Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Скачати 55.17 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Дата26.02.2014
Розмір55.17 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Завдання класичн_ ун_верс 2013.doc
2. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Тести класичн_ ун_верс 2013.doc
3. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/ЗАВДАННЯ педун_верситети 2013.doc
4. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/Тести педун_верситети 2013.doc
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»

ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

серед студентів класичних університетів

Теоретичний тур

Луганськ, 2013 рік


Задача 1.

Щоб добути ефективний периферичний вазодилататор Х 38.6 г КаМLb розчиняють у воді, при перемішуванні додають HNO3 (39 %; 1.24 г/мл) та нагрівають до повного виділення суміші газів А та Б (VA + VБ = 8.624 л; ). Через добу розчин кислоти В, що утворилася, нейтралізують 11.13 г Na2CO3 з виділенням VA л газу А, далі дією спирту виділяють осад 42.46 г білої солі Г, а потім випарюванням розчину добувають темно-червоні кристали солі Х.

 1. Обчисліть VA та VБ, мольну частку газів у суміші, молярну масу Б. Розшифруйте гази та ліганд L.

 2. Розшифруйте сіль Гта КаМLbМ = 15.2 %). Майте на увазі, що тільки натрієві солі мають непогану розчинність у спирті .

 3. Розшифруйте формулу ХМ = 21.4 %)..

 4. Опишіть будову аніона та аніона в солі Х методом ТКП, якщо вони діамагнитні, лігандів в Х методом МО.


Задача 2.

В наступній схемі зашифровано перетворення сполук елементу Х, який належить до четвертого періоду:Вміст Х у В та D складає 26,67 та 9,24 % відповідно. Сполука С діамагнітна та при висушуванні в вакуумі над Р2О5 втрачає 9,57 % своєї маси, а магнітний момент D дорівнює 6,93 В.М. Спалювання 0,592 г D в кисні призводить до утворення 0,152 г темно-зеленої сполуки Е. В усіх зашифрованих сполуках Х має координаційне число 6; D має два оптичних, а F цис- та транс-ізомери.

 1. Розшифруйте схему перетворень та приведіть рівняння хімічних реакцій.

 2. Намалюйте структурні формули сполуки С та ізомерів сполук D та F.

 3. Де використовують сполуку Е?

Для довідки: .


Задача 3.

Під час нагрівання 0,33 г забрудненого нітрату свинцю отримали 28,95 см3 газу, виміряного при 25° С та 101,325 кПа. Константа рівноваги Ка реакції 2NO2  N2O4

при 25° С дорівнює 7. Розрахуйте, яка масова частка (у відсотках) нітрату свинцю в даному зразку. З якою похибкою буде отриманий результат, якщо процес димеризації не враховувати?


Задача 4.

Колетойна кислота. Нижче зашифровано схему синтезу колетойної кислоти (К) – природної речовини, що було виділено з патогенних грибків Colletotrichum gloeosporioides.Примітка: з метою виділення продуктів після проведення реакції на більшості стадій відбувалася обробка реакційної суміші з використанням водних розчинів (нейтральних, кислих чи лужних).


1. Зобразіть структурні формули речовин АК (без наведення конфігурації хіральних центрів). Відомо, що у 1Н ЯМР спектрі фосфіноксиду А наявні чотири сигнали із співвідношенням інтегральних інтенсивностей 4 : 2 : 4 : 3.

2. Відомо, що речовина F має (S)-конфігурацію. На основі цього наведіть конфігурацію хіральних центрів у молекулі колетойної кислоти (К).


Задача 5.

Реагент Мукаями (C6H7ClIN) 1 було введено в реакцію з 2-бензімідазолілпохідним оцтової кислоти 2 при кімнатній температурі в присутності двох еквівалентів третинного аміну. Отриманий осад має жовтогарячий колір. Продукт 3 має наступні фізико-хімічні характеристики: ІЧ-спектр, ν, см-1: 3404, 2171. Cпектр ЯМР 1Н, δ, м.ч., J/Гц: 11.71 (1Н, с); 8.38 (1H, д, J = 9.4); 7.88 (1Н, д, J = 6.4); 7.55-7.42 (1H, м); 7.34 (2H, п.д, J = 6.0, 3.2); 7.00 (2Н, п.д, J = 6.0, 3.2); 6.66 (1Н, п.д, J = 6.7, 5.4); 3.82 (3Н, с). Елементний аналіз сполуки 3 показав відсутність атомів галогенів.

Сполука 3 реагує з п-метоксифенацилбромідом 4 з утворенням продукту 5. При детальному розгляді ЯМР 1Н-спектру сполуки 5 спостерігається подвоєння декількох протонів (суміш ізомерів та 5b у співвідношенні приблизно 1:1). Продукт 5 має наступні фізико-хімічні характеристики: ІЧ-спектр, ν, см-1: 3421, 2179, 1679. В мас-спектрі суміші сполук та 5b відсутній сигнал молекулярного іону, але присутній сигнал молекулярного іону сполуки 6, молекулярна маса якої 329. Кип'ятіння сполук та 5b в ацетонітрилі приводить до продукту 6. Масова частка Карбону в сполуці 6 складає 54,73 %. 1. Напишіть структурні формули сполук 1-6.

 2. Чим обумовлено забарвлення сполуки 3.

 3. Вкажіть тип ізомерії сполуки 5.

Задача 6.

В електролізері без діафрагми з інертними електродами провели електроліз концентрованого водного розчину хлориду металу. Встановлено, що співвідношення між масами утвореного осаду та виділеного газу відповідає співвідношенню між числом молей утворених речовин та речовин, що прореагували, і становить 1,65. Після завершення електролізу в розчині залишається тільки вода, а в осаді немає ні оксидів, ні хлоровмісних речовин. Встановіть формулу хлориду металу. Розрахуйте склад осаду та газу (мол. %). Обчисліть вихід металу (%).


Задача 7.

Сполука Н2А є відновленою формою сполуки А (С6Н4О2). ПМР спектр А містить лише один сигнал – вузький синглет при 6,73 м.ч., в спектрі Н2А присутні два синглети - широкий при 7,79 м.ч. та вузький при 6,68 м.ч. Співвідношення інтегральних інтенсивностей 1:2. Еквімолекулярний комплекс Х, який утворено цими речовинами, часто використовується в аналітичній хімії для потенціометричного вимірювання.

Для визначення вмісту борної кислоти до проби розчину об'ємом 250 мл додали 12,5 мл 2М розчину NaCl, декілька крапель бромтимолового синього та NaOH до приблизно нейтральної реакції. До отриманого розчину додали ~ 0,2 г Х ( кількість, якої достатньо для насичення розчину) і ввели платиновий та хлорсрібний електроди, які з'єднані в ланцюг з гальванометром. Обережно додали розчин NaOH до нульової відмітки гальванометра. Це відповідало значенню рН 7,3. Додали 10 г манніту, при цьому стрілка гальванометра відклонилася від нульової відмітки. Отриманий розчин відтитрували 0,0231 М розчином NaOH до повторного досягнення нульової відмітки гальванометра. Об'єм NaOH, який використано на титрування, склав 3,46 мл.


 1. Наведіть структурні формули речовин А та Н2А та назву комплексу Х.

2. Для визначення pH розчину вимірювали потенціал електроду на основі комплексу X відносно насиченого каломельного електроду (НКЕ). Він дорівнював 0.322 В. Визначте pH розчину, якщо потенціал НКЕ дорівнює EНКЕ = 0.246 В, а EоA,2H+/H2A = 0.699 В. Вимірювання проводили при 22°C. Постійна Фарадея дорівнює 96500 Кл/моль.

3. Напишіть у спрощеному вигляді рівняння реакцій, які протікають при додаванні манніту до дослідного розчину.

4. Розрахуйте вміст борної кислоти у вихідному розчині (в міліграмах елементного Бору).

5. Розрахуйте похибку визначення (φ) Бору в розчині, якщо в точці еквівалентності значення pH дорівнює 7.0.

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни „Фізика” для студентів класичних, педагогічних університетів та за...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення 2 етапу Всеукраїнської олімпіади з Біотехнології
Двнз „Український державний хіміко-технологічний університет призначений базовим вищим навчальним закладом по проведенню II етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconРейтинг учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" серед класичних внз

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconРейтинг класичних університетів за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconЗапрошення
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році», Львівському національному університету імені...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconЗапрошення
«Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року» Львівському національному університету імені Івана...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії було проведено згідно Положення про Всеукраїнські...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 11 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 8 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи