Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України
Сторінка2/14
Дата02.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Загарбання захiдноукраїнських земель Австрїєю та їх становище у кiнцi XVIII cт. Колонiальна полiтика Австрiйської монархії. Стан економiки. Селянський рух в Галичинi та на Буковинi. Л. Кобилиця.


Нацiонально-визвольний рух. “Руська трiйця”. Революцiя 1848 р. в iмперiї. Скасування крiпацтва. “Головна руська рада”. Слов’янський конгрес. “Галицько-руська матиця”. Наслiдки революції.

Посилення нацiонально-визвольного руху у II пол.XIX ст. на захiдноукраїнських землях. “Просвiти”. “Москофiли”та народовцi. “Азбучна вiйна”. Виникнення полiтичних партiй. I. Франко, М. Павлик, О. Терлецький, М. Грушевський.

Господарство Західної України на початку XX ст. Аграрна криза. Масова емiграцiя. Активiзацiя нацiонального руху. “Спiлка визволення України”.

Розвиток культури на захiдоноукраїнських землях у XIX – на поч. ХХ ст.


^ 9. Доба Української революцiї 1917 – 1920 рр.


а) Центральна Рада.


Лютнева демократична революцiя в Росiї. Повалення царизму. Створення Центральної Ради. Ії склад. Полiтика Тимчасового уряду щодо України. Виникнення рад робiтничих, селянських і солдатських депутатів. Партiї есерiв і большовикiв – їх дiяльнiсть в Українi. Український нацiональний конгрес. Перший Унiвесал. Створення Генерального Секретарiату. В. Винниченко. Загострення вiдносин з Тимчасовим урядом. Другий Унiверсал. Липнева криза в Росії. Становище Центральної Ради влiтку і восени 1917.

Жовтневий переворот 1917. Створення Раднаркому. Спроба бiльшовицького перевороту в Українi. Третiй Унiверсал Центральної Ради. Проголошення УНР. Вiдносини УНР і Радянської Росії. Економічна і соцiальна полiтика Центральної Ради. Зовнішня полiтика. Проголошення радянської влади в Українi. Боротьба бiльшовикiв проти Центральної Ради. Четвертий Унiверсал. Проголошення незалежностi. Вiйна Радянської Росії проти УНР. Бiй пiд Крутами. Червоний терор. Бiльшовицький режим. Антибiльшовицький рух опору.

Брестський договiр УНР з країнами Четверного союзу. Окупацiя України австро-нiмецькими вiйськами. Окупацiйний режим. Роль Центральної Ради. Конституцiя УНР. Кiнець дiяльностi Центральної Ради в Українi.

б) Гетьманщина.


Гетьманський переворот 1918 р. “Українська держава” П. Скоропадського. Внутрiшня і зовнiшня полiтика гетьманського уряду. Нацiонально-культурна полiтика. Народна боротьба проти гетьманщини. Махновщина. Бiльшовицьке пiдпiлля. Утворення КП(б)У.

Активiзацiя визвольного руху в Захiднiй Українi. Виникнення ЗУНР. Створення УГА. Вiйна з Польщею.


в) Директорiя.


Антигетьманське повстання. Утворення Директорiї і відновлення УНР. Iнтервенцiя Антанти на пiвднi України. Внутрiшня та зовнiшня полiтика Директорії. Трудовий конгрес (сiчень 1919р.). Злука . С. Петлюра.

Друга вiйна Радянської Росії проти УНР. Проголошення УСРР. Політика “воєнного комунiзму”. Антибiльшовицький рух в Українi. Н. Махно. М. Григор’єв. Агресiя Польщi. Наступ денiкiнських вiйськ. Бiлогвардiйський режим. Стосунки Директорiї з А. Денiкiним. Контрнаступ червоної армiї. Загибель УГА. Агонiя Директорiї.

Вiдновлення радянської влади в Українi в 1920 р. Українська трудова армiя. Новий земельний закон. Органiзацiя комнезамiв.

Союз Директорії з Польщею. Варшавський договiр. Наступ польсько-українських вiйськ. Здобуття Києва. Контрнаступ червоної армiї. Розгром червоноармiйських сил пiд Варшавою і Львовом. Ризький мир і його наслiдки для України. Припинення боротьби директоріанських сил. Причини поразки. Iсторичне значення української революції.


^ 10. Радянська доба.


Соцiально-економiчний стан України і Росiї на початку 1921 р. Руїна. Голод 1921 – 1923 рр. Антирадянськi повстання. Полiтична криза. Запровадження нової економiчної полiтики. Ії риси. Адмiнiстативна реформа. Грошова реформа. Фiнанси. Кооперативний рух. Вiдбудова сiльського господарства і промисловостi. Утворення СРСР і Україна.

Розвиток культури у 20–тi роки. Нацiональна полiтика бiльшовикiв. “Коренiзацiя” та “українiзацiя”. Освiта і наука. Лiтература і мистецтво. Становище церкви. Виникнення української автокефальної православної церкви.

Проблеми непу. Змiни в полiтичному курсi керiвництва ВКП(б) та КП(б)У. Початок соцiалiстичної iндустрiалiзацiї. Перша п’ятирiчка. Формування адмiнiстративно-командної системи і сталiнського тоталiтаризму. Наслiдки вiйськово-комунicтичного штурму. “Соцiалiстичне” змагання. Формування ГУЛАГ(у). Карткова система.

Насильницька суцiльна колективiзацiя сiльського господарства. “Розкуркулювання”. Пограбування селян. Крiпосницькi методи працi. Голодомор 1932 – 1933 рр. Демографiчнi втрати.

Формування бюрократичної номенклатури. Змiни в соцiальнiй структурi суспільства. Сталiнiзм і його суть. Масовий терор 30-х рокiв. Морально-політична деформацiя стосункiв в суспiльствi. Радянська психологiя. Згортання “українiзацiї”. Деградацiя культури. Нищення культурних пам’яток. Лiквiдацiя УАПЦ.

Полiтичний і соцiально-економiчний стан захiдноукраїнських земель у складi Другої Речi Посполитої. Безробiття. Масова емiграцiя. Нацiонально-визвольний рух. Створення ОУН. Греко-католицька церква. А.Шептицький. Роль і доля КПЗУ. Особливостi нацiонально-визвольного руху в Закарпаттi та Пiвнiчнiй Буковинi.

Причини другої свiтової вiйни. Радянсько-нiмецький пакт. Початок другої свiтової вiйни. Напад СРСР на Польщу. Роздiл Польщi. Приєднання захiдноукраїнських та захiднобiлоруських земель до СРСР. Союз СРСР з фашистською Нiмеччиною. Загарбання СРСР частини Фiнляндiї, країн Прибалтики, Бесарабії, Придунайських повiтiв, Пiвнiчної Буковини. Депортацiї, “cовєтiзацiя”, масовий терор. Розкiл в ОУН.

Напад фашистської Нiмеччини на СРСР. Початок Вiтчизняної вiйни. Поразки Червоної Армiї. Роль ОУН на початку вiйни. С. Бандера, Я. Стецько.

Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Окупацiя України. Окупацiйний режим. Поразки Червоної Армiї пiд Харковом і в Криму. Нацiоналістичний і комунiстичний рух Опору. УПА. Партизанський рух.

Розгром німецько-фашистських армiй пiд Сталiнградом. Початок визволення України. Курська битва. Визволення Донбасу. Битва на Днiпрi. Визволення Києва. Визволення Правобережжя, Криму. Визволення Захiдної України. Початок вiдбудови. Втрати України у другiй свiтовiй вiйнi.

Трагiчнi наслiдки вiйни. Територiальнi змiни в Українi і Росії. Вiдбудова промисловостi і транспорту. Грошова реформа. Стан сiльського господарства. Голод 1946 – 1947 рр. Вiдновлення масових репресивних кампанiй. Заборона унiатської церкви. Боротьба УПА в 1945 –1950 рр. Операцiя “Вiслa” і ïï наслідки.

Початок десталiнiзацiï. “Вiдлига”. М. Хрущов. Включення Криму до складу УРСР. ХХ з’ïзд КПРС i його значення. Реформи 2-ï половини 50-х - 1-ï половини 60-х рокiв. Грошова реформа. Падiння матерiального рівня життя населення. Зародження дисидентського руху. Досягнення i втрати в культурному будiвництвi.

Кремлiвський переворот 1964 р. Державнi злочини КПРС i КПУ. Спроба господарськоï реформи 1965 – 1967 рокiв. Екстенсивний характер розвитку економiки. Стагнацiя. Корупцiя. “Тiньова економiка”. Зародження мафiозних структур. Продовольча проблема. Економiчна криза. Порушення законностi. Полiтичнi репресiï 70-80-х рокiв. Русифiкацiя. Моральна деградацiя суспiльства. Правозахисний рух. Хельсiнська спiлка та ïï роль. Стан церкви.

Початок “перебудови”. М. Горбачов. Спроба лiбералiзацiï ладу. Соцiально-економiчна криза. Криза освiти i культури. Чорнобильська катастрофа 1986 року.

Пiднесення нацiонально-демократичного руху. Вибори до рад. Створення нових полiтичних партiй i рухiв. Зростання нацiональноï самосвiдомостi. “Декларацiя про державний суверенiтет Украïни” 1990 року.


^ 11. Доба незалежноï Украïни.


Спроба державного перевороту в СРСР в серпнi 1991 року. Акт проголошення незалежностi Украïни. Заборона дiяльностi КПУ. Народний рух Украïни. В. Чорновiл. Становлення багатопартiйноï системи. Л. Кравчук. Б. Єльцин. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Обрання Л. Кравчука президентом. Державна символiка України.

Розпад СРСР. Утворення СНД. Соцiально-економічна і полiтична криза 1992-1993 рр. в Українi. Вибори 1994 р. в Українi. Л. Кучма. Фiнансова криза. Грошова реформа 1996р. Прийняття Конституції України 1996 р. Обмежена соцiально-полiтична стабiлiзацiя. Вибори до Верховної Ради 1998 р.. Обрання Л. Кучми на другий термiн президентства у 1999 р. Вiдставка Б. Єльцина 31.12.1999р.

Зовнiшня політика незалежної України. Вступ до Ради Європи. Зовнiшня полiтика Росiї. Українсько-росiйськi стосунки.

Сучасна українська схiдна та захiдна дiаспора.

Сучасний стан розвитку культури: освiта, наука, лiтература, театр, кiно, телебачення, преса. Релiгiя і церква в умовах незалежностi.

^

Рекомендована література до курсу «Історія України»

 1. Аркас М. Iсторiя України-Русi. - К., 1990.

 2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків-К., 1991.

 3. Багалiй Д. Iсторiя Слобідської України. - Х., 1991.

 4. Грушевський М. Iлюстрована icторiя України. - К., 1992.

 5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття. - К., 1993.

 6. Давня iсторiя України. Кн. 1-2.- К., 1994.

 7. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталiнiзм на Українi (20-30-тi роки). - К., 1991.

 8. Джонсон П. Современность. Т.1.-2. - М., 1995.

 9. Дорошенко Д. Нарис з iсторiї України. Т.1-2, К., 1991.

 10. Єфименко А. История украинского народа. - К., 1990.

 11. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. В. А.

Смолiя.-К., 1997.

 1. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. Р. Ляха.-Донецьк, 1998.

 2. Iсторiя Українського вiйська ч.1-2. - К., 1993.

 3. Iсторiя Української культури/ Пiд ред. I. Крип’якевича. - К., 1994.

 4. Коваль М. Україна: 1939-1945. - К., 1995.

 5. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективiзацiя і голодомор. - К., 1993.

 6. Костомаров Н. Мазепа. - М., 1992.

 7. Крип’якевич I. Богдан Хмельницький. - Львiв,1990.

 8. Крип’якевич I. Iсторiя України. - Львiв,1991.

 9. Кульчицький С. Комунiзм в Українi: перше десятилiття (1919 – 1928) – К., 1996.

 10. Кульчицький С. Україна мiж двома вiйнами (1921 – 1939). – К., 1999.

 11. Кульчицький С. Нотатки про українськi революцiї. – К., 2001.

 12. Литвин М., Науменко К. Iсторiя ЗУНР. – Львiв, 1995.

 13. Новiтня iсторiя України (1900 – 2000): Пiдручник/ А.Г. Слюсаренко. – К., 2000.

 14. Огiєнко I. Українська церква. Т. 1-2. - К., 1993.

 15. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України. Т. 1-2.-К., 1992.

 16. Рибалка I. Iсторiя України. Ч. 1-2. - Х., 1995-1997.

 17. Рыбаков Б. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М., 1982.

 18. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1980.

 19. Смолiй В. Степанков В. Українська Нацiональна Революцiя. – К., 1999.

 20. Субтельний О. Iсторiя України. - К., 1993.

 21. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

 22. Україна: друга половина ХХ ст. – К., 1996.

 23. Українська народна енциклопедiя. – Львiв, 1996.

 24. Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917-1991. - М., 1995.

 25. Яворницький Д. Iсторiя запорiзьких козакiв. Т.1-3. - Львiв., 1990-1992.

 26. Яковенко Н. Нарис iсторiї України. - К., 1997.


Тематика лекційного курсу і семінарів.


Курс «Iсторiя України» обсягом 24 години, з яких 20 лекцiй і 4 години семiнарiв, розрахований на студентiв 1 курсу дистантної або заочної форми навчання на факультетi романо-германської фiлологiї.


Теми лекцiй.


Вступ.

 1. Стародавня доба в iсторiї України (до сер. 1-го тис. н.е.)

 2. Княжа доба (IX ст. – I пол. XIV ст.).

 3. Українськi землi у I пол.XIV ст. – I пол. XVII ст.

 4. Українська нацiональна революцiя XVII ст.

 5. Гетьманщина в Українi (кiнець XVII – середина XVIII).

 6. Українськi землi пiд владою Росiйської і Австрiйської iмперiй (сер. XVIIIст. – поч. ХХ ст.).

 7. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.

 8. Україна мiж двома свiтовими вiйнами (20-тi – 30-тi рр. ХХ ст.).

 9. Україна у роки другої свiтової вiйни (1939 – 1945 рр.).

 10. Україна у повоєнний час (1945 – 1991 рр.).

 11. Незалежна Україна (1991 – 2002).Теми семiнарiв.


 1. Українська нацiональна революцiя середини XVII ст.

2. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.


Плани семiнарських занять.


Тема 1. Українська нацiональна революцiя середини XVII ст.

План


 1. Причини революцiї та хiд воєнних дiй у 1648-1653 рр.

 2. Переяславська Рада. «Березневi статтi» і воєнна кампанiя 1654-1656 рр.

 3. Воєннi дiї у 1657-1667 р. Андрусiвське перемир’я.

 4. Руїна. Причини поразки революцiї та iї значення.


ЛIТЕРАТУРА:


 1. Лiтопис Самовидця.-К., Наукова думка, 1971. – С. 28-72

 2. Iсторiя Русов. –Київ: Дзвiн, 1991. – С. 60-164

 3. М. Аркас. Iсторiя України-Руси.-К.: Вища школа, 1990. – С.171-237

 4. М. Грушевский. Очерк истории украинского народа. – К.: Либiдь, 1990. – С. 178-225

 5. М. Костомаров. Богдан Хмельницький. –К.: Веселка, 1992. – С. 34-70

 6. I. Крип’якевич. Богдан Хмельницький. – Львiв: Свiт, 1990. – С. 284-337

 7. I. Рибалка. Iсторiя України. Ч.1.- Харкiв: Основа, 1995.- С. 191-242

 8. О. Субтельний. Україна: Iсторія. – К.: Либiдь,1991. – С. 115-145

 9. Iсторiя України в особах. – К.; 1993. – С. 294-300

 10. В. Смолiй, В. Степанков. Українська нацiональна революцiя. – К., 1999. – С. 299-345

 11. Iсторiя України(пiд ред. Р. Ляха). – К. 1998. – С. 125-156


Тема 2. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено
Бакалавр” заочної прискореної форми навчання, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” 030506
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний технічний університет факультет екології та хімічної технології кафедра природоохоронної діяльності
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України iconМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет
Приказ та дата заснування: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня 2012 р. №1206
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи