Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» icon

Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Скачати 211.02 Kb.
НазваДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Дата12.09.2012
Розмір211.02 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0104 „ФІНАНСИ”


7 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент, кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Хорошева О.І.

доцент кафедри « Фінанси і банківська справа », к.е.н. Семенова Д.О.


1. МЕТА:

Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної системи держави і їх закріплення в практичних розрахунках.


2. ЗАВДАННЯ:

У ході вивчення дисципліни «Бюджетна система» ставляться наступні завдання:

- освоєння теоретичних основ бюджетної системи; формування знань із основ управління бюджетною системою;

- формування теоретичних і практичних знань по джерелах і методам формування доходів бюджету;

- оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, формами й методами бюджетного фінансування реалізації функцій, покладених на відповідні органі влади;

- формування знань по основах організації бюджетних процедур.


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

В результаті вивчення курсу „Бюджетна система” студент зможе:

- аналізувати процеси функціонування бюджетної системи держави;

- давати обґрунтовану оцінку тенденцій у бюджетній сфері;

- виявляти особливості формування доходної і видаткової частин бюджету; робити розрахунки бюджетних показників;

- використовувати творчий підхід до розв′язання бюджетних питань;

- брати участь у дискусіях з проблем руху бюджетних потоків;

- самостійно працювати з нормативно-законодавчою, навчальною і науковою літературою.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Короткий зміст модулю

Кількість годин за формами навчань

Форма контролю

лекції

семін.

CРC
^ Змістовий модуль 1. Теоретичні і педологічні основи бюджетної системи. Загальна характеристика доходів і видатків бюджетів”

1. Сутність і призначення бюджету

2

2

6

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи

4

4

10

3. Бюджетна політика й управління бюджетною системою

2

2

10

4. Система доходів бюджету

2

2

9

5. Система видатків бюджету

2

2

9

6. Збалансованість бюджету й управління державним боргом

2

2

8

Змістовий модуль 2. Особливості бюджетного фінансування. Бюджетний процес і його практика в Україні.

1. Видатки бюджетів на економічну діяльність і науку

2

2

8

завдання з нормативно-правової бази; складання глосарію;

логіко-структурні схеми;

творчо-аналітичні завдання;

виконання тестових завдань; написання рефератів; поточне контрольне опитування


2. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу

6

6

10

3. Видатки бюджетів на забезпечення безпеки країни й управління

4

4

8

4. Бюджетний процес і порядок формування бюджету

4

4

12

5. Виконання бюджету

4

4

10

6. Бюджетний контроль і аналіз

2
8

Усього годин

36

36

108

^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні і педологічні основи бюджетної системи. Загальна характеристика доходів і видатків бюджетів”
^

Мета модулю


Розкрити зміст і завдання предмету; вказати на взаємозв'язок з іншими економічними дисциплінами; виявити рівень знань студентів із загальноекономічних дисциплін; рекомендувати підручники, законодавчий та інструктивний матеріал, що використовується при вивченні особливостей функціонування бюджетної системи.
^

Навчальні цілі


За результатами навчання студенти повинні:

- розуміти зміст і завдання дисципліни "Бюджетна система", її взаємозв'язок з іншими дисциплінами;

- оновити залишкові знання із загальноекономічних і фінансових дисциплін, на яких базується вивчення предмету "Бюджетна система";

- знати перелік законодавчого та інструктивного матеріалу з питань бюджетної політики, управління доходами і видатками бюджету;

- демонструвати спроможність самостійно працювати із законодавчими актами та інструктивним матеріалом;

- засвоїти основні положення Бюджетного кодексу України.


Тема 1. Сутність і призначення бюджету

Виникнення державного бюджету. Багатоаспектна сутність державного і місцевого бюджетів: як економічна категорія; за формою; по матеріальніму утримуванню; за організаційною структурою; по характеру. Функції державного і місцевих бюджетів. Роль і призначення бюджету.


Тема 2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи

Сутність бюджетної системи. Бюджетна система як частина фінансової системи держави. Структура бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Принципи побудови бюджетної системи: єдності; повноти; обґрунтованості; публічності й прозорості; самостійності й ін.

Сутність і види міжбюджетних відносин. Концепції організації міжбюджетних відносин.

Бюджетна класифікація. Види бюджетів.


Тема 3. Бюджетна політика й керування бюджетною системою

Бюджетна політика як основна складова фінансової політики держави. Бюджетна політика демократичних держав. Визначення основних напрямків бюджетної політики на майбутній бюджетний рік. Бюджетна політика України на сучасному етапі.

Сутність і функції управління бюджетною системою. Бюджетне планування. Організація бюджетного процесу. Бюджетне регулювання. Бюджетна мотивація. Бюджетний контроль. Бюджетний облік. Бюджетний аналіз.

Органі управління бюджетною системою. Особливості управління бюджетною системою України.


Тема 4. Система доходів бюджету

Соціально-економічне утримування доходів бюджетів. Методи формування доходів бюджетів. Джерела формування доходів бюджетів. Загальна характеристика системи доходів бюджетів. Склад і структура доходів бюджетів України. Податкові вступи в бюджети, їх характеристика. Характеристика неподаткових вступів у бюджети. Офіційні трансферти.


Тема 5. Система видатків бюджету

Соціально-економічне утримування й значення видатків бюджетів. Взаємозв'язок системи державних послуг і системи видатків бюджетів. Класифікація видатків бюджетів. Бюджетне фінансування: утримування, форми, методи. Поняття й види бюджетних установ. Кошторисне фінансування бюджетних установ. Види кошторисів і їх структура. Загальна характеристика системи видатків бюджетів України.


Тема 6. Збалансованість бюджету і управління державним боргом

Збалансованість бюджету. Види бюджетного дефіциту. Концепції управління бюджетним дефіцитом. Джерела покриття дефіциту бюджету. Бюджетний дефіцит як основний фактор державного боргу.

Сутність і види державного боргу. Необхідність, сутність і форми державного кредиту. Державні займи як основна форма державного кредиту. Фактори державного кредиту. Утримування й способи управління державним боргом.

^

Змістовий модуль 2. Особливості бюджетного фінансування. Бюджетний процес і його практика в Україні.

Мета модулю


Розкрити особливості бюджетного фінансування різних функцій держави і місцевого самоврядування; ознайомити студентів з системою бюджетних видатків на економічну діяльність, сферу охорону здоров’я, освіту, науку, оборону, управління тощо; розкрити порядок формування і виконання бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
^

Навчальні цілі


За результатами навчання студенти повинні:

- розуміти порядок бюджетного фінансування окремих сфер;

- вміти самостійно складати кошторис бюджетного закладу;

- демонструвати спроможність визначати бюджетні показники;

- засвоїти особливості формування звіту про бюджет;

- знати стадії бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях;

- знати функції органів, які забезпечують бюджетний процес;

- знати права і обов’язки розпорядників бюджетних коштів.

Тема 7. Видатки бюджетів на економічну діяльність і науку

Необхідність, напрямки й форми бюджетного фінансування народного господарства. Особливості бюджетного фінансування промисловості й енергетики, будівництва, транспорту й інших галузей народного господарства на державному й територіальному рівні. Роль бюджетів у розвитку науки. Склад видатків на науку. Особливості фінансування фундаментальних і прикладних досліджень. Способи бюджетного фінансування науки.


Тема 8. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу

Поняття соціальної сфери й соціального захисту. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави. Склад бюджетних видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Поняття й види бюджетних установ. Сфери й специфіка функціонування бюджетних установ. Бюджетне фінансування. Бюджетне фінансування охорони здоров'я. Бюджетне фінансування культурно-освітніх установ. Фінансування установ соціального забезпечення.


Тема 9. Видатки бюджетів на забезпечення безпеки країни і управління

Взаємозв'язок бюджетного фінансування оборони й військової доктрини держави. Склад і структура видатків на оборону, порядок їх планування й фінансування. Бюджетні видатки на управління, їх склад і способи фінансування. Утримування органів законодавчої та виконавчої влади, судових органів і прокуратури, правоохоронних, фінансових, фіскальних і митних органів.
^

Тема 10. Бюджетний процес і порядок формування бюджету


Бюджетний процес і його етапи. Порядок складання, розгляду й затвердження Державного бюджету України. Порядок складання, розгляду й затвердження місцевих бюджетів України.


Тема 11. Виконання бюджету

Виконання бюджету як етап бюджетного процесу. Організація виконання бюджетів. Загальні принципи виконання бюджету. Поняття касового виконання бюджету. Моделі касового виконання бюджету. Становлення й розвиток казначейської справи. Організаційні основи й правовий статус Державного казначейства України. Державне казначейство як орган оперативного управління фінансовими ресурсами держави. Платіжна система виконання бюджетів в Україні.

Особливості виконання Державного бюджету. Особливості виконання місцевих бюджетів. Інформаційне забезпечення оцінки ефективності виконання бюджету. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення виконання бюджетів.


Тема 12. Бюджетний контроль і аналіз

Утримування й значення бюджетного контролю. Вимоги до організації контролю над виконанням бюджету. Класифікація бюджетного контролю. Види бюджетного контролю: документальний контроль, камеральний контроль, обстеження, ревізія. Економічний аналіз як форма контролю. Органи контролю над виконанням бюджетів. Функції Рахункової палати Верховної Ради України. Функції Державної контрольно-ревізійної служби України. Функції Державної податкової служби України. Функції державного казначейства України.

Економічний аналіз бюджетних показників: вимоги, пропоновані до аналізу; етапи аналізу; елементи загальної та приватної методики аналізу; документальне оформлення результатів аналізу. Бюджетний моніторинг. Особливості аналізу місцевого бюджету.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.


№ п/п

Коротке зміст модуля

Види СРС

Кіл-ть годин

^ Модуль1. Теоретичні й методологічні основи бюджетної системи. Загальна характеристика доходів і видатків бюджетів

1

Сутність і призначення бюджету

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

6

2

Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

10

3

Бюджетна політика і управління бюджетною системою

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

10

4

Система доходів бюджету

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

9

5

Система видатків бюджету

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

9

6

Збалансованість бюджету і управління державним боргом

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

8

^ Модуль 2. Особливості бюджетного фінансування. Бюджетний процес і його практика в Україні

7

Видатки бюджетів на економічну діяльність і науку

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

8

8

Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

10

9

Видатки бюджетів на забезпечення безпеки країни і керування

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

8

10

Бюджетний процес і порядок формування бюджету

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

12

11

Виконання бюджету

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

10

12

Бюджетний контроль і аналіз

Логіко-структурні схеми, завдання для вивчення законодавчої й нормативної бази, завдання і ситуаційне завдання, написання рефератів

87. ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України.- К.: Феміна, 1996. – 64 с.

 2. Бюджетный кодекс Украины. – К.: Велес, 2004. – 64 с.

 3. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с.

 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 5. Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: Монографія.- Х.: ВД „ІНЖЕК”. 2008. -– 288 с.

 6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник.-К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 7. Карлiн, М. I. Бюджетна система України [Текст] : навч. посiб. / М. I. Карлiн. - Київ : Знання, 2008. - 428 с.

 8. Пасiчник, Ю. В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посiб. / Ю. В. Пасiчник. - 2-ге вид. - К. : Знання, 2008. - 670 с.

 9. Фещенко Л. В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посiб. для студ. вузiв / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузиминчук. - К. : Кондор, 2008. - 438 с.

 10. Хорошева Е.И. Бюджетная система: Учебное пособие. – Донецк: АОЗТ “Полиграфическое предприятие “АПП”. – 2004. – 357 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г., Рульова С.М., Стефаник І.Б., Сушко Н.І., Чечуліна О.О. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. – Київ: НВП «АВТ», 2004. – 528 с.

 2. Благун, I. Г. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посiб. / I. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. - Л. : Магнолiя-2006, 2007. - 223 с.

 3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

 4. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник / Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін..: За ред.. С.І. Юрія та Й.М. Бескида. – К.: Таксон, 2002. – с.256.

 5. Бюджетний менеджмент : Пiдруч. / В. Федосов, В. Опарiн, Л. Сафонова та iн. - К. : КНЕУ, 2004. - 864 с.

 6. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. Посіб. / В. Федоров, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; За заг. Ред. Проф.. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2005. – 420 с.

 7. Бюджетний менеджмент : навч. посiб. / Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, П. Я. Могиляк та iн. - К. : Знання, 2006. - 293 с.

 8. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2006 рік / І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, Т. С. Бабич, В. В. Губенко. Проект „Реформа місцевих бюджетів України”, RTI International // www.niss.gov.ua/Monitor

 9. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / С.А. Булгакова С.О., Л.В. Єрмошенко, Н.І.Сушко та ін. / За ред. С.О. Булгакової. – 2 –ге вид., переробл. Та допов. – К.: Київ нац. Торг-екон. ун-т. – 417 с.

 10. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навч. посiб. для студентiв вузiв / Л. Є. Клець. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 639 с.

 11. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч. – метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с.

 12. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Диск. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.

 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с. – (Вища освіта ХХІ Століття).

 14. Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях (учебное пособие). – К. «Кондор». – 2003. – 328 с.

 15. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

 16. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. – К.: НІОС, 2003.

 17. Чугунов І.Я. Теоретичні основи ситсеми бюджетного регулювання: Навч. посіб. – К.: НДФІ, 2005. – 259 с.

 18. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система. Підручник. – 2-ге вид. Змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.

 19. Журналы „Фінанси України”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”.


^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Система оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетна система»Поточний контроль (мах 50 балів)

Кількість балів по результатам

поточного контролю

Підсумковий контроль (мах 50 балів)

Загальна сума балів

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2Іспит

Організаційно навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Сума балів за

заліковий модуль 1

Організаційно навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Сума балів за

заліковий модуль 2

10

10

20

15

15

30

50

50

100^ Мінімальна кількість виконаних завдань за темою

№ з/п

Вид завдання модульного контролю

Аудиторна/

позааудиторна робота

Форма виконання завдання

Кількість

За темою

1.

Глосарій

позааудиторна

письмово

10

2.

Логіко-структурні схеми

позааудиторна

письмово

2

3.

Завдання з нормативно-законодавчої бази

позааудиторна

письмово

1

4.

Тести

аудиторна/

позааудиторна

письмово

5

^ За модулем

5.

Задачі і ситуаційні завдання

аудиторна/

позааудиторна

письмово

3

6.

Усне опитування

 • перший рівень

 • другій рівень

аудиторна

усно


2

4

7.

Контрольна робота (письмове опитування)

аудиторна

письмово

50% від загальної кількості проведених робіт


^ Трансформація бальної оцінки підсумків поточного модульного контролюНайменування модуля

Кількість балів

Оцінка

1

Модуль 1. „Теоретичні і методологічні основи бюджетної системи. Загальна характеристика доходів і видатків бюджетів”

18,00-20,00

відмінно

14,00-17,99

добре

10,00-13,99

задовільно

0,00-9,99

незадовільно

2

Модуль 2 . „Особливості бюджетного фінансування. Бюджетний процес и його практика в Україні”

27,00-30,00

відмінно

21,00-26,99

добре

15,00-20,99

задовільно

0,00-14,99

незадовільно


^ Оцінювання наукових досягнень студентів ДонНАУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

відмінно

B

80-89

добре

C

70-79

добре

D

60-69

задовільно

E

50-59

задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

Схожі:

Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „політологія” Довідник з дисципліни специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси»
Звідси – гостра неохідність створення сучасної системи політичної освіти І просвітництва громадян. Перш за все політичні знання й...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Дисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа» iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Викладачі: Дубровкіна Ірина Юріївна (зав секцією); Атабєкова Алла Кимівна; Мустаєва Діляра Фаятівна; Лєнь Яна Сергіївна; Цавкаєв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи