Вища освіта І Болонський процес icon

Вища освіта І Болонський процес
Скачати 199.67 Kb.
НазваВища освіта І Болонський процес
Дата13.09.2012
Розмір199.67 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни


Вища освіта і Болонський процес


Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Кривошеєва Г.Л.


1.Вступ

Вивчення навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес” покликане забезпечити студентів науково-педагогічними знаннями сутності процесів функціонування та розвитку Європейської системи освіти на основі Булонської декларації, підготувати їх до самовиховання, самоосвіти та допомогти у самовизначенні.

Дисципліна „Вища освіта і Болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну науку, її складові, знання політики держав Європи з її трансформації відповідно до вимог законодавства відповідної країни.

Студенти знайомляться з відмінностями системи освіти України від її організації в країнах Європи, нових концепціях і технологіях навчання та виховання дітей, перспективах розвитку освіти в країні, української національної системи освіти і виховання.


^ 2. Мета, завдання і результати навчання

цілі та завдання

− забезпечити засвоєння системи знань основних напрямків входження України в Європейський освітній простір, дидактичних закономірностей, принципів і правил організації кредитно-модульної системи освіти і навчання в університеті, особливостей структури змісту модуля, методів і засобів його засвоєння;

− забезпечити засвоєння основних понять, термінів, закономірностей функцюювання Європейського освітнього простору, Болонської декларації, кращих зразків навчального процесу і станів, знайомство з ходом розвитку освіти, з гуманістичними і демократичними ідеями видатних педагогів, новими ідеями, досвідом навчання та виховання в Україні і країнах західного світу, проблемами розвитку освіти, її функцій, умов подолання протиріч та конфліктів.

– сприяти формуванню умінь та навичок застосування засвоєнних знань у практичній діяльності (написання і захист рефератів, вивчення інноваційних процесів у педагогіці, практична діяльність);

– розвивати творче мислення студентів, їх пізнавальну активність, самостійність суджень, потребу й уміння самостійно збагачувати свої знання й оволодівати навичками творчої діяльності;

 • стимулювати інтерес до сучасних проблем розвитку вищої освіти та Болонського процесу.

Результати вивчення курсу „Вища освіта і Болонський процес” дають змогу студентам оволодіти знаннями основних напрямків входження України в Європейський освітній простір, дидактичних закономірностей, принципів і правил організації кредитно-модульної системи освіти і навчання в університеті, особливостей структури змісту модуля, методів і засобів його засвоєння, способів самоконтролю якості оволодіння конкретною дидактичною одиницею, уміннями та навичками використання засвоєних знань в практичній діяльності та особистому житті.

В процесі вивчення дисципліни „Вища освіта і Болонський процес” студенти засвоюють основні поняття, терміни, закономірності функціювання Європейського освітнього простору, Булонської декларації, кращих зразків навчального процесу і станів, знайомляться з ходом розвитку освіти, з гуманістичними і демократичними ідеями видатних педагогів, новими ідеями, досвідом навчання та виховання в Україні і країнах західного світу, проблемами розвитку освіти, її функцій, умов подолання протиріч та конфліктів.

^ 3.Методи викладання та навчання

Лекційні заняття


4. Стислий зміст курсу

Вища освіта і Болонський процес

Змістовий модуль І.ТЕОРІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Предмет і завдання курсу дисципліни „Вища освіта і Болонський процес”. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки (економіко-управлінський профіль).

Сутність та місце курсу „Вища освіта і Болонський процес” в науці. Предмет і завдання курсу „Вища освіта і Болонський процес”. Методи дослідження курсу „Вища освіта і Болонський процес”. Зв’язок дисципліни з другими науками.

Особливості підготовки фахівців економічного профілю в університетах США. Підготовка економістів в університетах Великобританії. Реорганізація університетської економічної освіти у Франції. Професійна підготовка економістів в університетах Германії. Основні рисипонії. Перспективи розвитку університетської економічної освіти в Італії.

Тенденції розвитку університетської економічної освіти в розвинутих країнах Європи і світу.

Інновації в суспільстві та освіті та їх вплив на підготовку сучасного фахівця

Зміни в суспільстві та освіті. Розвиток новаторської діяльності в освіті. Класифікація нововведень в освіті та їх зв’язок з фаховою підготовкою спеціалістів.

Характеристика сучасного суспільства, його ознак. Модель розвитку українського суспільства.

Сучасний спеціаліст. Модель його життя. Облік і використання власного національного потенціалу.

Європейський вибір. Адаптація національної системи навчання і виховання засобами співробітництва в освіті.

Організаційні форми і методи навчання в сучасній вищій школі.

Індивідуальна, групова та колективна форми занять, їх сутність. Лекційно-семінарська форма проведення занять. Лекція і сучасні вимоги до неї. Підготовка до лекції. Семінарські, практичні та лабораторні заняття. Колоквіуми, заліки, екзамени.. варіації в формах і методах проведення занять. Розробка шкал оцінювання навчальної діяльності та моделі моніторингу освіти в умовах КМСОНП.

Розвиток гуманістичних традицій виховання і навчання у творчій спадщині видатних педагогів і філософів минулого. Національна педагогіка і педагогічні детермінанти сучасного суспільства.

Гуманізм і демократизм педагогічних іддей Я.А.Коменського − видатного філософа-гуманіста, громадського діяча, науковця.

Актуальність педагогічної спадщини Д.Локка і її значення для вирішення сучасних проблем освіти. Педагогічні ідеї Ж.-Ж.Руссо як визначні досягнення людства, як витоки розвитку демократичної педагогіки.

Розвиток демократичних ідей французьких просвітителей у педагогічних творах Й.-Г.Песталоцці.

Актуальність педагогічної спадщини німецьких педагогів Й.-Ф.Гербарта і Ф.-В.-А. Дістервега.

Визначні положення педагогічних поглядів Г.Сковороди: гуманізм, демократизм, висока моральність, любов до Батьківщини і народу.

Розвиток педагогічної теорії у працях видатного педагога-демократа К.Д.Ушинського, основоположника наукової педагогіки в Росії.

Вагомий внесок у розвиток педагогічної думки й розв’язання практичних завдань виховання видатного українського педагога А.С.Макаренко.

Провідні педагогічні ідеї (гуманізм як мета і засіб виховання) у працях В.О.Сухомлинського.

Сутність національної педагогіки. Педагогіка − наука про виховання людини і формування особистості. Об’єкт та предмет педагогіки. Виникнення педагогіки як науки про виховання дітей, розширення сфери її застосування в ході історичного розвитку суспільства. Основні поняття педагогіки: виховання, освіта, навчання, розвиток. Їх взаємозв’язок.

^ Змістовий модуль П.Болонський процес: сутність та перспективи розвитку

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.

Євроінтеграція України як частина соціально-економічного розвитку держави. Чинники євроінтеграції вищої освіти.

Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Хронологія подій Болонського процесу. Основні документи Болонського процесу.

Загальна характеристика кредитно-модульної системи організації навчання (КМС ОНП)

Болонська декларація і її сутність. Особливості КМСОНП і їх характеристика. Загальні умови користування Європейською системою перезарахування кредитів (ECTS).

Кредити ECTS. Інформаційний пакет. Форма заяви для студентів (навчальний контракт). Перелік оцінок дисциплін. Шкала оцінювання ECTS.

Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання.

Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи освіти (ECTS) у вищу освіту України.

Особливості застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ДонНУ

Сутність ECTS ( європейська система перезарахування кредитів). Визначення поняття „кредит”. Застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Донецькому національному університеті.

Модуль і його характеристика

Поняття модуля. Змістовий модуль і його сутність. Система модулів. Взаємозв’язок між модулями дисципліни та між модулями різних дисциплін.

Порядок створення модуля. Характеристика модуля. Структура курсу. Нормування навчального навантаження. Державна атестація студентів.

Порівняльна характеристика сутності модуля в системі освіти нашої держави і країн Заходу.

Психолого-педагогічні аспекти впровадження КМСОНП

Врахування індивідуальних, психологічних особливостей учасників КМСОНП. Вікові особливості і КМСОНП.

Вибір форм, методів і прийомів проведення навчально-виховної роботи.

Фахові, медичні, екологічні, біологічні та економічні аспекти впровадження КМСОНП.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1.Карта самостійної роботи студента

Види самостійної роботи

Терміни

виконання

Форма контролю

та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

 1. Обов’язкові

Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

впродовж семестру

активна участь у дискусії

1

1.2. Виконання домашніх завдань

продовж семестру

перевірка правильності виконання завдання

1

1.3. Підготовка до аудиторних занять

продовж семестру

Активна участь у дискусії в процесі лекції

1

^ 2. Пошуково-аналітична робота

2.1.Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

продовж семестру

Активна участь у дискусії

1

2.2. Написання реферату за заданою проблематикою

Грудень

Перевірка рефератів і їх обговорення

2

2.3.Аналіз наукових публікацій

Листопад

Обговорення результатів проведеної роботи

1

Разом балів за обов’язкові види СРС 7

ІІ. Вибіркові

2.1. Опрацювання монографії

Протягом семестру

Виступ з повідомленням

1

2.2. Участь у науковій конференції

У разі участі в конферен-ції

Виступ з доповіддю, обговорення

2

Разом балів за вибіркові види СРС 3

Всього балів за СРС 10^ 6. Перелік використаних джерел

Документи Болонського процесу:

 1. Сорбонська декларація. “5 травня 1998. – м.Париж.

 2. Болонська декларація, спільна заява європейських міністрів освіти. 18-19 червня 1999.- м.Болонья.

 3. Коммюніке: зустріч європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту, 18-19 травня 2001 року, м.Прага.

 4. Комюніке: зустріч європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, 19-20 вересня 2003 року. – м.Берлін.

 5. Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей. / Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти. М.Берген, 19-20 травня 2005 р./ Освіта України. - № 50. – 5 липня 2005. – С.5.

 6. Бухарестская декларация этических ценностей и принципов высшего образования в Европе // Высшее образование сегодня. – 2005. - № 5. – С.14-15.

 7. Коммюніке: зустріч європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту. – 16-19 травня 2007 р. / Освіта України. - № 46. – липень 2007 р.

Нормативні документи:

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про освіту”.

 3. Закон України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної ради (ВВР). – 2002.

 4. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 5. Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента України № 347/2002 від 17.04. 2002).

 6. Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки: Постанова КМ України від 8 вересня 2004 р., № 1183.

 7. Указ президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” / Освіта України. - № 1013 (2005) від 4 липня 2005 року.

 8. Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 н.рік (лист Міністерства освіти і науки України).- К.: Знання, 2005. – 15 с.

 9. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні /Наказ МОН України від 29.07.2005р, № 454.

 10. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 2005-2006 н.році у всіх вищих навчальних закладах України Ш-1У рівнів акредитації / Наказ МОН України від 30.12.2005 р., № 774.

 11. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Затверджені рішенням вченої ради Науково-методичного центру вищої освіти, протокол № 6 від 29.07.05 (лист МОН № 1/9-398 від 1.08.05).

 12. Підвищення ефективності вищої освіти – визначний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави: Матеріали до доповіді міністра освіти і науки на підсумковій колегії МОН (23 лютого 2006 року., м.Київ)// Освіта України. - №13 (706) 17 лютого 2006 р. – С.2-9.
^

Книги, підручники


 1. Байденко Валентин Иванович. Болонский процесс: Курс лекций / В.И.Байденко. – М., Логос, 2004. – 208 с.

 2. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В.И.Байденко. – К., 2005. – 143 с.

 3. Белозерцев Евгений Петрович. Образование: историко-культурный феномен: Курс лекций / Е.П.Белозерцев. – СПб.: Изд-во Р.Асланова: Юрид.центр Пресс, 2004. – 702с.

 4. Боголіб Тетяна Максимівна. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: монографія / Т.М.Боголіб. – К.:Освіта України, 2006. – 324 с.

 5. Болонский процесс: основополагающие материалы : (за период 1988-2005 гг.) / сост.А.К.Бурцев, В.А.Звонова. – М.:Финансы и статистика, 2007. – 86, (2).

 6. Болонский процесс: середина пути / (В.И.Байденко, Н.И.Максимов, Н.А.Селезнева и др.). – М., 2005. – 377 с.

 7. Болонський процес: Документи / Уклад. З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 168 с.

 8. Болонський процес: Модель структури додатку до диплому / Уклад. З.І.Тимошенко, О.І.Козаченко, А.М.Грехов та ін. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 72 с.

 9. Болонський процес у фактах і документах: (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / (Упоряд.: М.Ф.Степко та ін. – К.-Т.: Екон.думка, 2003. – 60 с.

 10. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В.М.Бебика. – К.:МАУП,2004. – 196 с.

 11. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Уклад. В.П.Бех, Ю.Л.Маліновський. – К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 220 с.

 12. Вища освіта і Болонський процес: навч. посіб.для вузів / М.Ф. Дмитриченко, Б.І.Хорошун, О.М.Язвінська, В.Д.Данчук. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.

 13. Вища освіта України і Болонський процес: Навч.посіб./М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – Т.: Навч.кн.БогДан, 2004. – 384 с.

 14. Глобализация образования: компетенции и системі кредитов / (А.А.Егоров, О.А.Ильченко, В.А.Леднев и др.). – М.: Маркет ДС, 2005. – 487 с.

 15. Дзюба Світлана Григорівна. Міжнародна економіка: євроатлант. Інтеграція в системі підготовки магістрів: навч. посіб. / С.Г.Дзюба, І.Є.Пдопріхіна. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. – 284 с.

 16. Згуровський Михайло Захарович. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М.З.Згуровський. – К.:НТУУ “КПІ”, 2006. – 543 с.

 17. Інноваційні технології та реформа змісту освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС: метод. католог видань / (уклад:К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков). – К.: Освіта України, 2007. – 195 с.

 18. Калашник Наталія Григорівна. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання: (Навч.-метод.посіб.) / Н.Г.Калашник, В.Л.Вертегел. – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2005. – 325 с.

 19. Кривцова Валентина Михайлівна. Вища освіта та Болонський процес: конспект лекцій/ В.М. Кривцова, Н.М.Колісниченко. – О.:ОРІДУ НАДУ, 2005. – 171 с.

 20. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес /Уклад.М.Ф.Степко, Я.Я.Боголюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. – К.:Освіта України, 2004. – 59 с.

 21. Мороз Інна Вікторівна. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: (довід.для студ.) /І.В.Мороз. – К.: Освіта України, 2005. – 90 с.

 22. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою в Донецькому національному університеті: темат. Зб.для професор.-викладац. складу/ (Укл.: В.В.Христіановський, О.В.Мазнєв, О.І. Скафа. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 259 с.

 23. Основні засади розвитку вищої освіти України: (Док.і матеріали / Упоряд.М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. – К.: ТДПУ ім.В.Гнатюка: Т., 2006. – Ч.3. – 2006. – 180 с.

 24. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Док. і матер.: Травень – грудень 2004 р. /(Упор.М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.). – К.:ТДПУ ім.В.Гнатюка; Т., 2005. – Ч.2. – 2005. – 189 с.

 25. Плавич Володимир Петрович. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу: навч.посіб. / В.П.Плавич. – О.:Астропринт, 2005. – 253с.

 26. Сікорський Петро Іванович. Кредитно-модульна технологія навчання: навч. посібник/ П.І.Сікорський. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2006. – 126 с.

 27. Степко Михайло Филипович. Болонський процес і навчання впродовж життя / М.Ф.Степко, Б.В.Клименко, Л.Л.Товажнянський.- Х.:НТУ “ХПІ”, 2004. – 111с.

 28. Товажнянский Леонід Леонідович. Болонський процес: цикли, ступені, кредити/ Л.Л.Товажнянський, Є.І.Сокол, Б.В.Клименко. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004. – 144 с.

 29. Университеты Западной Европы : Средние века. Возрождение. Просвещение: Межвуз.сб.науч.тр. / (Редкол.: Н.В.Ревякина (отв.ред.) и др.). – Иваново: Иван.гос.ун-т, 1990. – 162с.
^

Наукові статті


 1. Алексеева Л.П. Болонский процесс: роль вузовского преподавателя / Л.П.Алексеева, Н.С.Шаблыгина. – М.: НИИВШ, 2004. – 40 с.

 2. Андрійчук Р.Г. Використання системного підходу до характеристики цивілізаційно-культурних основ становлення освітніх систем / Р.Г.Андрійчук // Наук. аграр. ун-т. – К., 2005. – Вип.88. – С.9-13.

 3. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу /В.Андрющенко// Вища освіта України. – 2004. - №1. – С.5.-9.

 4. Бакіров В. Висока якість університетської освіти – вимога часу /В.Бакіров, З.Зиман, Ю.Холін // Вища освіта України. – 2005. - №1. – С.15-19.

 5. Бондарчук Ю.Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю.Бондарчук, Г.Чуйко, Н.Чуйко // Вища школа. – 2005. - №5. – С.35-41.

 6. Булавенко О. Болонская Декларация и структурная перестройка процесса обучения /О.Булавенко // нар.образование. – 2005. - №7. – С.15-17.

 7. Васюк О.В. Вища освіта Німеччини: структура, доступ / О.В.Васюк, М.Ю.Богдан // Наук.вісн. /Нац.аграр.ун-т. – К., 2005. - №88. – С.45-51.

 8. Воронкова В.Г. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи / В.Г.Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Зб.наук.праць. – Запоріжжя, 2005. – Вип.22. – С.36-49.

 9. Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти / В.Гребенюк, Є.Євсєєв // Новий колегіум. – Харків, 2004. - № 3. – С.43-48.

 10. Гуцайлюк З. Еще раз об усовершенствовании бухгалтерского учета в контексте Болонского процесса / З.Гуцайлюк // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - №10. – С.31-32.

 11. Іванько О.А. Проблеми модернізації Болонського процесу у вищих навчальних закладах України / О.А.Іванько // Теорія і практика фіз. Виховання. – 2006. - №1-2. – С.34-40.

 12. Колот А. Реализация основных принципов Болонской декларации / А.Колот// Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. - № 10. – С.3-11.

 13. Колот А.М. Реалізація засад Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю / А.М.Колот // Статистика України. – 2004. - №2. – С.59-65.

 14. Концепція розвитку економічної освіти в Україні // Освіта України. – 2004. – 23 січня. – С.4-5.

 15. Кузнецов Г. Науково-методичні та соціально-педагогічні аспекти безперервної освіти в контексті Болонського процесу / Г.Кузнецов, Т.Калюжна // Вища освіта України. – 2006. - №1. – С.75-79.

 16. Кузьменко Г. Кредитно-модульна технологія навчання і пізнавальна діяльність студентів / Г.Кузьменко, М.Кузьменко // Зб.наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. - Полтава, 2006. – Вип. 6 (53). – С.188-197. (Серія “Педагогічні науки”).

 17. Кузьминский Ю. Болонский процесс: усовершенствование преподавания бухгалтерского учета для экономистов и правоведов в высших учебных заведениях Украины / Ю.Кузьминский, Н.Мельничук // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 8. – С.37-40.

 18. Матвєєва Г.А. Реформування національної системи освіти України / Г.А. Матвєєва, В.І.Степанишин // Науковий вісник (Національного лісотехнічного ун-ту України) : зб.наук.-техн.пр. – Л., 2006. - № 16.3. – С.279-282.

 19. Мных Е. К вопросу трансформации системы подготовки специалистов по учету и аудиту / Е.Мных // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - №10. – С.33-34.

 20. Нападовская Л. Проблемы подготовки специалистов по учету и аудиту, их профессиональное признание / Л.Нападовская // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - №8. – С.41-44.

 21. Недопекина М.В. Академическая мобильность как составляющая Болонского процесса / М.В.Недопекина // Вісн. Східноукр. Нац. ун-ту. – Луганськ, 2005.- № 2 (84), ч. 1. – С.147-150.

 22. Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине: Монография / В.И.Астахова, Е.Г.Михайлева, Е.В.Астахова и др.- Х: Изд-во НУА, 2006. – 300 с.

 23. Ніколаєнко С. Оновлення освітнього і наукового процесу – наше найперше завдання: Виступ міністра освіти і науки С.Ніколаєнка на Всеукр.пед.форумі (м.Полтава, 24 травня 2005р.) /С.Ніколаєнко // Вища школа. – 2005. - № 3. – С.16-21.

 24. Попович В.В. Самостійна робота як чинник пізнавальної активності студентів /В.В.Попович, Г.Г.Січкаренко // Наука та наукознавство. – 2005. - №2. – С.94-107.

 25. Рібун Л.Д.Адаптація навчального процесу на кафедрі економічної теорії до роботи на засадах кредитно-модульної технології навчання / Л.Д.Рібун// Науковий вісник (Національного лісотехнічного ун-ту України): зб.наук.-техн. пр. – Л., 2006. – Вип.16.2. – С.324-328.

 26. Сафонова Н. Вітчизняна вища освіта: час змін / Н.Сафонова// Університет. – 2006. - № 2. – С.56-71.

 27. Сікорський П. Дидактичні поняття кредиту і модуля в контексті Болонського процесу / П.Сікорський // Шлях освіти. – 2004. - № 2. – С.15-19.

 28. Сопко В. Болонский процесс: вопросы высшего образования и науки по специальности «Бухгалтерский учет, контроль, анализ и аудит» / В.Сопко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 10. – С.22-30.

 29. Сохнич А.Я. Особливості входження України у Болонський процес / А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук-Львівський, О.А.Сохнич // Науковий вісник (Національного лісотехнічного ун-ту України): зб.наук.-техн.пр. – Л.,2005. – Вип.15.4. – С.416-421.

 30. Спірін О.М. Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системи / О.М.Спірін // Нові технології навчання: наук.-метод.зб. – К., 2007.- № 47. – С.3-8.

 31. Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір /С.Степаненко // Вища школа. – 2007. - № 2. – С.31-37.

 32. Тимошенко З. Болонський процес: сутність, витоки та етапи розвитку / З.Тимошенко // Економ. Часопис. – 2004. - № 7-8. С.46-48.

 33. Чемерис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції (І.Чемерис// Вища освіта України. – 2006. - № 2. – С.84-88.

 34. Черніченко Г.О. Шляхи і напрями інтеграції України в Європейську систему освіти / Г.О.Черніченко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк, 2005. – Ч.1. – С.27-33^ 7. Додаткові матеріали по модулю

Варіанти поточних контрольних робіт


Варіант 1.


 1. В чому заключається сутність Болонської декларації ?

 2. Назвіть основні причини і наслідки недоліків в підготовці фахівців для сучасних умов.

Варіант 2.

 1. Перерахуйте можливості нашої держави в розвитку освіти.

 2. Дайте характеристику сучасної системи освіти в нашій державі.


Варіант 3.

 1. Які прогресивні елементи має система освіти Європи ?

 2. Охарактеризуйте виховне значення впровадження Болонської декларації.


Варіант 4.

 1. В чому полягає специфіка Болонського процесу ?

 2. Охарактеризуйте відмінності систем освіти нашої та Європейської.


Варіант 5.

 1. Які методи та способи навчання пропонує Європейська система освіти ?

 2. В чому полягає мистецтво бути сучасним студентом ?


Варіант 6.

 1. Які основні ланки КМС ОНП ?

 2. В чому полягає мистецтво бути фахівцем ?


Варіант 7.

1.Які основні документи Болонського процесу ?

2. Поясність значення понять: “модуль”, “кредит”, “якість освіти”.


Перелік типових питань до заліку з навчальної дисципліни

Вища освіта і Болонський процес”

 1. Предмет курсу „Вища освіта і Болонський процес”

 2. Задачі курсу „Вища освіта і Болонський процес”

 3. Мета курсу „Вища освіта і Болонський процес”

 4. Своєрідність вивчення курсу „Вища освіта і Болонський процес”

 5. Аналіз літератури та першоджерел з курсу „Вища освіта і Болонський процес”

 6. Різні погляди на Європейську систему освіти.

 7. Історія виникнення Булонської системи освіти.

 8. Болонський процес як засіб трансформації освіти.

 9. Основні цілі, завдання та етапи формування зони Європейської вищої освіти.

 10. Сутність євро інтеграції України.

 11. Характеристика сучасного суспільства.

 12. Сутність змін в суспільстві в процесі його розвитку.

 13. зв’язок змін в суспільстві та інноваціями в освіті та їх врахування в діяльності сучасного фахівця.

 14. Модель розвитку українського суспільства.

 15. Модель розвитку українського суспільства.

 16. Основні документи щодо співробітництва України з іншими державами світу.

 17. Форми організації навчання в Європі та Америці.

 18. Сутність національної педагогіки.

 19. Методичні прийоми вчителів-новаторів.

 20. Сучасні проблеми педагогічної науки та пошук шляхів їх вирішення.

 21. Поняття про педагогіку співробітництва і її використання в роботі сучасного фахівця.

 22. Аналіз позицій вітчизняних та зарубіжних вчених до педагогіки як наук.

 23. Напрямки розвитку сучасної педагогіки.

 24. Професійна кваліфікація в нашій країні.

 25. Особливості системи освіти в нашій країні.

 26. Сутність поняття „форма” проведення занять.

 27. Сутність поняття „метод” навчання.

 28. Вибір форм і методів проведення занять.

 29. Підготовка студента до занять.

 30. Творчість студента і її складові

 31. НОП студента.

 32. Ринок спеціальностей і можливості наших випускників.

 33. Європейська освітня кваліфікація

 34. Сутність Булонської декларації.

 35. Особливості КМСОНП і їх характеристика.

36.Загальні умови користування Європейською системою перезарахування кредитів ECTS.

37. Сутність кредитів ECTS.

38. Інформаційний пакет і його сутність.

39.Форма заяви для студентів (навчальний контракт).

40. Перелік оцінок дисциплін.

41. Шкала оцінювання ECTS.

42. Закономірності кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

43.Зміст основних документів Болонського процесу.

44.Методичне забезпечення впровадження КМСОНП.

45. Значимість роботи по переходу на КМСОНП.

46. Можливості КМСОНП з підготовки сучасного спеціаліста.

47. Адаптація існуючої в країні системи освіти до вимог КМСОНП

48. Кураторська робота і КМСОНП.

49. Індивідуальна робота зі студентами.

50. Розширення вікових можливостей при застосуванні КМСОНП.

51. Дістантне навчання і КМСОНП.

52. Особливості роботи зі студентами, які мають вади в фізичному розвитку.

53. Гуманізація навчання.

54. Гармонічний розвиток людини та КМСОНП.

55. Форми проведення занять при застосуванні КМСОНП.

56. Мета експерименту із запровадження КМСОНП.

57. Очікувані результати експерименту із запровадження КМСОНП.

58. Елементи ECTS в навчальному закладі.

59. Принципи впровадження КМСОНП в Україні.

60. Сутність індивідуального навчального плану студента.

61. Нормативні змістовні модулі.

62. Процес зарахування змістовних модулів.

63. Методика формування змістовного модуля.

64. Сутність предметних блоків.

Схожі:

Вища освіта І Болонський процес iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Вища освіта І Болонський процес iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Вища освіта І Болонський процес iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Вища освіта І Болонський процес iconКиїв – Тернопіль 2004 удк 378. 1 Ббк 74. 480. 27 О-75 Вища освіта України І Болонський процес
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Вища освіта І Болонський процес iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Вища освіта І Болонський процес iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Вища освіта І Болонський процес iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Вища освіта І Болонський процес iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Вища освіта І Болонський процес iconДокументи
1. /Вища осв_та _ Болонський процес-2007-2008/BP-osn.doc/Bergen-commyunike-19-20.05.05.doc
Вища освіта І Болонський процес iconКонспект лекцій
З дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом вища освіта України І болонський процес)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи