Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна icon

Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна
Скачати 403.42 Kb.
НазваХарківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна
Сторінка3/3
Дата14.09.2012
Розмір403.42 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання, що виявляється в обґрунтуванні і розробленні науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо розвитку вітчизняної системи валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків.

Основні висновки виконаного дисертаційного дослідження полягають у наступному:

 1. Системність процесу валютного регулювання вимагає узгодженої взаємодії державного валютного регулювання та саморегулювання валютного ринку, а також забезпечення адаптивності та оперативної їх реакції на зміну тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку, що вимагає уточнення категоріального апарату. За цих умов поглиблено розуміння економічної категорії “система валютного регулювання”, під якою розуміється система узгодженої взаємодії механізму державного валютного регулювання та механізму саморегулювання валютного ринку щодо здійснення операцій з валютними цінностями, елементи якої перебувають під впливом світової фінансової архітектури (світова валютна система, наднаціональні регулятори та саморегулівні механізми на міжнародному валютному ринку).

 2. Обґрунтовано структурно-логічну побудову системи валютного регулювання, уточнено її цілі, завдання, функції, принципи. Визначено, що на систему валютного регулювання суттєво впливає рівень розвитку національного фінансового ринку: в країнах з розвиненим фінансовим ринком вона є більш ліберальною, ніж у країнах з граничними фінансовими ринками. Обґрунтовано, що окремі органи валютного контролю суміщають функції валютного регулювання та валютного контролю, що дозволило визначити взаємозв’язки системи валютного регулювання з іншими складовими валютної політики.

 3. Удосконалена процедура групування інструментів валютного регулювання враховує рівень лібералізації фінансових ринків та передбачає при віднесенні інструментів валютного регулювання до груп прямого та опосередкованого впливу застосування інструментів не тільки центрального банку, але й інших органів державної влади. Додатково виокремлено транзитивні інструменти, які залежно від ліберальності підходів до державного валютного регулювання в країні та зміни кон’юнктури світових фінансових ринків можуть бути віднесені до прямих або опосередкованих.

 4. Проаналізовано зарубіжний досвід лібералізації системи валютного регулювання та визначено напрями його адаптації до національного середовища в контексті формування комплексу превентивних заходів для різних стадій економічного циклу та для різного рівня лібералізації на світових фінансових ринках.

 5. Узагальнено організаційні засади системи валютного регулювання і валютного контролю в Україні, визначено специфіку їх функціонального навантаження та ієрархічну підпорядкованість при вирішенні завдань впорядкування валютних відносин в Україні. Сформовано пропозиції щодо впорядкування компетенцій органів державного регулювання та вдосконалення нормативно-правового забезпечення здійснення операцій з валютними цінностями.

 6. Удосконалено періодизацію етапів становлення та розвитку системи валютного регулювання в Україні на основі врахування специфіки структурних трансформацій в економіці, зміни тенденцій лібералізації національного режиму валютного регулювання на різних фазах економічного циклу, впливу валютних криз, спричинених нестабільністю на південно-азійському фінансовому ринку та перегрівом міжнародних фінансових ринків внаслідок недосконалості архітектури світової валютної системи.

 7. Розвинуто науково-методичний підхід до оцінки ефективності інструментів валютного регулювання з урахуванням поточних тенденцій лібералізації окремих елементів системи валютного регулювання у посткризових умовах. Оцінку ефективності інструментів валютного регулювання НБУ запропоновано здійснювати шляхом порівняння задекларованих в Основних засадах грошово-кредитної політики показників за період 2005–2010 рр. з їх фактичними значеннями. Обґрунтовано, що в 2008 р. були сформовані передумови для подальшого порушення визначених орієнтирів валютної політики НБУ, валютні інтервенції залишаються основними економічним інструментом валютного регулювання в Україні, девальвація та ревальвація повноцінно не використовуються.

 8. Валютну безпеку держави запропоновано розуміти як здатність суб’єктів системи національного валютного регулювання досягати цілей валютної політики через реалізацію її завдань та забезпечення балансу інтересів всіх суб’єктів валютних відносин, в результаті чого валютний ринок країни спроможний абсорбувати екзогенні та ендогенні валютні шоки. Офіційно затверджена в Україні методика оцінки інтегрального індексу валютної безпеки виходить із припущення про закритість національного фінансового ринку. Можливість отримання ресурсів із-за кордону обумовлює різний рівень доларизації на депозитному та кредитному ринках. З метою коректного врахування цього факту в роботі розроблено науково-методичний підхід до визначення та ранжування інтегрального індексу валютної безпеки держави шляхом врахування доларизації як депозитного, так і кредитного ринків.

Використання розробленого теоретичного та науково-методичного забезпечення дозволяє підвищити рівень обґрунтованості заходів щодо регулювання валютних відносин в Україні з урахуванням сучасних тенденцій лібералізації на світових фінансових ринках.
^

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ


Монографії

 1. Єпіфанова М. А. Застосування Національними банком заходів впливу до порушників чинного банківського законодавства // Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, М. А. Єпіфанова. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 228–277.

 2. Єпіфанова М. А. Грошово-кредитна політика Національного банку України // Макро- і мікроекономічні складові розвитку : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д`яконова, М. А. Єпіфанова. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 308–345.
^

Публікації у наукових фахових виданнях


 1. Єпіфанова М. А. Науково-методичні засади класифікації валютно-курсових режимів / М. А. Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Випуск 29. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – С. 295–302.

 2. Єпіфанова М. А. Інструменти валютного регулювання: сутність, класифікація, характеристика / М. А. Єпіфанова // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 17–21.

 3. Єпіфанова М. А. Валютне регулювання в системі державного регулювання економіки / М. А. Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. Випуск 30. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – С. 169–183.

 4. Єпіфанова М. А. Оцінка ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. –2011. – № 2. – С. 161–170. Особистий внесок – науково-методичний підхід до оцінки ефективності інструментів валютного регулювання.
^

Публікації в інших виданнях


 1. Єпіфанова М. А. Особливості функціональних ознак банківської системи України / І. І. Д’яконова, М. А. Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “УАБС НБУ”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – Т. 2. – С. 23–25. Особистий внесок – обґрунтування ролі та місця валютного регулювання в системі функцій НБУ.

 2. Єпіфанова М. А. Організаційні засади системи валютного регулювання / М. А. Єпіфанова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. V Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2010 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад “УАБС НБУ”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 1. – С. 76–77.

 3. Єпіфанова М. А. Основи класифікації валютно-курсових режимів / М. А. Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. ХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28–29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 2. – С. 77–78.

 4. Єпіфанова М. А. Вплив економічних факторів на вибір валютно-курсового режиму / О. В. Козьменко, М. А. Єпіфанова // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Восьмої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (лютий 2011). – Тернопіль: ТНЕУ. – 2011. – Частина 1. – С. 56–57. Особистий внесок – розвиток класифікаційних знак факторів впливу на вибір валютно-курсового режиму.

 5. Єпіфанова М. А. Методи та інструменти валютного регулювання: зарубіжний досвід // Збірка тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни” (16–17 лютого 2011 р.). – Макіївка : Б.в., 2011. – Том 1. – С. 84-85.

АНОТАЦІЯ


Єпіфанова М. А. Система валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Харківський національний економічний університет, Харків, 2011.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню науково-методичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку системи валютного регулювання в Україні в умовах лібералізації фінансових ринків. У роботі обґрунтовано структурно-логічну сутність побудови системи валютного регулювання та основні напрямки впливу на неї світової фінансової архітектури; розвинуто наукові підходи до періодизації етапів становлення та розвитку системи валютного регулювання в Україні; поглиблено класифікаційні ознаки інструментів впливу на параметри валютних відносин; розвинуто підхід до оцінки ефективності інструментів валютного регулювання; удосконалено науково-методичні підходи до визначення та ранжування інтегрального індексу валютної безпеки держави; уточнено зміст економічних категорій “валютна безпека держави” та “система валютного регулювання”.

Ключові слова: валютне регулювання, лібералізація фінансового ринку, валютні відносини, оцінка ефективності інструментів валютного регулювання, інтегральний індекс валютної безпеки держави, валютна безпека держави, система валютного регулювання.


АННОТАЦИЯ


Епифанова М. А. Система валютного регулирования в условиях либерализации финансовых рынков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Харьковский национальный экономический университет, Харьков, 2011.

Диссертация посвящена обоснованию научно-методических положений и разработке практических рекомендаций относительно развития системы валютного регулирования и валютного контроля в Украине в условиях либерализации финансовых рынков.

Автором обоснована структура и логика построения системы валютного регулирования, формализованы ее цели, задачи, функции, принципы, субъектно-объектные взаимосвязи в пределах государственной и рыночной составляющих механизма валютного регулирования. Определены основные направления влияния мировой финансовой архитектуры на национальную систему валютного регулирования, взаимосвязи системы валютного регулирования с другими составляющими валютной политики.

Доказано, что системность процесса валютного регулирования требует: 1) согласованности государственного и рыночного механизмов регулирования валютных отношений; 2) обеспечения адаптивности и оперативной их реакции на смену тенденций либерализации мировых финансовых рынков. Систему валютного регулирования предложено понимать как систему согласованного взаимодействия механизма государственного валютного регулирования и механизма саморегулирования валютного рынка по поводу осуществления операций с валютными ценностями, элементы которой находятся под влиянием мировой финансовой архитектуры (мировая валютная система, наднациональные регуляторы и саморегулирующие механизмы на валютном рынке).

Усовершенствованы научно-методические подходы к определению и ранжированию интегрального индекса валютной безопасности государства путем уточнения механизма расчетов уровня долларизации экономики (оценка уровней долларизации кредитного и депозитного рынков), что позволило учесть влияние процессов либерализации на национальном финансовом рынке на валютную безопасность государства.

Усовершенствован порядок отнесения инструментов влияния на параметры валютных отношений к основным (прямого влияния) и дополнительным (опосредствованного влияния), который в качестве критерия распределения предусматривает степень либеральности подходов к государственному валютному регулированию в стране. В составе инструментов опосредствованного влияния предложено выделять инструменты монетарного регулирования центрального банка (процентные ставки, обязательные резервы и операции на открытом рынке) и инструменты, которые могут применяться другими органами государственного регулирования (налоги и сборы, лицензии и квоты субъектов внешнеэкономической деятельности, управление государственными валютными фондами и внешним государственным долгом).

Осуществлена оценка эффективности инструментов валютного регулирования Национального банка Украины путем определения соответствия достигнутых результатов регулирования обменного курса (оцененных по фактическим индикаторам развития валютных отношений) целям валютной политики государства (оцененным по плановым индикаторам реализации денежно-кредитной политики).

Предложена периодизация процесса становления и развития системы валютного регулирования в Украине путем выделения семи этапов, временные границы которых обоснованы с учетом взаимосвязи цикличности экономических процессов и уровня развития системы валютного регулирования.

Валютную безопасность государства с позиции регуляторного воздействия предложено понимать как способность субъектов системы национального валютного регулирования достигать целей валютной политики через реализацию ее задач и обеспечение баланса интересов всех субъектов валютных отношений, в результате чего валютный рынок страны способен абсорбировать экзогенные и эндогенные валютные шоки.

Ключевые слова: валютное регулирование, либерализация финансового рынка, валютные отношения, оценка эффективности инструментов валютного регулирования, интегральный индекс валютной безопасности государства, валютная безопасность государства, система валютного регулирования.

SUMMARY


Yepifanova M. A. Scientific-methodical basis of strategic development of the Ukrainian insurance market. – Manuscript.

Dissertation for the acquisition of a scientific degree of the candidate of economic science on speciality 08.00.08. – Money, finance and credit. – Kharkiv National Economic University, Kharkiv, 2011.

The dissertation is devoted to the substantiation of scientific-methodical provisions and practical recommendations, concerning the development of the Ukrainian currency regulation system in conditions of financial markets liberalization. The methodological and methodical principles of the role and place of currency regulation in the system of state economic regulation are systematized. The classification of currency regulation instruments of the National bank of Ukraine, according to their influence on hryvnia exchange rate, is worked out. Also the foreign experience of liberalization of currency regulation system is analyzed. The stages of development of national system of currency regulation and control are investigated. The scientific-methodical approaches of hryvnia exchange rate regime are disclosed. The efficiency of NBU`s currency regulation instruments is determined. The correlation between the integral index of state currency safety of Ukraine and the level of development of its` currency regulation system is grounded. The essence of category “currency safety” is analyzed.

Key words: exchange regulations, financial market’s liberalization, currency relations, effectiveness of the tools of foreign exchange regulation, an integrated index of currency security, currency security, system of currency regulation.


.


Єпіфанова Марина Анатоліївна


^ СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВСпеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Підписано до друку 18.05.2011.

Формат 60х90/16. Обл.-вид. арк. 0,9.

Гарнітура Times. Тираж 100 пр.


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57. Тел.: 619-337


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008

1   2   3

Схожі:

Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Харківський державний медичний університет моз україни, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський державний медичний університет тучинська марина анатоліївна
Харківський державний медичний університет моз україни, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconСторожева марина Вікторівна
Рузін Геннадій Петрович, Харківський національний медичний університет моз україни, завідувач кафедри хірургічної стоматології та...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана зарицька ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад "київський національний економічний університет імені вадима гетьмана" Степура Марина Михайлівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconХарківський національний економічний університет щоденник практики
Студент
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Супрун Наталія Анатоліївна
Робота виконана на кафедрі історії економічних вчень та економічної історії двнз «Київський національний економічний університет...
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дамаскіна Марина Валеріївна
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Харківський національний економічний університет єпіфанова марина анатоліївна iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут економіки І організації промислового виробництва ран (Росія) Російська академія народного господарства І державної служби при
Харківський національний економічний університет Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи