Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\

Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Скачати 108.91 Kb.
НазваДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Дата13.09.2012
Розмір108.91 Kb.
ТипДокументи

Довідник з дисципліни

Дисципліна «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

(для студентів спеціальності «Фінанси»)


Викладачі:

Олексієнко Н.В. к.е.н., доц.,

Карлова Н.П. к.е.н., доц

Мета вивчення дисциплини — формування у студентів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації фінансової діяльності підприємств, а також отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Основними завданнями дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є: вивчення змісту та основних напрямків фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінан­сової рівноваги, методів формування власного та позичкового капіталу підприємства, проведення дивідендної політики, особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відно­син, оволодіння практичними навичками використання мож­ливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу.

Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання; порядок формування власного капіталу підприємства; класифікацію внутрішніх джерел фінансування під­приємств; зміст, призначення та основні завдання дивідендної по­літики підприємства; порядок фінансування підприємств за раху­нок позичкового капіталу; фінансові аспекти реорганізації підпри­ємств; необхідність, завдання та принципи оцінки вартості капіта­лу; фінансову діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономіч­них відносин; фінансовий контролінг та бюджетування на підпри­ємстві; порядок фінансової інвестиційної діяльності підприємств; особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різ­них форм власності і галузевої спрямованості.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: поєднувати специфіку галузі, форм власності підприємств, особ­ливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансо­вої діяльності; обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцін­ки їх ефективності; визначати потребу у короткострокових та до­вгострокових кредитах; оцінювати кредитоспроможність позича­льника; оформляти фінансову звітність підприємства; визначати ефективність дивідендної політики підприємства; нараховувати дивіденди по акціях, проценти по облігаціях та проводити їх опо­даткування; здійснювати оцінку вартості майна підприємства; ві­дображати вартість фінансових інвестицій у звітності підприємст­ва; здійснювати митне оформлення та оподаткування зовнішньо­економічних операцій; проводити фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві.

Вивчення студентом курсу «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання» проводиться шляхом відвідування лекцій, практичних занять і виконання завдань для самостійної роботи, що відповідає вимогам модернізації навчального процесу в рамках Болонській декларації, за якої якість освіти є комплексом складових рівня викладання, адекватного контролю знань і виховання мотивації студентів, організації їх самостійної й індивідуальної роботи.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм/

Тема 3. Формування капіталу підприємства.

Тема 4. Фінансування підприємства за рахунок власного капіталу.

Тема 5. Внутрішні джерела фінансування підприємств.

Тема 6. Дивідендна політика підприємств.

Тема 7. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу.

Тема 8. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств.

Тема 9. Фінансові інвестиції підприємств.

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Тема 11. Фінансовий контролінг.

Література

 1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2005. – 232 с.

 2. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий и организаций» (с изменениями и дополнениями) // Бизнес. – 2004. – №6.

 3. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2003. – № 18.

 4. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 23.02.06. №3480-IV // Бухгалтерия. – 2006. – №17.

 5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.

 6. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затверджені Наказом Міністерства економіки № 14 від 19.01.2006.

 7. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2002. – 168 с.

 8. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 240 с.

 9. Бандурка О.М.,Коробов М.Я., Орлов П.I., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 312 с.

 10. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784с.

 11. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 199с.

 12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід та вітчизняна практика): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

 13. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. Пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

 14. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.

 15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с.

 16. Протопонова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємництва. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 546 с.

 17. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 18. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш та ін.; за заг. ред. О.О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

 19. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320с.

 20. Управління потенціалом підприємства: Навч.посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. - 362 с.

 21. Шила В.П., Верхоглядова Н.Ш, Ільїна С.Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 216с.


Модульне планування дисципліни

Лекції -30 годин

Практичні заняття – 30 годин

СРС – 119 години

ІРС – 1 година

Всього – 180 годинп/п

Стислий

зміст модулю

Лекції

Практичні заняття

СРС

ІРС

Форми контролю

1

2

3

46

Модуль 1

1

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

2

2

6
ГЛ, УО, ТЗ

2

Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм

2

2

9
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

3

Формування капіталу підприємства

2

2

12
ГЛ, УО, ТЗ,ПЗ

4

Фінансування підприємства за рахунок власного капіталу

4

4

12
ГЛ, УО, ТЗ,ПЗ

5

Внутрішні джерела фінансування підприємств

2

2

10
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

6

Дивідендна політика підприємств

2

2

9
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ, ТАЗ

Модуль 2

7

Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

4

4

12
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

8

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

2

2

9
ГЛ, УО, ТЗ, ТАЗ

9

Фінансові інвестиції підприємств

4

4

15
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

10

Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

2

2

10
ГЛ, УО, ТЗ, ПЗ

11

Фінансовий контролінг

4

4

15

1

ГЛ, УО, ТЗ, ЛС
Всього по курсу

30

30

119

1

^ Картка самостійної роботи студентівп/п

Тема

СРС

Форми контролю

Модуль 1

1

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

6

ГЛ, ЛСС, ТЗ

2.

Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм

9

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ПЗ

3

Формування капіталу підприємства

12

ГЛ, ЛСС, ТЗ,ПЗ

4.

Фінансування підприємства за рахунок власного капіталу

12

ГЛ, ЛСС, ТЗ,ПЗ

5

Внутрішні джерела фінансування підприємств

10

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ПЗ

6

Дивідендна політика підприємств

9

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ТАЗ

Модуль 2

7

Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

12

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ПЗ

8

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

9

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ТАЗ

9

Фінансові інвестиції підприємств

15

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ПЗ

10

Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

10

ГЛ, ЛСС, ТЗ, ПЗ

11

Фінансовий контролінг

15

ГЛ, ЛСС, ТЗ
Всього по курсу

119

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Об'єктом оцінювання знань студентів є матеріал дисципліни, ступінь і якість засвоєння якого встановлюється під час поточного й підсумкового модульного контролю по 100 – бальній шкалі.


^ Система оцінювання знань студентів по дисципліні «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»


Поточний контроль – 50 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за 1 модуль

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота 1

Організ-навчальна робота студента

Самостійна робота

Контрольна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

5

25

10

10

5

25

50

Схожі:

Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 030508 "Фінанси...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд екон...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Вищий навчальний заклад
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Банківська справа», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Тематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
move to 1471-8179
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\К. В. Савченко Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання конспект
Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання : конспект лекцій / укладачі: Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. – Суми :...
Довідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб\Рішення щодо оптимізації сучасних грошово-кредитних відносин суб'єктів господарювання
Дисципліна «Історія фінансів, грошей та кредиту» є вибірковою для підготовки бакалавра по напряму «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи