Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання icon

Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
НазваРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Сторінка1/3
Дата29.10.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
спеціальності 8.03050802 «“БАНКІВСЬКА СПРАВА”

(МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ»)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

банківської справи

Протокол № 5 від 08.11.2013 р.

ОДЕСА 2013


З М І С Т

стор.

1.

Загальні положення


3

2.

Мета і завдання переддипломної практики


3

3.

Бази практики


4

4.

Порядок проходження переддипломної практики

5

5.

Програма практики


6

5.1.

Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку

6

5.1.1.

Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури

6

5.1.2.

Інформаційна база аналізу діяльності банку

6

5.2.

Управління ресурсами банку:

7

5.2.1.

Управління капіталом у банку

7

5.2.2.

Формування ресурсів банку з депозитних та не депозитних джерел

7

5.3.

Розміщення ресурсів в активи банку та управління ними:

8

5.3.1.

Управління кредитним портфелем банку

8

5.3.2.

Управління інвестиційним портфелем банку

9

5.4.

Узагальнююча оцінка фінансового стану банку:

9

5.4.1

Оцінка ефективності діяльності банку

9

5.4.2.

Оцінка фінансової стійкості банку

10

5.5.

Охорона праці в банківській установі

11

6.

Індивідуальна робота (науково-дослідна робота)


12

7.

Форми і методи контролю


12

8.

Вимоги до оформлення звіту про практику


13

9.

Підведення підсумків переддипломної практики та захист звіту


15

10.

Критерії оцінювання результатів практики


15
Додатки

19


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу підготовки фахівців в університеті, проводиться вона на базах філій мережі сучасних банківських установ.

Під час проходження переддипломної практики студенту необхідно показати достатні знання з теоретичних питань під час написання звіту та проведення відповідних розрахунків; проявити вміння використовувати закони, нормативні документи, методики розрахунку показників діяльності банку.

Важливою частиною є формування пакету документів на основі практичного матеріалу, зібраного студентами за місцем проходження практики.

Проходження переддипломної практики передбачає збір інформації, яка є основою виконання дослідної частини дипломної роботи. Напрямок дослідження визначає керівник дипломної роботи, який враховує тему, що затверджена на засіданні кафедри.

^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Практика є важливою складовою частиною підготовки магістрів фахового спрямування "Банківська справа".

Метою переддипломної практики виступає фахова та організаційно-економічна підготовка студентів для виконання дипломної роботи, а саме: уточнення теми дипломної роботи, збір матеріалів для дипломної роботи, практична робота разом із працівниками банківської установи.

Переддипломна практика передбачена навчальним планом для вивчення практичних аспектів технології проведення банківських операцій та облікового процесу, накопичення досвіду роботи банківської установи для використання при написанні дипломної роботи.

Мета переддипломної практики:

 • закріплення, поглиблення, узагальнення і здобуття навичок практичного застосування знань, набутих студентом у процесі навчання, актуалізація їх для майбутньої виробничої діяльності в банківських та інших фінансово-кредитних установах, діяльність яких пов’язана з проведенням банківських операцій;

 • розвиток критичного відношення до виробничо-фінансових ситуацій, що призводять до негативних наслідків та знижують ефективність діяльності банківської установи: уміння виявляти і аналізувати їх, розробляти конкретні пропозиції щодо їх усунення;

 • оцінка підготовленості майбутнього спеціаліста з банківської справи до роботи за фахом, усвідомлення ним напрямків своєї майбутньої діяльності, професійних і кваліфікаційних вимог, подальшого розвитку творчого ставлення до роботи банківського працівника.

  Мета практики визначає її завдання:

 • поглибити на основі вивчення літературних джерел знання суті питань, що досліджуються;

 • оволодіти методикою виконання студентських науково-дослідних робіт;

 • зібрати в повному обсязі і обробити фактичний матеріал у банківській установі (яка виступає базою практики) щодо обраного об’єкта дослідження дипломної роботи;

 • використовувати в розрахунках до дипломної роботи різноманітні прийоми і методи економічних досліджень;

 • систематично і цілеспрямовано працювати над темою дипломної роботи, вчасно виконувати встановлений графік підготовки дипломної роботи.

Студенти під час проходження переддипломної практики повинні:

 • закріпити і підвищити знання, отримані в процесі навчання, використовуючи їх для конкретних фінансово-економічних задач, тематика і склад яких погоджені із завданням на дипломну роботу;

 • зібрати вихідні дані і здійснити аналітичну роботу за темою дипломної роботи;

 • обрати інструментальні програмні засоби розробок і аналізу, а також освоїти основні прийоми роботи з цими засобами, використовувати мови програмування, сучасні пакети прикладних програм для дослідження з теми дипломної робот  ^ 3. БАЗИ ПРАКТИКИЗгідно наказу по університету, студенти 5 курсу спеціальності 8.03050802 "Банківська справа" забезпечуються направленнями для проходження переддипломної практики в банківських установах (філіях, відділеннях) відповідно до укладених договорів між керівництвом університету та банку. Студент обирає базу практики із запропонованих кафедрою або самостійно. У разі якщо студент вибирає-базу практики самостійно, то перший повинен надати на кафедру гарантійного листа з банківської установи. Дозвіл на проходження практики за самостійно обраною установою банку видається за рішенням кафедри.

^ 4. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Студенти 5 курсу кредитно-економічного факультету зі спеціальності “Банківська справа” 8.03050802 програма “Управління фінансовою стійкістю банку” проходять переддипломну виробничу практику на протязі 12 тижнів. Розподіл часу проходження практики відображається в календарному графіку (Додаток 1).

Для проходження практики студент повинен виконувати вимоги програми, регулярно проводити записи в щоденнику про виконану роботу, яка повинна завірятися підписом безпосереднього керівника практики. Студент повинен дотримуватись правил внутрішнього розпорядку банку і активно брати участь в роботі, що відповідає змісту практики.

Учбово-методичне керівництво практикою здійснюється викладачами кафедри “Банківська справа”. Повсякденне керівництво практикою здійснює загальний і безпосередні керівники відповідальних ділянок практики з числа найбільш кваліфікованих фахівців, що затверджуються наказом керівника банку.

Після прибуття студентів на базу практики керівник установи банку проводить нараду за участю практикантів і працівників банку, які призначені керувати практикою. Практикантам надають загальну інформацію про банк, операції, які він виконує, знайомлять зі структурою банку та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика. На нараді керівник установи банку доводить завдання та обов'язки керівників практики.

^ Керівник практики від установи банку зобов 'язаний:

 • організувати практику студентів відповідно до програми;

 • забезпечити студентів-практикантів робочими місцями і необхідними матеріалами;

- затвердити календарний план проходження практики (дод. 1);

 • консультувати студентів і контролювати виконання ними програми практики, дотримання трудової дисципліни. -

^ Керівник від університету зобов 'язаний видати студенту щоденник практики, а також узгодити час проведення консультацій. Консультації студентів у період проходження практики проводяться керівником згідно календарного плану з обов'язковим відображенням у щоденнику.

Для виконання студентом індивідуального завдання під час практики керівник від університету також зобов'язаний надати перелік банківської, фінансово-економічної документації, вказати період аналізу, проблеми та звернути увагу студента на порядок висвітлення питання, що вивчається безпосередньо у звіті.

В установі банку студент насамперед повинен:

 • надати направлення на проходження практики;

 • прослідкувати за оформленням адміністрацією наказу про проходження практики і призначення керівника практики від установи банку;

 • скласти з керівником календарний план проходження практики;

 • пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики.

Під час проходження практики студент зобов 'язаний:

 • додержуватись правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства;

 • виконувати вказівки керівника практики;

 • вести щоденник за встановленою формою;

- регулярно звітувати перед керівництвом практики від університету про виконану роботу.


^ 5. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
Висвітлення матеріалу звіту про проходження переддипломної виробничої практики необхідно подати у наступному порядку:
5.1. Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку

^ 5.1.1. Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури
Історія становлення та розвитку, правова форма та загальна організаційна структура банку (банківської установи), функції основних

підрозділів. Склад клієнтури і види послуг,які надаються. Система стратегічного планування в банку. Місія та стратегічні цілі банку.

Додатки: схема організаційної структури банку (банківської установи); схема структури управління банку (банківської установи); механізм і рівні планування діяльності банку.
^ 5.2.1. Інформаційна база аналізу діяльності банку
Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту в банку. Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації.

Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Показники, що характеризують кон’юнктуру ринку банківських послуг. Показники, що характеризують діяльність контрагентів та конкурентів. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації. Показники фінансового обліку банку. Показники управлінського обліку банку. Нормативно-довідкові показники. Перевірка достовірності джерел інформації.

Додатки: Фінансова звітність банку за три роки: баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про зміни у капіталі.

^ 5.2. Управління ресурсами банку

5.2.1. Управління капіталом у банку
Капітал банку: структура та функції. Джерела формування та механізм поповнення капіталу банками України. Зовнішні джерела поповнення капіталу банку. Статутний капітал, порядок його формування та використання. Оцінка та аналіз ефективності акцій банку. Внутрішні джерела поповнення капіталу банку. Фонди та загальні резерви банку, що формуються із прибутку,порядок їх формування та використання.

Політика формування капіталу банку. Фактори, що впливають на розмір капіталу, необхідний банку. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління капіталом у банку.

Додатки: Табличний та графічний матеріал за результатами аналізу:

- пасиву балансу банку (структура, зміни,визначення впливу факторів);

- динаміки обсягу капіталу банку; оцінка відповідності темпів зростання капіталу банку темпам зростання його активів, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів;

- динаміки питомої ваги капіталу банку в загальному обсязі ресурсів банку;

- ефективності використання капіталу банку.
^ 5.2.2.Формування ресурсів банку з депозитних та не депозитних джерел
Сутність менеджменту зобов’язань банку, його цілі і завдання. Види депозитів, що пропонують банки, їх характеристика та класифікація. Оптимальна структура депозитів банку. Депозитна політика банку: сутність та значення. Складові та процедура розробки депозитної політики.

Цінові методи управління залученням коштів. Процентні ставки за різними видами депозитів. Сутність нецінових методів управління. Впровадження нових видів депозитів як засіб розширення депозитної бази. Механізм залучення ресурсів з недепозитних джерел. Визначення вартості ресурсів, залучених з не депозитних джерел. Фактори, що впливають на вибір

недепозитного джерела коштів. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління зобов’язаннями банку.

Додатки: Табличний та графічний матеріал за результатами аналізу:

 • динаміки загального обсягу зобов’язань банку;

 • відповідності динаміки зобов’язань банку темпам зростання капіталу, активів, обсягам кредитної та інвестиційної діяльності;

 • динаміки питомої ваги окремих складових зобов’язань банку;

 • співвідношення складових зобов’язань банку за строками залучення ресурсів та оцінки їх відповідності строкам розміщення в активи;

використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку;

 • емісії банком цінних паперів власного боргу;

 • складу основних вкладників та кредиторів банку та визначення їх

впливу на стабільність ресурсної бази банку;

 • ефективності використання ресурсів банку в цілому та за окремими складовими.


^ 5.3.Розміщення ресурсів в активи банку та управління ними
5.3.1. Управління кредитним портфелем банку
Аналіз структури активів банку та визначення шляхів її оптимізації.

Управління кредитним портфелем: мета, суб’єкти та об’єкти. Розробка кредитної політики та техніки надання кредитів. Фактори, що свідчать про

ризиковану кредитну політику банку. Внутрішні положення про кредитування як основа управління кредитним портфелем. Основні складові

елементи внутрішнього положення про кредитування. Управління процесом

кредитування юридичних осіб. Розробка методики визначення кредитоспроможності юридичних осіб. Розробка кредитного договору.

Встановлення вимог до забезпечення за кредитами. Ціноутворення банківських кредитів.Споживче та іпотечне кредитування. Розробка

методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Бальна система оцінки

заявок на споживчі кредити (кредитний скорин). Процентні ставки та інші умови споживчих кредитів. Управління проблемними кредитами. Фактори, що свідчать про появу проблемного кредиту. Методика раннього виявлення

та реагування на появу проблемних кредитів. Розробка комплексу заходів з погашення проблемної заборгованості. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління кредитним портфелем банку.

Додатки: Табличний та графічний матеріал за результатами аналізу:

 • структури активів банку (структура, зміни, визначення впливу

факторів);

 • обсягу кредитного портфелю банку та його динаміки;

 • відповідності темпів зростання кредитного портфелю банку темпам

зростання активів та капіталу;

 • динаміки питомої ваги кредитного портфелю в загальному обсязі активів;

 • структури кредитного портфелю в галузевому та регіональному розрізі,

розрізі видів та форм кредиту, позичальників та інш.

 • якості кредитного портфелю з поглибленим аналізом проблемної

заборгованості;

 • достатності резервів, що сформовані для покриття кредитних ризиків;

 • доходності та прибутковості кредитного портфелю банку.


^ 5.3.2. Управління інвестиційним портфелем банку
Інвестиційний портфель банку: його структура, функції та основні характеристики. Інвестиційна політика банку: сутність та значення. Основні засади формування портфеля цінних паперів банку. Оцінка інвестиційних якостей окремих видів фінансових інструментів. Оптимізація портфеля,

спрямована на зниження рівня його ризику при заданому рівні прибутковості. Моніторинг портфеля. Основні методи управління портфелем

цінних паперів. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління портфелем цінних паперів банку.

Додатки: Табличний та графічний матеріал за результатами аналізу:

 • обсягу інвестування в цінні папери, темпів зміни обсягу портфелю цінних паперів, зміни питомої ваги портфелю цінних паперів в

активах банку;

 • складу, структури портфелю цінних паперів за конкретними фінансовими інструментами та їх динаміки;

 • доходності окремих цінних паперів та портфелю цінних паперів в цілому.^ 5.4. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку
5.4.1. Оцінка ефективності діяльності банку
Загальна технологія формування прибутку банку. Механізм управління процесом формування прибутку банку. Доходи, витрати банку, їх

склад та аналіз. Управління доходами та витратами банку. Визначення основних факторів, що впливають на прибутковість банківської діяльності. Контроль за формуванням прибутку кредитної організації.

Управління процесом використання прибутку банку. Стратегічна та тактична мета управління розподілом прибутку. Сутність та принципи розподілу прибутку, фактори, що впливають на розподіл прибутку.

Аналіз прибутковості банківської установи. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління прибутком банку.

Додатки: Табличний та графічний матеріал за результатами - обсягу доходів та витрат банку та їх динаміки;

- відповідності темпів зростання доходів/витрат банку темпам зростання

активів/зобов’язань банку;

- динаміки питомої ваги окремих складових

доходів/витрат банку;

- рівномірності формування доходів/витрат банку;

- структури доходів/витрат банку;

- співставлення чистого та валового доходів банку в періоді, що аналізується.

- основних факторів, які впливають на зміну суми доходів/витрат банку.

- коефіцієнтів доходності та витратності діяльності банку;

- структури та динаміки прибутку банку;

- показників рентабельності банку;

- показників, що характеризують ділову активність банку

- основних факторів, які впливають на зміну суми прибутку банку.
^ 5.4.2. Оцінка фінансової стійкості банку
Поняття фінансової стійкості банку та підходи до її визначення. Показники, що характеризують фінансову стійкість банку, алгоритм їх розрахунку та економічний зміст. Основні підходи до визначення поняття «достатність капіталу банку». Показники, що характеризують достатність капіталу банку, алгоритм їх розрахунку та економічний зміст. Нормативи капіталу, встановлені НБУ. Поняття ліквідності банку та її функції. Необхідна величина та форма ліквідних активів. Порядок розрахунку потреби банку в ліквідних коштах. Основні показники, що характеризують ліквідний стан банку. Нормативи ліквідності банків, встановлені НБУ. Механізм прийняття управлінських рішень за результатами визначення потреби банку в ліквідних коштах.

Висновки за результатами аналізу фінансового стану банку.

Додатки: Студентом під час проходження виробничої практики, за базою проходження, необхідно розрахувати інтегральний показник фінансової стійкості банку за методикою, що пропонувалася при вивчення дисципліни «Управління фінансовою стійкістю банків» . Для формування даних для розрахунку показників, що характеризують фінансову стійкість, студент обирає банк Х із сайту Національного банку України – посилання: Банківський нагляд – Дані фінансової звітності банків України: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097. Розв’язок завдання повинен бути детальним із зазначенням формул обраних для розрахунку, які студент обирає із Додатку 4. Завершення задачі повинно супроводжуватися висновками та розрахунком інтегрального показника. Розрахунок даних повинен бути за три роки, або щоквартально за однин рік. Представлення матеріалів повинно бути у форматі Exсel та у роздрукованому вигляді

Таблиця Х

Вихідні дані діяльності банку Х

Показники
Пасиви
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Резерви та інші фонди банку
Зобов’язання банку в т. ч.:
Кошти банків
Кошти клієнтів, в т. ч.:
кошти юридичних осіб на вимогу
кошти фізичних осіб на вимогу
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Активи
Кредити
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках
державні цінні папери в портфелю банку
Чистий прибуток
Процентні доходи
Процентні витрати

Розрахувати:

Коефіцієнт надійності

Коефіцієнт фінансового важеля

Коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів

Співвідношення капіталу до депозитів

Коефіцієнт активності залучення ресурсів

Коефіцієнт активності залучення міжбанкіських кредитів

Рівень міжбанківських кредитів у зобов’язаннях

Рівень використання залучених коштів в кредитні вкладення

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт спів відношення високоліквідних і загальних активів

Рентабельність активів

Рентабельність загального капіталу

Рентабельність статутного капіталу
^ 5.5. Охорона праці в банківській установі

Охорона праці регламентована законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року зі змінами та доповненнями від 25.06.2011 року. Цей закон регламентує основні вимоги до дотримання нормативів охорони праці на Україні. Розглянути на прикладі банка – бази практики, як він дотримується Закону та які внутрішньобанківські інструкції розробляє стосовно охорони праці своїх співробітників.

^ 6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (науково-дослідна робота)

Науково-дослідна робота студентів виконується у відповідності з обраним напрямків дипломного дослідження. Проводиться короткий опис напрямків удосконалення предмету дослідження дипломної роботи. Проводиться оцінка отриманих результатів удосконалення із визначенням економічного ефекту.

У період практики в банку студент виконує індивідуальне завдання на матеріалах банку з теми своєї дипломної роботи. Зміст цього завдання визначається структурою магістерської дипломної роботи та її планом, погодженим із науковим керівником. Титульний лист (додаток 3) звіту повинен містити підпис керівника з практики від банку та печатку банку.

Матеріали, отримані практикантом під час виконання індивідуального завдання, використовуються у подальшому не тільки для підготовки дипломної роботи, а й для підготовки доповіді на наукову конференцію, яку проводить університет щорічно у квітні та написання статті для студентського наукового збірника.

Індивідуальне завдання виконується практикантом за матеріалами банку: річними та квартальними звітами, даними обліку й внутрішньобанківського аудиту, оперативної звітності, перевірок тощо.

Узагальнення результатів аналітичного дослідження необхідно підтвердити статтею, що повинна бути надрукована до захисту звіту по практиці.

^ 7. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Керівництво та контроль за проходженням переддипломної виробничої практики здійснюється викладачами кафедри банківської справи та керівниками практикою від банку. Керівники контролюють хід практики, виконання студентами програми практики, календарного плану, якість практики. Своєчасність заповнення щоденника з практики, про що в останньому робляться відповідні записи.

Виконання розділів звіту з практики завіряється підписами керівників від вищого навчального закладу та банку. По закінченню програми з практики звіт студента перевіряється керівником з практики від банку, якій оцінює роботу студента в банківській установі та надає йому характеристику. Допускається звільнення студента від практики на декілька днів. Це можливо лише при наявності письмової заяви практиканта.

Керівники практики від університету згідно графіку перевіряють відвідування студентами банківських установ, про що заносять відповідні записи до журналу відвідування баз переддипломної виробничої практики.

^ 8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
8.1. Вимоги до звіту
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.

Загальною і характерною формою звітності студента про проходження

практики є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо

керівником від бази практики.

^ Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником

практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби.

Звіт про практику повинен містити тільки характеристику самостійно

виконаної роботи в банку. ^ Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках та лекційних курсах не дозволяється.

Звіт повинен містити не більше 50-60 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт (в графічному та табличному матеріалах дозволяється - 12), 1,5 інтервал) (список літературних та інформаційних джерел, а також додатки не враховуються).

Обов’язковим є представлення звіту в електронному вигляді на CD дисках, у форматі Microsoft Word 2003

Звіт оформлюється згідно з загальними вимогами до оформлення магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська справа».

Зміст може займати 1-1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх складових звіту із зазначенням початкових сторінок.

У вступі (2-3с.) формулюються мета, завдання проходження практики, дається коротка характеристика банківської установи, що є об’єктом практики; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

^ В основній частині слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

^ Склад основної частини повинен відповідати структурі програми. Розділ завершується власною оцінкою студента одержаних результатів. Ознайомлення з текстом «Висновків» повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором звіту поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 4-5 с.

Розділ «Список використаних джерел» включає складений за чинними правилами перелік використаних джерел інформації (оформлення передбачає перелік в алфавітному порядку або в порядку звернення до джерел в звіті).

^ Список використаних джерел подається відповідно до чинних бібліографічних стандартів. Джерела варто розміщувати однотипно, одним із

таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті роботи;

 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок:

 • титульний аркуш рахується як перший, але номер сторінки на

ньому не ставиться,

 • щоденник рахується як один аркуш;

- всі обов’язкові документи до звіту вважаються сторінками, проте цифра номера сторінки ставиться, починаючи з другого аркушу вступу (наприклад, титульний аркуш – перша сторінка, щоденник – друга, характеристика – третя, рецензія – четверта, зміст – п’ята, вступ – шоста-сьома, основний розділ починається з восьмої сторінки і т.д. В цьому випадку перша цифра при нумерації сторінок буде 7 (друга сторінка вступу)). Аркуші звіту мають бути зшиті.
^ 2.2 Структура звіту про проходження виробничої практики:
- титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи;

- щоденник проходження практики з відмітками керівника про виконання окремих пунктів програми та загальним висновком про повноту виконання, підписом, засвідченим печаткою;

- характеристика студента-практиканта з бази практики;

- рецензія на звіт студента-практиканта з бази практики;

- зміст звіту;

- вступ;

- основна частина згідно програми практики;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Записи в щоденнику студент робить окремо за кожен день: вказує дату і коротко викладає зміст роботи за даний період, а також участь у нарадах семінарах, технічному навчанні, якщо це мало місце. Факт здійснення засвідчується підписом керівника практики на певній ділянці роботи.

Письмовий звіт про виконану роботу на практиці і щоденник студент подає на перевірку на кафедру банківської справи ОНЕУ не пізніше дати, визначеної у календарному плані, що зазначений у щоденнику.

Керівник з практики від інституту направляє звіт на доопрацювання, якщо:

 • у звіті відображено тільки теоретичні аспекти діяльності банку;

 • звіт не відображає самостійну роботу студента в період практики;

 • мається негативний відгук про переддипломну практику від керівника з банківської установи;

 • у звіті розкриті не всі розділи програми практики або розкриті не в повному обсязі;

 • не оформлені належним чином звіт, додатки, щоденник або календарний план проходження практики (немає печаток, підписів керівника від установи банку).

Керівник перевіряє звіт, пише рецензію і приймає рішення про допуск його до захисту студентом перед комісією.

^ 9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗАХИСТ
При підведенні підсумків переддипломної практики враховуються наступні аспекти:

 • своєчасність подання звіту на перевірку;

 • якість оформлення звіту;

 • повнота висвітлення питань у звіті;

 • наявність посилань на діючу законодавчу базу та інструктивний матеріал;

 • наявність повної збірки додатків;

 • самостійність при виконанні звіту;

 • результат захисту звіту про практику.

Захист звіту проводиться перед комісією в термін, який визначається на засіданні кафедри банківської справи.

Для забезпечення об'єктивного оцінювання знань та вмінь студентів підведення підсумків переддипломної практики проводиться з урахуванням наведених нижче критеріїв.
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconДиплом ної виробничої практики для студентів денної форми навчання
...
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст). Спеціальність...
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Спеціальність...
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів v-го курсу денної форми навчання (магістри)
Виробнича практика. Робоча програма виробничої практики для студентів v-го курсу денної форми навчання (магістри)
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів ііі-го курсу денної форми навчання
Виробнича практика. Робоча програма виробничої практики для студентів ііі-го курсу денної форми навчання
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання iconРобоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Дана програма розрахована для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання, спеціальності 070401 – “Біологія”, спеціалізація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи