Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» icon

Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Скачати 81.79 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Дата29.10.2014
Розмір81.79 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую
Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков
« _____» лютого 2013 р.


ПРОГРАМА
вступного випробування з іноземної мови
на освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр»
Голова предметної екзаменаційна комісії

Зав. кафедри іноземних мов

_______________ к.пед.н. Керекеша О. В.

Одеса 2013


ЗМІСТ1.

Мета вступного іспиту ………………………………………………....

3

2.

Характеристика змісту програми вступного іспиту ………………….

3

3.

Програма вступного іспиту …………………………………………….

4
Завдання 1. Робота з текстом загальноекономічного характеру без

словника …………………………………………………………………


4
Завдання 2. Засвоєння економічного словника ……………………….

4
Завдання 3. Ділове листування …………………………………………

5
Завдання 4. Граматика ………………………………………………….

5

4.

Структура екзаменаційного білета …………………………………….

6

5.

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті ………………..

6

6.

Приклад екзаменаційного білету з англійської мови ……………..….

7

7.

Приклад екзаменаційного білету з німецької мови ……..………..….

12

8.

Приклад екзаменаційного білету з французької мови ……………….

17

9.

Рекомендована література ……………………………………………...

22
^МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДО МАГІСТРАТУРИМета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра - визначення рівня підготовленості абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступень бакалавра знань, навичок та вмінь, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності.
Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні володіти:


 • граматичними навичками, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
 • знаннями правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
 • широким діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;
 • знаннями мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.У зв‘язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у тестовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який абітурієнти мали засвоїти під час вивчення „Іноземної мови” (основний курс) та „Ділової іноземної мови”.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ДО МАГІСТРАТУРИ

Програма іспиту базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів та одночасно відображає вимоги до знань, умінь, навичок студентів магістерського рівня підготовки, визначених у галузевих стандартах вищої освіти.

Програма іспиту до магістратури складається з тестових завдань.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОНЕУ.
^

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДО МАГІСТРАТУРИ
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.
Програма вступного іспиту містить наступні завдання:
Завдання 1. РОБОТА З ТЕКСТОМ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО

^ ХАРАКТЕРУ БЕЗ СЛОВНИКА


 • Концепції економічної теорії.

 • Економічні цикли.

 • Ринковий підхід до роздрібної торгівлі.

 • Глобалізація.

 • Проблеми дефіциту.

 • Концепція людських взаємовідносин.

 • Керування домашнім бізнесом.

 • Інфляція.

 • Ключ до успішного малого бізнесу.

 • Світова організація торгівлі (СОТ).

 • Охорона навколишнього середовища.Завдання 2. ЗАСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЛОВНИКА


 • Економіка.

 • Економічні системи.

 • Типи ділових організацій.

 • Фінанси та фінансові ринки.

 • Банки та банківська справа.

 • Зайнятість та безробіття.

 • Інфляція.

 • Бух. облік та аудит.

 • Маркетинг.

 • Менеджмент.

 • Міжнародні відносини.

 • Міжнародна торгівля.

 • Індустрія послуг.

Завдання 3. ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ


 • Ділові листи (структура, розташування реквізитів, звернення, підпис, необхідні мовні штампи та скорочення).

 • Мова ділових листів.

 • Види листів (лист-замовлення, лист-запит, лист-відповідь, рекомендаційний лист, лист-скарга, форми розрахунків).


Завдання 4. ГРАМАТИКА
Граматичний матеріал вивчається в тісному зв‘язку з лексичним та будується на вимогах програм підготовки до міжнародних тестів.
МОРФОЛОГІЯ
Іменник: число, відмінок.

Артикль: означений, не означений, нульовий.

Прийменник: різні види прийменників.

Прикметник: види, ступені порівняння.

Прислівник: види, ступені порівняння.

Займенник: різні види займенників.

Дієслово: час, стан, спосіб.

Узгодження часів.

Безособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій.

Модальні дієслова.

Проблемні дієслова.
СИНТАКСИС
Просте, складносурядне та складнопідрядне речення.

Головні члени речення: підмет, присудок, їх узгодження.

Другорядні члени речення.

Порядок слів англійського, французького, німецького речення.

Інверсія.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Тестові завдання складаються з чотирьох питань:

1 питання - розуміння змісту тексту без словника; перевірка проводиться шляхом заповнення пропусків у тексті відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими у таблиці ( 20 завдань, час виконання - 40 хвилин);

2 питання - лексичний тест; перевіряється відповідне тлумачення у правій колонці до економічного терміну у лівій колонці

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);

3 питання - тест з ділового листування; перевіряється шляхом заповнення пропусків у ділових листах відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими нижче

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);

4 питання - граматичний тест; перевіряється шляхом вибору відповідної граматичної форми

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);

^ КРИТЕрії оцінювання письмових відповідей на іспиті
За правильне виконання кожного завдання нараховується максимальна кількість балів:

перше питання – 40 балів

друге питання – 20 балів

третє питання – 20 балів

четверте питання – 20 балів

Кожна правильна відповідь оцінюється двома балами.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно.

^ Вступник, який набрав менше за 24 бали на вступному іспиті, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра».
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Рекомендована література
1. Богацкий И.С., Дюканова Н.Н. Бизнес-курс английского языка. - Киев,

Лотос, 2007

2. Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові.- Львів, ЛБІ

НБУ, 2004

3. Латигіна А., Бессараб Н., Мильнікова В., Тютченко Е. Англійська мова

економіки, бух обліку, банківської справи та біржової діяльності.- Київ,

1998

4. Верховцова О.М. Making a New Start”.- Вінниця, 2009

5. Памухина Л.Г., Архангельская Т.Р., Жолтая Л.Р., Любимцева С.Н.

Английский язык для деловых людей.- Москва, Лист-Нью, 2010

6. Хачатурова М.Ф. Английский язык для деловых контактов.- Киев, 1997

7. Кутний Е.А. Бизнес корреспонденция на английском языке.- Москва, 2002

8. Michael A. Pyle, Mary E. Munor. Test of English as a Foreign Language.

Preparation Guide, Cliff Notes, Inc., USA

9. The TOEFL. Sample Test. Fourth Ed. An Official TOEFL, Publication

10. Nicolas G., Sprenger M., Weermann W. Wirtschaft – auf Deutsch, Klett

Edition Deutsch, Munchen, 1997

11. Bolten J., Gehrke E. Marktehance Wirtschaftsdeutsch, Emst Klett Verlag,

Stuttgart, 1997

12. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Заповіт, 2005

13. Лексико-граматичні тести з німецької мови для перевірки знань студентів

І-ІІ курсів всіх форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса, ОДЕУ, 2009

14. В.Т. Мат вишин, В.П. Ховтун Бизнес курс французского языка.- Киев,

2005

15. Коротич Т.А., Крутковський В.І. Методичні вказівки з французької мови з

курсу «Ділова комунікація», К., 2004

16. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. - К.: КНЕУ, 1999

17. Чигирева М.А. Деловой французский.- Москва, 2007

18. Market Leader.

19. Intelligent Business.Схожі:

Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») перевіряється та оцінюється науково-теоретична та практична...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») перевіряється та оцінюється практична та науково-теоретична...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconРезультати вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Програма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи