Правила оформлення рефератів icon

Правила оформлення рефератів
Скачати 58.67 Kb.
НазваПравила оформлення рефератів
Дата02.08.2012
Розмір58.67 Kb.
ТипПравила

Правила оформлення рефератів

Реферати належать до індивідуальних завдань, які є самостійним видом письмової роботи.

Реферати виконуються студентами самостійно, і містять 25-30 сторінок машинописного тексту. Тематика індивідуальних завдань має відповідати завданням навчальної дисципліни.

Індивідуальні завдання виконуються з метою закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами очної форми навчання.

Перш ніж вибрати тему реферату, визначите свій інтерес, над якою проблемою Ви бажали б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте тему. Перед початком роботи над рефератом потрібно намітити невеликий план і підібрати літературу. Насамперед, потрібно ознайомитися літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширите список джерел. Чудовим джерелом інформації є реферативні та спеціальні журнали, де можна знайти новітню наукову інформацію.


1 Вимоги до виконання рефератів

До виконання індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) висуваються наступні вимоги:

 • індивідуальне завдання має бути виконане самостійно українською (для іноземців, за бажанням - російською) мовою, як власне міркування автора на основі інформації, отриманої з різних джерел;

 • зміст індивідуального завдання має бути викладений від імені автора;

 • мета реферату має бути чіткою та відображати суть досліджуваної проблеми;

 • зміст індивідуального завдання має відповідати темі завдання та відображати стан проблеми, ступінь розкриття суті проблеми у роботі має бути прийнятною;

 • при розробці індивідуального завдання повинні бути використані не менш 8-10 різних джерел;

 • робота має містити узагальнені висновки та рекомендації.


2 Вимоги до структури рефератів


Структура рефератів повинна містити:

 • Титульний аркуш (титульний аркуш є першою сторінкою реферату);

 • Зміст (зміст містить: вступ; найменування усіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів основної частини завдання; висновки; список джерел інформації);

 • Вступ (у вступі коротко формулюється проблема, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість вказується мета та завдання реферату дається характеристика використаної літератури);

 • Основна частина ( містить декілька розділів. Кожний розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього;

 • Висновки або Висновок (у висновках приводять оцінку отриманих результатів роботи, пропонуються рекомендації). За об’ємом Висновки не мають бути більшими за Вступ;

 • Список джерел інформації (список посилань) (містить перелік джерел, на які посилаються у основній частині реферату або контрольної роботи). Цей список завершує роботу. У ньому фіксуються тільки ті джерела, з якими працював автор реферату. Він складається у алфавітному порядку за прізвищами авторів чи назв книг. Іноземні джерела містять у кінці списку.3 Вимоги до оформлення рефератів

До оформлення рефератів і контрольних робіт висуваються такі вимоги:

 • реферати й контрольні роботи оформляють на аркушах формату А4 (210х297), текст друкується на одній стороні аркуша через півтора інтервали;

 • параметри шрифту: гарнітура шрифту - Times New Roman, накреслення - звичайний, кегль шрифту - 14 пунктів, колір тексту – авто (чорний);

 • параметри абзацу: вирівнювання тексту – за шириною сторінки, відступ першого рядка -12,5 мм, міжстрочний інтервал – 1,2;

 • поля сторінки для титульного аркуша: верхнє й нижнє поля – 20 мм; праве й ліве поля – 15 мм;

 • поля всіх інших сторінок: верхнє й нижнє поля – 20 мм, розмір лівого поля 30 мм, правого – 15 мм;

 • на титульному аркуші вказується назва навчального закладу, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, дисципліна, П. І. Б. автора, П. І. Б. того, хто перевіряє, місце та рік виконання роботи;

 • кожну структурну частину необхідно починати з нового розділу з наступної сторінки (Вставка/Розрив/Новий розділ, з наступної сторінки);

 • сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючи наскрізну нумерації по всьому тексту. Порядковий номер ставлять угорі сторінки, праворуч;

 • нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але на титульному аркуші та на сторінці «Зміст» номер сторінки не вказується, нумерація вказується із цифри 3 (із третьої сторінки);

 • текст основної частини індивідуальних завдань розбивають на розділи, підрозділи, пункти та підпункти;

 • розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами;

 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах матеріалу, що викладається, і позначатися арабськими цифрами, наприкінці номера розділу крапку не ставлять (наприклад, 1);

 • підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: «1.1»;

 • пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту, між цифрами, наприкінці номера крапку не ставлять, наприклад: «1.1.2»;

 • підпункти нумерують у межах кожного пункту та наприкінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);

 • заголовки (заголовки 1 рівня) кожної структурної частини індивідуального завдання (наприклад, зміст, вступ і т.ін.) і заголовки розділів основної частини потрібно розташовувати у середині рядка та друкувати прописними буквами без підкреслення і без крапки наприкінці;

 • заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої. Крапка наприкінці заголовка не ставиться

 • ілюстрації (рисунки, схеми, графіки) і таблиці, які розміщаються на окремих сторінках, входять до загальної нумерації сторінок;

 • ілюстрації необхідно поміщати безпосередньо після першого посилання на них у тексті або на наступній сторінці;

^ Оформлення ілюстрацій

До ілюстрацій відносять графіки, діаграми, схеми, креслення, фотографії і т. ін. Кожний вид ілюстрації повинен мати назву, яка містить наступні частини, поміщені під ілюстрацією:

1 Назва «Рисунок».

2 Порядковий номер у межах роботи, позначений арабськими цифрами без знака №.

3 Назва ілюстрації, що відбиває її основний зміст. Наприклад, Рисунок 1 - Написання студентом реферату з фізики.

При необхідності ілюстрації постачають пояснювальними даними (текст під рисунком). Якщо наводиться тільки одна ілюстрація, то її не нумерують і слово «Рисунок» не пишуть. Зазвичай ілюстрації розміщують після першого посилання на них тексті, щоб було зручне їх розглядати без повороту аркуша або з поворотом за годинниковою стрілкою. На всі ілюстрації, наведені в тексті та додатках, необхідно робити посилання.


 • графічні матеріали рекомендується зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;

 • таблиця міститься безпосередньо після тексту, у якому про неї йдеться вперше або на наступній сторінці;

 • таблиці нумерують арабськими цифрами один по одній в межах розділу;

 • примітки поміщають у тексті при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації;

 • пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками;

 • формули й рівняння розташовують безпосередньо після їхнього згадування в тексті, посередині сторінки (розмір формул 14 pt, стиль - Times New Roman, матем.);

 • посилання на джерела потрібно вказувати у квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 - 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку посилань.


4 Критерії оцінювання реферату


При оцінюванні Вашої праці викладача цікавить:

 • відповідність темі;

 • глибина пророблення матеріалу;

 • правильність і повнота використання джерел;

 • оформлення реферату.

 • За темою реферату для підвищення оцінки має відбутися індивідуальна співбесіда викладача зі студентом (рис 2).

За рішенням викладача реферати можуть бути заслухані та обговорені на індивідуальних заняттях.


При підготовці «Правил оформлення рефератів» використані матеріали


http://www.elbrusoid.org/content/student/p6428.shtml

http://www.vipstudent.ru/index.phttp=data&r=1236071700

Схожі:

Правила оформлення рефератів iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до документації, звітів І рефератів. Структура І правила оформлення (для викладачів, аспірантів та студентів)....
Правила оформлення рефератів iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Правила оформлення рефератів iconМетодичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових І дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів
Методичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових І дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів...
Правила оформлення рефератів iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Правила оформлення рефератів iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила оформлення рефератів iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Правила оформлення рефератів iconЗразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
move to 1812-11331
Правила оформлення рефератів icon1 Правила складання та оформлення документів
Оформлення юридичних документів і організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Правила оформлення рефератів iconЗразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
Матеріал рукопису подається в електронному варіанті в редакторі Word for Windows І роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру...
Правила оформлення рефератів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи