Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Скачати 156.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Дата02.08.2012
Розмір156.75 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра германської філології


РОБОЧА ПРОГРАМА

з фахового вступного іспиту з другої іноземної мови


спеціальність „Англійська мова і література”

ОКР «МАГІСТР»

8.02030302


Затверджено на засіданні Вченої Ради факультету іноземних мов

Протокол № ___від ______


Голова Вченої Ради В.Д.Каліущенко


^ Загальні положення


Для вступу на ОКР «Магістр» на спеціальність „Англійська мова і література” факультету іноземних мов Донецького національного університету. Вимоги до кандидатів та структура іспиту з другої іноземної мови (німецької) регулюються положеннями даної програми.

Робочу програму складено відповідно до наказу (про впровадження вступних іспитів ОКР «Магістр»),типової програми з практики усного та писемного мовлення німецькою мовою для університетів і педагогічних інститутів, до типових робочих програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорта України та робочих програм кафедр теорії і практики перекладу та германської філології й структуровано таким чином:


 1. Вимоги до кандидатів

 2. Структура іспиту з другої іноземної мови (англійська) та критерії оцінювання

 3. Рекомендована література для підготовки до іспиту з основної іноземної мови (німецька)
 1. Вимоги до кандидатів


Від вступника вимагається володіння другою іноземною мовою на рівні В 2.2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Від вступника вимагається володіння німецькою мовою на рівні В2.2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Цей рівень володіння мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів, дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному просторі і вести самостійну науково-дослідницьку діяльність.

Кандидат, якій володіє мовою рівні В2.2,:

 • повинен продемонструвати, що він може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом;

 • може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін;

 • може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

(«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», стор.24)

Якісні аспекти мовлення, що відповідають рівням комунікативної компетенції В 2.2., представлені у Додатку 1. 1. Структура іспиту з другої іноземної мови (німецька) та критерії оцінювання


2.1. Структура іспиту з другої іноземної мови (німецька)

Іспит складається з таких частин:

 1. Лексико-граматичний тест з німецької мови, що містить 20 позицій. Час виконання – 30 хвилин.
 1. Усне висловлювання на тему наукового дослідження. Час виконання – 30 хвилин.
 1. Усне реферування тексту з рідної мови на німецьку. Обсяг тексту – 1800-2000 знаків. Час виконання – 30 хвилин.


2.2. Критерії оцінювання


1. Лексико-граматичний тест (20 питань) передбачає вміння коректного вибору відповідних граматичних і лексичних одиниць:


Оцінювання - максимально 200 балів:

 • відмінно” – 200-190 балів (20-18 правильних відповідей)

 • добре” – 185-170 балів (17-14 правильних відповідей)

 • задовільно” – 165-125 балів (13-5 правильних відповідей)

 • незадовільно” – 120-100 балів (4-0 правильних відповідей)
 1. Усне висловлювання:


Оцінка “відмінно” (5) виставляється, якщо студент добре володіє вивченими граматичними структурами та лексичним матеріалом, вживаючи їх коректно та адекватно до комунікативної ситуації, розкрив запропоновану тему повністю, логічно та послідовно будуючи висловлювання, відповів на питання екзаменатора адекватно та вичерпно;

Оцінка “добре” (4) виставляється, якщо студент володіє вивченим граматичним та лексичним матеріалом, але користується ним, допускаючи незначні, але стійкі помилки, запропоновану тему розкрив на 70-89%, на запитання екзаменатора відповів адекватно та вичерпно, але допустив низку граматичних та лексичних помилок;

Оцінка “задовільно” (3) виставляється, якщо студент володіє не всім вивченим граматичним та лексичним матеріалом, вживає певні граматичні структури та лексику зі стійкими помилками, які не може виправити, запропоновану тему розкрив на 50-69% та не завжди послідовно будуючи своє висловлювання, на питання екзаменатора відповідає не завжди адекватно;

Оцінка “незадовільно ” (2) виставляється, якщо студент не володіє багатьма вивченими граматичними структурами та лексичним матеріалом, часто допускає значні лексичні та граматичні помилки, запропоновану тему розкрив на 25-49%, висловлювання будує нелогічно та непослідовно, не розуміє багатьох запитань екзаменатора;


Оцінювання - максимально 200 балів:

- “відмінно”– 200-190 балів

- “добре” – 189-170 балів

- “задовільно” – 169-124 балів

незадовільно” – 123-100 балів


3. Усне реферування тексту з рідної мови на німецьку (2000 знаків):

передбачає правильне та стилістично адекватне використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями німецької мови з логічним наголосом і емфазою.


Оцінювання – максимально 200 балів:

- оцінка “відмінно” – 200-190 балів, 100% - 90% (1 – 2 фонетичні помилки) передбачає такі вміння:

а) вилучення та відтворення теми тексту;

б) деталізоване висвітлення подій або аргументів, що представлені у тексті, а також організація їх в логічній послідовності;

в) доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування складних граматичних структур, лексичних засобів при відсутності граматичних і лексичних помилок; допускаються одна – дві фонетичні помилки;

- оцінка “добре” – 189-170 балів, 89% - 70% (3 – 4 фонетичні помилки, 1 – 2 граматичні або лексичні помилки) передбачає такі вміння:

а) вилучення та відтворення теми тексту;

б) деталізоване висвітлення подій або аргументів, які представлені у

тексті;

в) організація останніх у логічній послідовності;

г) доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування граматичних структур і лексичних засобів; допускається три – чотири фонетичні, одна – дві граматичні або лексичні помилки;

- оцінка “задовільно” – 169-150 балів, 69% - 50% (до 5 фонетичних і 5 граматичних або лексичних помилок) передбачає такі вміння:

а) зазначення теми тексту;

б) висвітлення деяких деталей подій або аргументів, які представлені у тексті;

в) доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування граматичних структур і лексичних засобів; допускається до 5 фонетичних і 5 граматичних або лексичних помилок;

- оцінка “незадовільно” – 149-100 балів, 49% - 0% (більше 5 фонетичних та 5 граматичних або лексичних помилок) передбачає:

а) невірне зазначення теми суспільно-політичного тексту або вірне зазначення основної теми при відсутності висвітлення деталей подій або аргументів, що представлені у тексті;

б) відсутність в роботі здобувача зв’язуючих слів і словосполучень; наявність більш п’яти фонетичних та п’яти граматичних або лексичних помилок.


^ 4. Загальна кількість балів за комплексний іспит з другої іноземної мови (німецька)


Підсумкова оцінка з вступного іспиту визначається як середньозважена результатів виконання з трьох видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання, прийнятої у ДонНУ:^ Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)
3. Рекомендована література для підготовки до іспиту з другої іноземної мови (німецька)

^

Розмовна практика


 1. Berliner Platz 2. Lehr- und Arbeitsbuch. - München: Langenscheidt, 2003.

 2. Berliner Platz 2. Intensivtrainer. - München: Langenscheidt, 2003.

 3. Berliner Platz 3. Lehr- und Arbeitsbuch. - München: Langenscheidt, 2004.

 4. Berliner Platz 3. Intensivtrainer. - München: Langenscheidt, 2004.

 5. Dimensionen. Lernstationen 11-18. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006.

 6. Dimensionen. Magazin 3.Lernstationen 11-18. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006.

 7. Memo. Lehrwerk für DaF. – München: Langenscheidt, 2000.

 8. Unterwegs. – München: Langenscheidt, 1998.

 9. Wählen Sie das richtige Wort. – Moskau, 1967.

 10. Zertifikatstraining Deutsch. Lesen. Hören. Schreiben. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 1998.

Граматика


 1. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. – M.: Proswetschenije, 1986. – 336 S.

 2. Buscha A., Linthout G. Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache: Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner / 2.Aufl. – Leipzig: Schukerl, 2002. - 212 S.

 3. Buscha J. u.a. Grammatik in Feldern: Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. –

 4. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. - Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996.

 5. Duden. Band 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / Hrsg. und bearb. von

 6. Engel U., Tertel R. Kommunikative Grammatik. Deutsch als Fremdsprache. – München: Indicium GmbH, 1993. – 346 S.

 7. Gulyga E., Natanson M. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. – M., Л: Просвещение, 1966. – 225c.

 8. Moltschanowa I. Schwerpunkte der deutschen Grammatik. – M.: Высш. шк., 1983. – 168c.

 9. Prychodko A. Syntax des komplexen Satzes für Germanisten. - Запоріжжя: Запорізький держуніверситет, 1998. – 295с.

 10. Schendels E. Deutsche Grammatik. Morphologie. Syntax. Text. – M.: Высш. шк., 1979. – 397c.

 11. Zifonun G., Hoffmann L., Strecker G. u. a. Grammatik der deutschen Sprache (in 3 Bänden). – Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1997. – 2569 S.

Додаток 1

Якісні аспекти мовлення, які відповідають рівню комунікативної компетенції B 2.2:

І. Якісні аспекти мовлення:

1. У продуктивних видах мовленнєвої діяльності:


А. Усне мовлення

1. Загальне усне мовлення /монологічне («РРЄ», стор.58):

Може давати чіткі, систематично розгорнуті описи та презентації з відповідним виділенням головних положень та релевантними допоміжними деталями. Може давати чіткі, детальні описи та презентації широкого ряду предметів, які стосуються його/її кола інтересів, викладаючи та аргументуючи думки/погляди з додатковими положеннями та відповідними прикладами.

2. Якісні характеристики усного монологічного мовлення («РРЄ», стор.28):

Діапазон

Правильність

Швидкість

Взаємодія

З'вязність

Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Може продукувати мовленнєві відрізки у досить швидкому темпі, навіть за умови хезитації під час пошуків структур або виразів. Помітно довгих пауз в його/її мовленні небагато.

Може почати бесіду, висловлюватись у свою чергу належним чином та закінчувати бесіду, коли йому/їй це потрібно, хоча не завжди він/ вона може це зробити елегантно. Може підтримувати дискусію на знайомі теми, забезпечуючи розуміння, залучаючи інших до неї тощо.

Може використовувати обмежене число схем зв'язку, щоб його висловлювання мало точний, зв'язний характер, навіть якщо у ньому трапляються деякі "перескакування" ("стрибки") під час довгого говоріння.

3. В усних текстах («РРЄ», стор.58-60):

Опис, розповідь

Може робити чіткі, детальні описи широкого кола об'єктів, пов'язаних із своєю сферою інтересів.

Публічні виступи

Може публічно висловлюватись на найбільш загальні теми з таким ступенем точності, швидкості та спонтанності, що не спричиняє утруднень або незручностей слухачеві.

Звернення до аудиторії


Може зробити чітку, послідовно розвинену презентацію з підкреслюванням значущих моментів та відповідними додатковими деталями.

Може спонтанно висловлюватись на основі підготовленого тексту і розвивати цікаві положення, висунуті слухачами аудиторії, часто демонструючи помітну швидкість та легкість вираження.


^ Б. Писемне мовлення

1. Загальне писемне мовлення («РРЄ», стор.61):

Може писати зрозумілі, детальні тексти наряд знайомих тему межах своєї сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

2. В письмових текстах («РРЄ», стор.62):

Творче письмо


Може писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, виділяючи зв'язки між думками у вигляді чіткого зв'язного тексту і дотримуючись прийнятих умовностей відповідного жанру. Може писати чіткі, детальні описи на різні теми, що стосуються його/й інтересів.

Може написати огляд фільму, книги або п'єси.

Доповіді, есе


Може написати твір або доповідь з послідовно розгорнутою аргументацією, належним чином підкреслюючи значущі думки та наводячи відповідні допоміжні деталі.

Може оцінити різні думки або шляхи вирішення проблеми.

Може написати повідомлення або твір з розвиненою аргументацією, наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних варіантів.

Може узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

2. У рецептивних видах мовленнєвої діяльності:

1. Аудіювання («РРЄ», стор.66):

1. Загальне розуміння


Може розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на близькі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в особистому, суспільному, академічному або професійному житті. Лише надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура висловлювання та/або вживання ідіоматизмів впливає на здатність розуміти.

2. Розуміння розмови

Може розуміти пожвавлену розмову носіїв мови.

Може з певним зусиллям "вловити" багато зі сказаного навколо нього/неї, але може вважати для себе важким стати активним учасником дискусії з кількома носіями мови, які ніяк не змінюють свого мовлення.

2. Читання («РРЄ», стор.69-70):

1.Загальне читання

Може читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і швидкість читання до різних текстів і цілей, і вибірково використовуючи відповідні довідкові джерела. Має широкий активний словниковий запас читання, але може відчувати деякі утруднення при зустрічі з маловживаними ідіомами.

2. Читання з метою орієнтації


Може швидко переглянути довгий і складний текст, знаходячи потрібні йому деталі.

Може швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи потрібне більш уважне їх вивчення.

3. Читання для отримання інформації і аргументації

Може вилучати інформацію, думки і точки зору з вузькоспеціальних джерел у межах своєї сфери.

Може розуміти спеціальні статті поза своїм полем діяльності за умови, якщо можна інколи користуватись словником для підтвердження своєї інтерпретації сприйнятої термінології.

Може розуміти статті та доповіді, що стосуються сучасних проблем, в яких автори мають особливі погляди.

3. У інтерактивних видах мовленнєвої діяльності («РРЄ», стор.74-77):

1. Загальне усне спілкування/діалогічне


Може користуватись мовою вільно, правильно й ефективно, в широкому діапазоні загальних, академічних, професійних тем про дозвілля, чітко позначаючи зв'язки між ідеями. Може спонтанно спілкуватись, добре контролюючи граматичний аспект, без жодних ознак необхідності обмеження того, що він/вона хоче сказати, приймаючи стиль мовлення залежно від обставин

2. Розуміння співрозмовника

Може детально розуміти, що сказано йому/їй на нормативному усному мовленні навіть в умовах шуму.

3. Дискусія


Може підтримувати жваву бесіду з носіями мови.

Може досить точно виражати свої думки і погляди, наводити свої та переконливо реагувати на складні аргументації інших.

Може брати активну участь у неформальній бесіді зі знайомим контекстом, коментувати, чітко висловлювати свою точку зору, оцінювати альтернативні пропозиції, висувати гіпотези й реагувати на них.

Може з деякими зусиллями зрозуміти більшість із того, що говориться при ньому/ній у дискусії, проте може вважати надто складним успішно взяти участь у бесіді/дискусії з носіями мови, які абсолютно не змінюють свого мовлення.

Може висловлюватись "за" і захищати свої погляди в дискусії, наводячи відповідні пояснення, аргументи й коментарі.

ІІ. Комунікативні компетенції

1. Лінгвістичні компетенції («РРЄ», стор 110-117):

Загальний лінгвістичний діапазон

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонологічна компетенція

Може ясно виразитись, не маючи потреби в обмеженні того, що хоче сказати.

Має достатній діапазон мовлення, щоб описати щось чітко, виразити точки зору і розвинути аргументацію без помітних утруднень при пошуках слів, використовуючи складні синтаксичні форми.

Вільно володіє лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов'язані з його/її сферою діяльності.


Належний граматичний контроль; випадкові помилки або несистематичні огріхи та незначні порушення у структурі речення все ж інколи трапляються, проте рідко, і до того ж вони часто виправляються при поверненні назад.

Демонструє відносно високий ступінь граматичного контролю. Не робить помилок, що ведуть до нерозуміння.

Володіє чіткою, природною вимовою та інтонацією.2. Соціолінгвістична («РРЄ», стор.121):

Може висловлюватись упевнено, чітко і ввічливо у формальному та неформальному реєстрах, адекватно ситуації та особистості співрозмовника.

Може з певним зусиллям розуміти і брати участь в групових дискусіях/бесідах, навіть коли мова швидка й розмовна.

Може підтримувати стосунки з носіями мови без того, щоб ненавмисне їх розсмішити, роздратувати, або змусити поводитись інакше, ніж вони поводились би з носієм мови.

Може висловлюватись відповідно до ситуації та уникати грубих помилок при формулюванні.

3. Прагматична компетенція («РРЄ», стор.124-125):1. Дискурсивна

компетенція

Гнучкість

Розгортання теми

Зв’язність і злитність

Може привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від обставин. Може пристосовуватись до змін напряму, стилю та поставлених акцентів, які звичайно відбуваються в розмові.


Може розвивати чіткий опис або розповідь, аргументуючи й захищаючи власні погляди, наводячи відповідні деталі та приклади.Може ефективно використовувати різноманітні засоби/слова зв'язку, щоб чітко позначити вид зв'язків між думками.

Може використовувати обмежену кількість схем зв'язку, щоб пов'язати свої висловлювання у чітке, зв'язне мовлення, хоча у довгих репліках можуть бути деякі "перескакування".2. Функціональна компетенція

Швидкість мовлення

Точність висловлюванн

Може висловлюватись досить легко. Не зважаючи на те, що має деякі проблеми з формулюванням і тому трапляються паузи та невдачі, він/вона здатний/а продовжувати мовлення без сторонньої допомоги.

Може висловлюватись зрозуміло, хоча й зупиняючись для граматичного і лексичного планування висловлювання та виправлення, особливо у довготривалих відрізках мовлення.

Може впевнено передавати детальну інформацію.


Може точно кваліфікувати точки зору і твердження відповідно до ступенів, напр., напевно/можливо, впевненість/сумнів, ймовірність тощо.Додаток 2. Приклад лексико-граматичного тесту (німецька мова)


^ TESTS ZUR PRAKTISCHEN GRAMMATIK


Kreuzen Sie auf dem ANTWORTBOGEN den Buchstaben für die entsprechende Variante des Satzes bei der VERBALISIERUNG der Konstruktionen an:


 1. Die Beliebtheit alter Universitätsstädte ist nicht nur ein typisch deutsches Merkmal.

 1. Es ist nicht nur ein typisch deutsches Merkmal, dass alte Universitätsstädte beliebt sind.

 2. Alte Universitätsstädte sind beliebt, weil das nicht nur ein typisch deutsches Merkmal ist.

 1. Der wachsende Tourismus führte in dieser Region zur Verunreinigung des Wassers durch Müll.

 1. Der wachsende Tourismus führte in dieser Region dazu, dass das Wasser durch Müll verunreinigt wird.

 2. Der wachsende Tourismus führte mit Wasser und Müll dazu, dass diese Region verunreinigt wurde.

 1. Seine Bemühungen um ein DAAD-Stipendium hatten keinen Erfolg.

 1. Er bemühte sich ohne Erfolg um ein DAAD-Stipendium.

 2. Er hatte keinen Erfolg dabei, da er sich um ein DAAD-Stipendium bemühte.

 1. Die Bergleute fordern eine Verbesserung der Arbeitsschutzbedingungen.

 1. Die Bergleute fordern, damit die Arbeitsschutzbedingungen besser werden.

 2. Die Bergleute fordern, dass die Arbeitsschutzbedingungen verbessert werden.

 1. Von den Delegierten der Konferenz wird ein pünktliches Eintreffen erwartet.

 1. Von den Delegierten der Konferenz wird erwartet, dass sie pünktlich eintreffen.

 2. Es wird erwartet, ob die Delegierten der Konferenz pünktlich eintreffen.


Kreuzen Sie auf dem ANTWORTBOGEN den Buchstaben für die entsprechende Variante des Satzes bei der NOMINALISIERUNG der Konstruktionen an:


 1. Es ist allgemein bekannt, dass Politiker und Journalisten die Bürger oft unzureichend informieren.

 1. Die unzureichende Information der Bürger von Politikern und Journalisten ist allgemein bekannt.

 2. Die unzureichende Information der Bürger durch Politiker und Journalisten ist allgemein bekannt.

 1. Der Chef zeichnet sich dadurch aus, dass er zu Kompromissen bereit ist.

 1. Der Chef zeichnet sich mit Kompromissen aus.

 2. Der Chef zeichnet sich durch Kompromissbereitschaft aus.

 1. Als im Saal Unterlagen verteilt wurden, entstand eine Pause.

 1. Zur Unterlagenverteilung entstand im Saal eine Pause.

 2. Beim Verteilen der Unterlagen im Saal entstand eine Pause.

 1. Kosten lassen sich einsparen, wenn diese Unternehmen weiter rationalisieren.

 1. Durch weitere Rationalisierung seitens dieser Unternehmen lassen sich Kosten einsparen.

 2. Durch weitere Rationalisierung nach diesen Unternehmen lassen sich Kosten einsparen.

 1. Der Staat muss garantieren, auch die sozial Schwachen zu unterstützen.

 1. Auch der Staat muss die soziale Unterstützung bei den Schwachen garantieren.

 2. Der Staat muss auch die Unterstützung von sozial Schwachen garantieren.^ TESTS ZUR SPRACHPRAXIS

Füllen Sie die Lücken im Text. Kreuzen Sie auf dem ANTWORTBOGEN eine dem Sinn entsprechende Variante aus den Klammern an.

DIE ABFALLFLUT

    1. (A - Die Erkenntnis / B – Die Kenntnis / C - Das Kennenlernen), dass die Flut der gebrauchten Verpackungsmittel die Umwelt verschmutzt, beginnt sich erst sehr allmählich durchzusetzten.

    2. Bequeme und preiswerte Verpackungsmittel kommen dem Verbraucher zwar (A - zuvor / B - zugute / C - zunächst), belasten ihn aber gleichzeitig durch die Abfallberge.

    3. Wenn der (A – Gebraucher / B – Verbraucher / C - Nutzer) an Umweltschutz denkt, stehen ihm zumeist nur rauchende Fabrikschlote vor Augen.

    4. Schätzungen haben jedoch (A - ergeben / B - errechnet / C - resultiert), dass die Primäremissionen nur etwa 30% betragen.

    5. Demgegenüber stellen 70 % der Verunreinigungen sogenannte Sekundäremissionen (A - da / B - aus / C - dar), die erst bei der Verwendung der Produkte entstehen.

    6. Die Verbraucheransprüche an die Verpackung (A - differenzieren / B - äußern / C beziehen) sich in erster Linie auf deren Bequemlichkeit.

    7. Sehr viel differenzierter sind die (A – Wünsche / B – Forderungen / C – Erfordernisse), welche die Ernährungswirtschaft und speziell die Verpackungsindustrie stellen muss.

    8. Hier müssen insbesondere mechanische (A – Eigenheiten / B – Eigenschaften / C – Eignungen), wie z.B. Bruchwiderstand, Oberflächenglätte, Empfindlichkeiten gegenüber Licht, Feuchtigkeit, Temperatur u.a. in Betracht gezogen werden.

    9. Die Bundesregierung hat nun den Beschluss gefasst, die Forschung zur (A – Wiederverarbeitung / B – Wiederherstellung / C – Wiedergewinnung) von Rohstoffen zu intensivieren.

    10. Und (A – verantwortliche / B – antwortende / C – beantwortende) Stellen rufen dazu auf, dass die Bevölkerung an der Sauberhaltung der Umwelt mitwirkt.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Для вступу на окр «Магістр» на спеціальність „Англійська мова І літератуара” факультету іноземних мов Донецького національного університету....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” необхідно скласти іспити з основної та...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” необхідно скласти іспити з основної та...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи