Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов icon

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов
Скачати 306.86 Kb.
НазваМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов
Сторінка1/3
Дата02.08.2012
Розмір306.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ІНОЗЕМНИХ МОВ


Затверджено на засіданні

кафедри української та

іноземних мов

Протокол № 7

від 20 квітня 2010 р.


Київ 2010


Укладачі:


А.О.Путро, доцент

Н.П.Вількенс, доцент

О.Д.Жованик, старший викладач


Рецензент


^ А.П Філіна,кандидат педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри української та іноземних мов


Програма вступного випробування з іноземних мов / А.О.Путро, Н.П.Вількенс, О.Д.Жованик. – К. : НАКККіМ, 2010. – 31 с.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка 4

Вимоги щодо практичного володіння абітурієнтами

видами мовленнєвої діяльності 5

Англійська мова 7

Німецька мова 8

Французька мова 9

Структура вступного випробування з іноземної мови 11

Додаток А. Зразок завдань вступного випробування

з англійської мови 16

Додаток Б. Зразок завдань вступного випробування

з німецької мови 20

Додаток В. Зразок завдань вступного випробування

з французької мови 24

Рекомендована література 28


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Упродовж останніх років в Україні відбулись суттєві зміни в галузі мовної освіти, серед яких затвердження нових стандартів з іноземних мов для загальноосвітньої школи, що відповідають європейським рекомендаціям, та прийняття програми, що запроваджує незалежне оцінювання і моніторинг якості освіти у формі тестів.

Абітурієнти, які не мають сертифікатів Українського центру оцінювання освіти і яким надано право проходити в ВНЗ вступне випробування з іноземної мови, проходять його також у вигляді комбінованих тестів. Використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки дає можливість всебічно перевірити знання з іноземної мови відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, а також згідно з програмою Міністерства освіти і науки України з іноземних мов для вступників до вищих навчальних закладів.

Абітуєнти на вступному випробуванні повинні виявити рівень знань з іноземної мови за середню школу, який оцінюється в балах. Мінімальна позитивна оцінка – 45 балів, максимальна оцінка – 100 балів.

Програма для абітурієнтів відповідає програмі середньої школи, тому під час підготовки до тестування можна орієнтуватися на вимоги шкільної програми за всіма аспектами вивчення іноземної мови. Програму розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873 “Умови прийому до вищих навчальних закладів України”.

В абітурієнтів повинні бути сформовані мовні навички: фонетичні, лексичні та граматичні, розвинуті мовленнєві вміння.

Абітурієнт повинен мати фактичні знання соціокультурного і краєзнавчого характеру.

У абітурієнта повинні бути сформовані здібності та готовність спілкуватися, використовуючи чотири види мовлення: аудіювання, читання, говоріння, письмо.

Рівень мовної та мовленнєвої компетенції визначається за допомогою мовного тестування. Метою виконання вступного тесту є відбір абітурієнтів, які продемонстрували достатній рівень знань (В1 за шкалою Ради Європи). За результатами виконання тесту робиться висновок про здатність абітурієнта успішно опанувати програму навчання ВНЗ.

Вимоги щодо практичного володіння абітурієнтами

видами мовленнєвої діяльності


Абітурієнт повинен мати такий обсяг знань, навиків і умінь з іноземних мов:

1. Розуміння

а) аудіювання


Абітурієнт повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної програмою старшої (профільної) школи: сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так i у вiдео- та аудiозаписах; усвідомлювати зміст матеріалу та його функціонально-стилістичні особливості; розуміти висловлювання з тем у приватній, публічній, професійній та освітній сферах, а також автентичні тексти пізнавального та краєзнавчого характеру.

Тривалість звучання аудитивного матеріалу – до 2 хвилин, довжина фраз – до 10 слів. Аудитивнi тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, i містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Розуміння прослуханого перевіряють за допомогою тестів i різноманітних письмових завдань.

б) читання


Вступник повинен розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів i стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих знаків, зі швидкістю читання 300 друкованих знаків за хвилину. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Розуміння прочитаного перевіряють шляхом викладу прочитаного рідною мовою, а також шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту (лексичних, які містять добір синонімів, антонімів, визначення слова за тлумаченням; формулювання запитань різних типів, які розкривають зміст прочитаного тощо).


2. Говоріння

а) діалогічне мовлення


Абітурієнт повинен адекватно i без попередньої підготовки досить вільно спілкуватися зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час спілкування; брати участь у бесіді i вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції адекватно використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери i надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовувати у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічної єдності та формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування i завершення спілкування для аргументації власної точки зору i для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.

Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так i стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатися із запитань i відповідей, реплік-реакцій i реплік-спонукань загальна кількість яких не менше 5, окремі з реплік (1–2) – не менш ніж з 2–3 фраз.


б) монологічне мовлення


Абітурієнт повинен без попередньої підготовки висловлюватись у межах ситуацій, окреслених певними сферами спілкування i тематикою, передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно i аргументовано висловлюватись у зв’язку з обговорюваними проблемами, переконливо i обґрунтовано доводити свою точку зору i своє ставлення до них.

Монологічне висловлювання повинно містити різноманітні мовленнєві структури, відповідати мовним (фонетичним, лексичним, граматичним) нормам, бути зв’язним, логічним i послідовним. Обсяг висловлювання – не менше 10 фраз.


3. Письмо


Абітурієнт повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, володіти функціональними стилями письмового мовлення в межах, визначених програмою.

Письмові завдання базуються на основах граматики i сполучуваності слів іноземної мови. Абітурієнт повинен вміти письмово перекласти автентичні тексти рідною мовою, написати іноземною мовою анотацію, твір або виконати творче письмове завдання, дотримуючись орфографічних, лексичних i граматичних норм. Обсяг завдання – не менш ніж 20 речень.

Англійська мова

Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

суфіксів іменників -er, -ing -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -аblе, -у; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.

Граматичний матеріал


А. Для усного мовлення


Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним i складеним присудком.

Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому i найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів i допоміжних слів.

Дієслово. Вживання Present Indefinite для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Indefinite для вираження дій, які відбулися в закінчений період часу в минулому; Future Indefinite – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються в момент мовлення; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Indefinite для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Present, Past, Future Indefinite Passive.

^ Модальні дієслова та їхні еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому i найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів i допоміжних слів.


Б. Для читання


Морфологія. Вступники повинні розпізнавати i розуміти під час читання речення, що містять ^ Past Continuous Tense, Perfect Tense форми на -ing (герундій, дієприкметник І).

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати i розуміти під час читання умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії. Об’єктно-інфінітивна, об’єктно-дієприкметникова та суб’єктно-інфінітивна конструкції.

Німецька мова


Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

суфіксів іменників -er, -ler, -chen, -lein, -ung, -heil, -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-; префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, er-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал


А. Для усного мовлення


Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht i kein, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих i складних часових формах (Perfekt, Futurum I).

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником daβ, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da, із сполучником als для позначення одночасності дії в головному i підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Морфологія. Відмінювання i вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля.

Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення i вживання часових форм сильних і слабких дієслів у ^ Prдsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt. Вживання Prеsens у значенні теперішнього i майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді i короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання i вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання i вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu, 5 прийменників з родовим відмінком wärend; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen.


Б. Для читання


Вступники повинні розпізнавати та розуміти під час читання інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Складнопідрядні речення з підрядним часу i сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією в Prдsens Imperfekt Passiv. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне слово + Infinitiv Passiv.

^ Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з Partizip I, Partizip II.

Французька мова


Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивно лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (eure), -ie, -isme, -tion, -esse; суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al; префіксів дієслова re-; суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-.


Граматичний матеріал


А. Для усного мовлення


Синтаксис. Вживання простог речення з дієсловом та іменним присудком.

Вживання дієслова etre як зв’язки (^ Nous sommes dans la cour). Вживання запитального речення est-ce que із запитальними словами (Ou va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne... pas, ne... rien, ne... jamais.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного i неозначеного артикля в їхньому основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних і присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм Prиsent de l’Indicatif, Passe compose, Futur simple, Futur et Passe immediat, Imparfait дієслів І, ІІ та ІІІ груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passй, що їх вивчають відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах.

Вживання ^ Impйratif (2-га особа однини i множини та 1-ша особа множини) Conditionnel et Subjonctif (present, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета i додатка (me, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенників y, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.


Б. Для читання


Морфологія. Вступники повинні розпізнавати i розуміти під час читання 3-тю особу однини i множини ^ Plus-que-parfait, Forme Passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gerondif, Participe Present.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne... que.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати i розуміти під час читання інфінітивний зворот з підсилювальними частками c’est... qui, c’est... que, складнопідрядні речення, у тому числі з підрядними умови.

^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вступне випробування проводиться в письмовій формі (тест) та в усній формі (бесіда-діалог). Оцінювання кожного випробування, проводиться за 12-бальною шкалою.

Випробування складається з трьох видів роботи:

1. Лексико-граматичний тест.

2. Читання, усний переклад українською мовою іноземного тексту та бесіди за змістом.

3. Бесіда-діалог з тематики блоку.

Під час підготовки до випробування дозволяється користуватися двомовним словником тільки під час виконання другого виду роботи.


Лексико-граматичний тест

Мета лексико-граматичного тесту – перевірка й оцінка знань вступника з основних розділів граматики та лексики іноземної мови.

Час виконання цього виду роботи – 45 хвилин.


Усний переклад українською мовою іноземного тексту

та бесіди за змістом

Мета – перевірка вміння абітурієнта перекладати українською мовою запропонований іноземний текст, відповідати на різні типи запитань.

Порядок виконання роботи. Вступнику пропонується прочитати, перекласти українською мовою текст, виконати завдання на перевірку розуміння прочитаного (вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих), а також відповісти на запитання щодо змісту прочитаного.

Обсяг тексту – 1200–1300 друкованих знаків.


Бесіда-діалог з тематики блоку

Мета бесіди – перевірка вміння вступника володіти мовленнєвими навичками в межах тематики блоку.


Екзаменаційні теми об’єднані в чотири блоки:


Українська мова


БЛОК І. Особистість:

1. Захоплення (хобі).

2. Квартира.

3. Робочий день.

4. День відпочинку.

5. Рідне місто.

6. Зовнішність та особистість.


БЛОК ІІ. Повсякденне життя. Дозвілля:

1. Відпустка, подорожі.

2. Пори року, клімат, погода.

3. Спорт.

4. Улюблена книга / письменник.

5. Улюблена телепередача / фільм.

6. Засоби масової інформації (телебачення, газети, журнали).

7. Орієнтування в місті.

8. Інтернет.

9. Музика.

10. Відвідування театру.

11. У ресторані, кафе.

12. Охорона навколишнього середовища.

13. У магазині.


БЛОК ІІІ. Україна:

1. Державний устрій України. Конституція України.

2. Освіта в Україні.

3. Пам’ятні дати з історії України.

4. Відомі діячі України.

6. Звичаї, традиції.

7. Державні та релігійні свята України.


БЛОК ІV. Країна, мова якої вивчається:

1. Англомовні країни.

2. Лондон – столиця Великобританії.

3. Освіта в Великобританії.

4. Іноземні мови в сучасному суспільстві.

Англійська мова


I. About myself:

 1. Everyday life.Hobbies.

 2. An apartment.

 3. Working day.

 4. Day-off.

 5. Native (home) town.

 6. Appearance and personality.


II. Everyday life. Leisure:

 1. Holidays and traveling.

 2. Seasons and weather.

 3. Sports.

 4. Favorite book/writer.

 5. Favorite TV program/film.

 6. Mass Media (Television, Radio and Press).

 7. Asking the way.

 8. Internet.

 9. Music.

 10. A visit to a theatre.

 11. Eating out.

 12. Environmental protection.

 13. Shopping.


III. Ukraine:

 1. Ukraine as a state. Constitution.

 2. Education in Ukraine.

 3. Historical dates of Ukraine.

 4. Kyiv – the capital of Ukraine.

 5. Famous people of Ukraine.

 6. Traditions and customs in Ukraine.

 7. State & religious holidays in Ukraine.


IV. Great Britain:

 1. English-speaking countries (Great Britain, the USA, Canada).

 2. London – the capital of Great Britain.

29. Education in Great Britain.

30. Foreign languages in modern society.


Німецька мова


I. Mein Lebenslauf:

 1. Die Begeisterung. (Hobby.)

 2. Meine Wohnung.

 3. Mein Arbeitstag.

 4. Mein Ruhetag.

 5. Meine Heimatstadt.

 6. Das Äußere und die Persönlichkeit.


II. Umgangsleben und Freizeitgestaltung:

 1. Der Urlaub, die Reisen.

 2. Die Jahreszeiten, das Klima, das Wetter.

 3. Die Sport.

 4. Mein Lieblingsbuch / mein Lieblingsschriftsteller.

 5. Mein Lieblingsfernsehprogramm / Mein Lieblingsfilm.

 6. Massenmedien.

 7. Bummeln durch die Stadt.

 8. Internet.

 9. Die Musik.

 10. Ein Theaterbesuch.

 11. Im Restaurant, ins Cafe.

 12. Die Umweltschutz.

 13. Im Kaufhaus.


ІІІ. Die Ukraine:

 1. Das politische System der Ukraine. Die Verfassung der Ukraine

 2. Das Bildungswesen in der Ukraine.

 3. Gedenkstage in der Geschichte der Ukraine.

 4. Kyjiw – die Hauptstadt der Ukraine.

 5. Hervorragende Persönlichkeiten der Ukraine.

 6. Feste und Bräuche.

 7. Feiertage in der Ukraine.


IV. Deutschland:

 1. Deutschsprachige Länder-

 2. Berlin – Hauptstadt Deutschlands.

 3. Das Bildungswesen in Deutschland.

 4. Die Fremdsprachen in unserem Leben.


Французька мова

І. A moi :

 1. La vie quotidiene.

 2. L’appartement.

 3. Journée de travail.

 4. Jour de repos.

 5. Ma ville natale.

 6. La personalité.


ІІ. Le loisir :

 1. Les voyges. Les vacances.

 2. Les saisons, le climat.

 3. Le sport.

 4. Mon livre préféré.

 5. Le filme et TV préféré.

 6. L’information (les journaux, les revue)

 7. L’orientation en ville.

 8. Internet.

 9. La musique.

 10. Théatre.

 11. Au restorant, au café.

 12. La protection de l’anvironnement.

 13. Les achats.


ІІІ. L’Ukraine :

 1. Le régime politique de l’Ukraine.

 2. L’enseignement en Ukraine.

 3. Les épisodes de l’histoire de l’Ukraine.

 4. Kyiv – capitale de l’Ukraine.

 5. Les grands hommes de l’Ukraine.

 6. Les coutumes, les traditions.

 7. Les fêtes d’Etat et religieux de l’Ukraine.


IV. La France :

 1. Le français dans le monde.

 2. Paris.

 3. L’enseignement en France.

 4. Les langues étrangéres a la société moderne.Додаток А

  1   2   3

Схожі:

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconПерелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р
Державна академія керівних кадрів культури І мистецтв Міністерства культури І туризму України
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв ю. В. Романенкова школа фонтенбло у контексті французького мистецтва XVI ст
Подається історія заснування заміської резиденції королів у замку Фонтенбло, аналізується великий масив маловідомих у вітчизняному...
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconМіністертво культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв
Термін навчання: 4 роки – на базі середньої (повної) загальної освіти (11 класів)
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи