Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей icon

Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей
Скачати 413.12 Kb.
НазваПрограма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей
Сторінка1/4
Дата01.02.2013
Розмір413.12 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

O. Borysenko – 01.03.2008

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ І ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Цілі Робочої програми відповідають цілям, сформульованим Національною типовою програмою для студентів університетів (Київ: Ленвіт, 2005), а також ОПП, ОКХ спеціальностей. Мета курсу – розвивати в студентів уміння і навички володіння англійською мовою спеціальності, що дозволить їм ефективно спілкуватися англійською мовою в академічному та професійному середовищах.


^ Рівень володіння


В1+, В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Council of Europe: Cambridge Univ. Press, 2004) після закінчення курсу:


B2

Студент

 • може розуміти основний зміст тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числи і технічні (спеціалізовані) дискусії за фахом своєї спеціальності

 • може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній зі сторін

 • може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти

B1

Студент

 • може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі й часто вживані на роботі, при навчанні, під час дозвілля

 • може вирішити більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається

 • може просто і зв’язно висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів

 • може описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів


^ Попередні умови


Рівень А1, А2, B1 на момент вступу до університету.

Форми та методи навчання


Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних та практичних знань, розвиток практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1+ - В2 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; застосування комунікативного підходу до навчання, активних форм і методів викладання: рольові ігри, симуляції, розумовий штурм, кейс-метод, широке використання ТЗН.


^ По закінченні курсу студенти зможуть


Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю

 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування

 • розуміти загальний зміст та більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- та телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною сферами

 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі

 • розуміти намір мовця та комунікативні наслідки його висловлювання (напр., намір посварити)

 • визначати позицію та точку зору мовця

 • розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, роботодавцями та з людьми різного віку й соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування


Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних та спеціалізованих журналів та інтернетівських джерел

 • визначати позицію та точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів)

 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях (напр., стосовно функціонування пристроїв/обладнання)

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення, тощо)

 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування


^ Усне діалогічне мовлення

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних та спеціалізованих журналів та інтернетівських джерел

 • визначати позицію та точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів)

 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях (напр., стосовно функціонування пристроїв/обладнання)

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення, тощо)

 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування


^ Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з широкого кола тем академічного та професійного спрямування

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю

 • користуватися базовими засобам зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс


Письмо

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різними спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву)

 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання та звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю

 • готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію

 • точно фіксувати повідомлення телефоном та від відвідувачів

 • писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін.

 • грамматично коректно заповнювати бланки для академічних та професійних цілей

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами


По закінченні курсу студенти будуть здатні


Пошук інформації

 • запитувати в пошуках інформації

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом

 • запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з навчанням або спеціальністю

 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.


Академічне мовлення

 • виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з навчанням

 • враховувати аудиторію та мету висловлювання

 • викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї

 • користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д.

 • коментувати таблиці, графіки та схеми

 • користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та консультацій

 • орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу

 • дотримуватись теми виступу

 • враховувати різні точки зору

 • виділяти головну ідею, розширювати та розвивати її

 • розпочинати дискусію, робити підсумки, головувати під час дискусії


Академічне письмо

 • тлумачити, порівнювати й зіставляти таблиці, графіки та схеми

 • узагальнювати, перефразувати та синтезувати ідеї з різних типів текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів)

 • фіксувати та письмово викладати результати досліджень (напр., опитування думки, огляд теми)

 • робити адекватні та придатні для користування конспекти з різноманітних інформаційних джерел

 • написати звіт (напр., про проект)

 • враховувати аудиторію та мету висловлювання

 • стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї

 • писати вступ/висновки

 • організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками

 • користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців у єдиний текст

 • коректно наводити цитати

 • складати бібліографію

 • вичитувати та виправляти роботу


Організація та самоусвідомлення

 • розробляти індивідуальні навчальні плани

 • ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, Інтернетом)

 • усвідомити індивідуальний стиль навчання/мислення

 • вести навчальні/аналітичні щоденники

 • сумлінно вести облік прочитанного матеріалу, важливих посилань, цитат .


Оцінювання

 • розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання

 • розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань

 • читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів

 • ефективно готуватися до тестів та екзаменів (напр., повторювання шляхом інтенсивного читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування

 • ефективно використовувати час на екзаменах та тестах

 • належним чином здійснювати самооцінювання


По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання


 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів у академічній та професійній сферах

 • правил англійського синтаксису, щоб надати можливість розпізнавати та продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах

 • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах


^ По закінченні курсу студенти зможуть


 • розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури з іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості)

 • розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та те, яким чином вони співвідносяться одна з іншою

 • застосовувати міжкультурне розуміння в процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі

 • належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жести, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій)


Студенти зможуть досягти рівня ^ В2 після закінчення обов’язкового курсу англійської мови для бакалаврів за умови, що їх рівень володіння мовою на момент вступу – В1. Якщо нижче – студентам наполегливо рекомендується відвідувати додаткові заняття Консультпункту.


Після закінчення курсу студенти можуть продовжувати вивчення англійської мови, вивчати мову своєї спеціальності на факультативних заняттях з англійської мови.


Оцінювання

Поточний контроль

 • Аудиторна робота студентів оцінюється протягом семестру, максимальна оцінка – 20 балів (по 5 балів за кожний вид мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, мовлення, письмо)

 • Виконання індивідуальних творчих завдань – макс. 5 балів

 • Виконання самостійних завдань – макс. 5 балів


Модульний контроль

Включає лексико-граматичний тест, читання, аудіювання, письмо, рольові ігри, симуляції

– макс. 20 балів


Заохочувальні бали

– до 10 (участь у проектній роботі, участь в олімпіадах, конференціях тощо)


Підсумковий контроль

Екзамен (формат Кембриджських екзаменів за 4-ма видами мовленнєвої діяльності: екзаменаційний білет включає завдання з аудіювання, читання, мовлення та письма)


Критерії оцінювання


^ Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою ДонНУ

Oцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (задовільно)

FX

30-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-29

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни^ Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисциплін, з яких передбачено іспит


^ Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

(пункт 11 + пункт 14)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

2.5

2.5

10

30

10

2.5

2.5

10

30

60
40
100^ Система оцінювання академічних досягнень студентів з дисциплін, з яких передбачено залік


^ Поточний контроль (max 100 балів)


Загальна кількість балів

(пункт 5 + пункт 10)

Заліковий модуль 1


Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2


Сума балів за заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота


Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуальна робота


Самостійна робота


Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

5

5

20

50

20

5

5

20

50

100Критерії оцінювання за видами мовленнєвої діяльності


Усне мовлення
Communicative impact

Grammar and coherence

Vocabulary

Sounds, stress, intonation

5

- makes natural hesitations when searching for ideas

- requires no additional prompting

- makes relevant contributions

- uses wide range of structures

- uses mostly accurate structures

- makes coherent contributions

- has wide range of vocabulary

- vocabulary is fully appropriate

- is understood with ease

- uses mostly accurate and appropriate sounds and stress - uses a wide range of intonation to convey meaning effectively

4

- makes hesitations when searching for language

- requires no additional prompting

- generally makes relevant contributions

- uses adequate range of structures

- makes frequent minor mistakes only

- makes mostly coherent contributions

- has adequate range of vocabulary

- is generally appropriate with isolated inappropriacies

- is understood easily with isolated difficulties

- makes mistakes in sounds and stress which occasionally affect comprehensibility

- uses an adequate range of intonation to convey meaning mostly effectively

3

- makes frequent hesitations

- requires some additional prompting

- occasionally makes irrelevant contributions

- uses limited range of structures

- makes occasional major and frequent minor mistakes

- makes contributions with limited coherence

- has limited range of vocabulary

- generally appropriate with occasional disturbing inappropriacies

- is understood with some strain

- makes mistakes in sounds and stress which seriously affect comprehensibility

- uses a limited range of intonation to convey meaning

2

-makes long intrusive hesitations

-requires major additional prompting

-makes mostly irrelevant contributions

-uses limited range of structures

-makes frequent major and minor mistakes

-makes mostly incoherent contributions

- has very limited range of vocabulary

-is frequently inappropriate

-is understood with constant strain

-mostly uses sounds and stress that are difficult to understand

-makes little use of intonation to convey the meaning

1

- no assessable language


Читання
Complexity

Range

Speed

Flexibility

Independence

5

- perceives complex sentences

- broad active reading vocabulary

- some difficulty with low frequency idioms

- does not need to pore over every word of the text for adequate comprehension

- good reading speed

- flexible reading strategies

- some support is needed through the framing of the tasks, rubrics and the contexts that are established

- the dictionary may still be needed

4

- perceives simple and complex sentences

- a good range of reading vocabulary including some high frequency idioms

- good reading speed of straightforward texts

-some ability to match reading style to task

- comprehends major points of the massage

- a great deal of support needs to be offered through the framing of the tasks, rubrics and the contexts that are established

- frequent reference to dictionary for word meaning is needed

3

- perceives simple sentences

- highest frequency everyday vocabulary including international words

- reads slowly

- comprehends the gist of the message of the text

- requires constant opportunities of rereading and referring to the dictionary

2

- perceives simple sentences

-highest frequency everyday vocabulary including familiar names, words, basic phrases

- reads very slowly

- comprehension depends on visual aids or accompanying demonstration

- requires constant rereading and referring to the dictionary

Письмо
Task achievement

Coherence and cohesion

Grammar

Vocabulary

5

- variety of subjects (from the field of interests)

- personal/general perspective - detailed text

- simple discourse models and systemic development of arguments for and against options, explanation of advantages and disadvantages, suggestion of solutions to problems

- synthesis and evaluation of information, arguments from a variety of sources

- highlighting of significant points

- following conventions of text type concerned

- complex, clear text

- logical relationship between ideas

- developed, logical paragraphs

- high degree of grammar control

- correct use of the variety of structures

- a few local errors that do not hinder understanding

- practically free of global errors

- Range of vocabulary for personal/familiar and unfamiliar/general topics

- high lexical accuracy

-some hesitation/ circumlocution

- errors (wrong/incorrect word choice, spelling) do not hinder understanding

- clear expression of complex thoughts

4

- range of subjects (related to field of interest)

- personal perspective

- uncomplicated text - simple discourse models (narration, description)

- giving opinions

- stating reasons for actions - following conventions of the text type concerned

- simple, connected text

- shorter discrete elements in linear sequence

- simple linking words (and, but, because)

- short, logical paragraphs

- good degree of grammatical control

- correct use of a variety of simple structures

- local errors that do not hinder understanding

- few global errors

- sufficient vocabulary for expressing ideas about everyday life/familiar topics and situations

- good control of straightforward vocabulary

- clear expression of simple thoughts

- some spelling errors acceptable

3

- produces a string of sentences bearing to some extent on the required message

- little sense of reader's expectations - finer details not dealt with

- lacking in interest

- little sense of text organization

- mainly descriptive or narrative style lacking cohesion

- layout of little help to reader

- has a narrow language repertoire, with regular inaccuracies and inappropriacies which impede basic message

- spelling and handwriting cause problems of intelligibility

2

- writes simple texts with erratic competence and confidence

- manages a few simple sentences, but relationship to required message is tedious

- subsidiary themes, and details ignored or presented in a confused way

- little text organization

- little cohesion between sentences

- a very narrow language repertoire with many inaccuracies

-spelling errors and poor handwriting make topic rather difficult to discern

1

No language assessable  1   2   3   4

Схожі:

Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ділова Англійська мова» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства крохмаль А. М. Програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форм навчання...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей icon«Іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconМіського господарства о. В. Анісенко збірник текстів І завдань з дісципліни ‘іноземна мова‘ (англійська мова) для організації практичної роботи
Для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальностей 030504 “Економіка будівельного підприємства”, 030509
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconПрограма навчального курсу «Ділова англійська мова» для студентів 2 курсу факультету економіки та туризму денної форми навчання
Програма навчального курсу «Ділова англійська мова» для студентів 2 курсу факультету економіки та туризму
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconІноземна мова (додаткова)” (англійська мова)
«Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»,...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconС. А. Бучковська збірник текстів І завдань для організації самостійної роботи з дисципліни “іноземна мова професійного спрямування” (англійська мова)
...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма курсу з методики навчання іноземних мов спрямована на роботу зі студентами 5 курсу інституту мов світу зі спеціальностей:...
Програма курсу англійська мова для студентів-бакалаврів природничих І гуманітарних спеціальностей icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи