Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління icon

Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління
Скачати 179.7 Kb.
НазваУдк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління
Дата18.09.2012
Розмір179.7 Kb.
ТипДокументи
1. /Bilous.rtfУдк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління

УДК 351.713+343.353

В. Білоус,

кандидат наук з державного управління,

Управління по боротьбі

з корупцією та безпеки

ДПА України


Профілактика корупції
в органах державної податкової служби УкраїниУ статті розглядається становлення підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПА України, здійснення ними профілактики корупційних діянь у системі податкової служби та участь у заходах державного рівня щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції в державі.


The article deals with units for fighting corruption tendencies in STS of Ukraine and also with implementation of unti-corruption measures and condition for preventing reasons for crime and corruption.


Історія створення підрозділів по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби нерозривно пов’язана зі становленням самої податко­вої служби. З перших днів розбудови України як незалежної держави актуальним було і залишається формування цивілізованої податкової політики, результатом якої повинні стати партнерські відносини між платниками податків і державою в особі ДПС України. Першим кроком до створення такої системи стало прийняття в липні 1990 ро­ку постанови Ради Міністрів України про ство­рення у складі Міністерства фінан­сів інспекції державних доходів.

Наступним етапом розвитку податкової служби було прийняття 4 грудня 1990 року Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”, який ви­значив її правовий статус [1].

У подальшому, у процесі реформування економічних відносин виникла необ­хідність посилити роль податкової служби у розв’язанні проблем забезпечення стабільного надход­ження податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів, посилення роз’яснювальної роботи та співпраці з платниками податків.

Проведені організаційні заходи були спрямовані на оптимізацію структури подат­кової служби за рахунок об’єднання підрозділів МВС України та податкових інспекцій Міністерства фінансів України в боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподат­ковування. Саме таким організаційно-правовим заходом став Указ Президента України від 22 серпня 1996 року, яким на основі попередніх організаційних структур податкових органів були створені державні податкові адміністрації на всіх рівнях [2].

Відповідно до зазначеного правового акта податкові органи були виведені зі струк­тури місцевих органів влади, а підрозділи міліції МВС України, які здійсню­вали боротьбу з податковими злочинами, були підпорядковані Державній податковій адміністрації. У порівняно короткий строк були створені підрозділи податкової поліції, які у подальшому пере­йменовано законом у підрозділи податкової міліції.

При розробці організаційної та функціональної структури держав­ної податкової служби керівництвом ДПА України було запропоновано створити спеціальний орган, функціональне призначення якого – виявлення та припинення негативних проявів коруп­цій­ного характеру.

Створення силової структури у ”цивіль­ній” організації викликало полярне і в основ­ному негативне сприйняття його ролі. Тим більше, що в раніше існуючій Головній подат­ко­вій інспекції України такого підрозділу не було. Але, враховуючи світовий досвід і необхідність додаткового кон­тролю, саме з урахуванням специфіки діяльності податкової служби та характеру формування нових взаємовідносин у сфері оподаткування, були створені підрозділи по боротьбі з корупці­єю в органах податкової служби.

Вагомі аргументи і переконливість керівництва ДПА України призвели до того, що
12 листопада 1996 року Прем’єр-міністр України ухвалив нову структуру ДПА України, в якій серед інших підрозділів було створено Управління по боро­тьбі з корупцією.

Фактично з цього моменту в системі органів державної податкової служби розпочали своє функціонування підрозділи по боротьбі з корупцією.

Закон України ”Про боротьбу з корупцією” четвертою статтею визначив органи, уповноважені державою на ведення відповідної роботи по боротьбі з корупцією. У пере­ліку суб’єктів зазначеної статті серед таких правоохоронних відомств, як МВС, СБУ, прокуратури, зна­чилися й ”інші органи та підрозділи...”. Враховуючи зазначене, з 1996 ро­ку підрозділи по боротьбі з корупцією в органах ДПС відносилися до категорії ”інших”. Разом з тим, податкова служба не мала повноважень органів дізнання, не була наділена повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукової діяльності. То­му надзвичайно важливим для неї стало прийняття 5 лютого 1998 року Верхов­ною Радою України Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”.

З прийняттям цього закону відбулося юридичне становлення податкової служби. Закон визначив статус державної податкової служби України, її функції та правові основи діяльності. Були внесені відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу Укра­їни [3], до законів України ”Про оперативно-розшукову діяльність” [4] і ”Про боротьбу з корупцією” [5]. З цього часу підрозділи по боротьбі з корупцією стали суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, а замість невизначеного статусу ”інші” у ст. 4 За­кону ”Про боротьбу з корупцією” було записано конкретно ”податкова міліція”.

У ДПА України було створене Управління по боротьбі з корупцією і безпеки в органах державної податкової служби та підпорядковано безпосеред­ньо Голові ДПА. На місцях, в усіх обласних центрах, містах Києві та Се­вастополі створені відділи по боротьбі з корупцією та безпеки. Струк­тура підрозділів служби затверджена наказом Голови ДПА України і цим же на­казом затверджене Положення ”Про організацію роботи підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби”.

Правовою основою діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією є Консти­туція України, закони України ”Про державну податкову службу України”, ”Про міліцію”, ”Про оперативно-розшукову діяльність”, ”Про боротьбу з корупцією”, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, інші законодавчі акти.

В основу організаційної і практичної роботи Управління та його підрозділів на місцях покладені: Комплексна програма профілактики злочин­ності на 2001–2005 роки, укази та розпорядження Президента України, постано­ви і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Координаційного комі­тету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, рішення Колегії ДПА України та інші нормативні акти.

Відомо, що від ефективності роботи підрозділів по боротьбі з корупцією залежить репутація органів державної податкової служби. Усі розуміють, що підтримка та формування позитивного іміджу ДПС є обов’язком не тільки працівників підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки, а кожно­го податківця.

Відповідно до Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”, Положення ”Про організацію роботи підрозділів по боротьбі з корупцією...” основними завданнями Управління по боротьбі з корупцією та безпеки є:

– попередження, виявлення і розкриття посадових злочинів і корупції з боку праців­ників податкової служби під час виконання службових обов’язків;

– профілактична робота щодо недопущення розголошення службової таємниці, втрати спеці­альної техніки, зброї, документів строгої звітності та інформації, що зберігається в банках да­них податкової служби;

– безпека органів державної податкової служби, її працівників та їх близьких родичів (за­хист від протиправних дій з боку злочинних елементів і злочинних співтовариств).

Виходячи із завдань і правового статусу підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки, їх співробітники мають право:

– проводити гласні та негласні оперативно-розшукові заходи у порядку, визначеному За­коном України ”Про оперативно-розшукову діяльність”;

– виявляти оперативним та іншим шляхом працівників ДПС, які допускають порушен­ня діючого законодавства, розголошують службову таємницю тощо;

– документувати протиправну діяльність правопорушників з метою притягнення їх до ди­сциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності;

– організовувати відомчі перевірки з питань діяльності органів податкової служби;

– встановлювати наміри окремих осіб і злочинних груп з підготовки та скоєння проти­правних і провокаційних дій щодо ДПС та її працівників.

Найважливішим завданням працівників підрозділів по боротьбі з корупцією та без­пеки в органах державної податкової служби залишається попередження, виявлення та розкриття посадових злочинів і корупції з боку податківців.

Питання дотримання законності упередження корупційних та інших негативних проявів у діяльності органів ДПС знаходиться під постійним контролем керівництва ДПА України. Так, Головою ДПА України від 06.10.03 р. підписано наказ № 471 “Про антикорупційні заходи державної податкової служби”. Зазначеним наказом передбачено посилення профілактичної роботи по боротьбі з корупцією на пріоритетних напрямах діяльності податкових органів, активізацію взаємодії з іншими правоохоронними орга­нами. Вбачається підвищення ролі роз’яснювальної роботи та покращання взаємодії з платниками податків.

З метою активізації взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлений єди­ний порядок розгляду і реагування на інформацію, повідомлення й заяви про проти­правну діяльність податківців при виконанні ними службових обов’язків. Так, з ме­тою кваліфікованого та об’єктивного розгляду такого роду інформації, органи МВС та СБУ на­правляють її в податкові підрозділи по боротьбі з корупцією або залучають їх праців­ників для перевірки такої інформації.

Прикладом такої взаємодії з іншими правоохоронними органами можна навести події 5 лютого 2004 року. Під час реалізації оперативної інформації УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, за участю працівників відділу по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА та прокуратури області були затримані при одержані хабара від громадянки ”М” в сумі 100 доларів США працівники міжрайонного відділу податкової міліції Новосе­лицької МДПІ старший лейтенант податкової міліції ”Ч” і капітан податкової міліції ”Г” за неприйняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за зберігання лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного збору. За цим фактом прокура­ту­рою області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

З жовтня 2003 року в рамках Програми модернізації ДПА України розпочато реаліза­цію довгострокового Плану антикорупційних заходів, розрахованого до 2008 року. Заплановані заходи спрямовані на підвищення рівня довіри з боку платників податків до органів державної податкової служби та її працівників, вивчення громадської думки з метою посилення профілактики корупційних проявів в органах ДПС. Упродовж 2003 року проведено кілька соціологічних досліджень (анкетних, експертних опитувань) як подат­ківців, так і підприємців, працівників ЗМІ. Результати вивчення громадської думки були використані при розробці заходів антикорупційної спрямованості.

З метою підвищення оперативності реагування на можливі порушення та зловживання з боку податківців у засобах масової інформації та на веб-сайті ДПА України в мережі Інтернет розміщено телефони довіри Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби та його регіональних підрозділів у ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

На виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, положень “Кон­цепції боротьби з корупцією на 1998–2005 роки”, затвердженої Указом Президента України від 24.04.98 р. № 367, а також Указу Президента України від 06.02.03 р. № 84/2003 ”Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочин­ністю і корупцією” у 2003 році оперативно-службова діяльність підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби ДПА України була нап­рав­лена на профілактику, упередження та запобігання вчинення посадовими особами органів державної податкової служби України корупційних діянь та інших правопору­шень, пов’язаних з корупцією [6].

У ході виконання зазначених та інших заходів у 2003 році особовим складом регіо­нальних підрозділів Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби ДПА України проведено 1633 профілактичні заходи. У ЗМІ опублі­ковано 177 статей, у колективах податківців проведено 1340 бесід з антикорупційної тематики, здійснено 81 виступ по телебаченню та радіо, на курсах підготовки, перепідго­товки та підвищення кваліфікації працівників державної податкової служби України в Національній академії ДПС України постійно проводяться заняття щодо подолання корупційних ризиків у практичній діяльності [7].

З метою запобігання вчинення податківцями корупційних діянь і посадових злочинів регіональними підрозділами Управління по боротьбі з корупцією та безпеки проведено 3165 перевірок з питань діяльності органів державної податкової служби, за результатами яких керівникам органів державної податкової служби внесено понад 2,5 тис. подань про необхідність вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що призводять до порушень законодавства в роботі підлеглих та інших надзвичайних подій. Здійснено 4,5 тис. пере­вірок кандидатів для призначення на вакантні посади в органи державної податкової служ­би. У 140 випадках прийнято рішення про відмову в призначенні на посаду. Розгля­нуто 1,2 тис. звернень, скарг і заяв громадян на неправомірні дії працівників податкових органів, з яких 520 знайшли своє підтвердження [8].

Однак, незважаючи на вжиті профілактичні заходи, за порушення посадовими особами органів ДПС вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” у минулому році було складено 271 адміністративний протокол, за якими судами прийнято 203 рішення про притягнення винних до адміністративної відповідальності. По 15 кримінальних справах вине­сено обвинувальні вироки, згідно з якими засуджено 17 осіб.

У поточному році у своїй діяльності підрозділи по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби посилюють профілактику адміністративних право­порушень і посадових злочинів. За перший квартал 2004 року здійснено 899 перевірок кандидатів для призначення на вакантні посади в органи державної податкової служби (по 31 особі прийняті рішення про відмову в призначенні).

Працівниками регіональних підрозділів Управління проведено 580 профілактичних заходів, у ЗМІ опубліковано 47 статей, прочитано 367 лекцій у колективах податківців з роз’яснення положень Закону України “Про боротьбу з корупцією”, здійснено 36 висту­пів по телебаченню та радіо з антикорупційної тематики.

З метою запобігання вчинення посадовими особами органів державної податкової служ­би корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, проведено 940 служ­бо­вих розслідування та перевірки. Розглянуто 216 звернень, скарг і заяв грома­дян на не­пра­во­мір­ні дії працівників податкових органів, з них 98 знайшли своє підтверд­ження.

­Так, регіональним підрозділом по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА у Хмельниць­кій області проведено службову перевірку скарги приватного підприємця Шустіна М.Б., за результатами якої встановлено порушення з боку старшого державного податкового інспектора відділу оподаткування фізичних осіб Хмельницької МДПІ ”В”, який отримав­ши для виконання заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування не підго­тував та не направив вищевказаному приватному підприємцю відповідь у строки, передбаченні законодавством. 21 січня 2004р. рішенням Хмельницького міського суду ”В” притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 8 Закону України “Про боротьбу з корупцією” у вигляді штрафу в сумі 255 гривень.

Всього ж за результатами службових розслідувань і перевірок до адміністративної відповідальності за порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією” притягнуто 76 податківця.

Враховуючи вимоги Президента України щодо додержання законодавства з питань адміністрування і відшкодування податку на додану вартість перед регіональними підрозділами по боротьбі з корупцією та безпеки поставлені як першочергові завдання щодо попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ [9].

У минулому році відділами по боротьбі з корупцією та безпеки проведено 886 перевірок правомірності відшкодування ПДВ суб’єктам підприємницької діяльності. За резуль­татами цієї роботи попереджено 74 факти незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 39 млн 537 тис. грн. та викрито 26 фактів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 75 млн 255 тис. грн., по яких порушено 46 кримінальних справ та складено 18 протоколів про порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Так, 12 березня 2004 за матеріалами регіонального підрозділу по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА у Запорізькій області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 КК України за фактом зловживання службовим становищем та службового підлогу посадовими особами ВПМ ДПІ у Шев­ченківському районі м. Запоріжжя. Встановлено, що в результаті складання актів, які містили недостовірні відомості, пов’язані з відшкодуванням ПДВ комерційним підприєм­ствам, цими посадовими особами були прийняті неправомірні рішення про списання сум податкового кредиту з особових рахунків підприємств на загальну суму 56 тис. гривень.

27 лютого п. р. рішенням Придніпровського місцевого суду м. Черкаси притягнуто до ад­міністративної відповідальності на підставі ч.1 ст. 8 Закону України “Про боротьбу з ко­ру­п­ці­єю” державного податкового інспектора відділу документальних перевірок СПД юридичних осіб Уманської ОДПІ ”З”, старшого державного податкового ревізора-інспектора відділу пе­ре­вірок відшкодування ПДВ ”П”, старшого державного подат­кового ревізора-інспектора від­ді­лу документальних перевірок СПД ”Ш”, якими при проведенні перевірки заявленої до від­шко­дування суми ПДВ з боку ТОВ “О ЛТД” не було застосовано необхідних заходів, передбачених за­конодавством, щодо підтвердження взаєморозрахунків з основними контрагентами. За ре­з­ультатами службової перевірки, проведеної відділом по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА в Черкаській області, було попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 65 тис. гри­вень.

Проведено 183 службові перевірки та розслідування щодо фактів порушень з боку працівників податкової служби України при вирішенні питань про відшкодування ПДВ, за результатами яких до 256 співробітників органів державної податкової служби засто­совані заходи дисциплінарних стягнень та дисциплінарного впливу, у т. ч. звільнено з органів державної податкової служби – 21, оголошено догану – 137, затримано до одного року присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду – 10, попереджено про неповну службову відповідальність – 10, винесено офіційних застережень – 71.

Важливим напрямом роботи в діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки є профілактика правопорушень при роботі з майном, що перебуває в податковій заставі. УБКБ ДПА України та відділами по боротьбі з корупцією та безпеки в областях протягом 2003 року приділялась увага забезпеченню законності виконання Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільо­вими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-111 в частині зберігання майна, яке знаходиться в податковій заставі, а також повноти та своєчасного надходження грошових коштів від його реалізації [10].

За 2003 рік у ході оперативного супроводження цієї лінії роботи відділами по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби складено 35 адміністра­тивних протоколів про порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією”. До дисциплінарної відповідальності щодо лінії роботи з податкової застави притягнуто 166 працівників органів державної податкової служби.

Серйозною проблемою є тенденція росту числа фактів протиправних дій щодо самих співробіт­ників податкової служби. Специфіка роботи в податковій службі сама по собі не виключає умови протидії перевіряючим з боку платників податків, бо у багатьох випадках ро­бота податкового інспектора зачіпає найбільш уразливу сферу діяльності платників податків, по­­в’я­зану з їх фінансами. У деяких випадках реакцією платників податків є образ­ливі дії або по­­грози. Тому ставиться питання так, щоб про ці випадки податківці терміново по­відомляли до підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки і для отримання відповідної допомоги, а у ра­зі необхідності й захисту.

Враховуючи важливість зазначеної проблеми, всі без винятку факти протиправних дій щодо працівників податкової служби і членів їх сімей (якщо це пов’язано зі службовою діяльністю) вимагають негайного і рішучого реагування. У такому випадку співробіт­ники підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки проводять перевірки для з’ясування всіх обставин, усунення загроз, виявлення правопорушників.

Кожний працівник податкової служби повинний знати можливі ситуації погрози, образи, нападу, ша­нтажу або провокації хабара і вміти поводитися в таких ситуаціях. Правильна правова оцінка ситуацій, які можуть відбутися з працівником ДПС при вико­нанні службових обов’язків, може стати першим кроком на шляху до їх запобігання. Усі працівники податкової служби повинні бути підготовлені до оцінки таких ситуацій, щоб захистити себе та оточуючих.

З цією метою Управлінням підготовлений спеціальний посібник про дії працівників пода­т­­кової служби в екстремальних ситуаціях. Розробляються спеціальні тести з питань безпеки. Жо­ден випадок погрози, шантажу чи іншої протиправної дії щодо працівників податкової слу­ж­би під час виконання службових обов’язків не повинний залишатися не по­міченим і без відп­овідного реагування. Безперечно, що кожний, хто підніме руку на податківця, який виконує свої службові обов’язки, повинний відповісти за Законом. Так само як і кожен податківець, який до­пускає корупційні чи інші правопорушення, повин­ний відповідати за це.

За 2003 рік оперативна обстановка по лінії “Захист” характеризується збільшенням кількості протиправних дій, скоєних щодо співробітників органів державної подат­кової служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2002 року (399) у 2003 році скоєно 523 протиправні дії. Основна їх частина не несе в собі загрози життю та здоров’ю співробітників подат­кових органів.

Протягом останніх двох років намітилась тенденція збільшення кількості кримі­нальних справ, порушених щодо громадян, які скоїли злочини відносно податківців у 2002 р. – 144, 2003 р. – 213.

У зв’язку з малозначимістю та відсутністю реальної загрози життю та здоров’ю співро­бітників у 178 випадках у порушенні кримінальних справ було відмовлено. У 132 випад­ках співробітники, відносно яких було скоєно протиправні дії, з письмовими заявами до органів внутрішніх справ не зверталися. З особами, які скоїли протиправні дії, співробіт­ни­ками ВБКБ проведені профілактичні бесіди і в 74 випадках їм винесено офіційні засте­реження.

Протиправні прояви носять переважно загальнокримінальний характер (пограбуван­ня, крадіжки майна, хуліганство тощо) і до службової діяльності співробітників відно­шен­ня не мають.

Аналіз показує, що переважна більшість тяжких злочинів скоюється відносно подат­ківців у вечірній та нічний час, коли вони знаходяться поза службою (78 випадків). За цими фактами порушено 41 кримінальну справу, з них – розкрито 9, відмовлено в порушені кримінальної справи в 37 випадках, з них у 7 випадках особи, які скоїли протиправні дії, були встановлені. Більшість пограбувань скоєно, коли співробітники поверталися в пізній час із місць масового відпочинку, розважальних закладів.

З 523 фактів протиправних дій, скоєних стосовно співробітників органів державної податкової служби, 121 – пов’язаний з виконанням ними службових обов’язків (46 – погроз що­до податківців та членів їх сімей, 14 – вчинення опору, 41 – втручання в діяльність спів­ро­біт­ників органів податкової служби, 1 – шантаж працівника, 8 – завдання тілесних ушкоджень пра­цівникам та членам їх сімей, 4 – завдання шкоди майну). За даними фак­тами пра­во­охо­рон­ними органами порушено 17 кримінальних справ, усі злочини розкрито.

Існує ще одна проблема. Досить поширеними сьогодні стали факти використання підроблених посвідчень працівників органів ДПС або інших документів під виглядом службових посвідчень податкових органів із злочинною метою.

Так, у червні 2003 року регіональним підрозділом по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА у Донецькій області затримано громадян, які, використовуючи неуважність під­приємців, “проводили перевірки” суб’єктів підприємницької діяльності з метою подаль­шого вимагання грошових коштів, на підставі звичайного посвідчення на зброю, яке за коль­ором схоже на посвідчення співробітника органів податкової служби. Відносно псев­доподатківців порушено кримінальну справу за самовільне присвоєння владних повноважень.

Всього у 2003 році виявлено і задокументовано 36 фактів незаконного привласнення громадянами повноважень співробітників податкової служби, щодо яких порушено кри­мінальні справи. Такі факти виявлені у Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській, Львівській та Чернівецькій областях. Для запобігання вищенаведених фактів необхідно уважно перевіряти документи осіб, які приходять на перевірки як праців­ники органів ДПС. У випадках виникнення сумнівів щодо повноважень перевіряючих чи отримання інформації про корупційні дії з боку податківців звертатись до Управління по бо­­ротьбі з корупцією та безпеки в ОДПС ДПА України або наших регіональних підрозділів в об­ласних ДПА.

З урахуванням виступу Президента України на Всеукраїнській нараді 29 січня 2004 року з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав лю­дини Управлінням по боротьбі з корупцією та безпеки в ОДС ДПА України та відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2004 р. № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” намічено та виконуються заходи щодо посилення ролі профілактики з метою упередження та недо­пущення посадовцями податкової служби корупційних, злочинних та інших негативних діянь у ході службової діяльності [11].


Література

1. Про державну податкову службу в України: Закон України // ВВР. – 1990.

2. Про створення Державної податкової адміністрації України і місцевих податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 р. № 760/96 // ВВР. – 1996.

3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України.

5. Про боротьбу з корупцією: Закон України.

6. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою зло­чин­ністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.03 р. № 84/2003 // ВВР. – 2003.

7. Звіт Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС України за 2003 р.

8. Статистичні дані Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС України за 2003 р.

9. Необхідна персональна відповідальність // Урядовий кур’єр. – 2004. – 26.03. – № 57.

10. Про порядок погашення зобо­в’язань платників податків перед бюджетами та дер­жав­ни­ми цільовими фондами: Закон України № 2181-111 від 21.12.2000 р.

11. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним про­я­вам і корупції: Указ Президента України від 09 лютого 2004 р. № 175/2004 // ВВР. – 2001.

Схожі:

Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconА. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2006 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення
А. О. Корнус, кандидат географічних наук, доц. (відп секретар); В. Ю. Некос, доктор географічних наук, проф.; О. П. Ковальов, доктор...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconА. С. Макаренка екологія І раціональне природокористування збірник наукових праць Видається щорічно Суми Сумдпу ім. А. С. Макаренка 2007 удк 50(08) ббк 20я43 е 45 Друкується згідно з рішення
А. О. Корнус, кандидат географічних наук, доц. (відп секретар); В. Ю. Некос, доктор географічних наук, проф.; О. П. Ковальов, доктор...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconПрограма VII всеукраїнської студентської науково-практичної конференції документознавство та інформаційна діяльність: сучасність І перспективи
В.І. Бойко, директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук, доцент
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconМо­но­гра­фія Су­ми "Ви­дав­ництво Сум­ДУ"
М. В. Погорєлов – кандидат медичних наук; В.І. Бумейстер – доктор біологічних наук; Г. Ф. Ткач – кандидат медичних наук; С. Д. Бончев;...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconБолонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для україни?
Жанна Таланова, докторант Інституту вищої освіти напн україни, кандидат наук з державного управління, м. Київ
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconНаціональна академія державного управління при Президентові України В. Т. Александров
Г. В. Дмитренко – перший заступник міського голови м. Бучі Київської області, доктор наук з державного управління, доцент
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconКардаш Сергій Юрійович
Аспірант денної форми навчання кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної...
Удк 351. 713+343. 353 В. Білоус, кандидат наук з державного управління iconУдк 656. 7052: 351. 814. 332 Krytska L. V

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи