Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування icon

Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
Скачати 69.26 Kb.
НазваРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
Дата13.09.2012
Розмір69.26 Kb.
ТипРішення

Анотація дисципліни

«Фінансовий менеджмент»


Викладач: к.е.н., доц. Хорошева Олена Іванівна

1.Вступ

Фінансовий менеджмент є важливим і найбільш складним напрямком управління підприємством, яке функціонує на принципах комерційного розрахунку. Дисципліна «Фінансовий менеджмент» викладається для магістрів та спеціалістів спеціальності «Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка підприємства, «Фінанси», «Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».


^ 2. Мета і результати навчання

Метою вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” є оволодіння знаннями про специфіку управління фінансовими відносинами, що організуються на рівні підприємства, а також придбання навичок рішення ситуаційних завдань у сфері формування і використання фінансових ресурсів, оптимізації грошових потоків, максимізації прибутку з урахуванням рівня ризику та гармонізації фінансових відносин. Оволодіння знаннями з дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент придбає здібність приймати рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування.


^ 3. Методи викладання і навчання

У процесі викладання курсу и навчання застосовуються наступні методи: індуктивні у дедуктивні методи передання інформації, проблемно-пошуковий метод, методі мотивації учбової діяльності та ін. навчання здійснюється як під керівництвом викладача, так і самостійно.


^ 4. Короткий зміст курсу


Змістовний модуль №1 «Сутність, функції і система забезпечення фінансового менеджменту»


Тема 1. Концепції фінансового менеджменту і фінансова політика підприємства

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Цілі і завдання фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Фінансова політика підприємства, фінансова стратегія і фінансова тактика. Основні концепції фінансового менеджменту. Приоритетність цілій фінансового менеджменту.


^ Тема 2. Організаційне та інформаційне забезпечення

фінансового менеджменту

Теоретико-методологічні основи формування системи забезпечення фінансового менеджменту. Правове середовище фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансовий облік і фінансова звітність як інформаційна база фінансового менеджменту.


^ Тема 3. Математичні основи фінансового менеджменту

Прості ставки позичкових відсотків і прості дисконтні ставки. Складні ставки позичкових відсотків і складні дисконтні ставки. Оцінка майбутньої і справжньої вартості грошей. Облік інфляційного знецінення грошей. Фінансові розрахунки при виплаті дивідендів і відсотків по цінних паперах.


^ Тема 4. Планування в системі фінансового менеджменту

Сутність і цілі фінансового планування і фінансового прогозування. Методи фінансового прогнозування і фінансового планування. Ціль і завдання короткострокового фінансового планування. Основні підходи до фінансового планування. Планування додаткових фінансових потреб. Бюджетування в системі фінансового менеджменту: сутність і функції; етапи бюджетного процесу; переваги та недоліки.


^ Тема 5. Аналіз у системі фінансового менеджменту

Цілі і завдання фінансового аналізу. Види і методи фінансового аналізу. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Фінансовий моніторинг діяльності підприємств. Фінансова діагностика підприємства.


^ Тема 6. Контроль у системі фінансового менеджменту

Зміст системи фінансового контролю. Поняття фінансового контролінгу. Мети й завдання стратегічного фінансового контролінгу. Мети й завдання оперативного фінансового контролінгу. Базові складові оперативного фінансового контролінгу. Методи фінансового контролінгу: загальнометодологічні й загальноекономічні методи; специфічні методи. Алгоритми дій фінансових менеджерів по усуненню відхилень.


^ Змістовний модуль №2 „Основні напрямки управління фінансами підприємства”


Тема 7. Управління грошовими потоками

Концепція потоку коштів. Класифікація видів грошових потоків. Етапи процесу управління грошовими потоками. Прогнозування і планування грошових потоків. Моделі визначення оптимального залишку коштів. Комплексне управління коштами підприємства. Фінансова логістика.


^ Тема 8. Управління активами підприємства

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства. Джерела формування оборотних активів підприємства та способи забезпечення їх оптимальної структури. Політика фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель. Управління необоротними активами підприємства.


^ Тема 9. Управління капіталом підприємства

Принципи формування капіталу підприємства: урахування перспектив розвитку господарської діяльності; забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягу формованих активів підприємства; забезпечення оптимальної структури капіталу з позицій ефективного його використання; забезпечення мінімізації витрат із формування капіталу; забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі його господарської діяльності. Визначення загальної потреби в капіталі. Власний капітал і його формування. Визначення вартості власного капіталу. Фінансовий леверідж. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства


^ Тема 10. Управління прибутком підприємства

Системний підхід до управління прибутком підприємства. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Моделювання беззбиткової діяльності підприємства. Політика максимізації прибутку підприємства. Операційний леверідж. Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій. Управління використанням прибутку. Дивідендна політика підприємства. Капіталізація прибутку як форма його використання.


^ Тема 11. Управління інвестиціями

Зміст та завдання управління інвестиціями. Формування інвестиційної політики. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень.Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними. Формування портфелю фінансових інвестицій. Методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).


^ Тема 12. Управління фінансовими ризиками

Основні види фінансових ризиків та оцінка їх впливу на фінансовий стан підприємства. Зміст і принципи управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків: диверсифікація фінансових ризиків, лімітування фінансових ризиків, система внутрішнього страхування. Стратегія хешування ризиків.


^ Тема 13. Податковий менеджмент на підприємстві

Система оподаткування підприємства і її державне регулювання. Критерії оцінки оптимальності системи оподаткування підприємства. Податкова політика підприємства й основні етапи її формування. Система показників, що визначають ефективність податкової політики підприємства. Податкове планування і його роль в оптимізації податкових платежів. Вплив податкових платежів і виконання дисципліни по них на результати фінансово-господарської діяльності підприємств.


^ Тема 14. Антикризове фінансове управління підприємством

Основні положення антикризового управління. Зміст та завдання антикризового фінансового управління підприємством. Основні процедури антикризового управління. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система випереджального реагування на загрозу банкрутства і комплекс запобіжних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням господарського суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління залученням зовнішніх фінансових джерел та внутрішніми джерелами фінансування. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління.


^ 5. Задання самостійної роботи студентів і графіки здачи форм контролю


Самостіная робота студенті передбачає скаладання за кожною темою глосарію та логіко-структірних схем. Крім того передбачається рішення господарських ситуацій, виконання творчо-аналітичної роботи і реферату. Виконання творчо-аналітичної роботи здійснюється у першому модулі, реферату – у другому.


^ 6. Перелік літератури


 1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2005. – 232 с.

 2. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий и организаций» (с изменениями и дополнениями) // Бизнес. – 2004. – №6.

 3. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.

 4. Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами. – М. : Омега-Л, 2010. - 767 с.

 5. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 768 с.

 6. Партин Г. О. Фiнансовий менеджмент : навч. посiб. для студ. спец. "Фiнанси" / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; Нацiональний ун-т "Львiв. полiтехнiка". - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiв. полiтехнiка", 2010. - 330 с.

 7. Петленко Ю.В.Фінансовий менеджмент. К.: Кондор, 2007. – 298 с.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с.

 9. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

 10. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало; за ред. І.О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 с.

 11. Фінансовий менеджмент /За ред. С.Я. Салиги, Н.В. Дація, С.О. Корецького. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 273 с.

Схожі:

Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconАлгоритм оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Оцінка конкурентоспроможності підприємства сьогодні виступає першочерговим елементом забезпечення ефективного ведення діяльності...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconНа прикладі конкретної громадської організації) (письмова робота з курсу „pr в діяльності громадських організацій” Загальний обсяг – 8-10 стор
Власні пропозиції щодо більш ефективного вибору і використання каналів комунікації громадських організацій
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconК. Г. Гриценко, канд техн наук, доц., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” побудова ефективного портфеля цінних паперів на основі генетичного пошуку
У цьому зв’язку виникає необхідність удосконалення методології оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів і побудови ефективного...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconІрина Вовк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ресурсозбереження та планування ресурсів підприємства (erp)
Одним із елементів ефективного використання ресурсів підприємства є планування потреби ресурсів. …
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconХарченко Олена м. Лисичанськ педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі, результати...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconРішення в діяльності сучасного підприємства
Саме інноваційні рішення орієнтують підприємства на якісні зміни у всіх процесах господарювання і є основою досягнення позитивного...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconКонцепція інтелектуального капіталу почала формуватися порівняно недавно наприкінці 90-х років XX ст., важливіша науково-практична проблема ефективного управління інтелектуальним капіталом на рівні підприємства, залишається недопрацьованою
Актуальність. Через те що концепція інтелектуального капіталу почала формуватися порівняно недавно – наприкінці 90-х років XX ст.,...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconЩодо подання довідки про вищий навчальний заклад
З метою моніторингу діяльності вищих навчальних закладів, підпорядкованих мон, забезпечення ефективного виконання оперативних завдань,...
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconРішення 05. 08. 2003 n 344
Затвердити Правила проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших
Рішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування iconАнотація до курсу
Курс також має за мету поглибити знання слухачів про мас-медіа й таким чином передати ноу-хау для ефективного здійснення діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи