Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна icon

Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна
Скачати 403.42 Kb.
НазваХарківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір403.42 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


Харківський національний економічний університет


ЄПІФАНОВА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 336.748(477)


СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ


Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” (м. Суми).


^ Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент

Козьменко Ольга Володимирівна,

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи
Національного банку України”,

професор кафедри менеджменту


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Азаренкова Галина Михайлівна,

Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи

Національного банку України,

заступник директора з наукової роботи
та міжнародних зв’язків;


кандидат економічних наук, доцент

^ Колодізєв Олег Миколайович,

Харківський національний економічний
університет Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
завідувач кафедри банківської справи


Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1а.


Автореферат розісланий 23 травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С. Ю. Гончарова
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Лібералізація фінансових ринків, зростаюча інтернаціоналізація господарської діяльності, дедалі більша взаємозалежність національних економік, а також вплив світової кризи на валютну систему обумовлюють посилення ролі валютної політики як інструмента реалізації фінансової політики держави. Збільшення обсягів валютних операцій в Україні, ефективна організація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розбудова національної валютної системи та повноцінного валютного ринку загострюють проблему діалектичного поєднання ринкових та адміністративних методів управління економікою та вимагають підсилення державного регулятивного впливу на діяльність суб’єктів валютних відносин. Об’єктивні зміни суспільно-економічних відносин, які відбуваються в Україні та світі, ставлять перед економічною наукою та практикою завдання щодо розвитку вітчизняної системи валютного регулювання, впорядкування існуючої системи валютного контролю, узгодженого функціонування окремих складових механізму реалізації валютної політики, формування сучасної концепції державного регулювання валютного ринку з урахуванням об’єктивної необхідності адаптації національного економіко-правового середовища до вимог лібералізації сучасних фінансових ринків.

В роботах класиків фінансової науки та провідних зарубіжних дослідників проблеми розвитку валютних відносин Н. Артемова, Б. Баласса, Б. Дорофеєва, Х. Волфа, Р. Коркера, Л. Красавіної, Е. Куртіс, Ф. Мишкіна, А. Наговіцина, Л. Окловски, І. Платонової,  Р. Прингла та інших переконливо доведена обмеженість ринкових механізмів вирішення фундаментальних стратегічних завдань суспільного соціально-економічного розвитку, зокрема в контексті реалізації валютної та грошово-кредитної політики держави, зроблено значний внесок у розвиток теоретико-методологічних засад ефективного функціонування системи валютного регулювання.

Питанням розробки теоретичних засад розбудови національної валютної системи присвятили свої праці також і відомі українські вчені, зокрема: Г. Азаренкова, С. Боринець, О. Барановський, О. Береславська, Я. Белінська, А. Гальчинський, А. Гриценко, О. Дзюблюк, Ф. Журавка, О. Козьменко, О. Лупін, І. Лютий, С. Михайличенко, А. Мороз, О. Петрик, В. Стельмах, С. Циганов та інші.

В той же час, високо оцінюючи наукові здобутки та накопичений практичний досвід з даної проблематики і не дивлячись та підвищення її актуальності в умовах світової фінансової кризи, слід зауважити, що існує необхідність активізації комплексних і системних досліджень механізмів подальшого розвитку вітчизняної системи валютного регулювання саме з урахуванням об’єктивних передумов і наслідків глобалізації та лібералізації фінансових ринків.

Важливість дослідження вказаних проблем, логічна незавершеність процесу побудови теоретичної та методичної бази формування цілісного уявлення про функціонування вітчизняної системи валютного регулювання, недосконалість практичних механізмів реалізації організаційно-правових та інформаційно-аналітичних засад валютної політики обумовили актуальність дисертаційної роботи, стали визначальними при виборі її мети та завдань.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає державним, галузевим та регіональним науковим програмам і темам, тематиці наукових досліджень Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Так, зокрема, до звіту за темою “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965) увійшли результати досліджень автора щодо обґрунтування взаємозв’язку між значенням показника валютної безпеки України та ступенем розвитку системи валютного регулювання і валютного контролю; за темою “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112) здійснено класифікацію інструментів валютного регулювання Національного банку України; за темою “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0109U006782) розвинуто концепції валютного регулювання в контексті лібералізаційних процесів на світових фінансових ринках.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо ефективного функціонування системи валютного регулювання в Україні в умовах лібералізації фінансових ринків.

Сформульована мета обумовила необхідність вирішення у дослідженні таких наукових завдань:

уточнити зміст та визначення економічної категорії “система валютного регулювання”;

обґрунтувати структурно-логічну побудову системи валютного регулювання та основні напрямки впливу на неї світової фінансової архітектури;

удосконалити процедуру групування інструментів валютного регулювання з урахуванням рівня лібералізації фінансових ринків;

проаналізувати зарубіжний досвід лібералізації системи валютного регулювання та визначити напрями його адаптації до національного середовища;

узагальнити організаційні засади системи валютного регулювання в Україні та виявити проблеми законодавчого регулювання валютних відносин;

удосконалити періодизацію етапів становлення та розвитку системи валютного регулювання в Україні;

розвинути науково-методичний підхід до оцінки ефективності інструментів валютного регулювання з урахуванням поточних тенденцій лібералізації окремих елементів системи валютного регулювання у посткризових умовах;

розробити науково-методичний підхід до визначення та ранжування інтегрального індексу валютної безпеки держави з урахуванням уточненого поняття “валютна безпека держави”.

^ Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі здійснення валютних операцій та валютного регулювання.

Предметом дослідження є теоретичні положення, методичні підходи та методи ефективного функціонування системи валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків.

^ Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження є фундаментальні засади економічної теорії, теорії державних фінансів, грошового обігу та кредиту, міжнародної економіки, а також сучасні концепції міжнародної торгівлі, валютного регулювання, здійснення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, наукові праці з питань розвитку кон’юнктури міжнародних фінансових ринків.

При підготовці дисертаційної роботи залежно від вирішуваних завдань використано такі загальнонаукові методи дослідження: при обґрунтуванні категоріального апарату – метод наукової абстракції; при визначенні сучасних тенденцій та основних напрямків розвитку валютного регулювання – методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції; при визначенні ефективності інструментів валютного регулювання – методи порівняння, групувань, вибірок; при вивченні зарубіжного досвіду лібералізації системи валютного регулювання – методи аналогій та експертних оцінок; при дослідженні ефективності валютного регулювання і валютного контролю в Україні – статистичний метод.

Інформаційну та фактологічну базу наукового дослідження склали закони України, укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, статистичні та аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, Державного комітету статистики України; офіційні дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аналітична інформація Світового банку, Європейського центрального банку, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Федеральної резервної системи США та інших міжнародних фінансових організацій, публікації зарубіжних та вітчизняних спеціалістів у сфері валютного регулювання.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні існуючих та обґрунтуванні нових науково-методичних та практичних положень щодо розвитку вітчизняної системи валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків. Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є такі:

вперше:

обґрунтовано структурно-логічну побудову системи валютного регулювання шляхом: формалізації її цілей, завдань, функцій, принципів, інструментів, обґрунтування суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків в межах державної та ринкової складових механізму валютного регулювання, обґрунтування основних напрямків впливу світової фінансової архітектури на національну систему валютного регулювання, визначення взаємозв’язків системи валютного регулювання з іншими складовими валютної політики (валютний контроль, нормативне та інформаційне забезпечення, валютне планування та прогнозування). Це дозволило підтвердити гіпотезу, що системність процесу валютного регулювання вимагає: узгодження державного та ринкового механізмів регулювання валютних відносин; забезпечення адаптивності та оперативної їх реакції на зміну тенденцій лібералізації світових фінансових ринків;

удосконалено:

науково-методичний підхід до визначення та ранжування інтегрального індексу валютної безпеки держави, відмінністю якого є уточнення механізму розрахунку рівня доларизації економіки на основі оцінки рівнів доларизації кредитного та депозитного ринків, що дозволило врахувати вплив лібералізаційних процесів на національному фінансовому ринку на валютну безпеку держави; виокремлено основні дестабілізуючі чинники валютної безпеки України;

процедуру віднесення інструментів валютного регулювання до групи основних (прямого впливу) або додаткових (опосередкованого впливу), відмінністю якої є виокремлення додаткової групи транзитивних інструментів, що дозволяє ситуативно враховувати рівень ліберальності державного валютного регулювання в країні. При цьому інструменти опосередкованого впливу Національного банку України доповнено інструментами, що можуть бути застосовані іншими органами державного регулювання;

науково-методичний підхід до оцінки загальної ефективності інструментів валютного регулювання Національного банку України на основі визначення відповідності досягнутих результатів регулювання обмінного курсу (за фактичними індикаторами розвитку валютних відносин) цілям валютної політики держави (за плановими індикаторами реалізації грошово-кредитної політики). Такий підхід, на відміну від існуючих, враховує поточні тенденції щодо делібералізації окремих елементів системи валютного регулювання у посткризових умовах;

набули подальшого розвитку:

економічний зміст поняття “система валютного регулювання”, яку пропонується розглядати як систему узгодженої взаємодії механізму державного валютного регулювання та механізму саморегулювання валютного ринку щодо здійснення операцій з валютними цінностями, елементи якої перебувають під впливом світової фінансової архітектури (світова валютна система, наднаціональні регулятори та саморегулівні механізми на міжнародному валютному ринку);

періодизація процесу становлення та розвитку системи валютного регулювання в Україні, особливістю якої є врахування взаємозв'язку циклічності економічних процесів та рівня лібералізації фінансових ринків, що дозволило обґрунтувати часові межі основних етапів регулювання валютних відносин та пріоритетні завдання валютної політики держави;

визначення поняття “валютна безпека держави” з позиції регуляторного впливу, що відрізняється розумінням її як здатності суб’єктів системи національного валютного регулювання досягати цілей валютної політики через реалізацію її завдань та забезпечення балансу інтересів всіх суб’єктів валютних відносин, в результаті чого валютний ринок країни спроможний абсорбувати екзогенні та ендогенні валютні шоки.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що представлені у дисертаційному дослідженні теоретичні узагальнення доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, що у комплексі формують підґрунтя для розширення практичних механізмів реалізації державної політики валютного регулювання та задоволення грошово-кредитних потреб суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Так, зокрема: розроблені пропозиції можуть бути використані у процесі розробки проектів Основних засад грошово-кредитної політики України на перспективу, перегляду стратегії регулювання вітчизняного валютного ринку та системи узгодження економічних інтересів його учасників, удосконалення комплексу регулюючих заходів НБУ щодо встановлення обмінного курсу, стати поштовхом для диференціації інструментів, зміни пріоритетів у формуванні принципів та методів державного валютного
регулювання.

Пропозиції щодо порівняльної оцінки ефективності інструментів валютного регулювання Національного банку України використано в Апараті Ради НБУ при аналізі виконання основних засад грошово-кредитної політики на 2010 рік (довідка про впровадження від 10.02.2011 № 10-010/19); щодо факторів впливу на курсоутворення, оцінки та управління валютними ризиками – в діяльність ПАТ АБ “Столичний” (довідка від 03.02.2011 № 01-07/803); щодо механізму забезпечення валютної безпеки банку – в діяльність відділення АТ “ОТП Банк” в м. Суми (довідка про впровадження від 11.01.2011).

Результати роботи використовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” при викладанні дисциплін “Валютне регулювання”, “Міжнародні валютні відносини”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика” (акт від 10.01.2011).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Наукові положення, результати, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві, вказано у списку публікацій.

^ Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались і отримали схвальну оцінку на наступних конференціях: міжнародних науково-практичних конференціях “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (м. Черкаси, 2009-2010 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 2009 р.), міжнародних науково-практичних конференціях “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” (м. Суми, 2009-2010 рр.), всеукраїнських науково-практичних конференціях “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2009-2010 рр.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 11 наукових працях загальним обсягом 9,09 ум. друк. арк., з яких особисто автору належить 8,74 ум. друк. арк., у тому числі розділи у 2 колективних монографіях, 4 статті у наукових фахових виданнях, 5 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

^ Структура і зміст дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи – 205 сторінок, у тому числі на 43 сторінках розміщено 8 таблиць (з них 1 таблиця займає 1 повну сторінку), 16 рисунків (з них 5 рисунків займають 4 повні сторінки), 5 додатків на 10 сторінках і список використаних джерел з 204 найменувань на 28 сторінках. Основний текст дисертації складає 172 сторінки.
  1   2   3

Схожі:

Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Харківський державний медичний університет моз україни, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Харківський державний медичний університет моз україни, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconСторожева марина Вікторівна
Рузін Геннадій Петрович, Харківський національний медичний університет моз україни, завідувач кафедри хірургічної стоматології та...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана зарицька ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад "київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" Степура Марина Михайлівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський національний економічний університет щоденник практики
Студент
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Супрун Наталія Анатоліївна
Робота виконана на кафедрі історії економічних вчень та економічної історії двнз «Київський національний економічний університет...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дамаскіна Марина Валеріївна
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут економіки І організації промислового виробництва ран (Росія) Російська академія народного господарства І державної служби при
Харківський національний економічний університет Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи