Задачі для самостійного розв’язання icon

Задачі для самостійного розв’язання
НазваЗадачі для самостійного розв’язання
Сторінка1/7
Дата02.08.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
Задачі для самостійного розв’язання

1 Знайти швидкість та прискорення тіла через три секунди після початку руху, якщо залежність шляху, пройденого тілом від часу, описується рівнянням м.

Відповідь: 5 м/с; 1 м/с2.

2 При рівнозмінному русі зі стану спокою тіло проходить за п'яту секунду 90 см. Визначити переміщення тіла за сьому секунду.

Відповідь: 130 см.

3 Тіло кинули із швидкістю 20 м/с під кутом 300 до горизонту. Нехтуючи опором повітря, визначити для моменту часу 1,5 с після початку руху: нормальне прискорення; тангенціальне прискорення.

Відповідь: 9,47 м/с2; 2,58 м/с2.

4 Вал радіусом 0,1 м обертається навколо нерухомої осі так, що залежність кута повороту радіуса від часу описується рівнянням , де 1 с-1, 1 с-2, 1 с-3. Визначити для точок на ободі вала через дві секунди після початку руху: тангенціальне прискорення; нормальне прискорення; повне прискорення.

Відповідь: 1,4 м/с2; 28,9 м/с2; 28,9 м/с2.

5 Сила надає тілу масою прискорення =1 м/с2, а тілу масою - =2 м/с2. Яке прискорення надасть ця сила тілу з масою .

Відповідь: 0,67 м/с2.

6 Тролейбус масою 10 т, рухаючись з місця, на шляху 50 м досяг швидкості 10 м/с. Знайти коефіцієнт опору, якщо сила тяги дорівнює 14 кН.

Відповідь: 0,04.

7 Літак масою т = 2,5 т летить зі швидкістю = =400 км/год. Він виконує у горизонтальній площині віраж (віраж - політ літака по дузі кола з деяким кутом крену). Радіус траєкторії літака дорівнює R =500 м. Знайти поперечний кут φ нахилу літака і підіймальну силу F крил під час польоту.

Відповідь: 58,20; 66,2 кН.

8 На вершині похилої площини, що утворює кут 200 з горизонтом, закріплено невагомий блок (рис. 26), через який перекинуто невагому і нерозтяжну нитку, до кінців якої прикріплено тіла масою 0,2 кг і 0,15 кг. Нехтуючи тертям, визначити прискорення, з якими будуть рухатися тіла, якщо друге тіло рухається вниз.
Рисунок 26


Відповідь: 2,29 м/с2.

9 При горизонтальному польоті зі швидкістю =250 м/с снаряд масою =8 кг розірвався на дві частини. Більша частина масою =6 кг одержала швидкість =400 м/с у напрямку польоту снаряда. Визначити модуль і напрямок швидкості меншої частини снаряда.

Відповідь: =200 м/с, напрямок протилежний.

10 Ковзаняр, стоячи на ковзанах на льоду, кидає камінь масою =2,5 кг під кутом =300 до горизонту зі швидкістю = 10 м/с. Якою буде початкова швидкість руху ковзаняра, якщо його маса =60 кг? Переміщенням ковзаняра під час кидка знехтувати.

Відповідь: =0,38 м/с.

11 На підлозі стоїть візок у вигляді довгої дошки з легкими колесами. На одному кінці дошки стоїть людина. ЇЇ маса =60 кг, маса дошки =20 кг. З якою швидкістю (відносно підлоги) буде рухатися візок, якщо людина піде уздовж її зі швидкістю (відносно дошки) =1 м/с? Масою коліс і тертям знехтувати.

Відповідь: =0,75 м/с.

12 На скільки зміститься відносно берега човен довжиною =3,5 м і масою =200 кг, якщо людина масою =80 кг, що стоїть на кормі, перейде на ніс човна? Вважати, що човен розташований перпендикулярно до берега.

Відповідь: l = 1 м.

13 Пружина жорсткістю Н/м стиснута силою Н. Визначити роботу А зовнішньої сили, що додатково стискує пружину ще на см.

Відповідь: А = 2,1 Дж.

14 У дерев'яний шар масою =8 кг, підвішений на нитці довжиною =1,8 м, влучає куля масою =4 г, яка летить горизонтально. З якою швидкістю летіла куля, якщо нитка з шаром і застряглою в ньому кулею відхилилася від вертикалі на кут =30? Розміром кулі знехтувати. Удар кулі вважати прямим, центральним.

Відповідь: =440 м/с.

15 Із шахти глибиною =600 м піднімають кліть масою =3,0 т на канаті, кожен метр якого має масу =1,5 кг. Яка робота А виконується при піднятті кліті на поверхню Землі? Який коефіцієнт корисної дії підіймального пристрою?

Відповідь: А = 30,2 Дж; =0,87.

16 Визначити найменшу висоту, з якої повинен скочуватись візок з людиною по жолобу, що переходить в петлю радіусом 6 м, щоб не відірватися від нього у верхній точці петлі. Тертям знехтувати.

Відповідь: 15 м.

17 Людина знаходиться у центрі горизонтальної круглої платформи, що обертається навколо осі, яка проходить через центр маси людини та центр маси платформи. Людина тримає в руках горизонтально штангу довжиною м та масою =18 кг. Платформа при цьому обертається з частотою с-1. Людина повертає штангу в вертикальній площині на кут . Визначити роботу, яку виконала при цьому людина. Момент інерції людини вважати еквівалентним масі 50 кг, що знаходиться на відстані м від осі обертання. Момент інерції платформи не враховувати.

Відповідь: Дж.

18 Горизонтальна платформа масою кг обертається навколо вертикальної осі, що проходить через центр платформи, з частотою хв. Людина масою кг стоїть при цьому на краю платформи. З якою кутовою швидкістю почне обертатися платформа, якщо людина перейде від краю платформи до її центру? Вважати платформу круглим, однорідним диском, а людину – матеріальною точкою.

Відповідь: =1,62 рад/с.

19 Визначити момент інерції труби масою =100 кг відносно осі симетрії, якщо внутрішній і зовнішній радіуси труби відповідно дорівнюють =8 см, =10 см.

Відповідь: кгм2.

20 Куля і суцільний циліндр, виготовлені з одного і того самого матеріалу, однакової маси котяться без ковзання з однаковою швидкістю. Визначити, у скільки разів кінетична енергія кулі менша за кінетичну енергію циліндра.

Відповідь: у 1,07 разу.

21 З посудини об’ємом 210-2 м3 потрібно відкачати повітря від нормального атмосферного тиску до тиску 1018 Па. За скільки циклів роботи насоса це можна зробити при об'ємі всмоктувальної камери насоса =210-3 м3?

Відповідь: 46.

22 Порожню кулю об’ємом ^ V = 10 см3, заповнену повітрям при температурі T1 = 573 К, з'єднали трубкою з чашкою, заповненою ртуттю. Визначити масу т ртуті, що надійшла в кулю, при остиганні повітря в ній до температури T2 = 293 К. Зміною об’єму кулі знехтувати.

Відповідь: =67 г.

23 У балоні об’ємом ^ V = 25 л міститься водень при температурі Т = 290 К. Після того як частину водню витратили, тиск у балоні знизився на ΔР = 0,4 МПа. Визначити масу т витраченого водню.

Відповідь: =8,3 г.

24 У U-подібний манометр налита ртуть. Відкрите коліно манометра з'єднане з навколишнім простором при нормальному атмосферному тиску Ро , і ртуть у відкритому коліні розміщена вище, ніж у закритому, на Δh = 10 см. При цьому вільна від ртуті частина трубки закритого коліна має довжину l = 20 см. Коли відкрите коліно приєднали до балона з повітрям, різниця рівнів ртуті збільшилася і досягла значення Δh1 =26 см. Знайти тиск Р повітря в балоні.

Відповідь: 47,2 кПа.

25 У балонах об’ємом V1 = 20 л і V2 = 44 л містяться різні гази. Тиск у першому балоні Р1 = 2,4 МПа, у другому - Р2 = =1,6 МПа. Визначити загальний тиск і парціальні тиски Р11 і Р21 після з’єднання балонів, якщо температура газу не змінилася.

Відповідь: Р11=0,76 МПа; Р21 =1,12 МПа; 1,88 МПа.

26 Об’єм водню при ізотермічному розширенні при температурі К збільшився в рази. Визначити роботу , виконану газом, і теплоту , що отримана при цьому. Маса водню дорівнює = 200 г.

Відповідь: А = 274 кДж; =А.

27 У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії циклу Карно при підвищенні температури нагрівача від К до К? Температура холодильника К.

Відповідь: .

28 Яка робота буде виконана, якщо 0,2 кг азоту нагріти від 293 К до 373 К при сталому тиску?

Відповідь: 4754 Дж.

29 Ідеальна теплова машина, яка працює за циклом Карно, 2/3 кількості теплоти, одержаної від нагрівача, передає холодильнику з температурою 283 К. Визначити температуру нагрівача.

Відповідь: 424,5 К.

30 Під час циклу Карно газ, одержавши від нагрівника 1 кДж теплоти, виконав роботу 400 Дж. Знайти ККД теплової машини та температуру нагрівника, якщо температура холодильника 273 К.

Відповідь: 0,4; 455 К.

31 У воду опущена на малу глибину скляна трубка із діаметром каналу мм. Визначити масу води, що ввійшла в трубку.

Відповідь: =23 мг.

32 Дві краплі ртуті радіусом мм кожна злилися в одну краплю. Визначити енергію , що виділиться при такому злитті. Вважати процес ізотермічним.

Відповідь: =12 мкДж.

33 За який час можна витиснути ідеальну рідину з шприца, якщо на поршень діє сила ^ F = 20 Н, об’єм рідини в шприці V = 100 см3, а площі поршня та внутрішнього перерізу голки відповідно S1 = 1 см2, S2 = 0,3 мм2. Тертя не враховувати.

Відповідь: 2,36 с.

34 У посудину ллється вода, причому за 1 с наливається 0,2 л. Яким повинен бути діаметр отвору d на дні посудини, щоб вода в ній трималася на постійному рівні h = 8,3 см?

Відповідь: 1,4 см.

35 Дві однакові кульки масою =1 г кожна підвішені на нитках довжиною =10 см в одній точці. Нитки складають з вертикаллю кут 600. Визначити заряд кульок.

Відповідь: 79 нКл.

36 Електроємність плоского конденсатора дорівнює ^ C=111 пФ. Діелектрик – фарфор. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 600 В і відключили від джерела напруги. Яку роботу A потрібно здійснити, щоб вийняти діелектрик із конденсатора? Тертям знехтувати.

Відповідь: 80 мкДж.

37 Лампочку, розраховану на 220 В, включили в коло з напругою 110 В. Як зміниться її потужність у порівнянні з номінальною?

Відповідь: Збільшиться у 4 рази.

38 На кінцях мідного дроту довжиною =5 м підтримується напруга =1 В. Визначити густину струму у дроті.

Відповідь: 1,18·107 А/м2.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Задачі для самостійного розв’язання iconПравила приклади виконання контрольних завдань приклад 1 Розв’язання завдання на тему «Одношаровий персептрон» Модель персептрона має такий вигляд (рис. 1)
Таку модель використовують для розв’язання задачі класифікації для двох класів і є ідентичною до задачі
Задачі для самостійного розв’язання iconНазва модуля: Оптимізація прийняття рішень
Змістовна та формалізована постановки задачі прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. Структура множини альтернатив. Методи та алгоритми...
Задачі для самостійного розв’язання iconЗміс т розділ 1 Визначений інтеграл
Розв’язання задач при вивченні дисципліни «Вища математика» часто пов’язано з багатьма складностями. Якщо складається скрутне становище...
Задачі для самостійного розв’язання iconНесучого органа летучої пилки а. О. Панич, ст викл
НО. Сформулювати та розв’язати таку задачу дозволяють аналітичні вирази [6] для визначення тривалості ділянок діаграм перехідних...
Задачі для самостійного розв’язання iconС. А. Закора
Розглянуто сучасні підходи до розв’язання конфліктних ситуацій у повітряному просторі вільного польоту Free Flight Airspace. Наведена...
Задачі для самостійного розв’язання iconПерелік тем, що винесені на держ. іспит
Основні визначення. Задачі, розв’язання яких забезпечують інтелектуальні системи
Задачі для самостійного розв’язання iconКод модуля: ес 6032 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Числові методи розвязання систем лінійних скінчених рівнянь. Числові методи розв’язання систем нелінійних скінчених рівнянь. Математичні...
Задачі для самостійного розв’язання iconЛабораторна робота №9 розв’ зок задачі дирихле для рівняння лапласа методом сіток
Завдання. Знайти наближений розв’язок задачі Дирихле для рівняння Лапласа в квадраті
Задачі для самостійного розв’язання iconСистеми електронної комерції
Еіт є розв’язання однією з задач фундаментального аналізу ринку, а саме прогностичної класифікації курсу валют. Для вирішення поставленої...
Задачі для самостійного розв’язання iconЗадача для рівняння Мал. 1 1) має назву задачі Діріхлє
Мета типового завдання з дисципліни “Рівняння математичної фізики” – прищепити навички: застосування методу граничних елементів (мге)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи