Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. icon

Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари.
Скачати 103.44 Kb.
НазваЗакон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари.
Дата18.09.2012
Розмір103.44 Kb.
ТипЗакон
1. /pilevich.rtfЗакон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари.УДК 336.226.1

Д.С. Пілевич,

Національний університет ДПС України


оподаткування прибутку підприємств: Проблеми

та шляхи розв’язання


Розглядаються проблеми штучної мінімізації податкових зобов’язань, недостатня інвестиційна спрямованість податкових стимулів. Аналізується негативне значення об’єкта оподаткування прибутку і питання альтернативного мінімального оподаткування.


The problems of the tax liabilities artificial minimization and not sufficient tax stimuli investment orientation are considered in the article. The object negative value raising and profit taxation as well as the US experience on alternative minimum taxation issues are analyzed.


Ключові слова: інвестиційне спрямування, податкові канікули, прискорена амортизація, реінвестований прибуток.


Аналіз даної теми в сучасних умовах господарювання є надзвичайно актуальним. Рівень економічного розвитку країни значною мірою залежить від розвитку підприємницької діяльності, яка на сьогодні має багато проблем. Підприємство не може розвиватися через велику ставку податку на прибуток.

У наш час велика кількість дрібних підприємств збанкрутувала, бо витрати на їхню господарську діяльність більші за прибуток, отриманий від цієї діяльності (В > П). Тому багато підприємств приховують і занижують свої прибутки, а результат – збільшення відсотка тіньової економіки. Податкове законодавство повністю не врегульовано і є в ньому багато недоліків (один закон може суперечити іншому). Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі:

1) не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. Звідси – можна збільшити ставки акцизного збору, а ставки податку на прибуток підприємств дещо зменшити;

2) необхідно скасувати загальну ставку податку, а встановити ставки залежно від доходів юридичних осіб. Підприємство, яке отримує менший прибуток, повинно сплачувати податок за нижчою ставкою і навпаки.

Також один з основних недоліків сучасної системи оподаткування прибутку підприємств в Україні полягає в недостатній інвестиційній спрямованості податкових стимулів. За таких умов подальше загальне зниження базової ставки податку на прибуток, яке передбачається проектом Податкового кодексу, не зможе істотно вплинути на активізацію інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств. Щоб посилити зв’язок між податком на прибуток та інвестиційною активністю, головну увагу потрібно зосередити не на загальному, а на інвестиційно спрямованому зниженні податкового навантаження. Світова практика податкового стимулювання інвестиційної активності агентів приватної економіки знає багато методів інвестиційно спрямованого оподаткування прибутку підприємств. Серед них можна виділити такі: зниження ставок оподаткування прибутку підприємств, податкові канікули, інвестиційну податкову знижку, прискорену амортизацію, скасування податків на реінвесто­ваний прибуток, інвестиційний податковий кредит, регресивну шкалу оподаткування підприємницького прибутку тощо. Більшість зазначених методів не відображено в чинному Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Даним законом передбачається застосування лише двох з них – прискореної амортизації та податкової пільги в розмірі 50 % до базової ставки податку на прибуток, який одержується інноваційними центрами від реалізації інноваційного продукту. Звичайно, не всі методи податкового стимулювання інвестиційної діяльності підприємств можуть застосовуватися в сучасних умовах України. Наприклад, про податкові канікули – період, на який прибуток підприємства оподатковується за пільговою ставкою або зовсім звільняється від оподаткування. Як свідчить світова практика, такий метод застосовується переважно для стимулювання створення нових підприємств і не досить ефективний щодо заохочення діючих підприємств до оновлення основних фондів. Для України головна проблема – оновлення виробничого апарату, тому застосування податкових канікул у нашій країні неактуально. Іншими словами, механізм податкового стимулювання інвестиційної активності повинен узгоджувати між собою стимулюючу і фіскальну функції податку на прибуток підприємств. Цього можна досягти лише на основі вдосконалення умов надання підприємствам інвестиційно спрямованих податкових пільг.

Одним із методів інвестиційно спрямованого оподаткування прибутку підприємств, який здатний узгоджувати фінансові інтереси підприємства і держави, є регресивне оподаткування. Як відомо, регресивне оподаткування передбачає зниження податкової ставки у період зростан­ня податкової бази. Проте співвідношення між темпами зниження податкової ставки і темпами зростання податкової бази може бути різним. Від цього залежить динаміка податкових платежів підприємства. Щоб регресивне оподаткування не зменшувало податкові відрахування підприємств, темпи зростання податкової бази повинні випереджати темпи зниження податкової ставки. Зазначеній вимозі відповідає поєднання регресивного оподаткування з ефективним інвестуванням.

Під ефективним потрібно розуміти таке інвестування, яке за рахунок оновлення ОВФ забезпечує зростання продуктивності праці, зменшення капітало-, матеріало-, енергомісткості продукції та підвищення її якості. Це не лише збільшує обсяги виробництва, а й зменшує затрати на виготовлення 1 грн продукції, що в кінцевому підсумку викликає значне зростання обсягу прибутку як податкової бази.

На перший погляд застосування в Україні інвестиційного податкового кредиту передбачено у ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств”, але в дійсності це не так, оскільки в цьому законі дається лише визначення інвестиційного податкового кредиту в ст. „Терміни і поняття”. Що ж стосується умов використання даного методу, то вони законом не врегульовані.

Мінімізувати податок на прибуток можна із застосуванням ОФ, НМА та амортизації.

Введення Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 „Основні фонди” не змінює податкового законодавства, отже, податковий облік регулюється тільки законом про прибуток.

Операції з основними фондами досить часто впливають на валові доходи, валові витрати та, відповідно, на об’єкт оподаткування – прибуток. Розглянемо вплив на валові доходи та валові витрати операцій з основними фондами групи 1 та нематеріальними активами.

Зрозуміло, що після продажу цих фондів за ціною, вищою від балансової вартості, виникають додаткові валові доходи, а якщо навпаки?.. У законі щодо цього справедливо зазначено: на суму різниці виникають валові витрати. Це дозволяє платникові податку на прибуток маневрувати з оподатковуваним прибутком. У разі, якщо за звітний період виникають значні прибутки, платнику достатньо продати якийсь об’єкт основних фондів групи 1 за ціною, нижчою від залишкової вартості. Отримані витрати компенсують усі очікувані оподатковувані прибутки.

Ще більші перспективи та можливості відкриваються перед платниками податку на прибуток, які володіють нематеріальними активами. Нематеріальний актив може бути і створений безпосередньо самим підприємством, і придбаний. У будь-якому разі витрати на його придбання чи створення підлягають амортизації, при цьому застосовується прямо­лінійний метод.

Нематеріальний актив може слугувати своєрідним „баластом” у регулюванні оподаткову­ваного прибутку. У період виникнення прибутку НМА може бути проданий за ціною, нижчою від залишкової вартості. Відповідно зменшується оподатковуваний прибуток [4].

Ліквідація ОФ призводить до певних втрат. Проте їх можна частково компенсувати за рахунок зменшення платежів з податку на прибуток. Такою підставою може стати акт на списання основних фондів групи 1 у зв’язку з вимушеною заміною або документ, що підтверджує знищення чи розібрання такого об’єкта за рішенням підприємства.

Продавши всі ОФ групи 2, 3 або 4 за цінами, нижчими, умовно кажучи, від залишкової вартості, матимемо підставу для віднесення такої групи до валових витрат балансової вартості і зменшення оподатковуваного прибутку [5].

Актуальною проблемою на сьогодні залишається нарощування від’ємного значення об’єкта оподаткування прибутку значною частиною суб’єктів господарювання. До цього часу всі спроби зламати цю тенденцію й залучити таких платників до оподаткування не мали успіху, оскільки їм вдається формувати економічно невмотивовані збитки на цілком законній підставі. Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” дозволяється відносити до валових витрат, зокрема, витрати, пов’язані з утриманням адміністративного апарату. Насправді частина таких витрат є прикриттям витрат на особисте використання власників таких підприємств і членів їхніх сімей, окремих працівників. Так, під виглядом витрат на навчальні семінари персоналу, які проводяться в курортних містах України та за її межами, маскуються витрати на проведення особистого відпочинку й відпусток. З витрат на відрядження, мобільний зв’язок, Інтернет, на паливо-мастильні матеріали, на навчання в українських закладах освіти, на страхування, на проведення свят і презентацій з рекламною метою й інших подібних затрат при здійсненні податкового аудиту також дуже важко виділити ту їх частину, що справді викликана виробничою потребою і яка є, по суті, замаскованим наданням додаткових благ певному колу фізичних осіб з усної згоди власників підприємства та пов’язаних з ними осіб.

Крім того, штучна збитковість формується також і через заниження доходів від надання в оренду будівель (їх частин), призначених для виробничого, загальновиробничого використання, адміністративно-управлінського персоналу, для цілей збуту, соціально-культурного призначення, бо нині Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” не має вимоги щодо застосування звичайних цін стосовно розміру орендної плати. Здебільшого частина таких доходів у вигляді готівки осідає в кишенях керівників підприємств-орендодавців. Задовольняючи нелегальними доходами від оренди лише свої особисті потреби, вищий менеджмент таких підприємств не тільки втрачає стимул до розвитку підприємства, а ще й не має обов’язків щодо сплати податків, при цьому відносячи всі витрати на утримання об’єктів, що здаються в оренду, до складу валових витрат.

Для того щоб принаймні мінімальна сума податку сплачувалася підприємствами, які мають високі доходи і яким вдається істотно зменшити свої податкові зобов’язання шляхом віднесення значних сум важкоконтрольованих витрат з невиробничого споживання на валові витрати згідно із загальними правилами оподаткування, необхідно внести зміни до ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” з метою запровадження альтернативного мінімального оподаткування. Потрібно запровадити альтернативний мінімальний податок (далі – АМП) як перевищення (позитивну різницю) пробного мінімального податку над податком на прибуток, розрахований згідно із загальними правилами оподаткування, який нараховується додатково до податку на прибуток, розрахованого відповідно до загального порядку. До альтернативного мінімального доходу доцільно включити адміністративні витрати (загальногосподарські витрати із деякими винятками: витрати на зв’язок, на службові відрядження тощо).

Сполученими Штатами Америки досвід альтернативного мінімального оподаткування накопичений з 1987 року в системі оподаткування прибутків корпорацій. І хоча ця багата країна має інші проблеми в такій сфері, далекі від штучної збитковості українських платників податку на прибуток, але для забезпечення принципу справедливості й рівнонапруженості ввела в дію АМП, щоб на практиці забезпечити рівновеликі податки з рівновеликих прибутків. Отже, корпораціям, які відносять на зменшення об’єкта оподаткування надвеликі витрати на розвідку корисних копалин, на наукові дослідження й розробки, на сплату відсотків тощо, довелося доплачувати до державної скарбниці шляхом сплати AMП, який у його американському варіанті можна охарактеризувати як податок із надприбутків.

Український варіант АМП розроблеио Мінфіном у проекті змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, який зараз опрацьовується в міністерствах і відомствах у межах роботи над перспективним податковим законодавством [6].

Наведемо приклад, як швидко і легально оптимізувати податок на прибуток на прикладі конкретної фінансово-промислової групи (Коксохім).

Отже, підприємство-виробник коксу закуповує у посередників сировину (вугільний концентрат) за ціною, яка значно перевищує відпускну ціну шахт на цей вид сировини. Усе залежить від апетиту компанії і рівня її спорідненості з фірмою-посередником, тому на практиці ця націнка коливається від 20 до 80 %. Шляхом такої нехитрої комбінації перерозподіляється прибуток виробника коксу на користь посередника – постачальника вугілля.

Потім виробник коксу підвищує ціну готової продукції, яка відпускається металургійному підприємству. Потрібно зазначити, що в умовах загального зростання світових цін на цей вид продукції і гострої нестачі коксу на внутрішньому ринку такі дії завжди можна пояснити об’єктивними чинниками. Для збільшення „відкачування” прибутку з металургійного заводу кокс знову-таки постачається не напряму, а через іншого, „спорідненого” посередника (що здорожує продукт ще на 20 %). Отриманий від продажу коксу прибуток компанія-виробник „зливає” через укладення договору страхування фінансових ризиків, оскільки страхові платежі відносяться на валові витрати і, відповідно, зменшують оподатковуваний прибуток (залежно від розміру страхових платежів). У результаті компанія штучно може зменшити свої податкові зобов’язання до бажаного рівня (якщо засновники підприємства-виробника і страхової компанії пов’язані між собою).

Страхові компанії сплачують 3 % валового прибутку і, якщо перевести їхній рівень оподатку­вання у поняття ефективної ставки з податку на прибуток, то вона виявиться приблизно вдвічі нижчою, ніж діюча ставка в інших галузях економіки. Тобто зменшувати оподаткування з податку на прибуток через механізми страхування і перестрахування дуже вигідно. На сьогодні близько 60 % страхових премій так чи інакше відносяться до податкових схем. Упровадження 15 % податку на перестрахування не зробило схему виведення капіталу за кордон менш привабливою.

За своєю питомою вагою суттєве місце в податковій системі України займає податок на прибуток підприємств, порядок нарахування та сплати якого регулюється Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” та П(С)БО 17 „Податок на прибуток”. З 1 січня 2004 року прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 % до об’єкта оподаткування.

Отже, для розв’язання проблеми штучної збитковості платників податку на прибуток пропонуємо ввести диференційоване оподаткування, згідно з яким запроваджується додатковий податок на невиробниче споживання, пов’язане з утриманням апарату управління та іншими важкоконтрольованими загальногосподарськими витратами.

Для забезпечення сплати принаймні мінімальної суми податку на прибуток підприємства­ми, які мають високі доходи та яким вдається суттєво зменшувати свої податкові зобов’язання шляхом віднесення значних сум важкоконтрольованих витрат з невиробничого споживання на валові витрати, згідно із загальними правилами оподаткування, пропонуємо внести зміни до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” з метою запровадження додаткового оподаткування невиробничого споживання.


Література


1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року № 283/97ВР (із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 1 липня 2004 року № 1957-IV) // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 85(996).

2. П(С)БО № 17 „Податок на прибуток” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 2.

3. Пархоменко В.М. Зміни до деяких П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 6.

4. Єлісєєв А., Підлужний М. Мінімізація податку на прибуток // Галицькі контракти. – 2003. – № 42.

5. Єлісєєв А., Підлужний М. Мінімізація податку на прибуток із застосуванням ОФ, НМА та амортизації // Галицькі контракти. – 2003. – № 44.

6. Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування // Фінанси України. – 2005. – № 1.

Схожі:

Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconІнформаційно-бібліографічний список
Стрес. Це явище відчував на собі кожен сучасний житель нашої планети. Серед психологічних розладів стрес є найпоширенішим, адже людина...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconТема Предмет І метод мікроекономіки
Дайте відповідь на наступні питання: Накреслите квп економіки цього острова. Чи можуть остров'яни добути в день 50 кокосів й 30 крабів?...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconУдк 101: 130. 1 Н. А. Іванова-Георгієвська
Кожен з метою такої маніпуляції може свавільно “призначати” як первинні такі смисли, що спричинять потрібний йому рух колективного...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconІнформація про минулий може мінятися від ходу до ходу. Такі ігри називаються позиційними чи іграми в розгорнутій формі. Приклад. Вибори з правом вето
У загальних іграх число гравців може бути більше двох, деякі ходи можливо є випадковими, гравці можуть мати по кілька ходів, причому...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconКабінет міністрів україни постанов а від 4 грудня 1998 р. N 1926
Зазначений центральний заклад може виступати гарантом у разі відповідного звернення іноземних установ та організацій щодо врегулювання...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconКрок через 20 років: які кроки для цього треба зробити вже сьогодні?
Для когось цей час може промайнути як 1 рік, а хтось зможе прожити ці роки, проживаючи кожен день, не жалкуючи ні про що
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconЗатверджено на засіданні
Модуль відбувається у письмовій формі. Кожен студент отримає модульне завдання із 5 питань. Кожне питання може бути оцінене за 5-тибальною...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconКритерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з педагогічних дисциплін
Вільно володіє матеріалом, може вести з викладачем дискусію, розв’язувати педагогічні І методичні задачі. Може самостійно логічно...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів за темою
Уг приходиться від 5,9 до 11- 18%. Уроджена глаукома може поєднуватися як в місцевою так І соматичною патологією. Тому виявлення...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconЛекція Акцизний збір Акцизний збір це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції) І оплачується покупцем
Акцизний збір це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів...
Закон може суперечити іншому. Найважливішими напрямами щодо врегулювання цього питання є такі: 1 не кожен громадянин нашої країни може дозволити собі купувати підакцизні товари. iconПро роботу навчальних закладів в умовах низьких температур
За даними Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій України з 28 січня по 6 лютого цього року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи