Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання icon

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
НазваМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Сторінка1/4
Дата29.10.2014
Розмір1 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання та захисту магістерських дипломних робіт

для студентів V курсу всіх форм навчання

спеціальності «Банківська справа»


Одеса ОНЕУ 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання та захисту магістерських дипломних робіт

для студентів V курсу всіх форм навчання

спеціальності «Банківська справа»


Затверджено

на засідання кафедри

банківської справи

протокол № 1

від 29 серпня 2013 р.Одеса ОНЕУ 2014

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська справа». (Відп. за випуск В.В. Коваленко – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013 р. – 67 с.)

Укладачі: Л.В. Кузнєцова, д-р. екон. наук, професор

Н.В. Тарасевич, канд. екон. наук, доцент

Ю.І. Онищенко, канд. екон. наук,викладач

Д.С. Гайдукович, канд. екон. наук, викладач
Відповідальний за випуск:

В.В. Коваленко, д-р. екон. наук, професор


Рецензенти: В.К. Кубліков, д-р. екон. наук, професор

(зовнішній рецензент)

Т.М. Падалко, канд. екон. наук., доцент

Р.Р. Арутюнян, канд. екон. наук., доцент

Коректор: А.О.Ковальова

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП……………………………………………………………………….

3

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………..


4

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………….………...……………………………..


5

 1. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ……………………………………

11

 1. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЗБІР ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ……….…………………………


13

 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………….


14

  1. Вимоги до анотації…………………………………………………….

14

  1. Вимоги до змісту………………………………………………………

15

  1. Вимоги до вступу………………………………………………...........

15

  1. Вимоги до першого (теоретичного) розділу………………………….

16

  1. Вимоги до другого (аналітичного) розділу…………………………..

18

  1. Вимоги до третього (проектно-рекомендаційного) розділу…..........

20

  1. Вимоги до висновків…………………………………………………..

22

  1. Вимоги до списку використаних джерел…….………………………

23

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………………………………………..........


23

  1. Загальні вимоги….…………………………………………………….

23

  1. Структурні частини роботи……………………………………………

25

  1. Таблиці………………………………………………………………….

30

  1. Ілюстрації……………………………………………………………….

34

  1. Формули………………………………………………………………..

35

  1. Переліки (списки)……………………………………………….. ……

36

  1. Додатки…………………………………………………………............

37

  1. Оформлення списку та посилань на використані джерела………….

38

 1. ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ І ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…….…………………………


40

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………...........................................


43

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………………………………………..........


45

 1. ДОДАТКИ………………………………………………………............

50

ВСТУП

Банківська система як ланка фінансового механізму держави має забезпечувати процес розширеного відтворення виробництва, налагодження стабільних економічних відносин з іншими державами. Зважаючи на стан розвитку банківської системи України, перш за все, необхідно сконцентрувати увагу на формуванні кваліфікованого кадрового потенціалу.

Основні вимоги до організації підготовки та захисту дипломних робіт магістрів розроблені відповідно до Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р., Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р., Основні вимоги до дисертації та авторефератів дисертацій, затверджені ВАК України від 20.03.2000 р. №20, Бюлетеня вищої атестаційної комісії України №6 2007 р., Положення «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти», затверджене Постановою КМ України від 12.02.1996 р. №200, Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МО України від 02 червня 1993 р. №161, Положення «Про підготовку магістрів в ОДЕУ», затверджене Вченою радою університету 26.04.2004 р.

Магістерська дипломна робота – це самостійно виконане наукове дослідження студента у рамках проблематики та обраного напрямку дослідження. Як теоретично-прикладне дослідження магістерська дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтовані пропозиції студента щодо практичного її розв'язання, виконане на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної кредитної установи-замовника (бази практики).

Дипломна робота є кваліфікаційним документальним свідченням стану теоретичної і практичної готовності магістра до виконання фахових функцій спеціаліста з банківської справи, визначення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності. Прилюдний захист дипломної роботи перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК) дає підстави для прийняття комісією рішення про присвоєння кваліфікації магістра з банківської справи.

Мета методичних вказівок - надання практичної допомоги студентам у підготовці, розробці та захисті магістерських дипломних робіт. Методичні вказівки є обов'язковими для дотримання як для наукових керівників підготовкою магістерських дипломних робіт, так і для студентів-дипломників.
^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Дипломна робота – самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої державна екзаменаційна комісія (далі - ДЕК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Магістерська дипломна робота передбачає систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань студента в галузі банківської справи і застосування їх при вирішенні конкретних наукових, керівних, організаційних, виховних та інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами та оволодіння методикою наукових досліджень, пов'язаних з темою дипломної роботи.

^ Метою дипломного дослідження є:

 • поглиблення студентами теоретичних знань і практичних вмінь під час вирішення конкретної фінансово-банківської проблеми, що потребує відповідного рівня кваліфікації;

 • завершення підготовки магістра з банківської справи та оцінка його якості державною екзаменаційною комісією та здатність виконувати професійну роботу.

Для ефективної професійної діяльності в ринкових умовах студенти повинні проявити глибокі теоретичні знання і практичні навички, отримані в процесі навчання. Це завдання вирішується на завершальних етапах навчання студентів при написанні магістерської дипломної роботи, надаючи їм можливість поглибити, розширити науково-теоретичні знання і практичні навички, сприяючи розвитку та реалізації їх творчого потенціалу.

^ Основними завданнями виконання студентами магістерської дипломної роботи є:

 • вивчити (або поглибити) та узагальнити теоретичні засади обраного напряму дослідження;

 • показати цілісну систему теоретичних знань з фундаментальних і прикладних дисциплін щодо обраної теми;

 • продемонструвати здатність самостійно проводити науково-дослідні та практичні роботи з використанням сучасних методів та інструментарію;

 • удосконалити навички самостійної роботи із законодавчими, нормативними та інструктивними документами а також літературними джерелами;

 • уміти збирати, систематизувати, аналізувати статистичний, практичний матеріал і давати оцінку результатам аналізу;

 • проводити всебічну діагностику ситуації (проблеми) з обраного напрямку дослідження;

 • показати вміння проводити економічні розрахунки щодо стану предмета дослідження, а також прогнозування, застосування економіко-математичних методів та сучасних засобів обчислювальної техніки;

 • робити змістовні висновки та узагальнення;

 • розробляти та обґрунтовувати пропозиції і рекомендації щодо покращення банківської діяльності в цілому, а також ті, що направлені на покращення показників роботи певного напряму діяльності комерційного банку чи певних підрозділів банку, окремих банківських установ;

 • підготувати доповідь та ілюстративний матеріал, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора;

 • під час публічного захисту вміти стисло, переконливо та аргументовано розкрити основні положення дипломної роботи, власні висновки і пропозиції.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Магістерська дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

 • творчий підхід до її виконання, самостійне дослідження проблем у рамках обраної теми, взаємозв'язок теоретичних питань із напрямами вдосконалення практичної фінансово-економічної діяльності банківських та інших фінансово-кредитних установ;

 • осмислення одержаних результатів, уміння робити узагальнення та обґрунтовувати рекомендації у рамках проблем вибраного предмета дослідження з удосконалення діяльності комерційних банків і фінансово-кредитних установ;

 • знання і застосування сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки, прийомів економіко-математичного моделювання фінансово-економічних процесів у рамках проблематики предмета дослідження.

Процес підготовки дипломної роботи передбачає:

 • самостійне виконання студентом комплексної роботи, яка розвиває його спроможність систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об'єкта дослідження;

 • закріплення навичок роботи із законодавчими та нормативними матеріалами, проведення бібліографічного пошуку щодо конкретної проблеми, аналізу наукової літератури, практичного застосуванням комп'ютерної техніки;

 • розробка узагальнень з теоретичних і практичних питань стосовно підвищення ефективності діяльності банківських установ, обґрунтування можливості їх поширення на рівень держави в цілому;

 • грамотне та логічне викладення результатів досліджень та їх наочне подання.

Наукове керівництво виконанням студентами дипломної роботи складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Персонально керівництво роботою студентів з виконання дипломної роботи здійснюють як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові публікації в галузі знань, що відповідають спрямованості та змісту магістерської програми.

Наукові керівники та консультанти призначаються кафедрою з числа осіб професорсько-викладацького складу або практичних працівників, після чого вони затверджуються наказом ректора університету на весь період виконання магістерської роботи.

Керівництво та консультування за рішенням завідувача кафедри може поєднуватись та здійснюватись одним науковим керівником.

Науковий керівник магістерської роботи зобов’язаний:

 • здійснювати консультування студентів з питань вибору теми дипломної роботи з урахуванням їх місць виробничої практики;

 • видати студентові індивідуальне завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

 • надавати допомогу студентові-магістранту в складанні плану роботи та програми відбору необхідного матеріалу;

 • рекомендувати магістранту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою магістерської роботи;

 • регулярно консультувати магістранта, а при необхідності організовувати консультації в інших викладачів університету;

 • контролювати протягом усього періоду графік виконання магістрантом дипломної роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

 • інформувати колектив кафедри у випадках недотримання студентами графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;

 • брати участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки дипломних робіт і результатів їх захисту;

 • брати участь у роботі кафедральної комісії з попереднього захисту дипломних робіт;

 • надати об’єктивний відгук на дипломну роботу після її завершення;

 • бути присутнім при захисті дипломної роботи в ДЕК.

До функцій консультантів входить:

 • надання допомоги студентові з усіх теоретичних та методичних питань дипломної роботи;

 • участь в узгодженні теми та плану дипломної роботи;

 • надання рекомендацій щодо пошуку та вивчення додаткової літератури;

 • надання допомоги в отриманні консультацій в інших фахівців за темою дипломної роботи;

 • контроль за додержанням графіка виконання дипломної роботи та вимог щодо її оформлення.

Науковий керівник та консультанти мають допомогти студентові-магістранту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним дипломної роботи.

Методологічні засади, якими керуються наукові керівники і студенти-дипломники при підготовці магістерської роботи, створюються випусковими кафедрами. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками, матеріалами науково-практичних конференцій, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими колективами кафедр факультету та вітчизняною і світовою наукою.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами дипломної роботи забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми дипломної роботи;

 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку

дипломної роботи;

 • розробка графіка підготовки дипломної роботи;

 • система консультацій;

 • попередній розгляд (захист) дипломної роботи комісією, створеною кафедрою;

 • розгляд дипломної роботи на засіданні кафедри на предмет її рекомендації до захисту;

 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп'ютерному класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичного кабінету тощо).

У цілому процес виконання дипломної роботи складається з декількох основних етапів:

 1. Вибір та затвердження теми дипломної роботи.

 2. Визначення структури і складання плану дипломної роботи.

 3. Опрацювання джерел отримання інформації (законодавчі та нормативні акти, інструктивні матеріали, робота зі спеціальною економічною літературою).

 4. Обґрунтування предмета дослідження дипломної роботи.

 5. Вивчення об'єкта дослідження та збір практичного матеріалу.

 6. Вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження.

 7. Проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію.

 8. Розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем.

 9. Обґрунтування запропонованих рекомендацій з використання ситуаційного аналізу.

 10. Підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Вищенаведені етапи виконання дипломної роботи не передбачають жорсткого додержання послідовності, у якій вони викладені, деякі з них можуть виконуватися паралельно з урахуванням конкретних умов підготовки роботи.

Після вибору теми дипломної роботи необхідно сформулювати мету роботи і визначити коло задач, рішення яких забезпечить досягнення поставленої мети стосовно конкретного предмета та об'єкта дослідження. Після цього тема дипломної роботи і науковий керівник закріплюється за студентом на підставі його особистої заяви (Додаток А). Обрані теми дипломних робіт за погодженням кафедри остаточно затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження теми дипломної роботи студент на основі отриманих у процесі навчання й науково-дослідної роботи знань та опрацювання певного кола законодавчих і нормативно-правових актів, підручників і наукової літератури самостійно складає план своєї дипломної роботи та подає його на узгодження науковому керівнику. План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, відображати суть проблеми, її складність, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

На основі плану дипломної роботи та відомостей про базу практики науковий керівник разом зі студентом формують індивідуальне завдання на виконання дипломної роботи та погоджують календарний графік виконання дипломної роботи (Додаток Б). Завдання підписують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри.

Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєві відступи від зафіксованої в ньому структури у дипломній роботі не допускається.

Формування і затвердження індивідуального завдання направлено на досягнення таких цілей:

 • окреслити методологічні рамки розробки теми шляхом визначення наукового об'єкта, предмета і мети роботи; визначити основні напрямки роботи та відобразити їх у структурі дипломної роботи;

 • установити кредитну установу, на матеріалах якої виконується дипломна робота;

 • сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;

 • забезпечити шляхом індивідуалізації завдань та їх прив'язки до конкретних об'єктів самостійність роботи студента над дипломною роботою.

Для контролю за ходом написання дипломної роботи кафедра затверджує календарний план підготовки роботи, відповідно до якого оцінюються обсяги та якість виконання дипломної роботи.

Календарний графік підготовки та захисту дипломної роботи направлений на забезпечення високої якості виконання дипломного дослідження. Він відіграє для студента мобілізуючу роль та покликаний вирішити такі завдання:

 • надати методичну допомогу студентам в організації процесу підготовки дипломної роботи;

 • створити базу для контролю за ходом підготовки дипломної роботи з боку кафедри:

 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх робіт, передбачених індивідуальним завданням.

Контроль за дотриманням дипломниками календарного графіка підготовки дипломної роботи покладається на наукового керівника.

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на перевірку частинами (розділами) у встановлені виданим йому завданням строки. Порушення студентом календарного плану виконання дипломної роботи контролюється науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. В разі значного порушення графіка виконання дипломної роботи кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами дипломної роботи за інформаціями наукових керівників та матеріалами перевірки керівництвом кафедри. На засідання кафедри можуть запрошуватись й студенти-дипломники. Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту може бути підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над магістерською роботою. Після написання кожного розділу магістерської роботи, відповідно до етапів календарного плану (Додаток Б), студентові необхідно подати його на перевірку науковому керівнику для ознайомлення. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог, що висуваються до змісту й оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні недоліків. Зауваження, зроблені науковим керівником, усуваються студентом в обумовлені терміни. Оперативне й уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню завершеної дипломної роботи у встановлений графіком кінцевий термін та є запорукою успішного захисту.

У разі позитивної рецензії, наданої науковим керівником, дипломна робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.
^ 3. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ
Вибір напрямку дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента та тематики дослідження випускової кафедри. Теми магістерських досліджень розробляються професорсько-викладацьким складом з урахуванням наукової проблематики кафедри, замовлень підприємств, організацій та установ на розробку тем, власних наукових інтересів студентів, можливостей залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження їх результатів.

З метою уникнення плагіату теми робіт поновлюються щороку.

Вибір теми здійснюється студентами самостійно з рекомендованого кафедрою переліку або потреб конкретних організацій та установ.

При виборі теми необхідно враховувати наявність власних напрацювань з обраної проблеми, консультацій наукового керівника з боку кафедри і компетентних працівників організацій з приводу актуальності її для банківської установи, на базі якої буде вестись підготовка дипломної роботи, можливість отримання та опрацювання відповідного практичного матеріалу.

За узгодженням з науковим керівником студент має право запропонувати власну тему, що відповідає його інтересам. Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає банківську установу, з якою університет має відповідну угоду.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для банківських установ, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання. Обов'язковою вимогою до дипломної роботи є її корисність і практична цінність. Дипломна робота має бути написана за матеріалами конкретної банківської установи.

Тема дипломної роботи може бути комплексною. Для виконання комплексної роботи залучається група студентів, кожний із яких досліджує окремий напрямок комплексної теми на матеріалах однієї банківської установи. Розробки співавторів комплексної дипломної роботи повинні бути логічно пов'язані між собою, але кожний студент має самостійно підготовити її окремі частини, на підставі яких Державна екзаменаційна комісія має оцінити науково-теоретичну та практичну підготовку кожного її учасників. Ось чому при виборі теми комплексної дипломної роботи спочатку формулюється загальна назва теми для всіх виконавців комплексної роботи, а потім кожному з виконавців визначається назва його спеціальної частини.

У комплексних дипломних роботах необхідно чітко визначити особистий внесок кожного виконавця, але вони дозволяють глибше та докладніше вивчати об’єкт чи явище на основі єдиного методологічного підходу з використанням різноманітних методик. Крім того, виконання комплексної дипломної роботи виховує у студентів почуття колективізму та відповідальності за доручену справу, вони набувають навиків спільної творчої праці, спрямованої на досягнення єдиної мети.

Після вибору та узгодження з науковим керівником теми дипломної роботи студент подає заяву (додаток А) на ім'я завідувача кафедри для її затвердження. Опрацювавши подані заяви, кафедра складає наказ про закріплення тем дипломних робіт. Після закріплення теми дипломної роботи науковий керівник видає індивідуальне завдання (додаток Б), в якому зазначені основні напрямки досліджень, які має провести студент згідно із обраною темою та поетапний графік виконання студентом дипломної роботи. Студент зобов'язаний дотримуватись графіка виконання дипломної роботи і несе персональну відповідальність за його недотримання. Магістерська дипломна робота обов’язково супроводжується науковою публікацією за результатами проведеного наукового дослідження.
^ 4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЗБІР ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Після закріплення теми магістерської дипломної роботи та отримання індивідуального завдання від наукового керівника, студент повинен скласти та подати на затвердження керівнику план, дотримуючись графіка виконання роботи. План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретичної, аналітичної та конструктивної частин. При складанні плану студент має дотримуватись затвердженої структури дипломної роботи.

Збір практичного матеріалу для написання дипломної роботи проводиться відповідно до обраної проблеми дослідження. Дипломні роботи мікроекономічного рівня виконуються на матеріалах окремого банку відповідно обраного напряму дослідження.

Незалежно від обраного напряму дипломного дослідження обов'язковими є накопичення статистичної інформації, що найменше за 5 років, у сфері даних про функціонування банківської системи України у розрізі класифікаційних груп НБУ банків.
^ 5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Дипломна робота магістра повинна бути результатом закінченого творчого дослідження, грамотно викладеною, без помилок та нетрадиційних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання прийнятих вихідних положень, допущень, отриманих результатів, тверджень тощо. При цьому всі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов'язані та переконливо аргументовані. Теоретичні положення першого розділу повинні бути покладені в основу другого і третього розділів змісту роботи.

При порушенні цих вимог кваліфікаційна робота магістра не допускається до захисту незалежно від рівня отриманих творчих результатів.

Починаючи виконання магістерської роботи, студент повинен чітко уявити її структуру, зміст та обсяг.

Загальний обсяг магістерської роботи – 60-80 сторінок, не враховуючи додатки.

Структурні частини дипломної роботи:

 • титульна сторінка;

 • анотація;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • список використаних джерел.

 • додатки.


^ 5.1. Вимоги до анотації

Анотація (обсягом до 1,0 сторінки) включає короткий зміст роботи, кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків та літературних джерел, ключових слів. Перелік ключових слів повинен охарактеризувати зміст дипломної роботи і мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку (Додаток В).
^ 5.2. Вимоги до змісту

Зміст включає перелік умовних позначень; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів та пунктів дипломної роботи; висновки; перелік посилань; назву додатків та номери сторінок, на яких міститься початок матеріалу (Додаток Д).

^ 5.3. Вимоги до вступу

У вступі (орієнтовний обсяг 2-3 стор.) до дипломної роботи студент повинен висвітлити такі питання в такій послідовності:

 • наукове обґрунтування актуальності теми дипломної роботи;

 • новизну обраної проблеми, ступінь її дослідження в економічній літературі та на практиці;

 • мету дослідження;

 • завдання дослідження, які повинні забезпечити досягнення поставленої мети;

 • предмет та об'єкт дослідження;

 • методи дослідження, основні методики та прийоми аналізу, які були використані при виконанні дипломної роботи;

 • використані для написання роботи джерела інформації теоретичного і фактологічного характеру;

 • практичне значення отриманих результатів та особистий внесок студента в розробленість проблеми;

 • дані про апробацію, запровадження та публікацію результатів дослідження, якщо вони були;

 • посилання на використаний пакет програм для аналізу на ЕОМ із зазначенням мети використання.

Розглянемо основні елементи вступу більш детально.

^ Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими вирішеннями проблеми, обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Відповідно до цього автор окреслює ті питання, яким він присвячує дослідження. Висвітлення актуальності не повинне бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

^ Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Задачі формулюються відповідно до плану дипломної роботи. Бажано вживати такі ключові слова щодо постановки завдань: дослідити, визначити, з’ясувати, проаналізувати, оцінити, обґрунтувати, запропонувати, розробити, оптимізувати.

^ Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження це явище (предмет або процес), яке є причиною проблемної ситуації внаслідок чого обирається для вивчення.

Предмет дослідження це та сторона об’єкта дослідження, який розглядається в даній дослідницькій роботі.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. Предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, назва якої вказується на титульній сторінці.

^ Методи дослідження. Методи дослідження залежать від предмета та об'єкта дослідження, спрямовані на досягнення мети, поставленої в роботі. Такими методами, наприклад, можуть бути логічні та емпіричні методи пізнання економічних механізмів, форм управління, методи порівняльного, факторного, проблемно-ситуаційного, статистичного, техніко-економічного аналізу, прогнозування економічних процесів та інше.

Обов’язковим є застосування комп’ютерних програм для обробки й аналізу інформації.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження повинні бути наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України й інших країн, матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних державних органів, агентств, дані звітності банківських установ, офіційних статистичних збірників.
^ 5.4. Вимоги до першого (теоретичного) розділу.

Даний розділ повинен включати 2-3 пункти.

У цьому розділі студент повинен розкрити свої науково-дослідницькі компетенції, обґрунтувавши теоретичні концепції, на яких будується його дослідження. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики. На підставі цього він має дати критичний аналіз наукової думки з досліджуваної проблеми, проаналізувати різні теорії та погляди, зробити огляд відповідних наукових джерел, у тому числі зарубіжних, висловити та обґрунтувати своє ставлення і довести свої поняття і категорії, вступаючи у дискусію з іншими авторами.

Дипломник формулює ті проблемні питання, які потребують вирішення. Це, у свою чергу, є основою для обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного способу їх розв'язання. В цьому ж розділі має бути проаналізована законодавча і нормативно-правова база з теми дипломного дослідження. На положення цього розділу опирається дослідження питань, винесених у наступні розділи.

Окремо в теоретичному розділі необхідно висвітлити тенденції розвитку предмета дослідження через макроекономічний огляд, показати місце предмета дослідження у розвитку банківської системи держави, виявлення основних проблем і негараздів, що спіткають національну банківську систему.

Також, важливе місце в даному розділі посідає обґрунтування методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об'єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Особливу увагу слід звернути на:

 • якість і глибину теоретичного аналізу проблеми;

 • наявність та якість критичного огляду літературних джерел;

 • наявність наукової полеміки;

 • етику цитування (посилання на використані джерела, у тому числі Інтернет);

 • самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента).

Отже, в цьому розділі передбачається висвітлення таких питань:

 • економічна сутність, роль, значення і класифікація предмета дослідження для банківської системи в цілому;

 • класифікаційні ознаки предмета дослідження;

 • правове регламентування щодо теми дослідження з обов'язковим поглибленим критичним розглядом норм чинного законодавства та виявлення невідповідностей і суперечностей, що призводять до проблем у банківській сфері;

 • тенденції і проблеми розвитку предмета дослідження в контексті макроекономічного огляду.

Наприкінці першого розділу подаються висновки до першого розділу, де студент формує своє бачення предмета дослідження та підсумовує результати написання теоретичного розділу.

Рекомендований обсяг цього розділу: 15-20 сторінок.
^ 5.5. Вимоги до другого (аналітичного) розділу.

Даний розділ повинен включати 3-4 пункти.

У цьому розділі студент має показати здатність використання на практиці своєї аналітично-контрольної компетенції. Він повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретного банку чи іншої кредитної установи (бази практики, місця роботи).

У цьому розділі необхідно дати стислу характеристику головного банку, здійснити якісний та кількісний аналіз його діяльності, визначити його місце в банківській системі України, проаналізувати динаміку основних показників за 3-5 років з виявленням існуючих тенденцій та зробити відповідні висновки.

При проведенні якісного аналізу необхідно дати комплексну характеристику створення і розвитку головного банку, показати правові підстави для здійснення діяльності базового банку. Слід звернути увагу на: дату заснування банку та визначення основних засновників та акціонерів; організаційну форму та форму власності; членство в міжбанківських об'єднаннях, біржах, асоціаціях і міжнародних організаціях; ліцензії і дозволи на здійснення банківської діяльності; пакет банківських продуктів і послуг, які надаються; ринкову нішу та основних партнерів і конкурентів; філософію, місію, стратегічну мету і пріоритетні напрямки банку; філійну мережу в Україні; головних аудиторів; стан менеджменту та маркетингу тощо. Основні етапи розвитку головного банку доцільно подати в додатках.

При проведенні кількісного аналізу необхідно дослідити окремі показники діяльності головного банку, зокрема активи, власний капітал, зобов'язання, фінансовий результат. Також доцільно висвітлити рейтингову оцінку і показати виконання економічних нормативів головного банку за останні роки (min - 3 роки), рівня ліквідності, прибутковості і фінансової стійкості банку. У разі, якщо тема дослідження передбачає аналіз зазначених показників в основній частині, то розглядати їх у цьому пункті недоцільно. Інформаційним забезпеченням такого дослідження можуть бути матеріали з періодичних видань банківського спрямування.

При визначенні місця головного банку в банківській системі України необхідно здійснити порівняльний аналіз діяльності банку як з банками групи, до якої відноситься сам банк згідно з класифікацією НБУ, так і з окремими показниками за банківською системою.

У розділі також треба всебічно проаналізувати предмет дослідження, який характеризує стан проблеми, що розглядається. Для цього необхідно:

 • дослідити основні вихідні показники банківської діяльності в динаміці за 3-5 років та виявити їх тенденції;

 • зробити загальний аналіз предмета дослідження на основі детального аналізу показників. Указаний аналіз передбачає використання методів структурного і системного, факторного та порівняльного аналізу із застосуванням принципів логіко-змістовного та економіко-статистичного дослідження. На основі аналізу досліджуваного матеріалу, особистих спостережень у момент практики і критичної оцінки практики банківської діяльності студент розкриває дійсне становище і особливо негативні сторони, причини недоліків;

 • здійснити поглиблений аналіз стану предмета дослідження шляхом використання для аналізу додаткової інформації із форм фінансової звітності, довідок та поза облікової інформації або шляхом факторного аналізу впливу чинників на існуючий рівень показника;

 • зробити аналіз впливу існуючого рівня показника (показників) на фінансовий стан або на окремі показники діяльності головного банку в тих темах, де це доцільно.

За результатами аналізу обов'язково необхідно дати економічну оцінку, тобто з'ясувати основні тенденції, стан проблем в діяльності банку, визначити "вузькі місця" в діяльності банківської установи та намітити можливі резерви і напрямки покрашення ситуації, зробити відповідні висновки.

Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності банку за останні 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів банку, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

У даному розділі особливу увагу слід приділити таким аспектам:

 • наявність, систематизованість і глибина особистого аналізу дипломником фактичної інформації про діяльність установи банку чи іншої кредитної установи;

 • наявність і переконливість узагальнень та обґрунтованих висновків з аналізу, виявлення проблем і недоліків у діяльності установи банку чи іншої кредитної установи за темою дипломної роботи.

Досить важливим є те, щоб узагальнення теоретичних концепцій та висновки, сформульовані студентом на базі вивчення наукової літератури й викладені у першому розділі, були підтверджені конкретним практичним матеріалом у другому розділі. Якщо в роботі використовуються результати моделювання чи досліджень, що запозичені з підручників, наукових досліджень тощо, необхідно зробити відповідні посилання на дані джерела.

Другий розділ необхідно завершувати написанням висновків до другого розділу, в яких студент підсумовує результати проведеного аналізу діяльності банку чи іншої кредитної установи.

Рекомендований обсяг третього розділу: 20-30 сторінок.
^ 5.6. Вимоги до третього (проектно-рекомендаційного) розділу.

Даний розділ повинен включати мінімум 2 пункти.

Цей розділ вимагає від студента найбільших творчих зусиль, адже в ньому він має обґрунтувати свої пропозиції, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в першому та другому розділах дипломної роботи. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих студентом рекомендацій є побудова економіко-математичної моделі.

Запропоновані рекомендації та інновації повинні містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності, практичної втіленості, мати інноваційний характер вирішення та базуватися на аналізі, проведеному у другому розділі.

Пропозиції можуть бути найсміливішими, з найсучаснішого досвіду відомих банків світу (студент демонструє свою освіченість та світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об'єкта дослідження, треба обов'язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, нестабільність економіки та політики тощо), тобто студент демонструє реалізм мислення та знання проблем реального об'єкта.

При розробці практичних рекомендацій варто акцентувати увагу на таких питаннях:

 • логічності зв'язку заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, із проведеним аналізом статистичних та фактичних матеріалів, що характеризують діяльність установи банку чи іншої кредитної установи;

 • обґрунтуванню та розрахункам ефективності запропонованих рішень (якщо за цими рішеннями можна визначити економічний ефект, а якщо не можна, то обґрунтувати інші види ефективності);

 • використанню зарубіжного досвіду у процесі проектування авторських пропозицій та рекомендацій.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор магістерської дипломної роботи.

Після закінчення написання третього розділу студентом робляться висновки до проектно-рекомендаційного розділу, де студентом підводяться підсумки та групуються практичні рекомендації, отримані в процесі написання третього розділу.

Рекомендований обсяг розділу - 20-25 сторінок.

^ 5.7. Вимоги до висновків.

Висновки є дуже важливою частиною дипломної роботи, адже вони підводять підсумок усього дослідження й відображають досягнення дипломника. Тому члени ДЕК їх ретельно вивчають і враховують при оцінці дипломної роботи. Текст висновків має підтвердити здатність автора магістерської дипломної роботи успішно реалізувати поставлену мету і завдання.

Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять:

 • формулювання розв'язаної проблеми;

 • оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням;

 • елементи наукової новизни;

 • пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у розділі 3.

У висновках не можуть з'явитися пропозиції, які не розглядалися в розділі 3.

Необхідно зауважити, що висновки й пропозиції повинні бути у всіх розділах дипломної роботи. Однак, якщо в інших розділах кожен висновок або пропозиція повинні обов’язково супроводжуватися розрахунками, посиланнями на передовий вітчизняний або закордонний досвід, на результати спеціальних досліджень, то в заключній частині дипломної роботи студент стисло формулює результати аналізу й проектування, при необхідності вказуючи, в якому розділі міститься докладна аргументація.

Не допускається, щоб у «Висновках» студент розмірковував про питання, які він докладно не досліджував у попередніх розділах.

При цьому підсумковий результат, здобутий магістрантом і відображений у висновках, не повинен замінюватися простими висновками, які одержані в кожній главі, а повинен відображати те нове, суттєве, що є підсумковим результатом дослідження, яке виноситься на прилюдний захист та оцінку ДЕК.

Рекомендований обсяг висновків дипломного дослідження 4-6 сторінок.

^ 5.8. Вимоги до інформаційних джерел для написання магістерської
дипломної роботи - списку використаних джерел.

Список використаних джерел являє собою елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел, і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо.

Інформаційними джерелами для написання магістерської дипломної роботи можуть стати:

 1. Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України;

 2. Інструкції та нормативні акти міністерств і відомств, Національного банку України, ДКЦПФР;

 3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

 4. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;

 5. Річні звіти комерційного банку;

 6. Сторінки в мережі Інтернет.

Список літератури повинен включати тільки ті джерела, які використовувалися при виконанні дипломної роботи. Кожний запис у списку літератури починають з нового рядка та нумерують.

Перелік літературних джерел має бути достатнім (60-80 примірників) для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публікацій з досліджуваних проблемних питань. Перелік літературних джерел може формуватися у алфавітному порядку або по мірі посилення у тексті магістерської дипломної роботи.
^ 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
6.1. Загальні вимоги.

Магістерська дипломна робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Дипломну роботу магістра оправляють у тверду обкладинку.

Дипломну роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до 28-30 рядків на сторінці. Шрифт Times New Roman, розмір кегля - 14. Відступ першого рядка - 1,25 см.

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Нумерація сторінок здійснюється з верхнього відступу сторінки з права. Крапку після номера не ставлять. Першою сторінкою вважається титульна сторінка, але номер на ньому не ставиться також, як і на аркуші зі змістом, номер сторінок починають проставляти зі сторінки 3.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи - всюди однакова. Вся робота (текстова частина, рисунки, таблиці, додатки тощо) має бути виконана в одному кольорі.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Структура дипломної роботи така:

 • титульна сторінка (Додаток Е);

 • анотація (Додаток В) (не нумерується);

 • зміст з найменуванням усіх розділів і підрозділів дипломної роботи і вказівкою сторінок, на яких вони розташовані (Додаток Д);

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи та пункти.

Наприкінці дипломної роботи, ретельно перевіреної, відредагованої й оформленої відповідно до викладених нижче вимог, студент-дипломник ставить свій підпис, дату закінчення роботи і здає її науковому керівникові.

Завершену й оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор та керівник роботи на титульній сторінці. Титульна сторінка – це перша сторінка роботи, але вона не нумерується.

Мова дипломної роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел неприпустимо.

До роботи додаються:

 • заява (Додаток А);

 • індивідуальне завдання (Додаток Б);

 • відгук наукового керівника (Додаток Ж);

 • зовнішня рецензія (Додаток З).

До ДЕК можуть надходити додаткові матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаного дипломного проекту:

- публікації з теми дипломної роботи;

- документи, що вказують на практичне застосування результатів дипломної роботи.
^ 6.2. Структурні частини роботи.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та (за необхідності) підпункти.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки, без виділення жирним шрифтом.

Заголовок розділу друкується великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки (без урахування абзацного відступу). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу по ширині сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Між назвами підрозділів та пунктів вільних рядків не залишають.

Відстань між заголовком (підрозділу, пункту) та текстом повинна дорівнювати двом міжрядковим інтервалам.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять.

Кожну структурну частину («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ») треба починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділів не починають з нової сторінки. Закінчення попереднього підрозділу та початок наступного відокремлюють двома міжрядковими інтервалами. Аналогічно оформлюються закінчення пунктів у межах підрозділів.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї відсутній текст або розміщено тільки один рядок тексту.

Не допускається розташування на одній сторінці одночасно і таблиці, і ілюстрації, якщо між ними відсутня текстова частина обсягом не менше 4 рядків.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою (за винятком літер ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь), або, не нумеруючи – дефіс (–) (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

У тексті роботи при необхідності зазначення назви банківської установи слід використовувати офіційну назву банку. Наприклад, не ПриватБанк, а ПАТ КБ «Приватбанк»; не банк Аваль, а ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Недоречно розривати абревіатуру, що вказує на форму господарювання (ВАТ, ПАТ тощо), та саму назву банку («Приватбанк», «Укрсиббанк» тощо), переносячи її на наступний рядок.

У тексті роботи слід використовувати однотипне позначення лапок – « », а символи «%» та «№» слід друкувати окремо від цифр.

Приклад оформлення основної частини роботи наведено нижче.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconДо виконання, оформлення та захисту
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія очищення природних вод” (для студентів 4- 5 курсу денної І...
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електричних станцій І підстанцій для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електричних станцій та підстанцій (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи