Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців icon

Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців
Скачати 123.93 Kb.
НазваЯ. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців
Дата18.09.2012
Розмір123.93 Kb.
ТипДокументи
1. /Flisak.rtfЯ. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців


УДК 336.14:37

Я. Фліссак,

Рахункова палата України


Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців


У статті автором розглядаються правові та економічні засади формування, роз­міщення та виконання державного замовлення на підготовку кадрів у закладах про­фесійно-технічної та вищої освіти. Автор статті визначає існуючі проблеми в управ­лінні державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку зазначеними закладами освіти спеціалістів та дає пропо­зиції щодо їх вирішення.


The author considers legal and economic principles of forming, distribution and execution of a state order for staff training in institutions of vocational and higher education. The article defines the being problems in management of state finances while forming, distribution and execution of a state order for training specialists by the mentioned educational institutions and gives propositions on their solving.


Загальні правові й економічні засади формування, розміщення і виконання на дого­вірній (контрактній) основі замовлень держави на підготовку спеціалістів у закладах про­фесійно-технічної та вищої освіти визначено Законом України № 493/95-ВP “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року. Цей процес регу­люється також рядом нормативно-правових актів.

Аналіз матеріалів контрольно-аналітичних та експертних заходів, проведених Рахун­ковою палатою України, показав, що закладами вищої та професійно-технічної освіти державне замовлення на підготовку спеціалістів здійснюється з порушенням правових норм, супроводжується низькою ор­ганізацією його виконання, а виділені на ці цілі кошти використовуються неефективно. Виходячи із цього, мета даної роботи – дослідити основні при­чини неефективного використання бюджетних коштів, направлених на ви­ко­нання державного замовлення, а із урахуванням результатів дослідження – зробити висновки щодо удосконалення механізму управління бюджетними коштами у цій сфері та нор­мативно-правових актів, що регулюють обсяги їх виділення та використання.

Державне замовлення в галузі освіти можна трактувати як засіб державного регулю­вання використання бюджетних коштів шляхом визначення на контрактній (договірній) основі складу та кількості спеціалістів, необхідних для державних потреб, розміщення державних контрактів на їх підготовку серед навчальних закладів України.

Засади формування, розміщення та виконання державного замовлення передбачають наступні дії. По-перше, визначення обсягу державного замовлення здійснюється відпо­відно до законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міні­стрів України. Особливі функції при формуванні державного замовлення покла­даються на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке встановлює критерії, за якими замовлення формується. По-друге, державне замовлення визначає виконавців цього замовлення на конкурсних засадах. По-третє, фак­том укла­дення державного замовлення між державним замовником і ви­ко­на­в­цем є державний кон­тракт про розміщення державного замовлення на пос­тав­ку продукції. По-четверте, кошти, що передбачаються у державному бюд­жеті головним розпорядникам на оплату державних замовлень, повинні ви­ко­ри­стовуватися на відплатній основі. По-п’яте, конт­роль за виконанням по-ставок продукції для державних потреб здійснюють як державні замовники, так і Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

Проведений аналіз контрольних заходів, здійснених Рахунковою палатою в окремих міністерствах щодо підготовки спеціалістів для державних потреб, доводить, що система управління, яка існує в сфері формування, розгляду, узгодження конкурсного відбору та контролю за виконанням державного замовлення на підготовку фахівців робочої професії та фахівців з вищою освітою неефективна і, в цілому, є формальною.

Так, законодавчо закріплені принципи державного замовлення не діють у системі Міністерства освіти та науки України, Міністерства агропромислового комплексу Укра­їни, Міністерства культури України, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та інших державних закладах освіти. Фактично, бюджетні кошти, передбачені в державному бюджеті на професійно-технічну та вищу освіту, використовуються на невідплатній основі – без укладання з державними замовниками договорів (контрактів), а лише шляхом фінансування закладів освіти на їх утримання, тобто вони фінансуються як бюджетні установи через кошториси доходів і видатків.

Міністерство аграрної політики України формувало в 2000 році державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант, докторант) формально, не вивчивши реальні потре­би в підготовці спеціалістів для сільського господарства, без науково-економічного обґрунтування.

Формальний підхід до вивчення потреб у підготовці спеціалістів підтверджують дані зустрічних перевірок у районних управліннях сільського господарства і продовольства різних регіонів України.

Загальну потребу в спеціалістах сільського господарства (29 853 спеціалісти) Міна­грополітики України “розраховувало” простим підсумовуванням даних, поданих Мінсіль­госпродом АР Крим та Головними управліннями сільського господарства і продовольства облдержадміністра­цій. Кабінет Міністрів України, беручи до уваги зазначену потребу у підго­товці спеціалістів, затверджує постановою держзамовлення на 2000 рік [1] тіль­ки за денною формою навчання в кількості 34 870 осіб, або більше від фор­мально заявленого Мінпромполітики України на 5 017 осіб (16,8 % від потреби). Витрати бюджету на навчання 5 017 спеціалістів за розрахунками Рахункової палати склали майже 18 млн. гривень.

Не змінилися підходи Кабінету Міністрів України до порядку затвердження держав­ного замовлення і в 2001 році. Мінсільгосппрод АР Крим та облдержадміністрації заявили загальну потребу спеціалістів у кількості 30 601, а Кабінет Міністрів України затвердив постановою [2] державне замовлення тільки за денною формою навчання в кількості 33 500 осіб, що більше від потреби на 2 899 осіб. При цьому Кабінет Міністрів України неаргументовано змінив кількість спеціалістів за напрямами освітньо-кваліфікаційних рівнів до державного замовлення (підготовка спеціалістів з агрономохімії складала 68,2 відсотка, зооінженерії – 80,0 відсотків, механізації і електрофікації – 81,9 відсотків, ветеринарної медицини – 98, 8 відсотків).

Цією ж постановою Кабінет Міністрів України, порушуючи нормативно-правові акти, надав право окремим навчальним закладам виступати одночасно як державним замовником, так і виконавцем цього замовлення. Наприклад, Київський національний уні­­верситет ім. Тараса Шевченка визнано державним замовником і йому ж було затвер­джено обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів у сумі 43 209,8 тисяч гривень.

Зазначена постанова Кабінету Міністрів України суперечить вимогам Закону України “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року
№ 493/95-ВР, оскільки спричиняє ситуацію, при якій не можливе проведення конкурсного відбору і обов’язкового укладання державних контрактів між держзамовником та виконавцем. У результаті такого двозначного управлінського рішення університет, як виконавець замовлення, не несе юридичної відповідальності за ефективність використання коштів державного бюджету на підготовку фахівців і за якісне виконання держзамов­лення.

Крім того, формування державного замовлення не враховує інституційних перетво­рень в економіці України. Особливо це стосується аграрного сектора економіки. При зростанні до 97,8 відсотків кількості товаровиробників недержавної форми власності у 2000 році та зменшенні до 4,8 відсотків сільськогосподарських угідь, що належать дер­жавним підприємствам, частка студентів, які навчаються за рахунок коштів загального фонду, за освітньо-кваліфікаційними рівнями у зазначеному році становила в середньому 66,2 відсотка від загальної кількості прийнятих студентів, а за рахунок платного нав­чання – 34,9 відсотка.

Подання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції Ук­раїни про­позицій з держзамовлення на підготовку спеціалістів здій­сню­ва­лося Міністерством культури України без аргументованих розрахунків шля­хом узагальнення даних, які нада­вали підпорядковані йому вищі навчальні за­к­лади за наступними показниками: фактичні дані за минулий рік, план і очі­куване виконання за поточний рік, проектні показники на наступний рік.

Аналіз матеріалів перевірки Національної академії образотворчого ми­с­тецтва і архітектури, Національної музичної академії, Харківської державної ака­демії культури та Харківського державного інституту мистецтв показав, що прогнозні показники на наступний рік з прийому студентів визначалися ви­­щими навчальними закладами, в основному, виходячи з обсягів фак­тич­но­го прийому студентів за минулі роки.

Таким чином, формування проектних показників державного за­мов­лен­ня на підго­товку фахівців з вищою освітою на 2001 і 2002 роки здійсню­ва­ло­ся лише на підставі даних вищих навчальних закладів щодо обсягів їх підго­тов­ки за минулі роки без вивчення потреб державного сектора народного гос­по­дарства у фахівцях культури і мистецтв як в цілому, так і в розрізі спе­ці­аль­ностей, в тому числі даних служби зайнятості щодо по­треб ринку праці.

Постановами Кабінету Міністрів „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік” України від
15 травня 2001 року № 490 та „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік” від 6 березня
2002 року № 261 для Міністерства культури і мистецтв України, як замовника, загальний контингент студентів, підготовка яких здійснюється протягом року на всіх курсах за рахунок коштів державного бюджету, в держзамовленні не затверджувався.

Міністерство культури і мистецтв України, порушуючи норми зазначених постанов Кабінету Міністрів України, не затверджувало* обсяг бюджетних коштів на оплату держзамовлення та обсяг випуску спеціалістів по підпорядкованих вищих навчальних  закладах.

Всупереч вимог Законів України “Про освіту”, “Про поставки продукції для державних потреб”, а також затвердженого постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад” від 5 вересня 1996 року № 1074 Положення про державний вищий навчальний заклад і Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України „Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” від 29 лютого 1996 року № 266, державні контракти на підготовку фахівців з вищою освітою не оформлялися.

Отже, Міністерство культури і мистецтв України в 2001–2002 роках не дотримувалося порядку здійснення вищими навчальними закладами під­го­тов­­ки спеціалістів за рахунок коштів державного бюджету за державним за­мов­ленням, встановленого Законами України “Про освіту”, “Про поставки продукції для державних потреб”, Указом Пре­зидента України “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування ви­пускників вищих навчальних закладів” від 23 січня 1996 року № 77, По­ло­женням про державний вищий навчальний заклад і Порядком формування та роз­міщення державних замовлень на поставку продукції для державних пот­реб і конт­ролю за їх виконанням, внаслідок цього, використання Міні­сте­р­ством культури і мистецтв України коштів загального фонду державного бюджету у 2001 році і в I півріччі 2002 року у загальній сумі 46,5 млн. грн., з яких у 2001 році – у сумі 30,5 млн. грн. здійснювалось не за процедурою державного замовлення на підготовку фахівців, а кошти, фактично, використовувалися на утримання вищих навчальних закладів.

Також у результаті недотримання в 2001–2002 роках Міністерством освіти і науки України встановленого актами законодавства порядку формування і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, а саме, на укладання державних контрактів з виконавцями, виділені кошти із загального фонду державного бюджету у 2001 році і в І півріччі 2002 року у загальній сумі 1303,7 млн. грн. використані міністерством не за процедурою державного замовлення на підготовку фахівців, а фактично – на утримання вищих навчальних закладів. При цьому Міністерством освіти і науки України у державній статистичній звітності подавалися недостовірні дані про виконання держзамовлення і укладання державних контрактів на підготовку фахівців, хоча фактично такі контракти з вищими навчальними закладами не укладалися.

Було встановлено, що у 2001 році при розміщенні обсягів держзамовлення на підготовку фахівців Міністерством освіти і науки України допущено в цілому пере­вищення обсягів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік” від 15 травня 2001 № 490, з прийому бакалаврів за рахунок загального фонду – на 255 одиниць, а з прийому спеціалістів – на 475 одиниць. На 2002 рік міні­с­терством було також доведено понад затверджені постановою Кабінету Міні­с­трів України „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання ро­біт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік” від 6 березня 2002 ро­ку № 261 обсяги з прийому спеціалістів у кількості 463 одиниці.

Аналіз також засвідчив, що всупереч вимогам нормативно-правових актів Кабінет Міністрів України не забезпечив на 2001 і 2002 роки збалансованість між обсягом фінансування державного замовлення на підготовку фахівців і затвердженими натуральними показниками державного замовлення та взаємовідповідність з обсягом затверджених у Державному бюджеті України видатків на підготовку кадрів.

Таким чином, механізм управління в сфері державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою не забезпечує узгоджену роботу центральних органів вико­навчої влади, а також реалізацію завдань щодо ефективного управління бюджетними коштами. Такий стан справ вимагає невідкладного реагування з боку держави та суспільства в цілому.

Наведені аргументи доводять необхідність уникнення традиційних стереотипів планування підготовки фахівців тільки на підставі наявної потужності навчальних зак­ладів, без вивчення ринку праці та реальних потреб держави, без формування державного замовлення на конкурсній основі з урахуванням якості освітніх послуг. Розроблення та застосування науково обґрунтованої методики визначення потреб держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням дійсної ситуації на ринку праці сприятиме економічному, раціональному і ефективному вико­ристанню бюджетних коштів, а також забезпеченню реальної потреби держави у фахівцях робочої професії та спеціалістів з вищою освітою.

Для підвищення відповідальності закладів освіти за якість підготовки фахівців, а також юридичну і фінансову відповідальність за неефективне та нецільове витрачання бюджетних коштів варто терміново застосувати апробований європейській інструмент – укладання державного контракту між державними замовниками та виконавцями держав­ного замовлення. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, яке виконує функції спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу з питань формування державного замовлення, необхідно виконувати вимоги Законів України “Про поставки продукції для державних потреб”, „Про освіту”, “Про профе­сійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, а також Указу Президента України “Про захо­ди щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів” від 23 січня 1996 року № 77 щодо забезпечення укладання такого контракту.

Принципово важливим аспектом у реалізації політики державного за­мов­лення повинно стати вдосконалення системи організаційно-економічного управління сферою держав­ного замовлення та направлення її на ефективне ви­користання бюджетних коштів і спри­яння поєднанню державного та гро­мад­ського контролю. На урядовому рівні необхідно передбачити за окремою про­грамою в проектах Закону України про Державний бюджет України на нас­тупні бюджетні роки обсяги видатків загального фонду державного бюд­­же­ту на підготовку кадрів вищими навчальними закладами за державним за­мов­ленням для забезпечення реальних потреб держави; розробити та за­твер­ди­ти окремий поря­док формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, підго­товку кадрів. Важливого значення на­бу­ває також запровадження державної статистич­ної звітності, яка б ві­до­бра­жа­ла кількість випускників, які навчаються за державним замовленням і пра­це­влаштовані в державному секторі економіки, та розробка і впро­вадження статистичної звітності за формою № 1 – держзамовлення.

Згадані вище рекомендації значною мірою допомогли б у встановленні гармонійних відносин між виконавцем державного замовлення і замовником, забезпечили б високу ефективність управління бюджетними коштами в умовах недостатності обсягів фінан­сування, а також сприяли б підвищенню якості навчального процесу.


Література

1. Про державне замовлення на закупівлю товарів, ви­ко­на­н­­­ня ро­­біт, надання послуг для державних потреб на 2000 рік: По­с­та­но­ва Ка­бінету Міністрів України від 08.03.2000 № 1198.

2. Про державне замовлення на закупівлю товарів, ви­ко­на­н­­­ня робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік: По­с­та­но­ва Кабінету Міністрів України від 15.05. 2001 № 490.


 * Лише Київському національному університету культури і мистецтва державне замовлення на 2002 рік затверджено Мінкультури у вигляді натуральних показників з випуску і прийому.

Схожі:

Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «бакалавр»
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
Я. Фліссак, Рахункова палата України Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи