Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon

Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Скачати 304.83 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Дата29.10.2014
Розмір304.83 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую
Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков
« _____» лютого 2013 р.


ПРОГРАМА
вступного випробування з іноземної мови
на освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр»
Голова предметної екзаменаційна комісії

Зав. кафедри іноземних мов

_______________ к.пед.н. Керекеша О. В.

Одеса 2013

ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за усіма аспектами вивчення іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності.

а) аудіювання. Абітурієнт повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою середньої загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи при безпосередньому спілкуванні, а також у грамзапису, усвідомлюючи як зміст аудитивного матеріалу, так і його функціонально-стилістичні особливості. Продемонструвати вміння розуміти основну інформацію, причинно-наслідкові зв'язки, вилучити головну думку і деталі, зробити висновки тощо.

Тривалість звучання аудитивного матеріалу - до 2 хвилин. Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити в собі до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Розуміння прослуханого перевіряється за допомогою тестових завдань.

б) говоріння. Абітурієнт повинен адекватно реагувати на почуте під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції. Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менша 5, окремі з реплік (1 - 2) - не менш як з 2 - 3 фраз.

Вступник повинен уміти логічно і послідовно викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам, бути логічним і послідовним та складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, визначеної програмою середньої школи. Обсяг висловлювання - не менше 10 фраз.

в) читання і переклад. Абітурієнт повинен вміти читати мовчки з повним розумінням змісту текст суспільно-політичного, науково-популярного або загальнотехнічного характеру, що містить до 7% незнайомої лексики, про значення якої можна здогадатись або визначити за допомогою словника. Швидкість читання - до 1 700 друк, знаків за одну академічну годину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом письмового викладу повного змісту рідною мовою, а також шляхом відповіді на запитання до тексту.

Абітурієнт повинен вміти читати без словника мовчки з розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту. Швидкість читання - 500 друк, знаків за хвилину.

Розуміння прочитаного перевіряється за допомогою відповіді на запитання, що поставлені до основних фактів, а також письмового викладу основного змісту рідною мовою або усного переказу тексту іноземною мовою.

Абітурієнт повинен також вміти читати вголос адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно-політичного характеру при швидкості 250-300 друк, знаків за хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом вибіркового усного перекладу.

г) писемне мовлення. Абітурієнт повинен уміти передавати інформацію та описувати події, людей, предмети, місця; вміти скласти лист, коротку об'яву чи записку з поясненням, підписувати конверт, листівку, заповнювати анкету тощо; вміти реагувати на інформацію, яка надається вербально чи візуально, продукуючи письмові висловлювання, знати основи граматики і сполучуваності слів іноземної мови.


^ МОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Абітурієнт повинен мати такий рівень мовної компетенції:

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Фонетика
Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.
Лексика
Володіти достатньою кількістю лексичних одиниць, що входять до тематики шкільної програми, у тому числі одиницями продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -or, -ist, -dom, -ance, -ence, -ing, -ment, -, -ness, -ity, -tion (-sion); заперечних префіксів -un, -im, -ir, il, -dis; прикметників -less, -ful, -al, -ous, -ive, -able, -y; числівників -teen, -tу, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів -re; прикметників un-, dis-, а також конверсії (work – to work, rain – to rain).
Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (розповідного й заперечного), питального та спонукального, складносурядного із сполучниками аnd, but і т.д. і складнопідрядного із сполучниками when, іf, that, because і т.д.

Речення із зворотом Тhere іs (аrе).

Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows.

Складний додаток I told him to do.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have, а також модальних дієслів саn, mау, must (have to). Вживання Рresent Indefinite (Simple) для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Рast Indefinite (Simple) для вираження дій, які відбувалися у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite (Simр1е) - для вираження майбутніх дій; Рresent Continuous (Рrogressive) для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, та для вираження запланованих дій у майбутньому; Вживання Раst Соntinuous (Рrogressive) для вираження дій, ЩО відбувалися у конкретний момент або протягом періоду часу у минулому. Рresent Реrfect - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких пов'язаний з теперішнім. Вживання Рresent Іndefinite - для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови і часу після сполучників when, if. Вживання Рast Рerfect Соntinuous (Рrogressive) для вираження дій, що почалися у минулому та продовжуються до теперішнього часу. Вживання форм пасивного стану. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Займенник.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії.

^ НІМЕЦЬКА МОВА
Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація різних типів речень.
Лексика

1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від окремих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -еr, -ler, -chen, -lein, -ung, -heit, -keit; прикметників -іg, -іsch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -slе; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zuruk-, аuf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, еr-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з прямим і зворотним порядком слів. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Реrfekt, Futurum І). Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dab, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da, із сполучником аls для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, аber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Рresens, Futurum, Реrfekt, Imperfekt. Вживання Рresens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Реrfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu; прийменників з родовим відмінком wahrend; із знахідним відмінком: fur, durch, ohne, um, gegen.

Б^ . Для читання

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu. Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками аls, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Рlusquamperfekt а наступна - дієсловом в Imperfekt . Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією Рresens Imperfekt Рassiv. Речення з конструкцією haben або sein + zu + Infinitiv. Речення з конструкцією модальне дієслово + Infinitiv Раssiv, Раrtizip І, Раrtizip II у ролі означення. Поширене речення, виражене Раrtizip І, Раrtizip II.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків французької мови. Наголос. Поділ фраз на ритмічні групи з дотриманням liaison, enchainement. Інтонація різних типів речень.
Лексика

1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -еur (-еuse), -іеr (-іèrе), -tе, -іsmе, -tion, -еsse; суфіксів прикметників -еuх (-еusе), -аl, -аblе; префіксів дієслова rе-; суфіксів числівників -іèmе. Слова з префіксом in-.
Граматика

А. Для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком.

Вживання дієслова êtrе як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення еst-се quе з питальними словами (Оù vа-t-іl?). Вживання заперечної форми речення з nе.. .раs, nе.. .rіеn, nе...jаmаіs.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артиклів у їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артиклів du, des, аu, аux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du раіn, du соurage). Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм Рrésent de l’Indicatif, Раssé composé , Futur simple, Futur іmmédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах. Вживання Іmpératif (2 особа однини і множини та 1 особа множини).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (mе, tе, tе, lеs, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника оn, вживання займенника у.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Б. ^ Для читання
Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 3-ю особу однини і множини Рlus-quе-раrfait, Formе раssive, Соnditionnel Рrésent. Безособові форми дієслова.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, quе; обмежувальна частка ne...quе.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками с'еst...quі, с'еst...quе; складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j'аі / j'аvаіs lе temps, j'іrаі / іrаіs аu сіnémа).

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Тестові завдання складаються з трьох питань:
1 ПИТАННЯ – розуміння змісту тексту без словника, перевірка проводиться шляхом заповнення пропусків у тексті відповідними за змістом словами та словосполученнями (12 завдань, час виконання 25 хв.)
2 ПИТАННЯ – лексико-граматичний тест; перевіряється шляхом вибору відповіді із 4-х запропонованих (25 завдань, час виконання 35 хв.)
3 ПИТАННЯ – тест на володіння навичками перекладу (10 завдань, час виконання 20 хв.), перевіряється шляхом підбору вірного варіанту перекладу речення з української мови на англійську.

*** Бали нараховуються за кількість правильних відповідей відповідно до таблиці, яка додається нижче.

Критерії оцінювання відповіді абітурієнта

на вступному випробуванні (екзамені) у формі письмового тестування з іноземної мови в

Одеському національному економічному університеті

2013 рік

^ Кількість правильних тестів

*Кількість балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів

0

100

1

102

2

104

3

106

4

108

5

110

6

112

7

114

8

116

9

118

10

120

11

122

12

124

13

126

14

128

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

142

22

144

23

146

24

148

25

150

26

152

27

154

28

156

29

158

30

160

31

162

32

164

33

166

34

168

35

170

36

172

37

174

38

176

39

178

40

180

41

182

42

184

43

186

44

188

45

190

46

192

47

194

48

196

49

198

50

200


(*для вступників на 1 курс, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра)

^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Варіант 1

Task I. Choose the correct word or word combination to complete each sentence.


Usually, agencies, Large travel, separate tourist, groups, coaching tours, charter inclusive, tour packages, directly, Among, travel arrangements, train tickets, car rentals, company, for instance,
^

TRAVEL AGENCIES


Travel agencies are retail tourist companies which work 1) with the public. Travel agencies are often called travel shops where customers buy different tourist products.

Travel agencies sell tour operators’ 2) and individual tourist services. 3) tour packages there are inclusive tours, 4) tours and inclusive tours with an excursion. Travel agencies also sell 5) and cruising tours.

Travel agencies from 6) of tourists who take part in ready-made prepaid tours. They also make individual 7) .

Among 8) services there are air tickets, 9) , boat or ferry tickets, hotel rooms, 10) , sightseeing tours, services of a guide or a guide-interpreter. Travel agencies also offer travel insurances and theatre tickets to their customers.

11) agencies branch out and have got branches and outlets within a city, a region, a country or all over the world.

There are large travel 12) which are members of a chain. A chain is a group of agencies which belong to the same 13) . In this case they often have the word “Group” in their names, 14) , Barry Martin Group or Blue Heart Travel Group. 15) such travel agencies act as tour operators as well.

^ Task II. Match the words on the left with the correct definition on the right.

16. account

a) the amount of money that you receive regularly as payment for your work or as interest on money you have saved

17. budget

b) 1) a person, company or country that grows or makes food, goods or materials 2) a person who is in charge of the practical and financial side of making a film or a play

18. currency

c) a record of all the money that a person or business has received or paid out

19. expenses

d) beliefs about what is the right and wrong way for people to behave; moral principles

20. income

e) the number of items sold

21. market

f) the particular group of people that a product, etc. is aimed at

22. producer

g) the system or type of money that a particular country uses

23. sales

h) business or commercial activity; the amount of buying and selling of a particular type of goods

24. target market

i) money that you spend while you are working that your employer will pay back to you later

25. values

j) the amount of money that is available to be spent on a particular task or activity


^ Task III. Choose the correct answer.

Dear Sirs,

We thank you for your letter of 12 th June.

Please accept our ( 26 ) for the delay in answering your letter.

If you need ( 27 ) information about our activity, please, don’t ( 28 ) to contact us.

We would like to draw your attention to the fact that orders received till 5th June will be executed at (^ 29 ).

We express our confidence that our cooperation will be ( 30 ).

Sincerely Yours,
a) to render assistance

b) apologies

c) however

d) hesitate

e) to have full information

f) any additional

g) would like to know

h) previous prices

i) your delivery

j) fruitful

Dear Sirs,

We can assure you that we (^ 31 ) take urgent measures to improve the given situation. We would like to inform you that ( 32 ) organizations have already concluded an ( 33 ) with us. We are absolutely sure that this idea will be attractive to you and we shall take negotiations further.

We also would like to know (^ 34 ) you want to get regular information ( 35 ) the creation of free economic zones.

With best wishes.

Truly yours,

a) shall

b) to answer your letter

c) to draw your attention

d) project

e) agreement

f) as to our agreement

g) whether

h) against the Contract

i) concerning

j) delay in shipping

Task IV. Choose the correct answer.

36. Several reasons … why the economist’s profession is so important.

a) can be stated

b) can be given

c) can be explained

37. Economists … a valuable contribution towards promoting economic growth of a country.

a) take

b) make

c) have

38. Modern economists are often described as…

a) well-educated people with a broad world outlook

b) people ignorant of everything but tedious operations with money

c) dried-up, narrow-minded people

39. The most urgent task in many countries of the world is … able young people to the2. Comprehensive schools … for all levels of ability.

a) cater

b) cope

c) look

d) watch

40. If you want to attend a course, you should study the … for full particulars of enrolment.

a) programme

b) prospects

c) prospectus

d) syllabus

41. Are you going to attend Prof. Wise’s … on Economic History last week.

a) conference

b) discussion

c) lecture

d) meeting

42. The lecture was so …, that almost everyone fell asleep.

a) bored

b) dull

c) exhausted

d) tired

43. As the demand for computer knowledge … computer skills are becoming more important.

a) grows

b) decreases

c) falls

44. At the end of their studies the university students submit…

a) a degree

b) options

c) a graduation paper

45. The first and the second years of study give students … knowledge of the business context in which economics takes place.

a) basic

b) little

c) some

46. In all countries of the world the … of economic activity is gradually growing

a) diversity

b) complexity

c) foundation

47. The system of higher education in our country has … structure.

a) flexible

b) inadaptable

c) inelastic

48. Extra-mural higher schooling students take … courses.

a) full-time

b) correspondence

c) part-time

49. Comprehensive schools … for all levels of ability.

a) cater

b) cope

c) look

d) watch

50. Secondary schools offer a wide … of subjects.

a) field

b) list

c) range

d) type

Затверджено на засіданні кафедри .

Протокол № від 2013 р.

Зав. кафедри

Екзаменатор

^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 1. Umsatz

6. verkaufen

11. Kioskbetreiber

 1. Geschäften

7. Kioskbetriebe

12. hauptsächlich

 1. Überleben

8. Standort

13. Möglichkeiten

 1. vielbefahrenen

9. Nähe

14. Faktor

 1. Kiosk

10. beschäftigen

15. Persönlichkeit

Варіант 1
І. Lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke das richtige

In Deutschland gibt es etwa 25.000 ( 1 ). Diese kleinen Geschäfte erwirtschaften einen

( 2 ) von rund 10 Milliarden DM pro Jahr. Fast jeder ( 3 ) ist ein Familienbetrieb, d.h. die Kioskbesitzer betreiben ihren Kiosk selbst. Sie ( 4 ) nur sehr selten Angestellte, denn ihr Verdienst ist nicht groß genug, um Personal bezahlen zu können. Wenn andere auf dem Weg zur Arbeit sind und in den ( 5 ) noch nichts los ist, hat der Tag für einen Kioskbesitzer schon längst begonnen. Ein Kiosk lebt ( 6 )von seinen Stammkunden, also den Leuten, die regelmäßig mindestens einmal am Tag kommen.

Wichtig für ( 7 ) und Erfolg eines Kiosks ist seine örtliche Lage, der Standort. Liegt der Kiosk an einer ( 8 ) Durchgangsstraße, an einer Haltestelle von Untergrundbahn, Autobus oder Eisenbahn, vielleicht noch dazu in der ( 9 ) eines Wohngebietes, einer Fabrik, eines großen Verwaltungsgebäudes oder einer Schule, dann ist der ( 10 ) gut. Neben dem richtigen Standort ist die ( 11 ) des Kioskbetreibers ein weiterer wesentlicher ( 12 ) für den Erfolg. Ein gutes Verhältnis zwischen dem ( 13 ) und seiner Kundschaft ist daher sehr wichtig. Ein Kiosk darf in Deutschland praktisch alles ( 14 ) — außer frischen und verderblichen Lebensmitteln. Doch auch hierfür gibt es ( 15 ) und Ausnahmen.
^

Аufgabe І. Finden Sie die entsprechende Erklärung zum Begriff.

16. der Wirtschaftskreislauf

a) ist dem Blutkreislauf ähnlich, wenn gleiche Dinge sich permanent von einem Punkt entfernen und wieder zurückkehren.
^

17. das Staatsorgan

b) das Kapital, das alle Unternehmer benötigen.

18. das Angebot

c) die Güter und Dienstleistungen, die die Unternehmer zu verkaufen bereit sind.

19. die Rezession

d) Dokumente die von einer juristischen Person aufgestellt werden und rechtskräftig sind.

20. Geschäftsbriefe

e) sozialpolitische Maßnahmen zur Verbesserung schlechter sozialer Verhältnisse.
^

21. die Devisen

f) ausländische Zahlungsmittel

22. die Sozialreform

g) krisenhaft rückläufige Entwicklungstendenz in der Wirtschaft, Rückgang der Konjunktur

^

23. die Statistik


h) die Einrichtung, die die Funktionen der Staatsmacht ausübt.

24. die Banknote


i) von Notenbanken ausgegebene gesetzliche Zahlungsmittel.
^

25. die Finanzierungsmittel


j) die Wissenschaft, die Massenerscheinungen in Natur und Gesellschaft zahlenmäßig beschreibt.


Aufgabe II. Business Korrespondenz.

Geschäftsbrief №1. Ergänzen Sie den Geschäftsbrief mit den entsprechenden Wörtern oder Wortverbindungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind Familienunternehmen und stellen hochwertige Nudelprodukte her. Wir freuen uns, mit Ihnen (^ 26 ) anzuknüpfen. Unser ( 27 ) sucht neue ( 28 ) und garantiert höchste

( 29 ). Wir sind bereit, Ihnen einen 5 % - igen ( 30 ) zu gewähren.
Mit freundlichen Grüßen,

Herr Jensen
Wählen Sie passende Wörter:
a) Absatzmärkte

b) Qualität

c) Geschäftsführer

d) Rabatt

e) Geschäftskontakte
Geschäftsbrief № 2. Ergänzen Sie den Geschäftsbrief mit den entsprechenden Wörtern oder Wortverbindungen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben am 28.März 2010 250 Damenschirme von Ihnen erhalten. Leider sind 22 von ihnen fehlerhaft (kaputt). Die ( ^ 31 ) brachten uns diese Schirme zurück. Wir ( 32 ) sie genau. Unserer ( 33 ) nach der verwendete Stahl ist ( 34 ). Es wäre uns am liebsten, wenn Sie uns die gesamte Lieferung ( 35 ) könnten. Wir sehen Ihrer baldigen Antwort entgegen.

Mit freundlichen Grüßen,

Herr Baum

Wählen Sie passende Wörter:
a) untersuchten

b) Meinung

c) Kunden

d) fehlerhaft

e) ersetzen

^ Aufgabe III. Wählen Sie die richtige Variante:

36. Unsere Kunden zeigen lebhaftes ... an unsere Waren.

a. Angebot

b. Gespräch

c. Kapital

d. Interesse

37. Ich empfehle Ihnen recht ... , weil ich auf dem Lager nur geringe Menge dieser Waren habe.

a. bald zu antworten

b. bald bestellen

c. bald zu bestellen

d. bald antworten

38. Wir nehmen Bezug ... Ihr Angebot.

a. auf

b. zu

c. mit

d. in

39. Die Preislisten und Kataloge ... rechtzeitig ... .

a. ist... geschickt

b sind ... geschickt

c. wird ... geschickt

d. seid ... geschickt

40. Wir teilen Ihnen mit, dass wir Ihre Bestellung rechtzeitig.......

a. können ausführen

b. ausführen können

c. ausgeführt werden können

d. können ausgeführt werden

41. Die angebotene Ware wird genau ... .

a. beschreiben

b. beschreibt

c . beschreibst

d. beschrieben

42. Der Lieferant bestimmt im Vertrag, wann die Rechnung für die gelieferten Waren

a. zu bezahlen sind

b. ist zu bezahlen

c. zu bezahlen ist

d. sind zu bezahlen
43. Der Käufer bestellt die ... Ware

a. gewünschte

b. wünschen

c. gewünscht

d. gewünschten

44. Wir bedauern sehr, ... einige Fotoapparate Mängel haben.

a. weil

b. ob

c. wenn

d. dass

45. Der Vertag ... in der vorigen Woche ....

a. wird ... abgeschlossen

b. wurde ... abgeschlossen

c. sind abgeschlossen

d. wurden abgeschlossen

46. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit unseren Bedingungen.......

a. einverstanden sind

b. einverstanden seid

c. sind einverstanden

d. einverstanden ist

47. Wir schlagen Ihnen vor, unsere Geschäftsbeziehungen ... .

a. nehmen auf wieder

b. wiederaufnehmen

c. aufnehmen wieder

d. wiederaufzunehmen

48. Du ... von deiner Freundin zum Geburtstag ... .

a. lädst... ein

b. ist ... eingeladen

c. bist ... eingeladen

d. seid ... eingeladen

49. Das Unternehmen hat den Wunsch ... zu arbeiten.

a. erfolglos

b. rentabel

c. mit Verlusten

d. ohne Gewinn

50. Die Firma ... mit Gewinn arbeiten.

a. können

b. könnt

c. kannst

d. kann

Затверджено на засіданні кафедри .

Протокол № від 2013 р.

Зав. кафедри

Екзаменатор
^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Variante 1


 1. Complétez le texte à l’aide des expressions proposées ci-dessous.
a) ont un accès

f) En revanche

d’actions éducatives

b) expositions temporaires

g) un accord

mettre en valeur

c) les deux

h) le soutien financier

cette mesure

d) payante

i) les visiteurs

se déroulent

e) est gratuite

j) a été soutenu

en grande partieLe Louvre propose aussi aux visiteurs de nombreuses (_^ 1_), dont beaucoup permettent de (_2_) les objets d’art ou les dessins qui ne figurent pas dans les collections permanentes. Les expositions temporaires sont (_3_) financées par des entreprises: en 2004, l’exposition consacrée au maître de l’École de Fontainebleau Le Primatice a reçu (_4_) de la société Morgan Stanley. D’autres part, le site web du Louvre (_5_) par Accenture, Blue Martini et le LCL. Le musée a également signé (_6_) avec le High Museum of Art d’Atlanta aux États-Unis qui permet au musée américain d’exposer pendant trois ans 142 oeuvres du Louvre. Des projets culturels et scientifiques sont également en cours entre (_7_).À noter aussi des visites-conférences et des ateliers pour les adultes et les enfants, et plus généralement un important programme (_8_). Le Louvre dispose pour cela d’outils performants dont un auditorium où (_9_) des conférences, des débats, des séances de lecture ou des concerts.Il est à noter que depuis janvier 1996, l’entrée du Louvre (_10_) pour tous le 1er dimanche de chaque mois. (_11_) a permis ainsi de faire revenir au musée, les visiteurs nationaux; en effet, ce dimanche gratuit est seul jour dans le mois où (_12_) étrangers sont minoritaires au Louvre.Depuis le premier septembre 2004, l’entrée du Louvre est devenue (_13_) pour les enseignants ( sauf pour ceux qui amènent des élèves qui payent ou pour ceux qui paent un abonnement), les artistes français qui ne sont pas membres de la Maison des Artistes et les artistes étrangers. (_14_), les employés de Total, entreprise mécène du musées de Louvre qui a financé la restauration de la galerie d’Apollon, (_15_) gratuit et illimité.
^ II. Trouvez la correspondance des termes aux définitions


16. entreprise

a) Affaire commerciale ou industrielle ; unité

économique de production.


17. Agent économique

b) unité qui constitue, du point de vue des flux économiques, un centre de décision et d'action élémentaires.


18. Revenu national

c) valeur nette des biens économiques produits par la nation.


19. vendre

d) Céder la propriété de quelque chose à quelqu'un, en échange d'une certaine somme d'argent


20. entrepreneur

e) Chef d'entreprise.

Chef d'entreprise spécialisé dans la construction, les travaux publics, les travaux d'habitation.

Personne qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, s'engage, moyennant une rémunération, à exécuter un certain travail au profit d'une autre personne, appelée maître de l'ouvrage


21. acheter

f) Obtenir un bien, un droit contre paiement ; acquérir


22. transformer

g) Rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un


23. produire

h) Assurer les actions diverses (culture, fabrication, etc.) qui concourent à fournir sur le marché commercial certains biens ou services


24. Société de consommation

i) société d'un pays développé orientée vers la sollicitation de la consommation (grâce à la publicité) et des consommateurs par les producteurs, par le lancement de produits ou de services nouveaux en créant sans cesse des besoins


25. autofinancement

j) Financement des investissements d'une entreprise qu'elle génère par son activité, c'est-à-dire grâce à une partie de ses bénéfices^ III. Complétez les lettres suivantes à l’aide des expressions proposées ci-dessous

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre note №78-А du 15 mai ( 26 ) dans votre hôtel le 6 mai. Cette note contient toutefois deux erreurs.

En effet, Mme Dulac est restée une seule nuit dans l’hôtel et non pas deux nuits, comme

( ^ 27 ) dans cette note. En outre, elle a déjà réglé le mini-bar, ( 28 ) que vous trouverez ci-joint. Nous vous demandons par conséquence de ( 29 ) , que nous vous réglerons à réception.

Nous ( 30 ) et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.

Le comptable

Henry Grillet

a) nous envoyer une nouvelle note

b) comme le confirme la copie de reçu

c) vous le mentionnez

d) vous en remercions par avance

e) concernant le séjour de Mme Dulac

Monsieur,

(^ 31 ) d’un congé individuel de formationpour suivre un stage linguistique du 18 au 29 octobre. Nous avons le regret ( 32 ) que votre demande ne peut ( 33 ).

En effet, 2% de nos effectifs seront déjàen formation à cette date (art. 2. 931-3 du Code du Travail).

Par consequent, nous vous demandons de bien ( 34 ) ultérieurement.

Veuillez agréer, Monsieur, ( 35 ) .

Le directeur du personnel

Paul Laurent


 1. nos salutation distinguées

 2. vous avez souhaité bénéficier

 3. de vous informer

 4. être satisfaire pour le moment

 5. vouloir renouveler votre demande.^ IV. Choisissez des 4 variantes celle qui convient.

36. Hier, on … un tournoi de tennis.

A) organisant

B) organisera

C) a organisé

D) organiser

37. Il faut absolument que je … ce poste.

A) obtiens

B) obtienne

C) obtiendrai

D) obtenu

38. Elle punira son fils s’il …………… une bêtise.

A) fait

B) faisant

C) faisait

D) faite

39. La femme ne pense pas que son mari ............ raison.

A) a

B) ait

C)eu

D)aura

40. La compagnie présidentielle ....... de prendre fin.

A) va

B) vient

C) vienne

D) viendra

41. Si les exercices étaient faciles,nous ............ toujours de bonnes notes.

A) aurons

B) avons

C) aurions

D) ayons

42. Les touristes français sont ........... à l’hôtel Mozart.

A) descendu

B) descendants

C) descendus

D) descendent

43. Nous ............. sorti les bagages de la voiture.

A) avons

B) sommes

C) allons

D) ayons

44. ............... soient les transports publics,je ne les prends jamais.

A) quoique

B) quoie que

C) qui que

D) quels que

45. Confiez- moi vos enfants je m’occuperai d ‘ ... .

A) leur

B) eux

C) les

D) lui

46. Pour rejoindre le tramway tu dois courir ... toutes jambes.

A) à

B) en

C) aux

D) de

47. Les branches gémissent sous le vent ... les fouette.

A) qui

B) que

C) auquel

D) quel

48. Cet étudiant dit souvent ... .

A) n’importe où

B) n’importe quoi

C) n’importe qui

D) n’importe quand

49. Elle n’écoute jamais ... que je lui dis.

A) ce

B) celui

C) celle

D)ceux

50. Si tu prenais ce cachet, tu n’... plus mal à la gorge.

A) auras

B) auraits

C) aurais

D) aies


Затверджено на засіданні кафедри .

Протокол № від 2013 р.

Зав. кафедри

Екзаменатор

Рекомендована література
Англійська мова

1. А.Б.Коганов.Сучасна англ.мова: Розмовні теми (лексика,тексти,діалоги, вправи): Для школярів,абітурієнтів,студентів.- К:А.С.К.,2002.

2. В.А. Миловидов. 120 секретов англ. языка.: Выпускной и вступытельный экзамен.-2-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2003- 256с.

3. R. Мurрhу. Еnglish Grammar іn Use,- Сambridge University Рress , 1994.-350р.

4. Jack с. Richards. New Іnterchange (Еnglis for Іnternational Соmmunication): Саmbridge University Рress, 2002 . - 146р.
Німецька мова

1. Renate Luscher. Übungsgrammatik Deutsch аls Fremdsprache fur Аnfanger. Мах Hueber Verlag.-Мunchen, 2004.

2. Renate Luscher. Grammatik fur Fortgeschrittene.- Мах Hueber Verlag: Regensburg, 2001.

З. Hartmut Aufderstrasse, Jutta Muller, Тhomas Storz. Delfin, Теіl 1. Мах Hueber Verlag: Donauworth, 2002.

4.Міchaela Реrlmann-Ваlme, Susanne Schwalb. Наuptkurs. Мах Hueber Verlag: Мunchen, 2003.
Французька мова

1.Воронцова И.Б. Французско-русский и русско-французский словарь основных экономических терминов. Словарь сокращений французского языка. М. : Аквариум ЛТД , 2001.

2. Мурадова Л.А. 60 устных тем по французскому языку. М. : Айрис – пресс , 2003.

З. Аnnіе Моnnerie-Goarin. Маrіе-Chantal-Кempf. Сhampion 1/2. Еvelyne Sirejois.

4. Меtode de fransasais. Livre de l’elve. Cahier d’ exercices. СLE Іnternational/Неr, 2001.Схожі:

Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») перевіряється та оцінюється науково-теоретична та практична...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») перевіряється та оцінюється практична та науково-теоретична...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Програма з іноземних мов для абітурієнтів повністю відповідає програмам загальноосвітньої середньої школи, тому під час підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи