Кафедра вищої І прикладної математики icon

Кафедра вищої І прикладної математики
Скачати 60.28 Kb.
НазваКафедра вищої І прикладної математики
Дата18.09.2012
Розмір60.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра вищої і прикладної математикиДОНЕЦЬКИЙ національний університет

Кафедра вищої математики та методики викладання математики


ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ТБІЛІСький державний університет імені Іване Джавахішвілі
^

Кафедра астрофізикиМіжнародна науково-практична інтернет-конференція


«^ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИКИ ТА ЇЇ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ – 2012»


м. Донецьк

17 травня 2012 р.


Шановні колеги!


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції


«Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2012»,


яка відбудеться 17 травня 2012 року


Напрямки роботи конференції


1. Проблеми сучасної математики.

2. Математичне моделювання технічних і соціально-еколого-економічних систем.

3. Застосування алгебри і аналізу.

4. Диференціальні рівняння і методи обчислень.

5. Оптимізація і оптимальне управління.

6. Ймовірнісні методи у наукових дослідженнях.

7. Актуальні проблеми і перспективи викладання математики у вищій школі.


Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету конференції:

Садєков А.А. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі

Заступники голови оргкомітету конференції:

Погребняк В.Г. – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри екології і фізики;

Щетініна О.К. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої і прикладної математики ДонНУЕТ;

Члени організаційного комітету конференції:

Скафа О.І. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри вищої математики і методики викладання математики ДонНУ;

Ковалевський О.А. – д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІПММ НАНУ;

Шаташвили Н.Л. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри астрофізики Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі;

Горр Г.В. – д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник ІПММ НАНУ;

^ Узбек К.М. – д.філос.н., професор, завідувач кафедри українознавства ДонНУЕТ;

Шепеленко О.В. – д.е.н., професор, професор кафедри вищої і прикладної математики ДонНУЕТ;

^ Скрипник С.В. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри вищої і прикладної математики ДонНУЕТ.


До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, магістранти, викладачі вищих навчальних закладів.

^ Умови участі у конференції

  1. До 17 квітня 2012 р. бажаючим необхідно надіслати заявку на участь, матеріали доповіді та скановану копію квитанції про сплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету.

  2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: statya_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).

  3. Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження про їх отримання.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

 1. Матеріали доповідей обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word-2003. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см, абзац – 1,25 см.

 2. У верхньому правому кутку вказується ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, вчене звання, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Назва доповіді друкується напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.

Нижче через один рядок – текст доповіді, вирівняний по ширині.

 1. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.

 2. Список літератури має бути оформлено згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу слід позначати у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.


Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.


Матеріали доповідей буде видано окремим збірником та розіслано учасникам конференції.

Доповіді, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.


Схема оформлення матеріалів:


Ініціали, прізвище авторів, науковий ступінь /14 pt, Ж/

Навчальний заклад /14 pt/


^ НАЗВА ДОПОВІДІ /14 pt, Ж/


Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, формулювання цілей, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки /14 pt/

Література: /14 pt/

 1. ..... /14 pt/Заявку на участь у конференції та доповіді просимо надсилати за адресою:

^ 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 30,

к. 4218, Кафедра вищої і прикладної математики.

e-mail: matemat@kaf.donduet.edu.ua

Додаткова інформація за телефонами: (062)295-33-89; (095)025-50-89


^ Оргвнесок за участь у конференції, публікацію та пересилку друкованих матеріалів становить 80 грн.


Реквізити для оплати:

Одержувач: Фоміна Тамара Олександрівна

Адреса: Донецьк 83000

Главпоштамт. До запитання.

^ Призначення платежу: за участь у конференції «Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2012». Обов’язково вказати прізвище автора статті.


Організаційний внесок необхідно сплатити не пізніше ^ 17 квітня 2012 року.


Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції будуть розміщені на сайті університету http://donduet.edu.ua.

Вчені можуть обмінятися науковими поглядами, ідеями, отриманими результатами досліджень, висновками і пропозиціями, а також висловити свої побажання та зауваження за адресою matemat@kaf.donduet.edu.ua

Зразок

Заявка


на участь у Міжнародній

науково-практичній інтернет-конференції

«Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2012»

П.І.Б. ______________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________

___________________________________________

Місце роботи, посада ________________________

Назва статті ________________________________

Адреса (для пересилки збірника)_______________

Телефон ___________________________________

E-mail _____________________________________

Схожі:

Кафедра вищої І прикладної математики iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Кафедра вищої І прикладної математики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Кафедра вищої І прикладної математики iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Кафедра вищої І прикладної математики iconНазва модуля: Вибрані питання прикладної математики і механіки
Необхідні попередні та супутні модулі: математичний аналіз, комплексний аналіз, вибрані питання вищої математики
Кафедра вищої І прикладної математики iconНа кафедрі вищої математики іем працює математичний гурток для студентів 1-5 курсів
У 2011–2012 р р за результатами роботи математичного гуртка сформована з переможців та призерів І туру олімпіади з вищої математики...
Кафедра вищої І прикладної математики iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кафедра прикладної математики затверджую
move to 213-161244
Кафедра вищої І прикладної математики iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кафедра прикладної математики Затверджую
move to 213-161313
Кафедра вищої І прикладної математики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Кафедра вищої І прикладної математики iconКафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки «Затверджую»
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Кафедра вищої І прикладної математики iconКафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки «Затверджую»
Навчальна дисципліна «Інтернет – технології та ресурси» входити до циклу дисциплін за вибором вищого навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи