Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Скачати 274.44 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Дата26.02.2014
Розмір274.44 Kb.
ТипДокументи
1. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Завдання класичн_ ун_верс 2013.doc
2. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Тести класичн_ ун_верс 2013.doc
3. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/ЗАВДАННЯ педун_верситети 2013.doc
4. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/Тести педун_верситети 2013.doc
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»

ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

серед студентів класичних університетів

Тестовий тур

Луганськ, 2013 рік

 1. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції:

S + HNO3(к) → . . . дорівнює

а) 13; б) 10; в) 11; г) 16.

а)

б)

в)

г)

 1. Якісною реакцією на альдегідну групу є взаємодія з реактивом Толленса, який представляє собою:

а) аміачний розчин арґентум оксиду; б) кислий розчин аргентум нітрату;

в) розчин калій нітропруссиду; г) аміачний розчин купрум(ІІ) гідроксиду.

а)

б)

в)

г)

 1. Рівняння де Бройля:

а) ; б) ; в) ; г)

а)

б)

в)

г)

 1. Тепловий ефект реакції залежить тільки від початкового та кінцевого станів вихідних речовин та продуктів реакції і не залежить від проміжних стадій процесу - це:

а) закон Гесса; б) закон Лавуаз’є-Лапласа;

в) закон Менделєєва-Клапейрона; г) закон Дальтона.

а)

б)

в)

г)

 1. Реакція Мейєрвейна - це:

а) конденсація 1,3-дікарбонільних сполук з ариламінами;

б) взаємодія ароматичного аміну з гліцерином;

в) взаємодія хлоридів арилдіазонію з ненасиченими сполуками в присутності солей купруму;

г) взаємодія СН-кислот, формальдегіду та вторинних амінів.

а)

б)

в)

г)

 1. Амінокислоти, які входять до складу білків, є:

а) α-амінопохідними карбонових кислот;

б) β-амінопохідними карбонових кислот;

в) α-амінопохідними ненасичених карбонових кислот;

г) ω-амінопохідними карбонових кислот.

а)

б)

в)

г)

 1. Метою дослідження в спектроскопії ЯМР 1Н є:

а) наявність певного зв’язку; б) положення атомів Карбону;

в) положення атомів Гідрогену; г) наявність неспарених електронів.

а)

б)

в)

г)

 1. Який з нітратів розкладається з утворенням оксиду металу?

а) AgNO3; б) Cu(NO3)2; в) NaNO3; г) Са(NO3)2

а)

б)

в)

г)

 1. Яка проста речовина елементів головної підгрупи V групи при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою утворює нову кислоту?

а) вісмут; б) фосфор; в) жодна з простих речовин; г) арсен.

а)

б)

в)

г)

 1. Глутатіон є трипептидом:

а) γ-глутаміл-цистеїніл-гліцин; б) γ-глутаміл-серил-цистеїн;

в) гліцил-цистеїніл-аланін; г) гліцил-глутаміл-цистеїн.

а)

б)

в)

г)

 1. α,γ-Диоксі-β,β-диметил-β-аланінмасляною кислотою є:

а) пангамова кислота; б) пантотенова кислота;

в) біотин; г) аскорбінова кислота.

а)

б)

в)

г)

 1. Присутність іона Сu2+ в суміші з іонами Fe2+, Fe3+, Zn2+ можна довести, використовуючи в якості реактиву:

а) розчин K4[Fe(CN)6]; б) розчин H2S;

в) розчин амоніаку; г) розчин K3[Fe(CN)6].

а)

б)

в)

г)

 1. Величина, яка показує відношення сумарної концентрації всіх форм речовини в органічній фазі до сумарної концентрації всіх форм речовини у водній фазі, називається коефіцієнтом:

а) виділення; б) видалення;

в) розподілу; г) відділення.

а)

б)

в)

г)

 1. В основі потенціометричного метода анализу лежить рівняння:

а) Фарадея; б) Ламберта-Бугера-Бера;

в) Гіббса; г) Нернста.

а)

б)

в)

г)

 1. Дикарбоновій кислоті відповідає формула:

а) С4Н6О4; б) С4Н8О4; в) С4Н6О3; г) С4Н6О2.

а)

б)

в)

г)

 1. Кількість теплоти (кДж), яка виділяється в організмі при окисленні 45 г глюкози (∆fHo = -1273 кДж/моль) до вуглекислого газу

(∆fHo = -393 кДж/моль) та води (∆fHo = -286 кДж/моль), дорівнює:

а) 700,25; б) 2801; в) 1400,5; г) 466,8.

а)

б)

в)

г)

 1. Осмотичний тиск розчину, який містить 4,5 г глюкози в 200 мл розчину при 298К, дорівнює:

а) 612 кПа; б) 309,5 кПа; в) 154,8 кПа; г) 464,3 кПа.

а)

б)

в)

г)

 1. Гетерогенна система, в якій дисперсійне середовище є газом, дисперсна фаза – рідиною, називається:

а) гідрозоль; б) суспензія;

в) емульсія; г) аерозоль.

а)

б)

в)

г)

 1. Для золя барій сульфату, який отримано за реакцією
  BaCl2(над.)+K2SO4→BaSO4 +2KCl , найменший порог коагуляції має:

а) KCl; б) AlCl3; в) K3PO4; г) K2SO4.

а)

б)

в)

г)

 1. В промисловості методом поліконденсації отримують

а) каучук; б) найлон; в) полівінілхлорид; г) тефлон.

а)

б)

в)

г)

 1. Методи анализу, які засновано на здатності речовини поглинати світло певної довжини хвилі, називаються:

а) потенціометричними; б) спектрофотометричними;

в) фотоемісійними; г) радіометричними.

а)

б)

в)

г)

 1. Відповідно до теорії будови коллоїдних розчинів, міцела є часткою...

а) електронейтральною; б) негативно зарядженою;

в) радикальною; г) позитивно зарядженою.

а)

б)

в)

г)

 1. Ацилгліцероли відносяться до групи:

а) нейтральних ліпідів; б) гліцерофосфоліпідів; в) восків; г) терпенів.

а)

б)

в)

г)

 1. В молекулі якої сполуки одночасно існують ковалентні та іонні зв’язки?

а) флуор(V) оксид; б) хлорметан; в) нітробензол; г) натрій сульфат.

а)

б)

в)

г)

 1. Визначення вмісту ферума(II) методом перманганатометрії проводять:

а) з використанням індикатора крохмалю;

б) без індикатора;

в) з використанням індикатора метилового оранжевого;

г) з використанням індикатора фенолфталеїну.

а)

б)

в)

г)

 1. Крівн для реакції: 4НС1 + О2 → 2Н2О + С12

а) Крівн = ; б) Крівн = ; в) Крівн = ; г) Крівн = .

а)

б)

в)

г)

 1. Який ступінь дисоціації синильної кислоти в 0,1 М розчині? (Константа дисоціації синильної кислоти дорівнює 5∙10–10)

а) 0,007%; б) 0,009%; в) 0,005%; г) 0,001%.

а)

б)

в)

г)

 1. Груповий реактив IІ групи аніонів для якісного аналізу:

а) AgNO3 + HNO3; б) BaCl2 + HCl; в) відсутній; г) NaOH

а)

б)

в)

г)

 1. Стероїди є похідними:

а) фенантрену; б) циклопентану;

в) пергідрофенантрену; г) циклопентанпергідрофенантрену.

а)

б)

в)

г)

 1. При певних умовах й вуглекислий газ, й силіций(IV) оксид можуть взаємодіяти з будь-якою речовиною з наступного набору:

а) Н2О, КОН, СаО; б) HCl, CaCO3, Ca(OH)2;

в) Na2CO3, Mg, C; г) Na2SiO3, NaOH, O2.

а)

б)

в)

г)

 1. До гравіметричних методів анализу не відносяться методи:

а) осадження; б) відгонки; в) виділення; г) виявлення.

а)

б)

в)

г)

 1. Величину осмотичного тиску вираховують за формулою:

а) t = KCm; б) P = CMRT; в) P = P0XA; г) .

а)

б)

в)

г)

 1. Індикатор методу Мора:

а) хромат калію; б) залізо-амонійний галун;

в) еозінат натрію; г) дифенілкарбазон.

а)

б)

в)

г)
 1. Титр розчину натрій гідроксиду можна розрахувати за формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) .

а)

б)

в)

г)

 1. Первинні стандартні розчини готують:

а) за навіскою речовини, яку зважено на технічних вагах;

б) розбавленням більш концентрованих розчинів;

в) змішанням розчинів з різною концентрацією;

г) за навіскою речовини, яку зважено на аналітичних вагах.

а)

б)

в)

г)

 1. До складу РНК не входить азотиста основа :

а) тімін; б) урацил; в) гуанін; г) аденін.

а)

б)

в)

г)

 1. Трьохатомний фенол з симетричним розташуванням гідроксилів називають:

а) гідрохінон; б) флюроглюцин; в) пірокатехін; г) оксигидрохінон

а)

б)

в)

г)

 1. До складу дисахариду входить β-D-галактопіраноза і α-D-глюкопіраноза. Який це дисахарид?

а) сахароза; б) лактоза; в) целобіоза; г) мальтоза.

а)

б)

в)

г)

 1. Вкажить продукти, які утворюються при гідролізі фосфоліпіда лецитина:

а) гліцерин + вищі карбонові кислоти;

б) сфінгозин + вища карбонова кислота + Н3РО4 + холін;

в) гліцерин + вищі карбонові кислоти + Н3РО4 + холін;

г) високомолекулярный спирт + вища карбонова кислота.

а)

б)

в)

г)
 1. Вказати яка сполука не відноситься до макроергічних:

а) глюкозо-6-фосфат; б) 1,3-дифосфогліцерат;

в) аденозинтрифосфат; г) фосфоєнолпіруват.

а)

б)

в)

г)

 1. Якщо температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції дорівнює 2, то при підвищенні температури від 20оC до 50оC швидкість реакції:

а) зменшується в 4 рази; б) зменшується в 2 рази;

в) збільшується в 8 разів; г) збільшується в 6 разів.

а)

б)

в)

г)

 1. Кожен фермент має кодовий номер:

а ) чотиризначний; б) п’ятизначний; в) трьохзначний; г) двузначний.

а)

б)

в)

г)

 1. Що означає розчин глюкози з масовою часткою 0,15?

а) в 100г розчину 15г глюкози і 100г води;

б) в 100г розчину 85г води і 15г глюкози;

в) в 100г розчину 0,15г глюкози і 99,85 води;

г) в 90г розчину 15г глюкози і 90г води.

а)

б)

в)

г)

 1. Чому дорівнює значення константи рівноваги для реакції А + В ↔
  2С, якщо вихідні концентрації речовин А і В відповідно дорівнювали 0,025 моль/л та 0,005 моль/л, а рівноважна концентрація речовини С дорівнює 0,009 моль/л?

а) 7,9; б) 4,68; в) 6,48; г) 8,25.

а)

б)

в)

г)

 1. Ізотонічні розчини – це розчини:

а) в яких однаковий осмотичний тиск зі стандартом;

б) в яких різна концентрація зі стандартом;

в) в яких однакова концентрація зі стандартом;

г) в яких осмотичний тиск стандарту більше того, який шукають.

а)

б)

в)

г)

 1. Представник гідроксіпохідних трифенілметану, фенолфталеїн, застосовується в аналітичній практиці та в медицині. Вкажіть назву, з якою цей препарат використовують в клінічній практиці:

а) Анальгін; б) Пурген; в) Анестезин; г) Новокаїн.

а)

б)

в)

г)

 1. В ланцюгу перетворень

Н2, Ni Cl2, hν NaOH, H2O

Бензол → Х1 → Х2 → Х3

речовина Х3 називається:

а) гексанол; б) фенол; в) циклогексанол; г) толуол.

а)

б)

в)

г)

 1. Вкажіть число електронів в рівнянні напівреакції відновлення (середовище нейтральне) перманганат-іону до манган(IV) оксиду:

а) 8; б) 5; в) 6; г) 3.

а)

б)

в)

г)

 1. В основі методу нефелометрії лежать властивості:

а) оптичні;

б) молекулярно-кінетичні;

в) електрокінетичні;

г) хімічні.

а)

б)

в)

г)

 1. Визначте суму всіх коефіцієнтів (в лівій та правій частині) в молекулярному рівнянні реакції NH2OH + FeSO4 + H2SO4

а) 9; б) 14; в) 10; г) 13

а)

б)

в)

г)

 1. Вкажіть число протонів в рівнянні напівреакції відновлення (середовище кисле) нітритної кислоти до нітроген(І) оксиду:

а) 6; б) 4; в) 5; г) 7

а)

б)

в)

г)
 1. Цей тип зв’язку утворюється по донорно акцепторному механізму між атомом з неподіленою парою електронів і електронейтральною частинкою з секстетом електронів.Цей зв’язок називається:

а) водневим; б) іонним; в) координаційним; г) семиполярним.

а)

б)

в)

г)

 1. Для опису будови молекул ізомерних циклоалканів існують декілька видів конформацій. Яка конформація для циклогексана буде найбільш енергетично стійкою?

а) зигзагоподібна; б) ванна; в) крісло; г) твіст.

а)

б)

в)

г)

 1. Вікасол – синтетичний аналог вітаміну:

а) С; б) Н; в) РР; г) К.

а)

б)

в)

г)

 1. Розрахуйте іонну силу 0,10 М розчину Al2(SO4)3:

а) 1,5; б) 1,2; в) 1,1; г) 1,4.

а)

б)

в)

г)

 1. Ізонітрильна проба використовується для ідентифікації амінів певної будови як аліфатичного, так і ароматичного рядів. Який з наведених амінів дасть позитивну ізонітрильну пробу?а) C6H5NHCH3; б) C6H5CH2NH2; в) C6H5N(CH3)2; г) C6H5CH2NHCH3.

а)

б)

в)

г)

 1. Розрахуйте рН 0,10 М розчину синільної кислоти (Кд=5·10–10):

а) 5,15; б) 2,88; в) 4,23; г) 3,45.

а)

б)

в)

г)
 1. Визначте речовину А та реагент в наступній схемі

:

а) 1,2-дихлоретан і NaOH спирт. р.;

б) 1,2-дихлоретан і NaOH водн. р.;

в) хлоретан і NaOH водн. р.;

г) 1,1-дихлоретан і NaOH водн. розч.

а)

б)

в)

г)

 1. Яка просторова конфігурація відповідає sp3d гібридизації:

а) Т-подібна; б) кутова; в) тригональна біпіраміда;

г) викривлений тетраедр.

а)

б)

в)

г)

 1. Визначте молярну концентрацію NaOH, якщо на титрування 20,00 мл даного розчину витрачається 10,00 мл 0,1000 моль/л розчину НСl:

а) 0,0600 моль/л; б) 0,0500 моль/л; в) 0,0650 моль/л; г) 0,0550 моль/л.

а)

б)

в)

г)

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни „Фізика” для студентів класичних, педагогічних університетів та за...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення 2 етапу Всеукраїнської олімпіади з Біотехнології
Двнз „Український державний хіміко-технологічний університет призначений базовим вищим навчальним закладом по проведенню II етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconРейтинг учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" серед класичних внз

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconРейтинг класичних університетів за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconЗапрошення
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році», Львівському національному університету імені...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconЗапрошення
«Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року» Львівському національному університету імені Івана...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії було проведено згідно Положення про Всеукраїнські...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 11 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 8 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи