Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України
Сторінка1/14
Дата02.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Донецький національний університет

Кафедра історії України


В. I. Iзюмов

Iсторія України.

Посібник для дистанційного і заочного

навчання студентів неісторичних спеціальностей.


Донецьк – 2011

УДК 94(477)(075)

ББК Т3(4УКР)я75

І39


Рецензенти :

Пірко В.О. – професор

Нікольський В.М. - професор


І39 Ізюмов В.І.

Історія України. Навчальний посібник для дистанційного та заочного навчання студентів неісторичних спеціальностей. – Донецьк, 2011. – 181 с.


Навчальний посібник містить пакет матеріалів з історії України, які базуються на новітніх досягненнях історичної та педагогічної науки. Він призначений для дистанційного та заочного навчання студентів неісторичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться історією України.


УДК 94(477)(075)

ББК Т3(4УКР)я75


В.І. Ізюмов, 2011


Реєстр пакету матерiалiв до курсу

«Iсторiя України» 1. Програма курсу «Iсторiя України». 4

 2. Рекомендована література до курсу «Історія України». 15

 3. Тематика лекційного курсу і семінарів 17

 4. Конспект лекцій з історії України. 19

 5. Головнi подiї в iсторiї України. 145

 6. Вимоги до студентiв. 155

 7. Критерiї оцiнок. 156

 8. Комплексна контрольна робота з дисциплiни «Iсторiя України». Вiдповiдi до тестiв. 157

 9. Тематика контрольних робiт. 174

 10. Питання до iспитiв. 176Програма курсу «Iсторiя України»


Курс «Iсторiя України» обсягом 24 години, з них 20 год. лекцiй i 4 семiнарів, розрахований на студентiв I курсу. Вiн має на метi розвиток iсторичного мислення і ерудицiї cтудентiв і передбачає загальне розумiння iсторичного процесу в його суперечностi і унiверсальностi. Курс повинен сприяти формуванню у студентiв сучасних поглядiв на суспiльство як на взаємообумовлену єднiсть iсторико-антропологiчного і соцiокультурного факторiв; вихованню нацiональної свiдомостi в гармонiйному поєднаннi нацiональних i загальнолюдських цiнностей, iдей гуманiзму та справедливостi.

Такi цiлi реалiзуються в процессi вивчення iсторiї українського народу, яке здiйснюється на основi перiодизацiї:

 1. Первiсна доба (300 тис. рокiв тому – середина I тис. до н.е.)

 2. Антична доба (середина I тис. до н. е. – середина I тис.н.е.)

 3. Княжа доба:

а) Київська Русь (882 – 1132 рр.)

б) Галицько – Волинська Русь (1199 – 1349 рр.)

 1. Литовсько-Руська доба (сер. ХIV ст. – 1569 р.)

 2. Доба Речi Посполитої (1569 – 1648 р.)

 3. Доба Української нацiональної революцiї (1648 – 1676 рр.)

 4. Доба Гетьманщини (1676 – 1764)

 5. Iмперська доба:

а) українськi землi у складi Росiйської iмперiї (1764 – 1917рр.)

б) захiдноукраїнськi землi у складi Австрiйської iмперiї (1772 – 1918 рр.)

 1. Доба Української революцiї (1917 – 1920 рр.)

а) Центральна Рада (III 1917 р. – IV 1918 p.)

б) Гетьманщина (IV 1918p. – XI 1918 p.)

в) Директорiя (XI 1918 p. – XI 1920 p.)

 1. Радянська доба (1921р. – 1991 р.)

 2. Доба незалежної України (з 1991 р.)


1. Первiсна доба.


Геоклiматичний, антропологiчний та виробничий типи перiодизацiї. Поява людини на територiї України. Виникнення землеробства, скотарства та ремесла. Обмiн. Виникнення родового ладу. Стоянки кам’яного та бронзового віків. Трипiльська культура. Виникнення патрiархальної общини. Вiйськова демократiя. Епоха залiза. Кочовики на територiї України та Росiї: кiммерiйцi, скiфи, сармати, таври, готи, гуни, авари, болгари, угри, хозари.


^ 2. Антична доба.


Грецькi мiста–держави у Причорномор’ї та Криму. Слов’янський етногенез: анти, венеди, склавiни. Розселення племен схiдних слов’ян. Господарство i побут. Символiка i атрибутика схiдних слов’ян. Взаємовiдносини з угро-фiнськими та германськими племенами. Виникнення державних об’єднань: Волинський та полянський союзи племен. Поширення орного землеробства. Полювання, рибальство. Розвиток ремесла та торгiвлi. Заснування мiст Києва, Чернiгова, Новгорода. Походження термiну “Русь”.

Розклад первiсних родоплемiнних вiдносин. Формування територiальної общини. Вiськова демократiя. Зародження та змiцнення приватної власностi на землю. Князi та дружина, смерди. Диференцiацiя схiднослов’янського суспiльства. Впровадження данини. Полюддя.

Вiйни з германськими племенами, Вiзантiйською iмперiєю та кочовиками.

^ 3. Княжа доба.


а) Київська Русь


Передумови виникнення держави у схiдних слов’ян. Економiка, полiтика, культура, менталiтет, вiрування. “Норманська теорiя” походження Київської Русi. Сучасний погляд на виникнення Київського і Новгородського князiвств. Поява норманiв на Русi. Князь Олег. Об’єднання Київського та Новгородського князiвств. Походи на Вiзантiю 907 р., 912 р., 941 р. Князь Iгор. Повстання деревлян. Княгиня Ольга та iї реформи. Походи князя Святослава. Боротьба з печенiгами. Князь Володимир. Об’єднання схiднослов’янських племен. Хрещення Русi. Ярослав Мудрий i його внутрiшня та зовнiшня полiтика. Сеньйорат. Натуральне господарство. Ремесло, торгiвля. Сiльська община. Розвиток феодального землеволодiння. Суспiльнi стани. Категорiї феодально залежного населення. Суд i право. “Руська Правда”. Причини роздроблення Русi. Майорат. Князь Володимир Мономах. Виникнення феодальних центрiв: Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське князiвства та Новгородська республiка. Феодальнi вiйни та з’їзди князiв. Боротьба з половцями. Послаблення ролi Києва. Культура Київської Русi: фольклор, писемнiсть, архiтектура та мистецтво. Релiгiйне життя.


б) Галицько-Волинська Русь.


Закрiплення мiсцевих князiвських династiй в Галицькому та Волинському князiвствах. Князь Ярослав Осмомисл. Князь Роман. Об’єднання Галицького i Волинського князiвств. Боротьба з боярським сепаратизмом. Князь Данило Галицький. Боротьба з армiями польських, угорських i нiмецьких феодалiв. Князь Олександр Невський. Битва на Невi та на Чудському озерi. Монголо-татарська навала. Оборона Києва. Монголо-татарське iго. Повстання проти монголо-татарiв. Вiдносини з Литвою, Польщею, Угорщиною, Золотою Ордою, Володимиро-Суздальським князiвством i Ватиканом. Заснування Львова. Галицько-Волинське князiвство в кiнцi ХIII – на початку XIV ст.


^ 4. Литовсько-Руська доба.


Захоплення Київщини, Чернiгiвщини, Переяславщини, Подiлля та Волинi Великим князiвством Литовським. Повалення влади золотоординських ханiв на територiї України. Загарбання Галичини Польщею. Захоплення Пiвнiчної Буковини Молдавiєю. Кревська унiя. Закарпаття пiд владою Угорщини. Литовсько-Руське князiвство у XIV ст. Полiтика Гедимiна, Ольгерда, Ягайла та Вiтовта. Грюнвальдська битва. Утворення Кримського ханства. Загарбання татарами i турками Пiвденної України. Розвиток економiки та культури. Адмiнicтративний устрiй українських земель.Формування української та росiйської народностей. Риси менталiтету та антропологiчнi особливостi.

Посилення експансiї Польщi. Розвиток сiльського господарства, промислiв, ремесла та торгiвлi. Мiста. Феодальне землеволодiння, його форми i розряди. Початок закрiпачення селян. Фiльваркове господарство. Боротьба проти влади польських та литовських феодалiв (30-тi роки XV ст.).

Турецько-татарськi навали на Україну. Передумови виникнення козацтва. Формування козацтва. Територiя. Господарство i побут козакiв. Вiйськова органiзацiя. Боротьба з татарами i шляхтою. Створення Запорізької Сiчi. Вiськове мистецтво. Козацька символiка. Боротьба з татарами i шляхтичами.


^ 5. Доба Речi Посполитої


Загарбання Польщею Київщини, Полтавщини, Подiлля, Волинi. Люблiнська унiя 1569 р. Створення Речі Посполитої. Державний i адмiнicтративний устрiй. Посилення полонiзацiї i окатоличення українського народу.

Зростання шляхетського і магнатського землеволодiння. Литовськi статути 1529 р., 1566 р. та 1588 р. Повне закрiпачення українського селянства. Наступ єзуїтів на Україну. Брестська церковна унiя 1596 року. Релiгiйна полiтика. Свавiлля польського панства. Посилення феодального гнiту. Козацько-селянські повстання кiнця XVI – початку XVII ст. Петро Сагайдачний. Повстання 20-х - 30-х рокiв XVII ст. “Ординацiя” 1638 року.

Розвиток культури. Фольклор. Пiснi та думи. Освiта. Братськi школи. Острозька академiя. Києво-Могилянська колегiя. Лiтописання. Полемiчна лiтература. Початок книгодрукування. I.Федоров. Архітектура i мистецтво. Вплив захiдноукраїнської культури.


^ 6. Доба Української нацiональної революцiї 1648 – 1676 рр.


Мiжнародна ситуацiя у Схiднiй Європi напередодні революцiї. Причини, характер i рушiйнi сили революцiї. Її етапи і особливостi. Б. Хмельницький. Повстання на Сiчi. Воєнні дiї у 1648 роцi. Початок створення української нацiональної держави. Економiчна і соцiальна політика гетьманського уряду. Зовнiшнi стосунки. Посилення зв’язкiв з Москвою. Воєннi дiї у 1649 р. Битва пiд Зборовом. Зборiвський договiр. Молдавський похiд Б. Хмельницького. Вiйськова кампанiя 1651 р. Битва пiд Берестечком. Переселення на Слобожанщину. Бiлоцеркiвська угода 1651 р. Вiйськовi дiї 1652 – 1653 рр. Битва пiд Батогом. Переговори Б. Хмельницького з росiйським урядом. Рiшення Земського Собору 1653 р. Посольство В. Бутурлiна. Переяславська Рада. “Березневi статтi” 1654 р.

Вiйна України і Росiї з Польщею 1654 – 1656 рр. Розгром Польщi. Визволення Смоленщини, Бiлорусiї, Правобережної та Захiдної України. Порушення урядом царя Олексiя Михайловича Переяславських угод. Вiленське перемир’я 1656 р. Зносини Б. Хмельницького зi Швецiєю. Смерть Б. Хмельницького. Його роль та значення в iсторiї України.

Наростання соцiальних суперечностей. Старшинськi угруповання. Роль росiйського уряду. Гетьман I. Виговський і його полiтика. Гадяцька угода 1658р. Опiр росiйських воєвод. Конотопська битва 1659 р. Ю. Хмельницький. Роздiл Гетьманщини. Руїна. “Чорна Рада” 1663 р. Гетьманування I. Брюховецького на Лiвобережжi і П. Тетерi на Правобережжi. Вiйна проти Польщі у союзi з Росією у 1660 – 1664 рр. Андрусівське перемир’я 1667 р. Петро Дорошенко. Його полiтика і вiйськова кампанія 1667 – 1676 рокiв. Капiтуляцiя Петра Дорошенка. Поразка революцiї і ії наслiдки.


^ 7. Доба Гетьманщини.


Розорення господарства України. Захоплення султанською Туреччиною Пiвденної України у 1672 р. Чигиринськi походи Туреччини у 1677 – 1678 рр. Вiдсiч агресії. I. Сiрко. Бахчисарайська угода 1681 р. Гетьман I. Самойлович і його полiтика. “Вiчний мир” 1686 р. і розчленування України. Гетьманування I. Мазепи. Особа I. Мазепи. Стан Правобережжя у кiнцi XVII ст. Формування козацьких полкiв. С. Палiй. Боротьба проти польських панiв і турецько-татарської агресiї. Кримськi походи 1687 і 1689 р. Азово-днiпровськi походи 1695 – 1696 рр. Константинопольський мир 1700р.

Пiвнiчна вiйна 1700 – 1721 рр. і Україна. Полiтика I. Мазепи. Зносини з Карлом XII. Полтавська битва і ії значення. Зруйнування Старої Запорожської Сiчi. Втеча I.Мазепи. Обрання гетьманом П. Орлика. “Бендерська Конституцiя” 1710 р. Прутський похiд Петра I. Закінчення Пiвнiчної вiйни і проголошення Росiї iмперiєю(1721р).

Гетьманування I. Скоропадського. Обмеження автономiї України Петром I. Русифiкацiя. Централiзаторська полiтика iмперiї. Скасування гетьманства у 1722 р. П. Полуботок. Перша Малоросiйська колегiя. Гетьманування Д. Апостола. Друге скасування гетьманства у 1734 р. Правлiння гетьманського уряду. Заснування Нової Сiчi. Гетьманування К. Розумовського. Остаточна лiквiдацiя гетьманства в Українi. Друга Малоросійська колегiя. П. Румянцев

.

^ 8. Iмперська доба.


а) Українськi землi у складi Російської iмперії.

Остаточна лiквiдацiя старшинсько-козацької системи управлiння і козацького вiйська. Утворення намiсництв і губернiй. Лiквiдацiя Запорізької Сiчi у 1775 р. Задунайська Сiч. Чорноморська Сiч.

Розвиток продуктивних сил у сiльському господарствi та промисловостi. Зростання старшинського та дворянського землеволодiння. Юридичне оформлення крiпосного права. Указ Катерини II 1783 р. і Павла I 1796 р. Антифеодальна боротьба на Українi. Селянськi повстання (с. Клiщинцi, с. Турбаї).

Стан Правобережжя у складi деградуючої Польщi. Визвольнi повстання 1702 – 1704 рр. Лiквiдацiя козацтва на Правобережжi. Гайдамацький і опришкiвський рухи. Колiївщина 1768 р.

Початок розкладу феодально-крiпосницької системи господарювання. Мануфактурне виробництво. Розвиток мiст та торгiвлi. Чумацтво.

Росiйсько-турецькi вiйни 1768-1774 рр. і 1787-1791 рр. Приєднання Пiвнiчного Причорномор’я, Приазов’я та Криму до Росії. Колонiзація Пiвденної України. Господарське освоєння. Роздiли Польщi і приєднання Правобережної України до Російської iмперiї. Культура України і Росiї у XVIII ст. Г. Сковорода.

Адмiнiстративний устрiй і демографiчний розвиток України в I пол. XIXст. у складi Росiйської iмперії. Криза феодально-крiпосницького ладу. Розклад селянського і помiщицького господарства. Мiсячина. Вiйськовi поселення. У. Кармалюк. “Кисилівська реформа”. Iнвентарна реформа.

Початок промислового перевороту. Розвиток внутрiшньої і зовнiшньої торговлi.

Вiтчизняна вiйна 1812 р. і Україна.

Початок вiдродження української нацiональної самосвiдомостi. Українознавство. Формування української iнтелiгенцiї. Декабристський рух в Українi. Органiзацiя і програми декабристiв. Повстання Чернiгiвського полку. Кирило-Мефодiївське братство, його програмнi документи. Роль братства в українському нацiонально-визвольному русi. Тарас Шевченко. М. Костомаров. П. Кулiш.

Антиукраїнська полiтика царизму. Освiта. Наука. Iсторична думка. Розвиток української лiтератури. I. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квiтка-Основ’яненко. Зв’язки і взаємовпливи росiйської і української лiтератури. О.Пушкiн, М. Гоголь. Розвиток архiтектури і мистецтва в Росiї і Українi в I пол. XIXст.

Причини буржуазних реформ 60-70-х рр. в Росiйськiй iмперiї. Скасування крiпосного права. Особливостi селянської реформи в Українi. Земська і судова реформи. Мiське врядування. Шкiльна, цензурна, фiнансова і вiйськова реформи та їх значення.

Пореформений розвиток сiльського господарства. Риси капiталiстичного ладу. Юнкерський та фермерський шляхи розвитку. Завершення промислового перевороту. Особливостi капiталiстичних вiдносин в росiйськiй економiцi. Україна в системi iмперської економiки. Мiста. Торгівля і фiнансова система. Змiни в cоцiальнiй структурi населення.

Суспiльно-полiтичне життя у I пол. XIXст. Народництво. “Земля і воля”, “Народна воля”. Селянськi рухи. Виникнення і поширення марксизму. Робітничий рух і першi органiзацiї. Студентський і земський рухи.

Пiднесення українського нацiонально-визвольного руху у II пол. XIX ст. Українофiльство. Хлопоманство. Журнал “Основа” та його гурток. “Київська громада”. Посилення русифiкаторської політики царизму. Валує вський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 р. Журнал “Громада” та його програма. М Драгоманов. “Молода громада”, “Братство тарасiвцiв” “Молода Україна”. Виникнення українських нацiональних партiй. М. Грушевський.

Розквiт української культури у II пол. XIX ст. “Золотий вiк” лiтератури. Музика і театр. Образотворче мистецтво.

Початок розвитку монополiстичного капiталiзму, його риси. Аграрнi вiдносини на початку XX ст. Кооперативний рух. Економiчна криза 1900 – 1903 рр. Робiтничi страйки. Селянськi повстання 1902 р. Земсько-лiберальна опозицiя. Виникнення українських полiтичних партiй: РУП, “Спiлка”, УНП, УСДРП, УРДП.

Перша росiйська революція 1905 - 1907 рокiв i Україна. Страйковий рух. Збройнi виступи матросiв, солдат, робiтникiв. Пiднесення нацiонального руху. Українська думська громада. “Просвiти”. Третьочервневий державний переворот 1907 року.

Столипiнська аграрна реформа і ії проведення в Українi. Соцiальна психологiя українського селянства початку XXст. Українське питання в III і IV Державнiй думi. Товариство українських поступовцiв. Поширення iдеї самостiйностi України. М. Мiхновський.

Перша свiтова вiйна і Україна. Хiд воєнних дiй на територiї України у 1914 – 1916 рр. Господарська розруха. Переслiдування українського нацiонально-визвольного руху. “Спiлка визволення України”. “Головна Українська Рада”. Українськi сiчовi стрiльцi.

б) Захiдноукраїнськi землi у складi Австрійської імперії.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено
Бакалавр” заочної прискореної форми навчання, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” 030506
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний технічний університет факультет екології та хімічної технології кафедра природоохоронної діяльності
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет
Приказ та дата заснування: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012 р. №1206
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи