Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення icon

Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Скачати 83.78 Kb.
НазваПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Дата05.10.2014
Розмір83.78 Kb.
ТипПоложення


Проект
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Національний педагогічний університету імені М.П.Драгоманова

«Затверджено»

На засіданні Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова

«____»________________2011р., протокол №__

Голова Вченої ради НПУ, ректор університету

академік В.П. Андрущенко

_________________________________________


Положення

про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в

Національному педагогічному університеті

імені М.П. Драгоманова

Київ 2011

I. Загальні положення

Система комп’ютерної діагностики знань студентів впроваджується в навчальний процес Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі Університет) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 р. № 948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів» та рішення Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р. для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів вищої освіти, підтримки їх систематичної самостійної роботи.

Комп'ютерна діагностика проводиться у різних формах (очній і дистанційній), не виключаючи і не замінюючи інші форми контролю якості знань студентів.

Створення та впровадження системи комп'ютерної діагностики в навчальний процес Університету передбачає виконання таких завдань:

1. Підготовка викладачів до створення тестових завдань, бази тестів, забезпечення впровадження та функціонування системи тестування.

2. Створення, вдосконалення та поповнення бази тестів за всіма напрямами підготовки та спеціальностями Університету.

3. Розроблення процедури комп’ютерного адаптивного тестування.

4. Впровадження комп'ютерного тестування у систему контролю якості знань студентів.

5. Забезпечення можливості самостійної перевірки знань студентів з використанням технічних засобів (інтернет-тестування, СR - диски).

Педагогічним тестом називається система завдань специфічної форми, певного змісту, складності, що зростає – система, яка створюється з метою об’єктивного оцінювання структури і вимірювання рівня підготовленості студентів.

Комп’ютерне адаптивне тестування – головний інструмент внутрівузівського моніторингу якості підготовки студентів.

Комп’ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу студента з комп’ютером у присутності викладача або без нього (у випадку самоконтролю) з можливістю отримання результатів тестування та перегляду їх статистики.

Тренінгове тестування є різновидом самостійної роботи студентів, використовується викладачем як навчальна технологія для самостійного відпрацювання студентами теми, типу завдань і т.д.

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін комп’ютерним тестуванням може використовуватися при проведенні поточного, підсумкового (модульного, семестрового) чи ректорського контролю знань студентів, а також при перевірці попередніх знань.

Контрольні ректорські тестування з навчальних дисциплін проводяться відповідно до графіку, який затверджується ректором. Науково-методичний центр моніторингу (далі Центр моніторингу якості освіти університету) зобов’язаний повідомити викладача про проведення контрольного тестування не пізніше як за 2 тижні до його проведення.

Результати комп’ютерної діагностики знань використовуються відповідними підрозділами Університету для коригування навчального процесу і вироблення заходів щодо підвищення його якості. А також можуть використовуватися для виставлення екзаменаційних оцінок або заліків з відповідних навчальних дисциплін за обраною викладачем методикою і шкалою оцінювання. Протоколи підсумкових тестувань мають зберігатися впродовж всього часу навчання студента на рівні із заліково-екзаменаційними відомостями.

Тестові програми і бази тестів з навчальних дисциплін, а також методичне забезпечення до них можуть видаватися і розповсюджуватися з метою популяризації педагогічного досвіду Університету, підтвердження його статусу на ринку освітніх послуг.
^ II. Створення Бази тестів Університету

Впровадження системи комп’ютерної діагностики передбачає створення, поповнення та вдосконалення загальної бази тестів Університету.

База тестів Університету складається з банків тестів за освітніми програмами, що реалізовуються інститутами (факультетами). Кожна кафедра розробляє комплекс тестових завдань для кожної з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою на поточний навчальний рік.

Рішення про дату проведення поточного контролю знань з використанням комп’ютерного тестування узгоджується з викладачем дисципліни. Рішення про використання комп’ютерного тестування при проведенні підсумкового контролю знань приймає кафедра. Рішення про проведення контролю залишкових знань з використанням комп’ютерного тестування ухвалюється ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова і закріплюється наказом.

Обсяг тестових завдань для підсумкового тестування (кількість запитань або завдань у тесті) визначається залежно від обсягу кредитів, які виділяються на навчальну дисципліну, від кількості студентів, які тестуються, та регламентується відповідними нормами, що розроблені в Центрі моніторингу та затверджені в установленому порядку.

Тестові завдання для підсумкового контролю і перевірки залишкових знань, розроблені викладачами кафедр, повинні пройти внутрішню експертизу на кафедрі, і бути затвердженими на засіданні кафедри (розглянуті методичною комісією кафедри), що оформляється відповідним протоколом. Відповідальним за зміст тестів та їх відповідність змісту Державних освітніх стандартів з відповідної спеціальності (напряму) або вимогам робочої програми з навчальної дисципліни є завідувач кафедрою.

Організація звітності та процедура накопичення тестів включають:

1. Затвердження наказом ректора Університету (першого проректора)

- відповідальних від кафедр, інститутів (факультетів) за ведення звітності про подання до Центру моніторингу тестів з навчальних дисциплін;

- календарних графіків розроблення тестів з дисциплін базового компонента ОПП (освітніх професійних програм), реалізованих інститутами (факультетами).

2. Розроблення тестів з навчальних дисциплін викладачами відповідно до Інструкції щодо складання тестових завдань з навчальної дисципліни (додаток 1).

3. Оформлення методистом Центру моніторингу Паспорту (додаток 2) на розроблений і зданий тест. Паспорт тесту є документом, що підтверджує виконання відповідного наказу ректора, а також підставою для додаткових фінансових нарахувань і/або розрахунку додаткового навчального навантаження професорсько-викладацького складу.

4. Акумуляція тестів :

a) на кафедрі (з дисциплін, закріплених за кафедрою);

б) в Центрі моніторингу (для формування бази тестів Університету).

5. Подання до Центру моніторингу тестових матеріалів забезпечує представник адміністрації інституту (факультету) не пізніше травня поточного навчального року.

В Центр моніторингу тестові завдання повинні подаватися в електронній та друкованій формах за особистим підписом викладача – автора тестових завдань.

Облік тестів на кафедрах та інститутах (факультетах), передача тестів в Центр моніторингу, облік наявності тестів ведеться в електронному вигляді з занесенням у спеціальні форми відомостей про тест (форма № 1 - додаток № 3). Фонд тестових завдань з дисципліни є складовою частиною навчально-методичних комплексів за напрямами підготовки і спеціальностями.
ІІІ. Відповідальність учасників комп’ютерної діагностики знань

Відповідальність за розроблення та надання викладачам і керівництву Університету інструктивних документів несе Центр моніторингу.

Відповідальність за своєчасне розроблення тестів з навчальної дисципліни відповідно до Інструкції і календарного графіку несе розробник тестів.

Відповідальність за розроблення і регулярне оновлення фонду тестових завдань, а також створення бази тестів з дисциплін кафедри несуть завідувачі кафедрами.

Кафедри, відповідальні за наповнення бази тестових завдань з конкретної дисципліни, модуля і т. д., не рідше, як один раз на рік, повинні перевіряти її зміст на актуальність і якість, оновлюючи тестові завдання в міру потреби. Актуальний варіант фонду тестових завдань з дисципліни зберігається на кафедрі в електронній (у форматі .txt, .doc) і друкованій формі.

Відповідальність за створення бази тестів з дисциплін ОПП інститутів (факультетів) несуть директори (декани).

Відповідальність за організацію, зберігання та своєчасну модифікацію бази тестів з дисциплін ОПП, реалізованих в Університеті несуть Центр моніторингу (змістова частина). Відповідальність за збереження контрольних банків бази тестів Університету несуть розробники тесту, Центр моніторингу в особі його представника – методиста (відповідно до наказу).

Відповідальність за програмне та технічне забезпечення функціонування бази тестів Університету несе Центр інформатизації в особі його представника – провідного програміста (відповідно до наказу).

Термін збереження результатів тестування в базі даних Центру моніторингу повинен становити залежно від виду контролю знань відповідно поточний – не менше одного року; підсумковий – не менше 5 років, ректорський – не менше 7 років після проведення тестування.

Студент, що бере участь у комп’ютерному тестуванні, повинен з’явитися у комп’ютерний клас в день і час, вказані в розкладі, та мати при собі документ, що засвідчує особу (студентський квиток, залікова книжка, паспорт). Студентам, що не пройшли підсумкове тестування з дисципліни у відведений для них час з поважної причини (за медичними показаннями або іншими винятковими випадками, документально підтвердженими) надається додаткова можливість проходження тесту.

В період проведення сеансу тестування студенти зобов’язані виконувати вказівки викладача та співробітників комп’ютерного класу. Забороняється:

  • використання комп’ютера з будь-якою іншою метою, крім складання тестів;

  • розмови та використання мобільного зав’язку;

  • користування будь-якими сторонніми джерелами інформації;

  • на сеансі тестування не допускається присутність сторонніх осіб;

  • вихід студентів з комп’ютерного класу під час проведення сеансу та інші дії, що заважають тестуванню.

При порушенні вимог, вказаних вище, співробітник комп’ютерного класу має право заборонити студентові продовжувати роботу і повідомити про це відповідальному за тестування.

У разі заборони студенту в продовженні сеансу тестування викладач або інша відповідальна особа вживає належні заходи і приймає рішення про подальшу участь студента в комп’ютерному тестуванні.

Положення розглянуто та схвалено Науково-методичною радою НПУ ім. М.П.Драгоманова, протокол № 4 від 19.04.11 р.

Проект вносять :

Голова Науково-методичної ради університету,

заступник першого проректора В.П.Сергієнко
Погоджено:

Проректор з науково-методичної роботи Р.М. Вернидуб
Проректор з дистанційної освіти

та інноваційних технологій навчання А.П. Кудін
Начальник юридичного відділу Л.С.Дубчак


Схожі:

Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про організацію виховної роботи в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Одеса 2012 Загальні положення
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про індивідуальний навчальний план студента нпу імені М. П. Драгоманова ( нова редакція ) Київ 2011
Положення про індивідуальний навчальний план студента в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (нова редакція)...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconНова редакція розділу Організація І проведення
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи