Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок icon

Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
НазваЯремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
Сторінка12/15
Дата09.02.2013
Розмір2.91 Mb.
ТипУрок
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Діаграма 3.1.

Як видно з діаграми, в ЕК рівень навичок продукування усних висловлювань виявився значно вищим (на 12%), ніж у контрольних. Це свідчить про доцільність та ефективність методики роботи з удосконалення навичок говоріння, що сприяє свідомому плануванню й створенню підлітками якісних, комунікативно доречних усних висловлювань, необхідних у різних ситуаціях.

Таким чином, маємо підстави стверджувати, що розроблена нами система вдосконалення навичок говоріння учнів 5-6 класів є ефективною за умови поступового переходу від ознайомлення з ситуаціями спілкування до оволодіння необхідними мовленнєвими і комунікативними діями.

^ Висновки з 3 розділу

Удосконалення навичок говоріння учнів 5-6 класів здійснювалося за розробленою методикою, основою якої стала лінгводидактична модель, що складалася з трьох послідовних етапів: підготовчого, конструктивно-формувального, контрольно-корекційного.

Підготовчий етап експериментального дослідження, що передбачав оволодіння учнями спеціальним понятійним апаратом, вміннями й навичками на основі засвоєних мовленнєвознавчих понять, дозволив усвідомити важливість мовленнєвої ситуації, її складових у процесі висловлення думок і почуттів.

На другому етапі експерименту одночасно з засвоєнням понятійної й операційної основи мовленнєвового розвитку в учнів удосконалюються навички будувати усні монологічні й діалогічні висловлювання різних стилів, типів і жанрів, увідповіднюючи мовні засоби з ситуацією мовлення.

Контрольно-корекційний етап показав важливість навичок самоконтролю й самооцінки власного мовлення, що забезпечуватимуть зворотний зв'язок і готовність до мовотворчості в будь-якій життєвій ситуації.

Удосконалення навичок говоріння буде ефективним, якщо здійснюватиметься системний підхід до роботи, відбуватиметься поетапний розвиток умінь і навичок продукування усних висловлювань, добиратимуться оптимальні форми, методи, прийоми й засоби навчання; застосовуватимуться новітні технології навчання, що створюють умови для активної комунікативної і пізнавальної діяльності школярів, розвитку творчих здібностей.

^ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


1. Осмислення процесу говоріння як одного з визначальних компонентів мовленнєвої діяльності є умовою стимуляції інтелектуального потенціалу школярів, взаємодії і взаєморозуміння між людьми в процесі спілкування, програмування мовленнєвих дій.

2. Проведене дослідження довело актуальність проблеми говоріння, окремі аспекти якої розв’язано в теорії і практиці навчання, проте не знайшло своєї комплексної теоретико-практичної реалізації удосконалення навичок говоріння в учнів підліткового віку.

3. Удосконалення навичок продукувати висловлювання учнів 5-6 класів здійснювалося з урахуванням комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови та з опорою на мовленнєву діяльність

4. Робота з удосконалення навичок говоріння передбачає урахування лінгвістичних, лінгводидактичних, психологічних, психолінгвістичних засад, що дає змогу учням 5-6 класів планувати й правильно продукувати висловлювання з метою спілкування, ураховуючи особливості ініціативних мовленнєвих дій.

5. Аналіз наукової літератури підтвердив необхідність обґрунтування й уточнення понятійної й операційної основ мовленнєвого розвитку, із засвоєнням яких удосконалюються навички створювати усні діалогічні й монологічні висловлювання різних стилів, типів і жанрів, що дозволило констатувати: ознайомлення школярів з теоретичними засадами говоріння принципово можливе й не створює труднощів для підлітків.

6. Систематичні спостереження уроків з української мови та літератури, аналіз усних відповідей учнів та власного досвіду викладання української мови та літератури в школі, результати анкетування вчителів та учнів свідчать про не усвідомлення ролі говоріння як виду мовленнєвої діяльності, що ускладнює процес навчання, порушує вимоги до усного мовлення. Наслідком цього є несистематичність роботи з удосконалення навичок підлітків висловлювати думки в усній формі.

7. На основі результатів констатувального зрізу виявлено помилки в процесі продукування усних висловлювань учнів 5-6 класів, а також недоліки, зокрема невміння орієнтуватися в ситуації спілкування, змісті висловлювання, структурній організації, мовному оформленні, оцінювати мовленнєві повідомлення, здійснювати контроль для забезпечення зворотного зв’язку.

8. Недостатній рівень сформованості в учнів підліткового віку навичок здійснювати мовленнєву діяльність з урахуванням усіх складових мовленнєвої ситуації дозволив припустити, що ефективність удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на уроках української мови забезпечується сукупністю таких педагогічних умов: інтерес учителя до вдосконалення навичок говоріння на мовленнєвій, мовній та соціокультурній основі, розуміння актуальності й необхідності його вдосконалення в учнів, творчий підхід до процесу навчання; наявність дібраного дидактичного матеріалу комунікативно доречних висловлювань; поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання; активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом опори на принципи зв’язку навчання з життям; дотримання культури мовлення і правил спілкування; потреба у враженнях, спілкуванні з метою самореалізації і самовдосконалення.

9. Дослідне навчання, що здійснювалося за розробленою лінгводидактичною моделлю, засвідчило необхідність поетапного вдосконалення навичок говоріння. Результати першого етапу показали рівень засвоєння учнями мовленнєвих понять, необхідних для продукування висловлювань певного типу і стилю мовлення, як наслідок – оволодіння необхідними мовленнєвими діями. Другий етап сприяв удосконаленню навичок орієнтуватися в змісті та осмислити структуру висловлювання залежно від мовленнєвої ситуації, планувати зміст і форми майбутнього висловлювання відповідно до складових ситуацій спілкування, використовуючи відповідні мовні засоби та етикетні норми. Третій етап дозволив сформувати навички оцінювати й визначати результати висловлювання відповідно до поставленої мети, здійснювати контроль за власним висловлюванням для забезпечення зворотного зв’язку.

10. Експериментальна апробація висунутих у дисертації положень, згідно з якими здійснюватиметься вдосконалення навичок говоріння учнів 5-6 класів, дала підстави стверджувати, що запропонована система вправ (пропедевтичні, кумуляційні, тренувально-мовленнєві та творчі) сприяла глибокому засвоєнню мовленнєвих понять, формуванню комунікативних навичок під час створення усних діалогічних і монологічних висловлювань з дотриманням правил мовленнєвого етикету, емоційному розвиткові, вихованню моральних якостей.

11. Дослідження засвідчило ефективність поєднання теоретичного матеріалу й системи вправ і завдань, що сприяють удосконаленню навичок говоріння; упровадження принципів, методів, прийомів і засобів навчання, необхідних для автоматизації навичок продукування усних висловлювань.

12. Результати дослідження переконали, що вдосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів необхідно здійснювати в умовах активізації навчально-виховного процесу з застосуванням новітніх технологій (технологія ситуативного моделювання; колективно-групового навчання; опрацювання дискусійних питань), що спонукають учнів 5 – 6 класів до висловлювання власної думки, особистої позиції щодо проблеми, удосконалюють уміння знаходити інформацію до теми, аналізувати її, виділяти головне й другорядне, будувати висловлювання в логічній послідовності відповідно до задуму. Створення висловлювань за допомогою інтерактивних технологій відбувається більш ефективно за умов цілеспрямованого керування цим процесом, що забезпечує підвищення експлікації наявних і вироблення більш продуктивних складових комунікативного потенціалу.

13. Результати, одержані в ході дослідного навчання, показали позитивні зміни в експериментальних класах порівняно з контрольними, що дозволило зробити висновок про ефективність розробленої нами експериментальної програми з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Особливої уваги потребують питання, пов’язані з ритміко-інтонаційною структурою усного мовлення підлітків, розвитком умінь і навичок говоріння в позакласній роботі з української мови для підвищення мовленнєвої культури особистості.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підруч . / С. Д. Абрамович,

М. Ю.Чікарькова . – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

2. Абрамович С. Д. Риторика : навч. посіб. [для студ. гум. спец. вищ. навч. закл.] /

С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.

3. Ажеж Клод. Человек говорящий : вклад лингвистики в гуманитарные науки / Ажеж Клод; пер. с фр. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

4. Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку : [зб. наук праць / ред. Леонтьев А.]. – М. : Моск. ун-т, 1970. – 158 с.

5. Александров Д. Н. Риторика : [учеб. пособ. для вузов] / Александров Д. Н. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 534 с.

6. Алексеева Л. Г. Исследование речемыслительной креативности личности / Алексеева Л. Г. – М., 1993. – 22 с.

7. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / Алексюк А. М. – [2-е вид.]. – К. : Рад. школа, 1981. – 206 с.

8. Алферов А. Д. Психология развития школьников : [учеб. пособ. по психологи] / Алферов А. Д. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 384 с.

9. Ананьев Б. Человек как предмет познания. Психологические труды : в 2-х т. / Ананьєв Б. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 1980. – 322 с.

10. Архипова Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учеб. пособ. для студентов пед. вузов / Архипова Е. В. – Рязань : РГПУ, 1999. – 134с.

11. Атанов Г. А. Деятельный подход в обучении / Атанов Г. А. – Донецк : ЕАИ - пресс, 2001. – 160 с.

12. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 608 с.

13. Бабич Н. Д. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови /

Бабич Н. Д. – Чернівці : Рута, 2000. – 175 с.

14. Бадер В. І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів /

Бадер В. І. – К. : «АПН», 2000. – 316 с.

15. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К. : Академія, 2006. – 248 с.

16. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К. : Академія, 2004. – 344 с

17. Беликов В. И. Социолингвистика : [учеб. для вузов] / В. И. Беликов,

Л. П Крысин. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 439 с.

18. Белкин А. С. Основы возрастной педагогіки : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Белкин А. С. – М. : Академия, 2000. – 192 с.

19. Белянин В.П. Введение в психолингвистику / Белянин В. П. – [2 – е изд]. –М. : ЧеРо, 2000. – 128 с.

20. Бикова Г. Народні традиції мовного етикету та їх реалізація в сучасних умовах / Г. Бикова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 94 – 99.

21. Білодід І . К. Усне побутове літературне мовлення / Білодід І. К. – К., 1970.

22. Білоусенко П. І. Учіться висловлюватися / Білоусенко П.І., Арешенков Ю. О, Віняр Г. М та ін. – К.: Рад. школа, 1990. – 126 с.

23. Біляєв О. М. Проблема методів у навчанні мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 10. – С. 60 – 64.

24. Біляєв О. М. Сучасний урок української мови / Біляєв О. М. – К. : Рад. школа, 1981. – 176 с.

25. Бодалев А. А. Личность и общение / Бодалев А. А. – М. : Педагогика, 1983.– 271 с.

26. Бондаренко Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх розв’язань / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. 2005. – № 7. С. 5 – 11.

27. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения / Борисов А. Ю. – М. : RІSC : Ин-т соц. связей, 1998. – 183 с.

28. Борисюк І. В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення / Борисюк І. В. – К. : Наук. думка, 1990. – 202 с.

29. Бурлаков Ю. А. Механизмы речи и мышления / Бурлаков Ю. А. – М., 1995. – 64 с.

30. Варзацька Л. О. Інтерактивні технології в системі особистісно–зорієнтованої освіти / Л. О. Варзацька, Л. М. Кратасюк // Бібліотечка „Дивослова”.– 2006. –№4(10). – 64 c.

31. Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості / Л. Варзацька, О. Янчук // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 13 – 18.

32. Варнавська І. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5 – 7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / І. В. Варнавська. – Херсон, 2005. – 19 с.

33. Васьков Ю. В. Сучасні освітні інноваційні концепції. Педагогічні теорії, технології, досвід / Васьков Ю. В. – Харків : Скорпіон, 2000. – 120 с.

34. Вашуленко М. С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі / М. С. Вашуленко // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 8. – С. 12 – 15.

35. Введенская Л. А. Культура речи / Введенская Л. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 448 с.

36. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і гол. ред. В.Т.Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

37. Веніг Н. М. : Формування мовленнєвої компетенції старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» / Н. М. Веніг. – К., 2001. – 13 с.

38. Верлань А. Ф. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання/ А. Ф. Верлань, Н. Т Тверезовська // Педагогіка і психологія. – 1998. – №4. – С. 126 – 132.

39. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Винокур Т. Г. – М. : Наука,1993. – 212 с.

40. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посіб. / упоряд . : О. В. Скрипченко, Л. В.Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ].– К . : Просвіта, 2001. – 416 с.

41. Вікова психологія : [ ред. Г. С. Костюк]. – К. : Рад. школа, 1976. – 268 с.

42. Войскунский А. Е. Я говорю, мы говорим … : Очерки о человеческом общении / Войскунский А. Е. – [ 2 – е изд.]. – М. : Знание, 1990. – 238 с.

43. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Лабіринт, 1999 . – 351 с.

44. Выготский Л. С. Психология / Выготский Л. С. – М. : Апрель Пресс : ЭКСМО – Пресс,2000. – 1007 с.

45. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистических исследований /

Гальперин И. Р. – М. : Наука, 1981. – 139 с.

46. Гаркуша В. В. Формирование навыков общения и коммуникативных способностей в процессе личностно – ориентированного обучения устной иноязычной речи : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / В. В. Гаркуша. – Днепропетровск, 1992. – 20 с.

47. Глазова О. Навчання діалогічного мовлення / О. Глазова // Дивослово. – 2003. – №1. – С. 31 – 33.

48. Глазова О. П. Рідна мова : підруч. [ для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К. : Освіта України, 2005. – 288 с.

49. Глазова О. П. Рідна мова : [підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнєцов. – К. : Педагогічна преса, 2006. – 288 с.

50. Говорите…. если умеете : [сборник / сост. В. Г. Буткевич]. – М. : Знание, 1990. – 63, [1] с.

51. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. –М. : ИНФРА-М, 1997. – 272 с.

52. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация : [учебник] / О. Я. Гойхман,

Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 272с. – (Серия „Высшее образование”).

53. Голобородько Є. П. Загальні питання інтерактивного навчання /

Голобородько Є. П; [ зб. наук. праць / заг. ред. В. Д. Шарко]. – Херсон : ОЛДІ-плюс,2000. – С. 3 – 6.

54. Голобородько Є. П. Робота з текстом як лінгводидактичний засіб оптимізації фахової підготовки вчителя / Є. П. Голобородько // Південний архів: Філологічні науки. – Вип. XIX. – Херсон : ХДУ, 2002. – С. 126 – 129.

55. Голуб И.Б.Книга о хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. – М. : Культура и спорт, 1997. – 268 с.

56. Голубков В.В. Мастерство устной речи / Голубков В. В. – М. : Просвещение, 1967. – 200 с.

57. Державний стандарт базової повної середньої освіти // Дивослово. – 2004 . – №3. – С.76 – 79.

58. Десяева Н. Д Культура речи педагога : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., Ассуирова Л. В. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

59. Дика Н. М. Система роботи з культури мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Н. М. Дика.– К.,2002. – 19 с.

60. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : [книга для вчителя / упорядкув. В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, А. Г. Волинець]. – К. : Рад. школа, 1997. – 137 с.

61. Дмитровський Є. М. Методика викладання української мови в середній школі/ Дмитровський Є . М. – К. : Рад. школа, 1968. – 288 с.

62. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство/ Добрович А. Б. – М. : Знание, 1980. – 160 с.

63. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови / Донченко Т. // Українська мова і література в школі. – 2005. – №7. – С. 2 – 5.

64. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності на уроках рідної мови : [посіб. для вчителів і студентів] / Донченко Т. – К. : Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – 264 с.

65. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : навч. посіб. / Дорошенко С. І. – Харків, 2002. – 144 с.

66. Дридзе Т. М. Психология общения / Т. М. Дридзе, В. Э. Реньге. – Рига, 1979. – 66 с.

67. Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціональна орієнтація /

С. Дубовик // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 29 – 31.

68. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія / Єрмоленко А. М. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

69. Єрмоленко С. Я. Рідна мова : підруч. [для 5-го класу] / Єрмоленко С. Є.,

Сичова В. Т. – К. : Грамота, 2005. – 240 с.

70. Ершов П. М. Обучение на уроке, или режиссура поведения учителя /

Ершов П. М., Єршова А. П., Букатов В. М. – [2-е изд. ]. М. : Моск. псих.-соц. ин-т, Флинта, 1998. – 336 с.

71. Ефименко О. В. Развитие диалогической речи учащихся 5 – 7 классов на уроках русского (родного) язика : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (русский язык)» /

О. В. Єфименко. – К.,1996. – 24 с.

72. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Жинкин Н. И. – М. : Наука, 1958. – 352 с.

73. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Жинкин Н. И. – М. : Наука, 1982. – 32 с.

74. Заболотний О. В. Рідна мова : підруч. [ для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К. : навч. кн., 2005. – 288 с.

75. Загальна психологія : [ підруч. / заг. ред. Максименка С. Д.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.

76. Захлюпана Н. М. Словник - довідник з методики викладання української мови / Н. М. Захлюпана, І. М. Кочан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 250 с.

77. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / Зимняя И. А. – М.: МПСИ, Воронеж : НПО «Модек», 2001. – 432 с.

78. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. [ для студ. высш. учеб. завед.] / И. А Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 383 с.

79. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Зимняя И. А. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

80. Иваницкая Г. И. Уроки развития связной речи / Иваницкая Г. И. – К. : Рад. школа, 1984. – 208 с.

81. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [ метод. посіб./ авт. - уклад. : О. І. Пометун, Л. В. Пироженко] . – К. : АПМН, 2002. – 136 с.

82. Інтонація як мовний засіб вираження думки. – К. : Наук. думка, 1975. – 174 с.

83. Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения.5 – 7 классы /

Капинос В. И. – М. : Просвещение, 1991. – 342 с.

84. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. ] / Караман С. О. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

85. Капська А. Й. Педагогіка живого слова : [навч. – метод. посіб. для викл. та студ. пед. ін – в, педучилищ] / Капська А. Й. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.

86. Клюев Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособ. для ун - тов и ин –тов / Клюев Е. В. – М. : Приор, 1998. – 224 с.

87. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения : [учеб. пособ. ] / Казарцева О. М. – М. : Флінта: Наука, 1998. – 496 с.

88. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М. В. Кларин // Педагогика.– 2000. – №7. – С. 12 – 18.

89. Ковалик І.І. Мова і мовлення та форми їх існування / І. І. Ковалик // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 3 – 10.

90. Коваль А. Слово про слово / Коваль А. – К. : Рад. школа, 1986. – 360 с.

91. Колодич О.Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності /

О. Б. Колодич Педагогіка і психологія. Вісник АПН України, 2000. – № 4(45). – С. 55 – 60.

92. Коммуникация и мышление. – М., 1990. – 156 с.

93. Конецкая В.П. Социология коммуникации / Конецкая В. П. – М. : междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

94. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002. – №8. – С. 59 с – 65.

95. Кочеткова Т.Ю. Акт мовлення як об’єкт філософського осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03. /

Т. Ю. Кочеткова. – К., 1998. – 16 с.

96. Костомаров В. Г. О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный» / В. Г. Костомаров // Проблемы современной филологии. – М., 1965. – 176 с.

97. Кочубей Л. В. Формирование навыков диалогической речи у учащихся 5 классов (в школах с русским языком обучения) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 »Теория и методика обучения (русский язык)» / Л. В. Кочубей. – К., 2002. – 22 с.

98. Красников Ю. В. Алгоритмы порождения речи / Красиков Ю. В. – Орджоникидзе. : Ир, 1990. – 239 с.

99. Кубрякова Е. С. Модели порождения речи и главные отличительные особенности речепорождающего процесса / Кубрякова Е. С. // Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи. – М. : Наука,1991. – С. 21 – 81.

100. Кузьміна О., Носалюк В. Інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 5 – 6 класів на уроках мови / О. Кузьміна, В. Носалюк // Українська мова та література в школі. – 2005. – № 6. – С. 3 – 7.

101. Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога / Кубинський Г. М. – М. : Наука, 1990. – 40 с.

102. Лабунская В. А. Экспрессия человека : общение и межличностное познание : учеб. пособ. для вузов / Лабунская В. А. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 522 с.

103. Ладыженская Т. А. Живое слово / Ладыженская Т. А. – М. : Просвещение, 1986. – 119 с.

104. Ладыженская Т. А. Речь. Речь. Речь /Ладыженская Т. А. – М. : Педагогика, 1990. – 98 с.

105. Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и предмет обучения / Ладыженская Т. А. – М. : Флінта : Наука, 1998. – 136 с.

106. Лакан, Жан. Функция речи и поле речи и языка в психоанализе / Лакан, Жан. – М. : Гнозис, 1995. – 96 с.

107. Леонтьев А. А. Психология общения : [учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. „Психология”] / Леонтьев А. А. – М. : Смысл, 1999. – 365 с.

108. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / Леонтьев А. А. – М. : Наука, 1969. – 307 с.

109. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности / Леонтьев А. А. – М. : Наука, 1965. – 245 с.

110. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологи / Леонтьев А. А. – М. : Моск. псих. - соц. ин-т , 2001. – 447 с.

111. Лернер И. Я. Методы обучения / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин // Дидактика средней школы. – М. : Просвещение, 1975. – С. 146 – 184.

112. Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики / Лещак О. – Тернополь, 1996. – 446 с.

113. Либин, Александр, Парилис, Сергей. Думаем, говорим, делаем: феномены повседневного сознания / Либин, Александр, Парилис, Сергей. – М. : Ин – т практ. психологии, 1998. – 224 с.

114. Лурия А. Р. Язык и сознание / Лурия А. Р. – М. : Изд – во МГУ, 1979. – 319с.

115. Львов М. Р. Основы теории речи : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Львов М. Р. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 248 с.

116. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язика : пособ. для студ. пед. вузов и колледжей / [упор. М. Р. Львов ]. – М. : Издательский центр „Академия”, Высшая школа, 1999. – 272 с.

117. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологи : [учеб. пособ.] / Ляудис В. Я. – М. : УРАО, 2000. – 128 с.

118. Ляшкевич А. І. Наступність і перспективність формування діалогічного мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / А. І. Ляшкевич. – Херсон, 2003. – 18 с.

119. Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання / Мадзігон В. М., Лапінський В. В., Дорошенко Ю. О. // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць; вип.4. – К.: Педагогічна думка,2003. – С.70 – 78.

120. Максименко С. Д. Загальна психологія : [навч. посіб.] / Максименко С. Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

121. Мамчур Л. І. Роль діалогічної комунікації в особистісно-зорієнтованому навчанні / Л. І. Мамчур // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 3 – 5.

122. Маркова А. К. Психология усвоения языка как средство общения /

Маркова А. К. – М. : Педагогика, 1974. – 239 с.

123. Маркова А. К. Формирование мотивации учения : [кн. для учит. ] / Маркова А. К. , Матис Т. А. , Орлов А. Б. – М . : Просвещение, 1990. – 191 с.

124. Мастерство устной речи. – М. : Просвещение, 1967. – 200 с.

125. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении /

Матюшин А. М. – Москва: Педагогика, 1972. – 168 с.

126. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб.] / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

127. Мельник Є.Ю. Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (англійська мова)» /

Є. Ю. Мельник. – К., 1998. – 16 с.

128. Мельник Т. В. Розвиток образного мовлення учнів 5-9 класів шкіл з російською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 « Теорія та методика навчання (українська мова)» / Т. В. Мельник. – Херсон , 2004. – 22 с.

129. Методика вивчення української мови в школі : посіб. для вчителів / [ О.М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін.]. – К. : Рад. школа, 1987. – 246 с.

130. Методика викладання української мови в середній школі/ за ред. І. С. Олійника. – К. : Вища школа, 1989. – 439 с.

131. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за ред.

М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.

132. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах /

[М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горюшкіна та ін.]; за ред.. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.

133. Методика развития речи на уроках русского языка : [ кн.. для учителей / ред. Т. А. Ладыженская и др.]. – М. : Просвещение, 1991. – 240 с.

134. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : / [ пособ.для студ. гуманит. вузов и учащихся лицеев ] / Мечковская Н. Б. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 207 с.

135. Михайловская Г. А. Лингводидактические основы формирования речевых умений в процессе обучения русскому языку : [монография] / Г. А. Михайловская. – К. : Издательский центр ОАО УКРНИИПСК,1999. – 208 с.

136. Мотивация и мотивы / [Е. Ильин]. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. – (Серия „Мастера психологии”).

137. Навчання в дії : Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : [метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех]. – К. : А.П.Н., 2003. – 72 с.

138. Невлева И.М. Философия : [учеб. пособ. ] / Невлева И. М. – Х. : Консум, 2001. – 432 с.

139. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн./

Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – кн. 2. : Психология образования. – 2001. – 608 с.

140. Нісімчук А.С.Сучасні педагогічні технології / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К.,2000 – 368 с.

141. Озадовська Л. Мова у контексті діалогу / Л. Озадовська // Філософська думка. – 2004. – №3. – С. 22 – 31.

142. Омельчук С. А. Усі уроки рідної мови в 5класі / Омельчук С. А., Ляшкевич А.І., Кравець М. В. – Х. : Основа, 2006. – 480 с.

143. Омельчук С. А. Усі уроки української мови в 6 класі /Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. – Х. : Основа, 2006. – 432 с.

144. Онищук В. О Дидактичні основи засвоєння учнями мовних навичок і умінь / В. О. Онищук // Українська мова і література в школі. – 1971. – №3. – С. 48 – 53.

145. Оптимизация речевого воздействия. – М. : Наука, 1990. – 239 с.

146. Основы методики русского языка в 4 – 8 классах / [под ред. А.В. Текучева, Т.А. Ладыженской] . – М. : Просвещение, 1983. – 287 с.

147. Основы теории коммуникации : учеб. / [ред. проф. Василик]. – М. : Гардарики, 2003. – 615 с.

148. Основы теории речевой деятельности. – М. : Наука, 1974. – 238 с.

149. Палихата Е. Я. Культура українського діалогічного мовленнєвого спілкування. 5-9 класи : [ навч. посіб. для учнів] / Палихата Е. Я. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 104 с.

150. Палихата Е. Я. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення / Е. Я. Палихата // Дивослово. – 1995. – № 3.– С. 29 – 31.

151. Палихата Е. Рідна мова. Уроки усного діалогічного спілкування. 5 – 9 класи. Матеріали факультативних занять з діалогічного мовлення. 8-9 класи : кн. для вчителя / Палихата Е. Я. – Тернопіль : ТДПУ імені Володимира Гнатюка, 2002. – 143 с.

152. Палихата Е. Я. Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи : [монографія] / Палихата Е. Я. – Тернопіль, 2002. – 271 с.

153. Палихата Е. Я. Ситуаційні вправи для навчання діалогічного мовлення / Е. Я. Палихата // Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. – 2002.– № 9. – С. 90 – 94.

154. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Пассов Е. И. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

155. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному говорению / Пассов Е. И. – М. : Русский язык, 1989.2 76 с.

156. Пашковская Н. Лингводидактические методы обучения русскому языку : [пособ. для учителя] / Пашковская Н. – К. : Рад. школа, 1996. – 192 с.

157. Педагогическое речеведение : словарь - справочник / [под ред. Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков]. – изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.

158. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 15 – 20.

159. Пентилюк М. І. Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови / М. Пентилюк // Сучасні аспекти педагогічного процесу. – Херсон, 1995. – Вип.1. – С. 6 – 10.

160. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : [пробний підручник для гімназій гуманіт. профілю] / Пентилюк М. І. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

161. Пентилюк М. І. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2003. – №3. – С. 26 – 29.

162. Пентилюк М. Концепція когнітивної методики навчання української мови / М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горошкіна // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5 – 9.

163. Пентилюк М. І. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – К. : “Ленвіт” ,2006. – 134 с.

164. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. – ( Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)).

165. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посіб. / [за заг. ред. С. П. Бондар]. – Рівне : Тетіс, 2003. – 200 с.

166. Петрушенко В. Л. Філософія : [ навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації] / Петрушенко В. Л. – К.: „Каравела”; Львів : „Новий світ – 2000”, 2002. – 544 с.

167. Пєхота О. М. Освітні технології : навч. - мет. посіб. / Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін ]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К.,2001. – 256 с.

168. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Стараєва. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 272 с.

169. Плиско К.М. Лінгводидактичні основи організації навчання української мови в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / К. М. Плиско. – К., 1997. – 51 с.

170. Подлевська Н. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 5 класу / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 1. – С. 11 – 18.

171. Подлевська Н. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2007.– №2(59).– С. 2 – 5.

172. Подлевська Н. Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів методами інтерактивного навчання/ Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2005. – №4. – С.10 – 13.

173. Попова Л. О. Система роботи з удосконалення монологічного мовлення учнів 5–7 класів : дис. …кандидата пед. наук : 13.00.02/ Попова Людмила Олександрівна. – Херсон, 2003. – 210 с.

174. Попович М. Поняття „дискурс” у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні/ М. Попович // Філософська думка. – 2003. – № 1. – С. 27 – 37.

175. Практикум з методики навчання української мови/[Караман С. О., Караман О. В., Горошкіна О. М. та ін.]; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

176. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Рідна мова. 5-11 класи/

В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова. – К. : Шкільний світ, 2001. – 96 с.

177. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Рідна мова. 5 клас 12–річної школи / Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, та ін. // Дивослово . – 2005. – № 5. – С. 36 – 46.

178. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Рідна мова.5 – 11 класи. – К. : Шкільний світ, 2001. – 94 с.

179. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-12 класи // [Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша та ін.]. – К. : Перун, 2005. – 176 с.

180. Прожогина И. М. Возникновение речевой инерции в процессе порождения речи / Прожогина И. М. – К., 1997. – 44 с.

181. Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. – М., 1974. – 165 с.

182. Психологические и психофизиологические исследования речи / [отв. ред. Т.Н. Ушакова]. – М. : Ин-т психологи АН ССР : Наука, 1985. – 240 с.

183. Психологические исследования общения / [ред. Б. Ф.Ломон, А. В. Беляева]. – М. : Наука, 1985. – 344 с.

184. Психологические механизмы порождения и восприятия текста / [отв. ред. И. А. Зимняя]. – М., 1985. – 188 с.

185. Психология и педагогіка : [ уч. пос. для вузов / Аверченко Л.К. и др.]. – М. : ИНФРА – М ; Новосибирск: НГАЗ и У, 2000. – 174 с.

186. Психологія / [ред. Г.С. Костюк]. – К. : Рад. школа, 1968. – 568 с.

187. Психология : [учебник для гуманитарных вузов / ред. В. Н. Дружинин]. – СПб : Питер, 2002. – 656 с. – (Серия „Учебник нового века”).

188. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Радевич-Винницький Я. – Львів : Сполом , 2001. – 223 с.

189. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. – М. : Наука, 1990. – 135 с.

190. Речевой механизм в схеме порождения речи. Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. – М. : МГУ, 1969. – 169 с.

191. Риторика. Культура речи учителя / [сост. – ред. : Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская]. – М. : Флінта ; Наука, 1998. – 160 с.

192. Рідна мова : підруч.[ для 6 класу] / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – К. : Освіта, 1993. – 286 с.

193. Рідна мова : підруч. [ для 5 класу] / Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф, В. І. Новосьолова. – К. : Освіта, 2002. – 254 с.

194. Рідна мова : підруч. [для 5 кл.] / [М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук]; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Освіта, 2006.– 272 с.

198. Рідна мова : підруч. [для 6 кл. ] / [М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук] ; за заг. ред. М.І. Пентилюк. – К. : Освіта, 2006. – 272 с.

196. Рогов Е.И. Психология общения / Рогов Е. И. – М. : Владос, 2001. – 335 с.

197. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / Рубинштейн С. Л. – СПб .: „Питер”, 1999. – 720 с.

198. Сагач Г. М. Золотослів : [навч. посіб. для середніх і вищих навч. закл.] / Сагач Г. М. – К. : Радуга. – 1993. – 378 с.

199. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. середніх і вищих навч. закл.] / Сагач Г. М. – вид.2-ге, перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2000. – 568 с.

200. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : [монографическое учеб. пособ.] / Селиванова Е. А. –К. : ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.

201. Семиченко В. А. Психологія спілкування / Семиченко В. А. – К. : Магістр – S, 1998. – 152 с.

202. Симоненко Т. Формування національно-мовної особистості на уроках мови в 5 – 7 класах / Т. Симоненко // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 39 – 40.

203. Синиця І. О. Особливості мовного оформлення учнями своїх думок/ І. О. Синиця // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 3. – С. 61 – 67.

204. Синиця І. О. Психологія усного мовлення учнів 4 – 8 класів / Синиця І. О. – К. : Рад. школа, 1974. – 206 с.

205. Сиротинко Г. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Сиротинко Г. – Х. : Основа, 2003. – 80 с.

206. Скуратівський Л. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – №4. – С.7 – 10.

207. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / [ за ред. М. Пентилюк]. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

208. Смелкова З. С. Педагогическое общение : Теория и практика учебного диалога на уроках словесності / Смелкова З. С. – М.: Флінта : Наука, 1999. – 232 с.

209. Соботович Є. Ф. Структура мовленнєвої діяльності і механізми її формування : [наук. - метод. посібник] / Саботович Є. Ф. – К. : ІЗМН, 1997. – 44 с.

210. Соколова В. В. Культура речи и культура общения / Соколова В. В. – М. : Просвещение, 1995. – 192 с.

211. Соколовська Т. П. Електронний підручник: особливості структури та функціонування/ Т. П. Соколовська // Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. праць] . – К. : Педагогічна думка, 2003.– Вип. 3 . – С.162 – 166.

212. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М., 1958. – 246 с.

213. Соссюр Ф. Де. Курс загальної лінгвістики / Соссюр Ф. Де. – К. : Основа, 1998. – 224 с.

214. Старков А. П. Обучение устной речи / Старков А. П. – Воронеж : Вор. ун - т, 1964. – 228 с.

215. Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови / М. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 5 – 6. – С. 19 – 23.

216. Стельмахович М. Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 – 8 класах / Стельмахович М. Г. – К. : Рад. школа, 1976. – 189 с.

217. Стельмахович М. Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4 – 8 класах / Стельмахович М. Г. – К. : Рад. школа, 1981. – 137 с.

218. Суворова Е. П. Периоды речевого развития школьников (5 – 9 классы) : [монографія] / Суворова Е. П. – СПб : РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 104 с.

219. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 3 : Серце віддаю дітям. Народження громадянина. – 1977. – 670 с.

220. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

221. Текучев А.В. Методика русского язіка в средней школе : [учеб. для студ. пед. ин-тов] / Текучев А. В. – М. : Просвещение, 1980. – 414 с.

222. Тихоша В. Розробки уроків з рідної мови для 5 класу 12 - річної школи (1семестр) / В. Тихоша // Бібліотечка „Дивослова”. – 2005. – № 5. – 72 с.

223. Тихоша В. Розробки уроків з рідної мови для 5 класу 12 - річної школи (2семестр) / В. Тихоша // Бібліотечка „Дивослова”. – 2006. – № 1. – 75 с.

224. Томан Їржі. Мистецтво говорити / Томан Їржі; [ пер. з чес. В. І. Романця]. – К. : Політвидав. України, 1989. – 269 с.

225. Тункель В.Д. К вопросу об устной передаче речевого сообщения. / Тункель В. Д. – М., 1965. – 98 с.

226. Українська мова. 5-6 класи. Розвиток ситуативного мовлення : навч. посіб. / [ Н. С. Баландіна, О. В . Алманова, А. П . Безноса та ін.]; під ред. Н. С . Баландіної. – Х. : Веста : Ранок, 2007. – 272 с. – (Сучасна школа).

227. Устная и письменная формы речи. – Саратов, 1989. – 168 с.

228. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 3 т. – К., 1983. – Т.2. – 249 с.

229. Фасоля А. Діяльнісна основа навчання/ А. Фасоля // Дивослово. –2006. – №7.– С. 23 – 29.

230. Фасоля А. М. Мета, зміст, технологія уроку / А. Фасоля // Дивослово. – 2004. – №6. – С. 19 – 25.

231. Федоренко В. Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006 – 2007 навчальному році / В. Федоренко, Л. Скуратівський // Дивослово. – 2 006. – № 8. – С. 29 – 40.

232. Федоренко Л. П . Принципы обучения русскому языку : [ пособ. для учителей] / Федоренко Л. П. – М. : Просвещение, 1973. – 160 с.

233. Филлипов К. А. Лингвистика текста и проблемы анализа устной речи / Филлипов К. А. – Л. : ЛГУ, 1989. – 96 с.

234. Цінько С. Інноваційні методи в навчанні рідної мови / С. Цінько, О. Ковальова, Л. Рекун // Українська мова і література в школі. – 2007. – №2(59). – С.9 – 13.

235. Человек и речевая деятельность. – Харьков, 1989. – 124 с.

236. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М. : Наука,1991. –240 с.

237. Шабельникова Л. Методичні рекомендації щодо вивчення рідної (української) мови у 5 класі 12- річної загальноосвітньої школи / Л. Шабельникова, О. Глазова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С. 4 – 9.

238. Шаповалов В. Ф. Основы философии. От классики к современности : [учеб. пособ. для вузов] / Шаповалов В. Ф. 2-е изд., доп. – М. : ФАИР – ПРЕСС, 2000. – 608 с.

239. Шевцова Л. С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань : [метод. посіб.] / Шевцова Л. С. – Житомир, 2004. – 94 с.

240. Шевцова Л. С. Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів / Л. С. Шевцова // Українська мова і література в школі. – 2001. – №2. – С. 11 – 17.

241. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 » Теорія та методика навчання (українська мова)» / Г. Т. Шелехова. – К., 1996. – 45 с.

242. Шелехова Г. Методичні рекомендації щодо викладання української (рідної) мови в 2005 – 2006 н. р. / Г. Шелехова, Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 2 – 4.

243. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Щерба Л. В. – Л. : Наука, 1974. – 428 с.

244. Ющук І. Мова як засіб спілкування / І. Ющук // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 30 – 36.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconЯремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок
Психологічні чинники вдосконалення навичок процесу говоріння підлітків
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconСистема віршів, що сприяє формуванню мовленнєвих навичок на уроках французької мови
Представлена підбірка поезій французькою мовою присвячена формуванню в учнів шкільного віку іншомовної мовленнєвої компетенції, зокрема...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconІнформація про учнів: Загальна кількість учнів району: початкових класів; учнів 5-8 класів; 9-х класів; 10-11-х классов
Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором( по класах)
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconІонашку Ольга Василівна, директор Їжівської зош екскурсія по закладу ІІ. Практична частина семінару 10 00 -10 40 урок
«Розвиток логічного мислення, формування обчислювальних навичок в учнів початкових класів на уроках математики»
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУрок для учнів 6-8 класів
Г. Расійчук "Рідний край", виставка фотографій з пейзажами Буковини, вчитель читає вірш
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУдк: 371. 132 Наталія Куб’як
Сьогодні педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та профтехосвіти не завжди мають достатній рівень знань, умінь...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Харків
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconКоміссарова Світлана Миколаївна, завідувач обласної психолого медико-педагогічної консультації 12. 30-13. 00 Гендерна політика в Україні. Майстер клас: Модельний урок
Виховання морально-духовної життєво компетентної особистості шляхом реалізації органами та навчальними закладами системи освіти області...
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconНикифорак Світлана Юріївна вчитель початкових класів Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 Розробка першого уроку
Діти, я хочу подарувати вам незвичайний урок – урок у формі усного журналу. І присвячую його рідній Буковині
Яремчук Наталія Сергіївна удк 372. 461: 053. 6 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на урок iconКонкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї серед вчителів 5-11 класів (липень листопад 2011 р.)
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні єс-проон оголошує конкурс на кращий урок з питань подолання насильства в сім’ї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи