Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України icon

Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
НазваЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Сторінка2/27
Дата30.11.2012
Розмір4.21 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27© Редакційна рада, 2006

© Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006

ЗМІСТВСТУП


І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації

1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. Відкриття нових спеціальностей.

1.3. Реорганізація форм навчання без відриву від виробництва.

1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців.

1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів.

1.6. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, виробничої, педагогічної практик.

1.7. Моніторинг якості освіти в університеті. Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом.

1.8. Аналіз успішності студентів.

1.9. Робота Науково-методичної ради.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І

^ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

2.1. Науково-дослідна робота з проблем освіти, зокрема на госпрозрахункових і комерційних засадах, її результати.

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів (кандидатів, докторів наук).

2.3. Спеціалізовані вчені ради.

2.4. Розвиток науково-дослідної і творчої роботи студентів.

2.5. Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА


3.1. Основні напрями виховної роботи в університеті.

3.2. Культурно-просвітницькі заходи.

3.3. Соціально-виховна робота

3.4. Спортивно-масова робота

3.5. Робота в гуртожитках

3.6. Робота органів студентського самоврядування

3.7. Досягнення інститутів та факультетів

3.8. Центр культури та мистецтв

^ ІУ. ФОРМУВАННЯКОНТИНГЕНТУСТУДЕНТІВ

І РОЗПОДІЛ ВИПУСКНИКІВ

4.1. Профорієнтаційна робота

4.2. Результати прийому на І курс навчання в 2006 році.

4.3. Державна атестація випускників.

4.4. Розподіл випускників


^ У. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


5.1. Професорсько-викладацький склад університету.

5.2. Підвищення кваліфікації викладачів. Атестація науково-педагогічних кадрів.

5.3. Навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал.


^ УІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


6.1. Вчена рада університету.

6.2. Робота ректорату.

6.3. Інформатизація і комп’ютеризація університету.

6.4. Наукова бібліотека університету.

6.5. Видавнича діяльність.


^ УІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


7.1. Головні підсумки фінансово-економічної та господарської діяльності.

7.2. Рентабельність навчально-виробничих підрозділів. Одержання та збільшення прибутку.

7.3. Ефективне використання державного майна та його збереження.


^ УІІІ. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА


8.1. Дотримання умов колективного договору.

8.2. Соціально-побутова сфера і соціальний захист.


РЕЗЮМЕ


ДОДАТКИ


ВСТУП

Для Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 2005/2006 н.р. був роком якості освіти. Не зупиняючись на досягнутому університет нарощував якість освіти, впроваджував новітні технології, вносив необхідні зміни до змісту і організації освітньо-виховного процесу, рухався сходинами Болонського процесу, зміцнюючи при цьому свої лідерські функції.

Сьогодні у структурі університету 14 інститутів і 1 факультет. НПУ має повний спектр педагогічних спеціальностей.

Кількість студентів досягла 16 тисяч, аспірантів – 500 осіб. Професорсько-викладацький склад налічує понад 900 осіб, з них 726 штатних, у тому числі 26 дійсних членів і членів-кореспондентів різних академій, 96 докторів наук, професорів, 360 кандидатів наук, доцентів.

До проведення занять університет щорічно залучає до 60 провідних фахівців – докторів наук, професорів, дійсних членів (академіків) та членів кореспондентів НАН України, АПН України, інших галузевих академій, а також близько 100 кандидатів наук, доцентів.

Сьогодні в університеті функціонують 17 наукових шкіл. Насамперед, відомі у науково-педагогічному просторі України і за її межами школа академіка АПН України професора В.П. Андрущенка “Філософія освіти XXI століття”. Наукова школа академіка АПН України В.І. Бондаря, на ідеях та за наукового керівництва якого вихована ціла плеяда українських дидактів. Широко відома наукова математично-педагогічна школа академіка, лауреата Державної премії України М.І. Шкіля з методів розв’язання диференційних та інтеграційних рівнянь; у вищих навчальних закладах України працюють десятки дипломованих вчених-математиків – учнів М.І. Шкіля. У всьому світі відома діяльність академіка АПН України, професора, Героя України А.Т. Авдієвського, який очолює в університеті кафедру методики музичного виховання та хорового диригування. Науково-методичні праці, посібники, програми, методичні розробки, статті, присвячені проблемам морально-естетичного виховання молоді засобами пісенно-хорового мистецтва, ефективно використовуються в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів, коледжів, загальноосвітніх шкіл.

За підручниками і посібниками створеними вченими університету В.П.Бехом, В.М.Бровдієм, Л.П.Вовк, Г.І.Волинкою, А.П.Грищенком, М.І.Жалдаком, Л.І.Мацько, О.Г.Морозом, М.Я.Плющ, В.М.Синьовим, В.К.Сидоренком, З.І.Слєпкань, М.І.Шутом, О.Г.Ярошенко і багатьма іншими викладачами здійснюється підготовка кадрів практично в усіх педагогічних університетах України.

Спільно з АПН України науковці університету розробляють державні стандарти педагогічної освіти, складають програми, за якими здійснюється вся педагогічна освіта в державі.

Серйозні зміни здійснюються в університеті в основній галузі діяльності – в навчально-виховній роботі. Університет все більш предметно переходить на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, підвищує самостійність студентів, забезпечує постійний моніторинг якості освіти, нарощує розгалуження освітніх послуг, впроваджує мовні стратегії і високі педагогічні технології.

За минулий рік проведена колосальна за обсягом робота щодо ліцензування нових напрямів підготовки фахівців. Варто висловити слова подяки колегам, які забезпечили ліцензування таких спеціальностей, як „педагогіка вищої школи” (проф. Н.Дем’яненко), „адміністративний менеджмент” (професор А.Капська), „валеологія” (доцент В.Страшко), „хореографія” (професор А.Болгарський), „переклад” (професор В.Гончаров), „культурологія” (професор І.Дробот), „екологія та охорона навколишнього середовища (професор В.Покась), ”релігієзнавство” (професор М.Закович), „образотворче мистецтво”, „педагогіка і методика середньої освіти”, та „практична психологія” (академік В.Бондар).

У поточному році в університеті створені або реорганізовані підрозділи: Інститут гуманітарно-технічної освіти; Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти і науки; Інститут соціології, політології та права; кафедри історії та історіософії, етнополітики, германського та порівняльного мовознавства, історії та археології слов’ян, етнології, джерелознавства та спеціальних дисциплін.

Університетом створена мережа відокремлених навчальних підрозділів на території України, що включає в себе ^ 32 педагогічні класи, 2 постійно діючі навчально-консультативні пункти, 2 філії базових Інститутів, 12 філій університету сучасних знань, розташованих у малих і великих містах України від Чернігова до Севастополя і від Конотопа до Ужгорода.

2005-2006 навчальний рік став роком якості освіти.

Проведений моніторинг засвідчив високу конкурентну здатність наших студентів, вміння викладачів організувати цей процес й належним чином виявити реальні знання студентів.

Перехід університету на нову (інститутську) форму організації навчального процесу забезпечив суттєве употужнення науково-дослідницької роботи.

У минулому навчальному році опублікувано понад 250 монографій, 74 навчальних підручників і 251 посібник (при цьому, 12 посібників на електронних носіях); захищено 18 кандидатських і 6 докторських дисертацій; проведено 25 міжнародних і всеукраїнських конференцій; забезпечено розробку 5 міжнародних проектів.

Докторські дисертації захистили: ^ Кузьменко Віра Ульянівна, Мєднікова Галина Сергіївна, Потильчак Олександр Валентинович, Сергієнко Володимир Петрович, Сиротюк Володимир Дмитрович.

Наказом ректора університету всі нові доктори наук переведені на посади професора, а деякі відразу ж призначені завідуючими кафедр.

У конкурсі шкільних підручників перемогу отримав підручник „Природознавство”, автори - ^ Ярошенко, Коршевнюк, Баштовий; за замовленням Міністерства освіти і науки підручник друкується українською, російською, польською, угорською та румунською мовами!

Знаковими стали наукові конференції з географії та хімії (професор В.Покась); педагогіки та психології (академік В.Бондар), корекційної педагогіки (академік В.Синьов, професор М.Шеремет та Л.Фоміна), валеології (доцент В.Страшко), фізики (член-кореспондент АПН України М.Шут), правознавства (професор Б.Андрусишин) тощо.

Засновано Асоціацію корекційних педагогів на чолі професором ^ Євгенією Синьовою та за консультанством академіка АПН України Віктора Синьова; наш університет увійшов до мережі Східно-європейських університетів, де наш ректор обраний віце-президентом цієї впливової асоціації.

Суттєво посилилась наша співпраця з академічними установами держави, зокрема, з Інститутом математики (академік ^ Анатолій Самойленко), Інститутом держави і права імені Корецького (академік Юрій Шемшученко), Інститутом історії України (академік Валерій Смолій), Національної академії наук; Інститутом педагогіки (академік Василь Мадзігон), Інститутом вищої освіти (професор Василь Ткаченко), Інститутом психології (академік Сергій Максименко), Інститутом професійної педагогіки (академік Іван Зязюн) та ін.

Активно працює лабораторія фрактального аналізу (^ Микола Працьовитий); підготовлені до друку два перших томи наукових праць М.Драгоманова (професор Володимир Погребенник); науковцями університету подано понад 350 статей до енциклопедичного видання, що здійснюється АПН України.

За наукові досягнення гранти Президента України отримали молоді вчені університету ^ Биковська і Цуруль; стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених одержали доценти Биховська, Торбін та Самусенко.

За дострокове завершення дисертаційних досліджень ректорську винагороду в розмірі ^ 5 тисяч гривень сьогодні отримають аспіранти Наталія Миколаївна Журавель та Катерина Миколаївна Васильківська.

У минулому навчальному році наш університет поповнився когортою видатних вчених, яким присвоєно почесне звання Професора, Доктора наук НПУ імені М.П.Драгоманова: професор Новицький (Польща), професор Дитріх (Німеччина), професор Василь Кремень (Україна), професор Анатолій Самойленко (Україна). Ці шановні і поважні вчені утверджують ідею Драгоманівського університету і педагогічної освіти в українському та європейському освітньому просторі, сприяють зростанню міжнародного авторитету драгоманівців.

Університет нарощував зусилля щодо розширення навчальних площ і приміщень, розбудови соціальної інфраструктури університету:

- отримано і освоєно 18 аудиторій по вул. Автозаводський (Оболонь) для Інституту педагогіки і психології;

- відремонтовано ^ 47 аудиторій і лабораторій;

- відкрито студентську вітальню в гуртожитку №5;

- виконується комплекс робіт на базах відпочинку „Сула” і „Берізка”, до яких місцевими адміністраціями додано відповідно ^ 5 і 3,5 гектарів території;

- отримали й приступаємо до освоєння: 3 гектарів землі в квітучому місці Закарпаття – в Шаянах; земельної ділянки на березі Чорного моря;

- заключили угоду з інвестором щодо будівництва навчального корпусу по вул. Тургенєвській;

- завершуємо комплекс робіт з відведення для університету земельних ділянок під житлове будівництво.

^ Університетське життя – це навчання і наука, виховання і соціальна робота, мистецтво і спорт, міжнародні зв’язки і робота громадських організацій, консолідація колективу й зростання його авторитету в державі і за її межами. За кожною з названих позицій університет має значні успіхи, якими може пишатись кожен.

В минулому навчальному році делегація університету здійснила знакову поїздку до Болгарії з покладанням квітів на могилу Михайла Драгоманова і проведенням конференції в Софіївському університеті.

Не менш знаковими стали підписання угод про співпрацю з університетами мм. ^ Афіни (Греція), Санки-Петербург (Росія), Сянь-Джоу (Китай), Умео (Швеція).

Університет пишається спортивними досягненнями наших студентів, зокрема, перемогою в європейських студентських іграх з жіночого мініфутболу; борців на поясах на першості світу в Анкарі (Туреччина), де наші спортсмени вибороли три треті місця у різних вагових категоріях; участю наших студентів у міжнародних універсіадах, олімпіадах та змаганнях з ковзанярського спорту, спортивної гімнастики, акробатики, спортивного орієнтування, ряду інших видів спорту.

Популярними стали змагання студентів на кубок ректора з мініфутболу; краси руху, який майстерно проводить професор, доктор наук і майстер спорту Олександра Дмитрівна Дубогай; традиційний легкоатлетичний пробіг викладачів і студентів алеями парків та вулицями міста-героя Києва.

Загалом спортивно-виховна робота в університеті значно посилилась. Сьогодні в стінах університету навчається близько 50 майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Варто висловити слова вдячності всьому колективу Інституту фізичної культури і спорту, особливо, його директору – професору Олексію Валерійовичу Тимошенку, директору студентського спортивного клубу „Олімп” Олександру Питомцю.

Такі ж слова вдячності варто адресувати колективу Інституту мистецтв нашого університету, який очолює Герой України, проректор, академік Анатолій Тимофійович Авдієвський.

Жоден університет не має такої когорти талантів – викладачів і студентів, які звеличують українську культуру і мистецтво, пропагують їх не лише в Україні, але й далеко за її межами: Микола Мозговий, Андрій Демиденко, Анатолій Паламаренко, Тамара Стратієнко, Тетяна Альошина ... Чи варто говорити про їх чаруючий талант і наполегливу виховну, просвітницьку роботу зі студентами!?

Університет пишається такими педагогами і митцями, як ^ Василь Федоришин, Роман Іванський, Людмила Байда. І звичайно ж, сердечні слова подяки заслуговує заступник директора Інституту мистецтв професор Анатолій Болгарський.

Університет вдячний ветеранській організації, нашим вчителям, педагогам і воїнам старшого покоління, які попри роки й стан здоров’я продовжують високоякісно виконувати своє навчальне навантаження, а головне – ведуть широкоформатну й глибоку роботу з патріотичного виховання молоді.

В свою чергу, університет любить і шанує ветеранів.

Двоє з них – полковники ^ Рябухін і Ніколаєнко обрані Почесними професорами університету. Всі ветерани отримують щорічні ректорські премії. В кожному з Інститутів є фото-стенд „Вони захищали Батьківщину”. Університетом видається оновлена книга „І воїни, і ветерани”.

Ветерани завжди в строю. Сьогодні наша ветеранська організація виборола перше місце серед організацій м. Києва.

Університет – це колектив, колектив студентський, викладацький, колектив співробітників, аспірантів, коротше кажучи, всіх тих, хто тут працює, навчається, виховує, охороняє, забезпечує, сприяє ...

В університеті добрий, родинний колектив. І в цьому велетенська заслуга проректорів, директорів інститутів, завідуючих кафедрами, а особливо – профспілкової організації університету, визнаним лідером якої є професор Іван Тихонович Горбачук.

Жодне рішення в університеті не приймається без участі профспілкової організації. Жодна складна ситуація не вирішується без участі шановного Івана Тихоновича. Його спокійне і мудре слово завжди спрямоване на захист співробітників у якій би складній ситуації той не опинився.

Переможцями неофіційного змагання серед викладацького складу університету визнані наступні викладачі: академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Любов Іванівна Мацько; академік АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Шкіль; академік АПН України, Герой України, професор Анатолій Авдієвський; академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Володимир Бондар; доктор історичних наук, професор Богдан Андрусишин; доктор філософських наук, професор Григорій Волинка.

За результатами ректорської атестації Інститутів та інших підрозділів університету абсолютним переможцем визнано Інститут фізико-математичної та інформатичної освіти.

Нині практично в кожній загальноосвітній школі, дитячому дошкільному чи позашкільному закладі, педагогічному університеті чи в управліннях освіти різних рівнів працюють випускники НПУ імені М.П.Драгоманова. Серед них сотні кандидатів і докторів наук, доцентів, професорів.

Десятки, якщо й не сотні тисяч випускників - драгоманівців працюють в структурах державної влади і місцевого самоуправління, є депутатами різних рівнів, керівниками державних установ і громадських організацій. Це говорить про престиж університету, його місце і роль в структурі духовного життя суспільства.


І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


1.1. Модернізація навчального процесу, впровадження

кредитно-модульної системи його організації

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова розглядає свій подальший розвиток у якості рівноправного члена європейської освітньої спільноти. Нині в університеті реалізується система заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів навчання, властивих європейським університетам. При цьому ми зберігаємо власні конкурентні переваги: кращу методичну, гуманітарну та фундаментальну підготовку. Важливою складовою цього процесу є діяльність провідних науково-педагогічних шкіл університету, робота яких спрямована на радикальну модернізацію змісту педагогічної освіти.

Університет у своїй діяльності в основу ставить завдання забезпечення широкого спектру фундаментальних знань у галузях соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних та спеціальних навчальних дисциплін, які були б поєднані з навичками наукового узагальнення та вміннями застосувати теоретичні положення у практичній діяльності учителів сучасної школи.

У наш час суттєвим є протиріччя між обсягами наукової інформації, що стрімко зростають і обмеженими термінами підготовки фахівців, а також лімітом психофізіологічних можливостей студентів. Для розв’язання цього протиріччя є практично єдиний шлях – інтенсифікація навчального процесу за рахунок раціонального скорочення обсягів аудиторних занять і перенесення акценту на самостійну роботу студентів.

У зв’язку із запровадженням ступеневої освіти, розвитком теорії навчання і суспільно-економічними змінами гостро постало питання про нові навчальні плани, в тому числі і з педагогічних спеціальностей. Часткова модернізація старих навчальних планів, яка полягає здебільшого у введенні додаткових навчальних дисциплін, не може дати дієвих результатів, оскільки при цьому робиться спроба застосувати застарілі організаційні принципи для розв’язання якісно нових завдань навчання і виховання.

За попередні роки склалася практика планування навчального процесу, коли при формуванні навчального плану розробники відштовхувались від інтересів конкретної кафедри, що привело до необґрунтованого дроблення навчальних курсів, збільшення кількості навчальних дисциплін. Негативні наслідки такого процесу проявляються насамперед у дублюванні навчального матеріалу та перевантаженні студентів, неефективного використання робочого часу викладачів.

Важливе завдання оновлення принципів організації навчального процесу реалізується через інтеграцію навчальних курсів, зменшення кількості навчальних дисциплін, забезпечення вимірювання трудомісткості навчальної роботи в європейських кредитах.

Особливих зусиль вимагає вдосконалення структури педагогічного навантаження викладачів та зміна змісту навчальної діяльності студента. У нових умовах студент орієнтується на плідну самостійну роботу, отримує широкий спектр індивідуальних завдань: розбудовується система індивідуальних, консультативних занять, спрямована на захист виконаних робіт, перевірку та оцінювання всіх видів самостійно опрацьованих завдань.

Трансформація поточно-лекційного, інформативного стилю викладання до особистісно-орієнтованої форми організації навчального процесу забезпечується реалізацією розгорнутих робочих програмах дисциплін, у яких ретельно прописується вся технологічна лінія навчальної діяльності викладача й студента.

В університеті розроблене та широко впроваджується Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (затверджене Вченою радою університету, протокол № 5 від 22 грудня 2005 року). Протягом 2005-2006 навчального року за ініціативою навчально-методичного управління модернізовано та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки бакалаврів денної форми навчання з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Метою такої модернізації в руслі Болонського процесу є посилення практичної підготовки бакалаврів, поглиблення фундаментальної та профільної освітньо-наукової підготовки, зменшення тижневого аудиторного навантаження і перенос акценту на самостійну роботу студентів.

Загалом завершено підготовку навчально-методичних комплексів з усіх спеціальностей: стандарт, навчальний план, програми навчальних дисциплін.

Надаючи важливого значення впровадженню кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою якісної підготовки майбутніх фахівців, університет ініціював проведення низки заходів. Зокрема в Інституті природничо-географічної освіти та екології відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи» (18-19 травня 2006 року) на якій із концептуальною доповіддю щодо перспектив подальшого розвитку вищої освіти в Україні виступив заступник Міністра освіти і науки М.Ф. Степко.

В Інституті педагогіки і психології за участі провідних фахівців України відбувся науково-практичний семінар «Особливості впровадження державного стандарту підготовки фахівців початкової освіти в умовах кредитно-модульної системи навчання» (6 квітня 2006 року).

15 червня 2006 року в Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки з успіхом пройшов семінар «Болонський процес і підготовка фахівців фізико-математичного профілю».

В Інституті соціальної роботи та управління проведена нарада-семінар за участю проректора з навчально-методичної роботи та професорсько-викладацького складу щодо питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

З першого вересня 2006-2007 навчального року в університеті запроваджується для студентів I-IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денної форми навчання) кредитно-модульна система організації навчального процесу та індивідуальні навчальні плани студентів.

Навчально-методичним управлінням разом з дирекціями інститутів розпочато роботу щодо створення в університеті інституту академічних кураторів ECTS, на яких покладається надання кваліфікованої консультації студентам при формуванні ними індивідуального навчального плану.

Введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу вимагає розробки та запровадження комплексної діагностики навчальних досягнень студентів за певними критеріями. Недоліки традиційного семестрового контролю знань відомі: він недостатньо стимулює поточну роботу студента, має дещо випадковий характер, провокує багатьох покладатися на випадок. Навпаки, старанних студентів на екзамені може спіткати невдача. З іншого боку, система підсумкової оцінки не підштовхує викладача до організації різноманітних форм контролю, перетворює в формальність поточну атестацію студентів. І, нарешті, не можна не згадати випадки завищення або заниження оцінок за особистими симпатіями. Модульно-рейтингова система передбачає накопичення умовних одиниць знань протягом усього періоду, який підлягає атестації. Можливості модульно-рейтингової системи дуже широкі: легко реалізується тематичний контроль, поточна атестація студентів, стимуляція студентів до регулярної і планомірної навчальної діяльності.

Зміни у традиційній системі оцінювання досягнень студентів реалізуються через широке впровадження рейтингових показників якості навчання, спрямованих на заохочення студентів до навчальної діяльності, стимулювання їх до самостійної роботи. Рейтингова система оцінювання дозволяє врахувати як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового екзамену. Так в Інституті фізико-математичної та інформатичної освіти і науки в 2005-2006 навчальному році перейшли на 100-бальну шкалу оцінювання навчальної діяльності студентів на I-III курсах з усіх навчальних дисциплін.

З метою пошуку ефективних шляхів діагностики та контролю знань студентів з фахових дисциплін викладачами кафедр Інституту педагогіки та психології протягом двох останніх років розробляються та апробуються елементи рейтингової системи оцінювання знань відповідно до галузевих стандартів підготовки вчителя початкової школи. В Інституті створено індивідуальні алгоритми втілення модульно-рейтингової системи вивчення дисциплін.

Запровадження рейтингового оцінювання передбачає обов’язкове ознайомлення студентів із системою оцінювання. Для цього на кафедрах університету розгорнута робота зі створення опису навчальних дисциплін, в яких докладно викладено методи формування підсумкової оцінки.

Система рейтингових показників дає можливість активізувати соціальні фактори підвищення якості навчання. Вона розвиває конкурентні засади в студентському колективі, сприяє розвитку творчих здібностей.

Практична реалізація згаданої соціальної мотивації навчальної діяльності студентів може розглядатись як один з важливих напрямів діяльності органів студентського самоврядування. Через органи самоврядування студентський колектив зможе ефективно впливати на навчально-виховний процес, сприяючи покращенню якості підготовки.

З метою активного залучення студентського колективу університету до визначення навчального рейтингу навчально-методичне управління разом з виховним відділом ініціювало проведення наради активу студентського самоврядування. У травні 2006 року відбувся «Круглий стіл» представників студентського активу університетів м. Києва, на якому активно обговорювались проблеми, пов’язані з реалізацією кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу.

Реалізація зазначених завдань модернізації навчального процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова спрямована на досягнення цілей подальшого розвитку університету, підвищення якості підготовки фахівців та підсилення його зовнішнього визнання – зміцнення авторитету НПУ як провідного навчально-науково-методичного центру України.


^ 1.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації.

Відкриття нових спеціальностей.


Навчально-виховний процес в університеті здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, положень «Про вищий навчальний заклад», «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні.

Організація навчально-виховного процесу будується на підставі освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів за вищезазначеними напрямами і спеціальностями, які є галузевими стандартами, що затверджені у встановленому порядку.

Діюча ліцензія (серія АБ №048397) надає Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з 20 напрямів, спеціалістів – за 22 спеціальностями, магістрів – за 25 спеціальностями:

Таблиця 1.2.1.п/п

Напрям


Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Термін дії

Ліцензії

Денна

Заочна

Вечірня

1

2

3

4

5

6

7

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрівСпецифічні

категорії

8.000005 Педагогіка

вищої школи

75


75


-


01.07.2016

8.000009 Управління

навчальним

закладом

120

120

-

01.07.20110101 Педагогіч-

на освіта6.010100

7.010101 Дошкільне

8.010101 виховання


130

150

60


180

150

60


120

120

30


01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010102 Початкове

8.010102 навчання


180

150

60

180

150

60

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010103 Педагогіка і

8.010103 методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

150

150

50

150

150

50

100

100

25

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010105 Соціальна

8.010105 педагогіка

100

100

30

100

100

30

30

30

10

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100

7.010106 Дефектологія

8.010106


210

210

75

210

210

75

180

180

50

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

6.010100 Педагогіка і

методика

середньої освіти.

Образотворче

мистецтво


50

-

-

01.07.2010

6.010100 Практична

Психологія

60


60


30


01.07.20090102 Фізичне

виховання

і спорт

6.010200

155

155

-

01.07.2013

7.010201 Фізичне

8.010201 виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

8.010202 Фізична

Реабілітація

10

10

-

01.07.2011


8.010203 Олімпійський та

професійний

спорт

30

-

-

01.07.2010
0202 Мистецтво

6.020200

190

190

-

01.07.2013


7.020207 Музична

8.020207 педагогіка та

Виховання

100

30

100

30

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.020202 Хореографія

8.020202 Хореографія


90

30

90

-

-

-

01.07.2013

01.07.2011
0301 Філософія

6.030100

7.030102 Релігієзнавство

25

25

25

25

-

-

01.07.2007

01.07.20070303 Історія

6.030300

7.030301 Історія

8.030301

180

180

50

180

180

50

130

130

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130305 Філологія

6.030500

490

460

180

01.07.2013

7.030501 Українська мова

8.030501 та література

210

60

210

60

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.030502 Мова та

8.030502 література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

250

75

250

75

180

50

01.07.2013

01.07.2013

8.030507 Переклад

20

-

-

01.07.20120401 Психологія

6.040100

7.040101 Психологія

8.040101

180

180

50

180

180

50

120

120

30

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130402 Соціологія

6.040200

Соціологія

120

120

-

01.07.2008

Соціальна

Робота

60

60

-

01.07.20080403 Політологія

6.040300

7.040301 Політологія

8.040301

50

50

20

50

50

20

-

-

-


01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130501 Економіка

і підприєм-

ництво

6.050100

7.050101 Економічна

8.050101 теорія

50

50

10

50

50

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130502 Менедж-

мент

6.050200 Менеджмент

Організацій

60

60

-

01.07.20080504 Туризм

6.050400 Туризм

60

60

-

01.07.20080601 Право

6.060100

7.060101 Правознавство

60

60

60

60

-

-

01.07.2013

01.07.20130701 Фізика

6.070100

130

130

-

01.07.2013

7.070101 Фізика

8.070101

100

25

100

25

-

-

01.07.2013

01.07.2013

7.070105 Астрономія

8.070105

30

10

30

10

-

-

01.07.2013

01.07.20130703 Хімія

6.070300

7.070301 Хімія

8.070301

60

60

10

60

60

10

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130704 Біологія

6.070400

7.070402 Біологія

8.070402

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130705 Географія

6.070500

7.070501 Географія

8.070501

90

90

20

90

90

20

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.20130708 Екологія

6.070800 Екологія та

охорона

навколишнього

середовища

60


60


-

-

01.07.20060801 Математика

6.080100

7.080101 Математика

8.080101

120

120

30

120

120

30

-

-

-

01.07.2013

01.07.2013

01.07.2013

Перепідготовка спеціалістів
0101 Педагогіч-

на освіта7.010101 Дошкільне

Виховання

35


35


-


01.07.2013

7.010102 Початкове

Навчання

35


35


-


01.07.2013

7.010103 Педагогіка і

методика

середньої

освіти. Трудове

навчання.

Виробничі

технології.

Основи

виробництва

10


10


-


01.07.2013

7.010105 Соціальна

Педагогіка

25


25


-


01.07.2013

7.010106 Дефектологія


75


75


-


01.07.20130102 Фізичне

виховання

і спорт

7.010201 Фізичне

Виховання

30


30


-


01.07.20130202 Мистецтво

7.020207 Музична

педагогіка та

виховання

10


10


-


01.07.20130301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

15


15


-


01.07.20070303 Історія

7.030301 Історія


25


25


-


01.07.20130305 Філологія

7.030501 Українська мова

та література

25


25


-


01.07.2013

7.030502 Мова та

література

(англійська,

німецька,

французька,

італійська,

іспанська,

російська,

польська)

130


130


-


01.07.20130401 Психологія

7.040101 Психологія


185


185


-


01.07.20130403 Політологія

7.040301 Політологія


25


25


-01.07.20130501 Економіка

і підприєм-

ництво

7.050101 Економічна

теорія

15


15


-


01.07.20130601 Право

7.060101 Правознавство

70

70

-

01.07.20130701 Фізика

7.070101 Фізика


15


15


-


01.07.20130703 Хімія

7.070301 Хімія


15


15


-


01.07.20130704 Біологія

7.070402 Біологія


15


15


-


01.07.20130705 Географія

7.070501 Географія


15


15


-


01.07.20130801 Математика

7.080101 Математика


30


30


-01.07.2013
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2002/2003 навчальний рік (10-й рік в університетському статусі) Київ 2003
Голова Дмитренко П. В. – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconЗвiт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2011/2012 навчальний рік
Доповідь ректора університету члена-кореспондента напн україни, академіка напн україни, доктора філософських наук
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconНаказ № Проректор Декан Голова студ профкому 2005р
Про студентські гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка” І наказу ректора №1200 від 26. 07. 2005 року...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconІнститут філософської освіти І науки
Свято вперше було проведено Інститутом філософської освіти І науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconНаціональний педагогічний університет
Роботу виконано на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconМ. П. Драгоманова " затверджен о" Приймальною комісією Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова „ " 2009 р протокол
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційних...
Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України iconМ. П. Драгоманова " затверджен о" Приймальною комісією Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова „ " 2009 р протокол
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на спеціальності “Адміністративний менеджмент”, “Управління навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи