Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення icon

Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Скачати 82.92 Kb.
НазваПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Дата26.02.2014
Розмір82.92 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ


про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводиться

в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) проводиться в ЛНУ імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, створення в університеті системи широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, проектної, конструкторської, винахідницької діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь без будь-яких обмежень студенти базового навчального закладу та відокремлених структурних підрозділів, зокрема й іноземні громадяни, які навчаються на рік проведення Конкурсу.

1.3. Наукові роботи виконуються державною мовою.
^

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ2.1. Конкурс оголошується відповідним наказом ректора ЛНУ імені Тараса Шевченка. Наказом також затверджуються голова Конкурсу та два його заступники, галузеві конкурсні комісії, їхні голови, перелік галузей наук та терміни проведення Конкурсу.

2.2. Наукові роботи приймаються та реєструються відділом аспірантури у терміни відповідно до наказу ректора й передаються на розгляд і рецензування головам галузевих конкурсних комісій.

2.3. Галузеві конкурсні комісії у 2-тижневий термін розглядають наукові роботи й здійснюють їх рецензування згідно з критеріями оцінювання конкурсних робіт (розділ IV). Надані критерії є орієнтовними й можуть змінюватись на розсуд галузевих конкурсних комісій. У разі потреби для рецензування робіт залучають провідних учених інших вищих навчальних закладів, наукових установ тощо.

2.4. На підставі рецензій, підписаних не менш ніж двома членами галузевої конкурсної комісії, визначаються претенденти в переможці Конкурсу, які запрошуються на відкрите засідання галузевої конкурсної комісії для прилюдного захисту наукових робіт. Кількість претендентів у переможці Конкурсу визначається головою галузевої конкурсної комісії. Остаточне рішення про переможців Конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією відкритим голосуванням за наявності не менше 2/3 її складу. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної комісії голос її голови є вирішальним. Якщо з поважної причини студент не зміг з’явитися на прилюдний захист своєї наукової роботи, прийняття остаточного рішення з оцінювання такої наукової роботи виноситься на розсуд галузевої конкурсної комісії.

2.5. Кількість робіт студентів-переможців Конкурсу визначається в такому співвідношенні: нагороджується до 30% від загальної кількості робіт. Із них І місце – 25%, ІІ місце – 35%, ІІІ місце – 40%.

2.6. Результати Конкурсу оформлюються протоколами галузевих комісій. На їх підставі видається наказ ректора про результати Конкурсу й нагородження його переможців.

2.7. Усім учасникам Конкурсу видаються свідоцтва про участь у Конкурсі. Переможці нагороджуються грамотами.

2.8. Переможці Конкурсу мають право на:

 • участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

 • отримання додатково 50 балів за шкалою ECTS із відповідної дисципліни;

 • безкоштовну публікацію статті, підготовлену за матеріалами конкурсної робoти у збірнику “Науковий пошук молодих дослідників”.

2.9. Переможці Конкурсу мають переваги при:

 • зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра за державним замовленням;

 • вступі до аспірантури ЛНУ імені Тараса Шевченка.

2.10. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами університету, грошовими преміями за наявності коштів спеціального фонду, а також за рахунок благодійних фондів, спонсорів тощо.

2.11. Автори кращих робіт запрошуються на студентську науково-практичну конференцію, яка проводиться в рамках Днів науки, де мають змогу зробити наукову доповідь.
^

ІІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ3.1. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб), що містять самостійно виконані дослідження з актуальних проблем науки та техніки, пропонують нові оригінальні ідеї та нестандартні рішення, є винахідницькими за своїм характером, мають вагоме прикладне й практичне значення, впроваджені у виробництво, застосовані в навчальному процесі.

3.2. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, зміст, висновки, список використаної літератури, додатки (у разі необхідності).

Робота повинна бути виконана друкованим способом на одному боці аркуша формату А4 (210x297 мм).

Обсяг тексту зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (ураховуючи список використаних джерел без урахування додатків).

Текст конкурсної наукової роботи необхідно друкувати з міжрядковим інтервалом 1,5 (до тридцяти рядків на сторінці), поля: вгорі, внизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 15 мм; абзац – 1,25 мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Друк повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів (параграфів) друкують з абзацу звичайним жирним шрифтом. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками, наприклад:


РОЗДІЛ 1

^ ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ САМОВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА


1.1. Сутність і зміст поняття „самовиховання”. Проблема самовиховання в науково-педагогічній літературі (ІІ половина ХХ ст.)


Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки (підрозділи – через рядок від попереднього).

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який зараховують до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Титульна сторінка містить: назву роботи, шифр та рік написання. Прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним „шифром” (не більше 2-х слів). Оформлення титульної сторінки:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Шифр роботи: „Весна”


ВІДОБРАЖЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ

БРИТАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ


2013-2014 н.р.


Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) і таблиці, то вони подаються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією, наприклад:


Рис. 1.3. Структура професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи


Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця 2.1" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться "Продовження таблиці" і вказується її номер. Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери.

Формули в науковій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [5, с. 19]. У посиланні на кілька джерел, вони відокремлюються точкою з крапкою, наприклад: [15; 21; 27]

^ Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів кілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. У списку літератури містяться всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Усі джерела подаються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад назв видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури.

Оформлення бібліографічного опису здійснюється згідно з вимогами державних стандартів, наведеними в Бюллетені ВАК України, 2008, № 3.

Додатки розміщуються після списку використаних джерел у порядку появи посилань у тексті. У правому верхньому куті малими літерами (перша – велика) подається слово "Додаток" із зазначенням його номера, але без знака «№». Якщо наукова робота містить лише один додаток, то слово "Додаток" записується без номера. Заголовок додатка подається відповідно до правил оформлення структурних частин роботи, наприклад:


Додаток 3

ЗАГОЛОВОК


3.3. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації роботи повинні бути скомпоновані на аркуші стандартного розміру.

3.4. Конкурсна робота супроводжується анотацією (додаток 1).

В окремому закритому конверті під тим же „шифром” подаються:

 • відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи (додаток 2);

 • відгук наукового керівника щодо самостійності виконання роботи (у довільній формі);

 • витяг з протоколу засідання кафедри або циклової комісії про рекомендацію наукової роботи на Конкурс;

 • акти про впровадження результатів роботи, копії патентів, статей автора (у разі наявності).


^ IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ


I. Оформлення роботи (1-5 балів):

 • відповідність вимогам (розділ ІІІ);

 • дотримання правил цитування й оформлення посилань, бібліографії;

 • наявність назви, нумерації й розшифровки умовних позначень малюнків і таблиць;

 • викладання змісту роботи зв’язне й аргументоване, без друкарських помилок.


^ II. Актуальність і обґрунтування дослідження (1-10 балів):

 • обґрунтування актуальності дослідження;

 • повнота літературного огляду, зокрема вивчення українських і зарубіжних, класичних і сучасних традицій дослідження проблеми;

 • чіткість визначення об’єкта, предмета, мети, завдань, гіпотези, методів дослідження;

 • логічність побудови плану роботи.


III. Дослідницька компетентність автора (1-20 балів):

 • відповідність назви загальному змісту роботи;

 • ступінь узгодженості задуму роботи та його реалізації;

 • повнота опису, глибина обговорення й якість інтерпретації результатів;

 • використання сучасних методів обробки даних дослідження;

 • повнота розкриття проблеми загалом;

 • характер і ступень власного внеску в дослідження проблеми;

 • коректність авторських узагальнень, змістовність і обґрунтованість висновків;

 • наявність актів впровадження в виробництво, навчальний процес, патентів, ліцензій та ін.

Схожі:

Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №480 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2007/2008 н р
Міністр освіти І науки України Станіслав Ніколаєнко підписав наказ, яким визначено порядок проведення та затверджено Положення про...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи