Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» icon

Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Скачати 103.63 Kb.
НазваАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Дата13.09.2012
Розмір103.63 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1 семестр


Викладач: Волкова Неля Іванівна


Зміст

1. Науково-дослідна робота – це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який передбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генерування ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових досліджень.

Тому при підготовці магістрів вищої кваліфікації вкрай актуальним є викладання курсу „Методологія наукових досліджень”.

2. Метою вивчення дисципліни „Методологія наукових досліджень” є отримання теоретичних знань та практичних навиків з організації наукових досліджень та оформлення їх результатів. В процесі реалізації поставленої мети:

1. Ознайомлення з теоретичними засадами наукових досліджень.

2. Розгляд організації наукових досліджень.

3. Ознайомлення з інформаційною базою наукових досліджень.

4. Вивчення основних положень наукової методології.

5. Розгляд загальних та спеціальних методів наукових економічних досліджень.

6. Вивчення сутності й технології підготовки магістерської роботи.

7. Ознайомлення з порядком оформлення і захисту магістерської роботи.

Результати навчання: за умови успішного закінчення вивчення дисципліни „Методологія наукових досліджень” студент зможе: вміти оцінювати переваги та особливості реалізації основних напрямів дослідження; аргументувати вибір теми та методів дослідження; аналізувати наявну практику та оцінювати поточну економічну ситуацію; визначати тенденції в розвитку форм, методів та напрямів наукового дослідження.


^ 3. Лекційні заняття.

4.

Тема 1. Теоретичні основи наукових досліджень.

Історія науки. Класи наук: природні, суспільні, прикладні, практичні. Сучасний стан наук. Основні аспекти еволюції розглядаємої проблеми.

Особливості науки: об'єкт, предмет, основні поняття. Формування гіпотези та проведення експерименту. Два види гіпотез. Етапи проведення експерименту. Методи дослідження: спостереження, експеримент, аналогія, моделювання, аналіз, синтез, індукція, дедукція.

Оформлення результатів наукового дослідження: вступ, основна частина дослідження, висновки, перелік використаних джерел. Порядок оформлення анотації, реферату та таблиць.


Тема 2. ^ Організація наукового дослідження.

Сутність та основні етапи організації досліджень. Явища і процеси економічного розвитку, їх пізнання. Етапи наукових досліджень. Реальний робочий план.

Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження. Дослідницька робота як особливий вид діяльності. Етапи вибору проблеми (теми) та його основні вихідні документи. Вимоги, що ставляться до теми дослідження. Визначення мети і завдань наукового дослідження. Формулювання проблеми.

Розробка структури проблеми – конкретизація проблеми дослідження. Сутність та послідовність конкретизації. Вивчення історичного аспекту проблеми. Виявлення кола вихідних питань дослідження. Основи методики планування наукового дослідження. Робочий план. План-проспект. Орієнтовна структура плану названої роботи. Календарний план-графік та його форма. Схема змістовного обґрунтування теми наукового дослідження.

Застосування системного підходу в наукових дослідженнях. Три базових положення, на яких ґрунтується поняття «система». Принципи системного підходу в наукових дослідженнях: цілісність, всебічність, системоутворюючі відносини, субординація, динамічність, випереджальне відображення.

Правила оформлення результатів наукових досліджень.


Тема 3. Інформаційна база наукових досліджень.

Роль інформації у наукових дослідженнях і класифікація наукових документів. зв'язок дослідницької та інформаційної діяльності. Критерії визначення якості інформації в науковому дослідженні. Класифікація джерел наукових досліджень. Вихідні джерела наукової інформації. Вторинні (похідні) наукові документи.

Структура та призначення наукових документів. Сигнальна, релевантна, бібліографічна і нова (основна) інформація та їх змістовна характеристика.

Принципи збору інформаційного матеріалу. Робота з літературними джерелами, даними офіційної державної статистики, звітними даними підприємств. Реферативні збірники та бібліографічні покажчики. Правила складання бібліографії.


Тема 4. Основні положення наукової методології.

Місце теорії в наукових дослідженнях. Сутність теорії та її зв'язок з практикою. Підходи до визначення сутності теорії: гносеологічний, логічний, методологічний. Функція та основні складові теорії: ідеї, наукова ідея, гіпотеза, закон, закономірності, принцип, аксіома, теореми, категорія.

Методологія і методи наукового пізнання. Методологія у широкому і вузькому розумінні. Загальна методологія і часткова методологія. Принципи наукової методології: універсального взаємозв'язку, діалектичного протиріччя, єдності якісного і кількісного, діалектичного заперечення та відбиття.

Діалектичний підхід в економічних дослідженнях. Діалектика як цілісна система законів, принципів та категорій. Три групи законів: окремі, особливі та загальні. Загальнонаукові та спеціальні принципи, закони, категорії, методи.


Тема 5. Методи наукових досліджень.

Основні групи загальних методів. Емпіричні методи дослідження. Методи, які використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях дослідження. Методи теоретичного дослідження.

Логічні закони та правила. Закон тотожності. Закон протиріччя. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Умовиводи: індуктивні, дедуктивні, зроблені за аналогією.

Правила аргументації. Вимоги до тези. Вимоги до аргументу. Спростування доказів.

Спеціальні методи економічних досліджень. Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Графічний метод. Методи аналізу. Методи інформаційно-логічного аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу. Методи стохастичного факторного аналізу. Методи прогнозування. Методи моделювання. Програмно-цільовий метод. Евристичні методи.


Тема 6. ^ Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

Сутність магістерської роботи, її структура.

Вимоги до магістерської роботи.

Технологія підготовки магістерської роботи.


Тема 7. Оформлення і захист магістерської роботи.

Загальний зміст магістерської роботи та вимоги до її оформлення.

Правила подання текстового матеріалу.

Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул.

Оформлення посилань і цитування. Додатки.

Захист магістерської роботи.

^ 5. Організація самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни


Карточка самостійної роботи студента

Тема

Форма контролю

Вид завдання

1

Тема 1. Теоретичні основи наукових досліджень


письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

2

Тема 2. Організація наукового дослідження

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

3

Тема 3. Інформаційна база наукових досліджень

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

4

Тема 4. Основні положення наукової методології

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

5

Тема 5. Методи наукових досліджень

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

6

Тема 6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття

7

Тема 7. Оформлення і захист магістерської роботи

письмово

Г, ЛЛС

На аудиторне заняття


Тема 1. Теоретичні основи наукових досліджень

  1. Підготувати глосарій:

Гіпотеза, дедукція, експеримент, методи науки, наука, наукова діяльність, науковий результат, наукові факти, науково-дослідна робота, фундаментальні наукові дослідження,

  1. Підготувати логіко-структурні схеми:

Класи наук.

Етапи проведення експерименту.

Методи дослідження.


Тема 2. Організація наукового дослідження

  1. Підготувати глосарій:

Закон, інновації, категорія, методика, наукова проблема, система,системний метод, структура, таблиця, робочий план, інструменти системного аналізу.


  1. Підготувати логіко-структурні схеми:

Етапи наукового дослідження.

Послідовність роботи з вибору теми дослідження.

Схема календарного плану-графіку.


Тема 3. Інформаційна база наукових досліджень


1. Підготувати глосарій:

Інформація, масштаб, макет таблиці, табличний метод, цільова, комплексна програма, літературні матеріали, нормативні документи, сигнальна інформація.


2. Підготувати логіко-структурні схеми:

1. Зв'язок дослідницької та інформаційної діяльності.

2. Класифікація джерел наукових досліджень.


Тема 4. Основні положення наукової методології

  1. Підготувати глосарій:

Мета дослідження, метод, методологія, об'єкт наукових досліджень, об'єкт спостереження, практичне значення, теорія, звітні матеріали, реферат, наукова новизна.


  1. Підготувати логіко-структурні схеми:

  1. Форми відображення.

  2. Етапи розробки теорії.

  3. Відмінності загальної та часткової методології.


Тема 5. Методи наукових досліджень

1.Підготувати глосарій:

Абстрагування, алгоритмічні моделі, аналіз, вибіркове спостереження, графічний метод, групування, динамічні моделі, модель, моделювання, прогноз, програмно-цільовий метод, синтез.


2.Підготувати логіко-структурні схеми:

1. Структура методів наукового пізнання.

2. Логічна схема побудови аргументації.

3. Класифікація спостережень у наукових дослідженнях.


Тема 6. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

1.Підготувати глосарій:

Актуальність, вірогідність, вимірювання, принцип, узагальнення, анотація, теза, резюме.


2.Підготувати логіко-структурні схеми:

1. Види економічного аналізу.

2. Технологія підготовки магістерської роботи.


Тема 7. Оформлення і захист магістерської роботи

  1. Підготувати глосарій:

Аргументація, відносний приріст, темпи зростання, теорема, теорія, функціональний зв'язок, рецензія.


2.Підготувати логіко-структурні схеми:

1. Правила подання текстового матеріалу.

2. Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул.


6. Література

1. Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / за ред. Б.А. Малицького.- К.: УкрІНТЕІ, 2001.- 201с.

2. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Київ. держ. лінгв. ун-т.- К.: Форум, 2000.- 270с.

3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ – К.: АБУ, 2002.- 480с.

4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. Пособие / под. ред. Н.И. Загузова.- М.: Гардарика, 2002.- 157с.

5. Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Технология научных исследований – методы, модели, оценки: учеб. пос.- М: Моск. гос. ун-т леса, 2001.- 390с.

6. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень: навч. Посіб./ Київ. нац. торг-екон. Ун-т.- К.: КНТЕУ, 2001.- 185с.

7. Добров Г.М. Наука о науке /отв. Ред. Н.В. Новиков.- 3-е изд., доп. и перераб.- К.: наук. Думка, 1998.- 304с.

8. Закон України „Про вищу освіту” (від 17.01.2002 № 2984-ΙΙΙ) // Відомості Ради України.- 2002.- №20.- ст. 134; 2003.- №10-11.- ст. 86.

9. Закон України „Про науково-технічну інформацію” (від 25.06.93 № 3323 -XΙΙ) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 33.- ст. 345; 2003.- № 30.- ст. 247; 2003.- №30.- ст. 247.

10. Краевский В.В. Методология научного исследования.- СПб.: СПбГУП, 2001.- 148с.

11. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: сб. Науч. Тр. / Моск.экон.-стат. ин-т; Редкол.: А.П. Пятибратов и др..- М.: Изд-во моск.экон. стат. Ин-та, 1992.- 81 с.

12. Методологические вопросы науковедения / В.И. Оноприенко, Б.А. Малицкий, В.П. Соловьев и др.; под ред. В.И. Оноприенко; НАН Украины. Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва.- К.: Укра-ИНТЭИ, 2001.- 332с.

13. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження.- Л.: Світ, 2001.- 415с.

14. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: учеб. Пос. / Европейский ун-т.- К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002.- 109с.

15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. Зб. / Відп. За випуск Л.Г. Луценко /Держкомстат.- К., 2002.- 316с.

16. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: у 2 кн. /за ред. Ю.І. Горобця, М.І. Панова.- Х.: Право, 2001.- Кн.1.-784с.

17. Первой В.П., Шашурина Г.В. Теория и методы науки (сущность, особенности и структура научного познания): Лекция / Московская академия.- М.: Московская академия МВД России, 2000.- 42с.

18. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України, Спецвипуск.- 2000.- № 2.- с. 39-40.

19. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 201с.

20. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 303с.

21. Сафонов А.А. Основы научных исследований: учеб. Пос. / Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000.- 168с.

22. Серова Г.А. Компьютер – помощник в оформлении диссертации: практ. Руководство для тех, кто хочет быстро научиться работать на компьютере.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 350с.

23. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження / Українська академія державного управління при Президентові України.- К.: Вид-во УАДУ, 2000.- 338с.

24. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник.- 2-ге вид., перероб. І доп.- К.: Знання-Прес, 2002.- 295с.

Схожі:

Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconМ. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень виконання та оформлення реферат
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconАнотація дисципліни Методологія наукових досліджень
Стрімко змінюються І оновлюються знання щодо явищ І процесів навколишнього світу. У такій мінливій І складній ситуації вибір оптимальних...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconДисципліна „методологія наукових досліджень” Довідник з дисципліни Спеціальність: 0509 „Облік І аудит”
У результаті вивчення курсу „Методологія наукової діяльності” студенти повинні знати
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconОпрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,
«Методологія соціологічних досліджень», «Кількісні методи соціологічних досліджень», «Якісні методи соціологічних досліджень», «Якість...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconФ. В. Стольберг методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для магістрів 5-го курсу...
Анотація дисципліни «методологія наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи