Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Скачати 245.61 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Дата26.02.2014
Розмір245.61 Kb.
ТипДокументи
1. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Завдання класичн_ ун_верс 2013.doc
2. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Класичн_ ун_верситети/Тести класичн_ ун_верс 2013.doc
3. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/ЗАВДАННЯ педун_верситети 2013.doc
4. /Завдання для студентськох Всеукрахнськох ол_мп_ади з х_м_х 2013/Педагог_чн_ ун_верситети/Тести педун_верситети 2013.doc
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних університетів
Задача Обговоріть вірність такого твердження: «Молярна маса еквіваленту кислоти дорівнює відношенню молярної маси кислоти до числа атомів Гідрогену в молекулі кислоти»ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

серед студентів педагогічних університетів

Тестовий тур

Луганськ, 2013 рік

1. Стандартизацію розчину хлоридної кислоти методом кислотно-основного титрування проводять за стандартним розчином:

а) натрій тіосульфату; б) натрій тетраборату;

в) калій нітриту; г) оксалатної кислоти.а)

б)

в)

г)

2. До гравіметричних методів аналізу не належать методи:

а) осадження; б) відгонки; в) виділення; г) виявлення.

а)

б)

в)

г)

3. Добуток розчинності PbS скдадає 10-29 . Розрахувати розчинність PbS.

а) 3 . 10-15; б) 10-29; в) 3 . 10-14; г) 10-15.

а)

б)

в)

г)


4.Теплота розкладання хімічної сполуки на прості речовини чисельно дорівнює теплоті утворення цієї ж сполуки з відповідних простих речовин, але має зворотний знак - це:

а) закон Лапласа-Пуассона; б) закон Лавуаз’є-Лапласа;

в) закон Менделєєва-Клапейрона; г) закон Ломоносова-Лавуаз’є.

а)

б)

в)

г)


5.Який з оксидів нітрогену утворюється при безпосередній взаємодії простих речовин?

а) NO; б) N2O; в) NO2; г) азот і кисень безпосередньо не реагують.

а)

б)

в)

г)

6.Вибрати правильне твердження. Характерною реакцією для алкенів є: а) електрофільне приєднання; б) електрофільне заміщення;

в) нуклеофільне заміщення; г) нуклеофільне приєднання.

.

а)

б)

в)

г)


7.Яка проста речовина елементів головної підгрупи V групи при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою утворює сіль?

а) вісмут; б) фосфор; в) арсен; г) жодна з простих речовин.

а)

б)

в)

г)


8.З якою молекулою ізоелектронна молекула СО?

а) N2; б) CO2; в) NO; г) Cl2

а)

б)

в)

г)9.В якому ряду оксигеновмісні органічні сполуки наведені в порядку ослаблення кислотних властивостей?

а) пропанол-1, ацетилен, фенол;

б) мурашина кислота, етанол, 2-метилфенол;

в) 1,1-дихлоретанол, 1-хлоретанол, етанол;

г) оцтова кислота, хлороцтова кислота, бром оцтова кислота.

а)

б)

в)

г)10. Яка властивість характерна для калій перманганату?

а) найбільше окислювальні властивості виявляє у лужному середовищі;

б) при нагріванні розкладається;

в) найбільш стійка сполука мангану;

г) водний розчин має кисле середовище внаслідок гідролізу.

а)

б)

в)

г)11.Синерезис - це

а) самовільне зменшення обсягу студнів або драглів, що супровод­жується відділенням рідини;

б) здатність субстанції зменшувати в'язкість від механічного впливу і збільшувати в'язкість в стані спокою;

в) процес збільшення обсягу твердого тіла внаслідок поглинання їм з навколишнього середовища рідини або пари;

г) властивість тіл при поступовому збільшенні тиску поступатися дії зсувних сил і текти подібно в'язким рідинам.

а)

б)

в)

г)

12.Енергія іонізації – це:

а) мінімальна енергія, яка потрібна для відщеплення від атому або молекули найбільш слабко зв’язаного з ним електрону;

б) максимальна енергія, яка потрібна для відщеплення від атому або молекули найбільш слабко зв’язаного з ним електрону;

в) кількість енергії, яка виділяється або поглинається під час приєднання одного електрона до нейтрального атому або молекули;

г) кількість енергії, яка виділяється або поглинається під час відщеплення одного електрона від нейтрального атому або молекули.

а)

б)

в)

г)

13.Етилбензол, стирол і фенілацетилен являють собою безбарвні рідини. За допомогою яких реагентів можна розрізнити ці речовини?

а) ферум (III) хлорид, водний розчин натрій гідроксиду;

б) бром, ферум (III) хлорид;

в) бромна вода, аміачний розчин аргентум оксиду;

г) водний розчин калій перманганату, купрум (II) гідроксид.

а)

б)

в)

г)

14.Всі речовини з ковалентними гратками ...

а) добрі провідники електричного струму;

б) мають низькими значеннями температур плавлення;

в) погані провідники електричного струму;

г) є феромагнетиками.

а)

б)

в)

г)


15.До кислотно-основних індикаторів відносяться всі, крім:

а) фенолфталеїну; б) метилового оранжевого

в) метилового червоного; г) хромового темно-синього

а)

б)

в)

г)


16.Скільки тонн аміаку та розчину нітратної кислоти (W = 0,55) необхідно для одержання 1 тони стандартної аміачної селітри, яка містить 98% амоній нітрату.

а) 0,208 т аміаку і 1,403 т нітратної кислоти;

б) 12,52 т аміаку і 1,252 т нітратної кислоти;

в) 0,208 т аміаку і 0,796 т нітратної кислоти;

г) 12,52 т аміаку і 0,796 т нітратної кислоти.

а)

б)

в)

г)

17.Який ступінь дисоціації бромноватистої кислоти в 0,1 М розчині? (Константа дисоціації бромноватистої кислоти дорівнює 2,1∙10–9)

а) 0,014%; б) 0,009%; в) 0,16%; г) 1,34%.

а)

б)

в)

г)


18.Вказати правильне твердження. Частинки, які характеризуються двома неспареними електронами називаються:

а) бірадикалами; б) ізомерами; в) дикарбенами; г) димерами.

а)

б)

в)

г)

19.До методів осадження належить:

а) трілонометрія;

б) алкаліметрія;

в) аргентометрія;

г) нітритометрія.

а)

б)

в)

г)

20.Рівняння ΔG = ΔH + Т(∂ΔG / ∂T) є:

а) рівнянням Гіббса-Гельмгольда; б) правилом фаз Гіббса;

в) рівнянням Клаузіуса-Клайперона; г) рівнянням Кірхгофа.

а)

б)

в)

г)

21.Елімінування може відбуватися за правилом:

а) Марковнікова;

б) Гофмана;

в) Ельтекова;

г) Вудворта.

а)

б)

в)

г)

22.Вкажіть, який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації на рівні синтезу поліпептидного ланцюга:

а) репарація; б) трансляція; в) транслокація; г) транскрипція

а)

б)

в)

г)

23.У результаті реакції між 2 л ацетилену та 9 л кисню в надлишку залишиться …

а) 4 л кисню; б) 2 л кисню; в) 3 л кисню; г) 1 л ацетилену

а)

б)

в)

г)

24.13,07 г металу витісняють з кислоти 4,48 л водню. Що це за метал?

а) Zn; б) Mn; в) Fe; г) Ca.

а)

б)

в)

г)

25.В скільки разів зміниться швидкість реакції 2NO+ Cl2 → 2NOCl при збільшенні тиску в три рази?

а) 27 разів; б) 3 рази; в) 9 разів; г) 18 разів


а)

б)

в)

г)

26. В скільки разів зміниться швидкість реакції, температурний коефіцієнт якої дорівнює 3, якщо підвищити температуру з 10оС до 50оС?

а) у 9 разів; б) у 81 раз; в) у 27 разів; г) у 40 разів.


а)

б)

в)

г)27. Аналіз білкових фракцій в біохімічних лабораторіях проводять за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?

а ) наявність заряду; б) висока в’язкість;

в) здатність до набухання; г) оптична активність.

а)

б)

в)

г)


28.Чому дорівнює температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо при нагріванні реагуючих речовин від 30 до 80оС швидкість реакції зросла в 65 разів?

а) 2,3; б) 3,7; в) 1,5; г) 4,2

а)

б)

в)

г)

29.Чому дорівнює значення константи рівноваги для реакції А + В ↔
С + D, якщо вихідні концентрації речовин А і В відповідно дорівнювали 1,2 моль/л та 0,7 моль/л, а рівноважна концентрація речовини С дорівнює 0,6 моль/л?

а) 6; б) 4; в) 5; г) 8

а)

б)

в)

г)


30.Яка маса гідрогенхлориду міститься в концентрованому розчині хлоридної кислоти об’ємом 1 л, якщо густина цього розчину становить 1,194 г/мл, а масова частка HCl - 36 %.

а) 430 г; б) 354 г; в) 299 г; г) 583 г

а)

б)

в)

г)


31.Полярографія – це метод вивчення:

а) кута обертання плоскополяризованого променю;

б) ступеня поляризації графітових електродів;

в) вольт-амперної залежності в електрохімічній комірці;

г) полярного сяйва.

а)

б)

в)

г)32.Визначте суму всіх коефіцієнтів (в лівій та правій частині) в молекулярному рівнянні реакції KMnO4 + KOH + Na2SO3

а) 9; б) 8; в) 10; г) 13

а)

б)

в)

г)


33.Скільки молей хлору утворюється при дії надлишку хлоридної кислоти на 2 моль калій перманганату:

а) 5; б) 4; в) 2; г) 3

а)

б)

в)

г)

34.Розрахуйте рН 0,10М розчину оцтової кислоти (Кд=1,7·10–5):

а) 2,12; б) 2,88; в) 3,23; г) 3,45.

а)

б)

в)

г)


35.Який продукт утворюється під час приєднання гідрогенхлориду до етоксиетену:

а) 1-хлор-2-етоксиетан; б) 1-хлор-1-етоксиетан;

в) 2-хлоретоксиетен; г) 1,2-діхлор-1-етоксиетан.

а)

б)

в)

г)


36. Антиароматичною сполукою є:

а) ; б) ; в) ; г)

а)

б)

в)

г)37.Розчин оцтової кислоти розбавили в 4 рази. Розрахувати, як змінилася ступінь дисоціації оцтової кислоти?

а) зменшилась в 4 рази; б) зменшилась в 2 рази;

в) збільшилась в 2 рази; г) не змінилася.а)

б)

в)

г)

38.Константа дисоціації слабкої основи з загальною формулою МеОН дорівнює Косн = 10-4. Розрахувати концентрацію гідроксид-іонів в 10-2 н розчині цієї основи.

а) 10-2; б) 10-3; в) 10-4; г) 10-6.

а)

б)

в)

г)

39. Молярна маса еквіваленту калій пермаганату в окисно-відновних реакціях, які відбуваються в нейтральному середовищі, дорівнює:

а) М(KMnO4); б) М(KMnO4)/2; в) М(KMnO4)/3; г) М(KMnO4)/5.а)

б)

в)

г)

40. В потенціометрії експериментальне вимірювання проводять за величиною:

а) сили струму; б) опору; в) ЕРС; г) питомого коефіцієнту поглинання.

а)

б)

в)

г)

41. На якому рівні вивчають хімію в старшій школі в класах фізичного, екологічного, біолого-фізичного, біолого-географічного, біотехнологічного профілів, а також у класах універсального профілю?

а) стандарту; б) академічному; в) загальноосвітньому; г) профільному.

а)

б)

в)

г)

42. По суті, в 11 класі зміст курсу хімії рівня стандарту зводиться до:

а) поглибленого вивчення питань електронної і просторової будови органічних речовин,їх властивостей;

б) вивчення номенклатури, будови та властивостей основних класів органічних сполук;

в) особливостей використання органічних речовин у різних сферах людської діяльності;

г) розширення матеріалу з органічної хімії, що вивчався в основній школі.

а)

б)

в)

г)43.Зміст варіативної складової освіти в старшій школі визначається:

а)Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

б) програмами рівня профільної підготовки;

в) програмами академічного рівня;

г) профільністю старшої школи та освітніми потребами учнів.а)

б)

в)

г)

44.Яке поняття в темі «Теорія електролітичної дисоціації» є вузловим?

а) молекула; б) речовина; в) хімічна реакція; г) хімічний елемент.

а)

б)

в)

г)

45.Який індикатор доцільно використовувати в лабораторному досліді «Реакція обміну в розчинах електролітів з утворенням води»?

а)лакмус;б) метиловий жовтогарячий;

в) фенолфталеїн; г) індикатор взагалі не потрібен.

а)

б)

в)

г)

46.Рішення розрахункових задач з хімії синтетичним шляхом проводиться:

а) від відомого – до невідомого; б) від невідомого – до відомого;

в) через складання плану рішення в вигляді опорних схем;

г) декількома варіантами рішення.

а)

б)

в)

г)

47.Зміст хімічної освіти у навчальних програмах та підручниках розкривається у послідовності:

а) логічній; б) історичній; в) дидактичній;

г) в історичній послідовності з урахуванням логіки його побудови та дидактичних вимог, а також розвитку пізнавальних можливостей учнів.

а)

б)

в)

г)48.Наскрізними змістовними лініями хімічної галузі «Природознавство» є:

а) будова атома, речовина, хімічна реакція, методи теоретичного дослідження, хімія в житті суспільства;

б) хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, методи наукового пізнання з хімії, хімія в житті суспільства;

в) хімічний елемент, теорія будови речовини, хімічна реакція, методи наукового пізнання з хімії;

г) хімічний елемент, речовина, умови протікання хімічної реакції, експериментальні методи дослідження з хімії, хімія в житті суспільства.

а)

б)

в)

г)

49.У процесуальний етап технології ділової гри входить:

а) формулювання спільної мети;

б)детальний аналіз ділової гри;

в) проведення гри у відповідності з розробленою моделлю;

г) немає правильної відповіді;

д) всі відповіді правильні.а)

б)

в)

г)

д)50. Прийомами навчання вважаються:

а) певним чином упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на досягнення навчально-виховної мети;

б) окремі разові дії, спрямовані на реалізацію конкретних методів;

в) джерела знань;

г) усний виклад навчального матеріалу.

а)

б)

в)

г)

51. За джерелом знань методи класифікуються на:

а) розповіді, пояснення, ілюстрації;

б) словесні, наочні, практичні;

в) демонстраційні, практичні, словесні.а)

б)

в)52. Практичні роботи виконуються:

а) учнями упродовж усього уроку; б) учителем;

в) протягом кількох хвилин уроку; г) лаборантом.

а)

б)

в)

г)

53. Метод навчання, що належить до загальнологічних:

а) розповідь; б) порівняння; в) спостереження; г) ілюстрація.

а)

б)

в)

г)

54. Форми організації навчання поділяються на:

а) урочну та факультативну; б) урочну та гурткову;

в) урочну та позаурочну; г) урочну та позакласну.

а)

б)

в)

г)

55. Факультативні заняття є:

а) обов’язковими; б) добровільними;

в) добровільними за вибором,але обов’язковими у відвідуванні;

г) необов’язковими.

а)

б)

в)

г)

56.Форми перевірки знань класифікуються:

а) за способами надходження інформації та за способами організації перевірки;

б) на довготривалі та короткочасні;

в) на попередні, поточні, заключні;

г) на усні та письмові.а)

б)

в)

г)

57. Ідея руху «з дітьми до предмета» відноситься до:

а) природовідповідної системи навчання;

б) креативної системи навчання;

в)особистісно- зорієнтованої системи навчання;

г) культуровідповідної системи навчання.а)

б)

в)

г)


58.Педагогічний моніторинг це:

а) тривале стеження за деякими об’єктами та явищами педагогічної діяльності;

б) процес реалізації педагогічних завдань;

в) система функціонування педагогічного процесу;

г) немає правильної відповіді;

д) всі відповіді правильні.

а)

б)

в)

г)

д)
59. Знайдіть помилку і виправте її:

«Гуманітаризація хімічної освіти означає повагу вчителів до особистості дитини, прийняття її особистих запитів та інтересів».

Відповідь: ( зазначте одне правильне слово)______________


60. Знайдіть помилку і виправте її:

« Інваріантна складова базового навчального плану спрямована на забезпечення індивідуальної орієнтованості освіти і формується навчальними закладами з урахуванням інтересів, здібностей, життєвих планів і є суттєвим засобом забезпечення повноцінного розвитку особистості кожного школяра».

Відповідь: ( зазначте одне правильне слово)_______________

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни „Фізика” для студентів класичних, педагогічних університетів та за...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Проректору з наукової роботи
Донецькому національному технічному університеті з 12 по 15 квітня 2005 року буде проведено II (регіональний) етап Всеукраїнської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії було проведено згідно Положення про Всеукраїнські...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconРейтинг учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" серед педагогічних внз

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПро проведення 2 етапу Всеукраїнської олімпіади з Біотехнології
Двнз „Український державний хіміко-технологічний університет призначений базовим вищим навчальним закладом по проведенню II етапу...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 8 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 9 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 10 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconПротокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (4-5 лютого 2012 р.) 11 клас №
Протокол попередніх підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів iconЗапрошення
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році», Львівському національному університету імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи