Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи icon

Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи
НазваЗведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи
Сторінка1/4
Дата18.09.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Ухвалено

на засіданні вченої ради

ДВНЗ «Українська академія банківської

справи Національного банку України»

Протокол № 2 від 23 жовтня 2009 року

Затверджую

Ректор ДВНЗ «Українська академія

банківської справи Національного банку України»

________________ професор А.О.Єпіфанов

_______________ 2009 рокуЗведений план

науково-дослідної роботи

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік


Кафедра банківської справиз/п

Тема

Замовник

Виконавець

Обґрунтування актуальності дослідження

Основні

напрямки

дослідження

Мета та завдання дослідження

Можливості практичного використання результатів у діяльності департаментів та форми апробації

Термін

виконання

Форма звіту

1Сучасні технології фінансово

банківської

діяльності в Україні (державний реєстраційний номер 0102U006965)

^ ДВНЗ «УАБС НБУ»

кафедра банківської справи

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри

Банківська система України потребує удосконалення, розробки фундаментальних та прикладних засад її подальшого зміцнення, усунення негативних проявів, які мають місце в сучасній банківській практиці.

Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків

Фінансовий менеджмент в банку.

Дослідити сучасні технології організації та функціонування банків в сучасних умовах розвитку банківської системи України

Виступи на науково-методичних семінарах та конференціях

I, II, IV квартали

Публікації статей та тез доповідей

у фахових виданнях

У тому числі

1.1

Управління конкурентоспроможністю банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Сало І.В., Мірошниченко О.В.

Об’єктивна потреба в поглиблених наукових дослідженнях проблем управління діяльністю банків, серед яких найважливіше місце займають питання управління їх конкурентоспроможністю.

Характеристика складових системи управління конкурентоспроможністю банку та їх взаємозв'язку; дослідження етапів формування системи управління конкурентоспроможністю банку; проведення аналізу існуючих методичних підходів щодо оцінки конкурентоспроможності банку.

Розвиток науково-методичних підходів до формування системи управління конкурентоспроможністю банку та визначення її елементів з точки зору ефективності діяльності банку

Конференції

ІІІ,

ІV кварталНауково-технічний звіт


Статті у фахових виданнях
1.2

Антикризове управління ліквідністю банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Криклій О.А., Ребрик Ю.С.

Дослідження теоретичних та практичних аспектів управління ліквідністю банку та вдосконалення даного напрямку через розробку системи антикризового управління ліквідністю.

Дослідження сутності категорій, що застосовується в системі управління ліквідністю банку; виділення та класифікація факторів ліквідності у банківській діяльності, виділення кризових факторів ліквідності, які призводять до системної чи до внутрішньобанківської кризи ліквідності; розробка та обґрунтування системи управління ліквідністю банку як сукупності взаємопов’язаних елементів, виділення системи антикризового управління ліквідністю;

детальний розгляд системи антикризового управління ліквідністю банку.

Розвиток науково-методичних підходів формування системи антикризового управління ліквідністю банку як складової частини загального управління ліквідністю банку в умовах системної чи внутрішньобанківської кризи ліквідності

Конференції

ІІІ, ІV квартал

Науково-технічний звіт


Статті у фахових виданнях

1.3

Управління валютним ризиком банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Сало І.В.,

Ребрик М.А.

Дослідження специфіки різних видів валютного ризику дозволить удосконалити механізми управління ними, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності банків в умовах значної волатильності валютних курсів.

Дослідження сутності категорій, що застосовується в системі управління валютним ризиком банку; дослідження факторів валютного ризику банку; удосконалення типології валютного ризику; розробка та обґрунтування системи управління валютним ризиком банку; обґрунтування механізму управління окремими видами валютного ризику.

Розвиток науково-методичних підходів до управління валютним ризиком в системі банківського менеджменту

Конференції

І-ІV квартал

Науково-технічний звіт


Статті у фахових виданнях
1.4

Управління кредитним портфельним ризиком банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Козьменко С.М.,

Лобода Д.Л.

Узагальнення та розробка науково-методичних підходів до управління портфельним кредитним ризиком та дослідження практичних аспектів щодо його прогнозування та оцінки дозволить підвищити ефективність управління ним.

Дослідження сутності категорій, що застосовується в системі управління кредитним ризиком банку; розробка та обґрунтування системи управління кредитним портфельним ризиком банку, виділення підсистем прогнозування та оцінки;

основні напрямки вдосконалення методичного забезпечення оцінки процесу управління кредитним ризиком на рівні портфелю.

Розвиток науково-методичних підходів оцінювання кредитного портфельного ризику та розробка напрямків вдосконалення процесу його управління

Конференції

ІV квартал

Науково-технічний звіт


Статті у фахових виданнях

2

Управління фінансами банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Криклій О.А., Маслак Н.Г.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення даних теоретичних досліджень і практичних розробок з управління фінансами банку в сучасних умовах розвитку банківської системи.

Дослідження сутності та технології управління фінансами банку; розробка та обґрунтування системи управління фінансами банку; основні напрямки вдосконалення методичного забезпечення управління фінансами банку.

Розвиток науково-методичних підходів до формування системи управління фінансами банку

Конференції

ІІ квартал

Розділ монографії «Банківський менеджмент», наукові статті

3

Трансфертне ціноутворення у банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Савченко Т.Г.

Дослідження теоретичних основ та практичних аспектів трансфертного ціноутворення у банку дозволить підвищити ефективність управління фінансовими ризиками банку .

Дослідження підходів до формування системи трансфертного ціноутворення у банку; дослідження методів розрахунку трансфертних цін; вивчення напрямків використання трансфертних цін для управління фінансовими ризиками банку.

Розвиток науково-методичних підходів до формування системи трансфертного ціноутворення у банку

Конференції

ІІ квартал

Розділ монографії «Банківський менеджмент», наукові статті

4

Інформаційне забезпечення банківського менеджменту

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Савченко Т.Г.

Дослідження практичних аспектів та узагальнення науково-методичних підходів до формування інформаційного забезпечення банківського менеджменту дозволить підвищити його ефективність.

Структура та загальна характеристика інформаційного забезпечення банківського менеджменту; напрямки використання фінансової звітності банку; значення управлінської звітності для управління активами та пасивами банку; особливості використання статистичної звітності у процесі управління банком.

Розвиток науково-методичних підходів до формування інформаційного забезпечення банківського менеджменту.

Конференції

ІІІ квартал

Розділ монографії «Банківський менеджмент», наукові статті
5

Система управлінського обліку в банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Євченко Н.Г.

Проблема суттєвого удосконалення науково-методичного і практичного забезпечення процесів управлінського обліку в банках

Характеристика елементів системи управлінського обліку банку; визначення об’єктів управлінського обліку банку; дослідження особливостей формування фінансової структури банку; узагальнення методичних підходів до організації бюджетування в банку.

Розвиток науково-методичних підходів до формування системи управлінського обліку в банку

Конференції

ІІІ квартал

Розділ монографії «Банківський менеджмент», статті у фахових виданнях

6

Управління податковою діяльністю банку

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Євченко Н.Г.

Обґрунтування доцільності використання інструментів податкового менеджменту дозволить оптимізувати фінансові потоки банку.

Виділення напрямків податкової діяльності банку;

дослідження методів та інструментів управління податковою діяльністю банку;

проведення аналізу податкової діяльності банків України.

Розвиток науково-методичних підходів до управління податковою діяльністю банку в системі банківського менеджменту

Конференції

ІІ квартал

Розділ монографії «Банківський менеджмент», наукові статті

7

Методи оцінювання капіталу та шляхи підвищення капіталізації банку

АБ «Столичний»

Сало І.В.,

Коваленко В.В.,

Черкашина К.Ф.

Відсутність розробок щодо визначення внутрішньої здатності банків до підвищенні рівня капіталізації, застосування новітніх інструментів підтримання адекватності власного капіталу та нарощення обсягів капіталізації.

Дослідження теоретичних основ оцінювання та визначення достатності банківського капіталу; визначення механізмів капіталізації банків України.

Розробка практичних рекомендацій щодо пошуку пріоритетних шляхів нарощення обсягів капіталізації та вдосконалення способів і методів підтримання рівня достатності власного капіталу для забезпечення стабільного й динамічного функціонування банківської системи в умовах ринкового середовища.

Конференції

ІV квартал

Монографії, статті у фахових виданнях.
8

Стратегія управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Коваленко В.В.

Зростання конкурентної боротьби та використання агресивної політики банків потребують нових підходів до розробки і впровадження банківських продуктів, механізмів та залучення додаткового капіталу.

Тому формування чіткої стратегії управління фінансовою стійкістю банківської системи є одним із актуальних питань сьогодення.

Обґрунтування методологічних підходів до стратегічного у правління фінансовою стійкістю банківською системою; визначення системоутворюючих складових стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи; дослідження ролі антикризового управління в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи.

Мета дослідження визначається необхідністю системного підходу до розробки процесу стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи.


Конференції

ІІ Квартал

Монографія, статті у фахових виданнях

9

Фінансовий облік в банках

За планом наукових досліджень кафедри банківської справи

Коренєва О.Г.,

Мірошниченко О.В.

Необхідність вдосконалення системи фінансового обліку в банках України

Характеристика елементів системи фінансового обліку в банку; дослідження особливостей формування системи фінансового обліку відповідно до міжнародних стандартів; узагальнення методичних підходів до формування фінансової звітності банку.

Розвиток науково-методичних підходів до формування системи фінансового обліку в банку

Конференції

І-ІV квартал

Статті у фахових виданнях

10

Прогнозування кредитних портфельних ризиків

АБ «Столичний»

Козьменко С.М.,

Лобода Д.Л.

Необхідність розробки науково-методичних рекомендацій та практичного інструментарію для прогнозування портфельного кредитного ризику банку

Розробка та обґрунтування системи управління кредитним портфельним ризиком банку як сукупності елементів, виділення підсистеми прогнозування; узагальнення методичних підходів до організації прогнозування кредитного ризику на рівні портфелю обґрунтування механізму та інструментарію прогнозування портфельного кредитного ризику.

Розвиток науково-методичних підходів до прогнозування портфельного кредитного ризику як підсистеми управління кредитним ризиком банку

Конференції

ІV квартал

Науково-технічний звіт, статті у фахових виданнях^ Кафедра фінансів


з/п


Тема
ЗамовникВиконавець


Обґрунтування актуальності дослідження


Основні напрямки дослідження


Мета та

завдання дослідження


Можливості практичного використання результатів у діяльності департаментів та форми апробації


Термін виконання


Форма

звіту

1.

Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів (державний реєстраційний номер 0109U006782

^ ДВНЗ «УАБС НБУ»

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри

Дослідження основних напрямків реформування фінансової системи України в умовах ринкової економіки та інтеграції в європейський простір

Удосконалення інсти­туційної структури фінансової системи України та обґрунтування провідної ролі банківських та фінансово-кре­ди­тних установ. Розробка методичних підходів щодо ролі фінансового сектору у функціонуванні реального сектору економіки країни.

Удосконалення теоретико-методоло­гічних положень, розробка методичних підходів та практичних рекомендацій щодо реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграції


Участь у конференціях, круглих столах, нарадах.

2014 рік

Монографія.

Публікації статей

у фахових виданнях. Науково-технічний звіт

В т.ч.:
Дейнека О.В. – здобувач кафедри

Дослідити рівень ефективності функціонування фінансів державного сектору економіки

1.1. Удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності функціонування фінансів державного сектора економіки

Мета: розробка практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування фінансів державного сектора.

Завдання: Визначити сутність, особливості механізму функціонування та розвитку фінансів. Оцінити сучасний стан розвитку фінансів державного сектора економіки і визначити його вплив на формування фінансових ресурсів держави.

Участь у конференціях, круглих столах, нарадах.

Березень

2010 р.

Публікації статей

у фахових виданнях. Науково-технічний звіт

Кубах Т.Г. - аспірант без відриву від виробництва

Дослідити вплив ринку капіталу на фінансову безпеку країни

1.2. Вплив ринку капіталу на фінансову безпеку країни

Мета: дослідити вплив ринку капіталу на фінансову безпеку держави

Завдання: Дослідити роль та значення ринку капіталу у забезпеченні фінансової безпеки держави Проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку ринку капіталу України. Обґрунтувати механізм впливу ринку капіталу на фінансову безпеку України в умовах інтеграції до світового фінансового простору

Участь у конференціях, круглих столах, нарадах.

листопад-грудень

2010 р.

Публікації статей

у фахових виданнях. Науково-технічний звітЯрошенко А.С. - аспірант з відривом від виробництва

Дослідити методичні засади оцінки рівня банківської конкуренції

1.3. Методичні засади оцінки рівня банківської конкуренції

Мета: Визначити специфіку розвитку конкурентних відносин на ринку банківських послуг України

Завдання: Визначити специфічні особливості конкуренції в банківській сфері. Оцінити рівень конкуренції на ринку банківських послуг України. Визначити стратегічні напрямки розвитку банківських послуг України в контексті забезпечення оптимальних конкурентних відносин

Участь у конференціях, круглих столах, нарадах.

листопад-грудень

2010 р.

Публікації статей

у фахових виданнях. Науково-технічний звіт
2.

Управління обіговими коштами підприємства в умовах кризиВАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе»

Школьник І.О.,

Васильєва Т.А., Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Дехтяр Н.А., Люта О.В., Пігуль Н.Г., Кремень О.І., Леонов С.В.

Необхідність розробки системи управління оборотним капіталом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища

Удосконалення методів управління запасами готової продукції, незавершеного виробництва, виробничих запасів.

Розробка заходів зниження дебіторської заборгованості.

Розробка заходів нарощування кредиторської заборгованості. Розробка заходів зниження авансів виданих. Розробка заходів нарощування авансів отриманих. Визначення механізмів удосконалення управління оборотним капіталом в умовах реструктуризації бізнесу.

Розробка дієвої системи управління оборотним капіталом підприємства в умовах кризи

Виступи на науково-методичних семінарах та конференціях

Лютий-червень 2010 року

Науково-технічний звіт

  1   2   3   4

Схожі:

Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconПлан науково дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconПлан науково дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2013 рік
В. о ректора двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconПлан науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2013 рік
В. о ректора двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconПавленко Л. Д. асистент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconЗавгородня Владислава Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Зведений план науково-дослідної роботи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» на 2010 рік Кафедра банківської справи iconОцінювання інфляції як фінансово-статистична проблема о.І. Кремень, к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи