного контролю від 2 до 4 балів;

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 40 балів:

2-й модульний контроль теоретичні завдання та вирішення практичних завдань - від 12,5 до 25 балів (теоретичні завдання при позитивному оцінюванні від 10 до 15 балів; практичні завдання при позитивному оцінюванні від 2,5 до 10 балів);

3-й модульний контроль - теоретичні завдання від 12,5 до 25 балів (теоретичні завдання від 10 до 15 балів; практичні завдання від 2,5 до 10 балів);

Модульний контроль колоквіум від 20 до 40 балів.

Модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного завдання. Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на контроль­ному заході з поважної причини.

^ 5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами:

2-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 12,5...25 бали.

3-ий модульний цикл: (5 лк.; 5 пот. контролів; модульний контроль) – 12,5...25 балів.

 1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання пропущених письмових робіт поточного контролю здійснюється лише в випадку пропуску заняття з поважних причин (при представленні необхідних документів); перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше за­значеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. При по­вторному контролі знань залікова кількість балів зменшується на 10 %. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

 2. IPC за розкладом занять використовується для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.

 3. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:

8.1 Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здій­снюється за такою шкалою:

^ Шкала оці­нювання ECTS

Визначення

Чотирибальна націо­нальна шкала оціню­вання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО

5 (відмінно)

90

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

4 (добре)

80

С

ДОБРЕ

65R

D

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

55R

Е

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

50<_RD<55

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)

35±RD<50

F

^ НЕПРИЙНЯТНО - до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD<35

 1. 8.2 Від заходу підсумкового контролю звільняються студенти, які отримали підсумкову семестрову оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «Е» та не мають заборгованостей з жодного із модульних циклів.

 2. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «FX» студент має право на дворазову спробу отримання позитивної оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескла­дання викладачеві, друге – комісії).

 3. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю «F» студент не допускається до заходу підсу­мкового семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборго­ваність з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до відрахування (крім випадків продовження деканатом ліквідації академічної заборгованості за наявності документально підтверджених поважних причин неуспішності студен­та).

 4. Студент, який за накопиченими рейтинговими балами у підсумку отримав позитивну оцінку, має право на одноразову спробу її підвищення шляхом складання заходу підсумкового контролю.Провідний викладач:

доцент кафедри управління к.e.н. ___________________ О.Г.Дегтяренко

Схожі:

Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Комунікації міжнародних проектів»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; лк. 20 год./4; пр. – 20 год./4; форма контролю − пмк
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни „Міжнародна економіка”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 30 год./15; Одз; диф залік
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи в управлінні проектами»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; лк. 20 год./6; пр. – 20 год./6; форма контролю − дск
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни «Міжнародна економіка»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 144 год./4,0 кред.; Лк. 30 год./15; пр. – 30 год./15; диф залік
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 108 год./3,0 кред.; Лк. 30 год./15; пр. – 20 год./10; диф залік
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни етика ділового спілкування (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год., Пр. – 10 год.; форма контролю – пмк
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни управління організаційним розвитком (назва навчальної дисципліни)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 год./2,5 кред.; Лк. 30 год., Пр. – 0 год.; форма контролю – пмк
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» ( шостий семестр)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 144год.; лекцій 30 год./15; практичних занять 30год./15
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «основи менеджменту»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год/1 кред.; Лк. – 10год./5; пр. – 10 год./ 5 диф залік
Регламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Аудит І оцінювання управлінської діяльності”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год./5; пр. – 10 год./5; диф залік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи