Тема Національний банк України – центральний банк країни icon

Тема Національний банк України – центральний банк країни
Скачати 115.64 Kb.
НазваТема Національний банк України – центральний банк країни
Дата13.09.2012
Розмір115.64 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

„Центральний банк і грошово-кредитна політика”

9 семестр

Викладач: Волкова Н.І.


Зміст

1. Банківська система України,прагнучи до формування ринкової економіки, є дворівневої. До першого рівня відноситься Національний банк України, основна задача якого складається в регулюванні банківської діяльності, а до другого – система комерційних банків. Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк і грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців для фінансової, банківської,податковий і інших економічних служб.

На базі знань, отриманих у процесі вивчення курсу „Центральний банк і грошово-кредитна політика” студент повинний одержати представлення про грошово-кредитну політику центрального банку як результаті розвитку суспільних відносин, що мають специфічну сферу прояву, невід’ємної частини товарного виробництва і ринкового господарства.

2. Ціль даної дисциплини складається в теоретичному і практичному ознайомленні студентів з основними задачами, функціями центрального банку і монетарної політики. Вивчення курсу спрямоване на рішення наступних задач:

  • сформувати в студентів знання про статус, форми організації, функціях центрального банку;

  • навчити студента критично оцінювати інструменти і методи проведення грошово-кредитної політики;

  • аналізувати і пояснювати зміни, що вдбуваються, у монетарній політиці держави;

  • самостійно працювати з навчальною, монографічною літературою, періодичними виданнями, інструктивним матеріалом.

3. Лекційні заняття.

4. Тема 1. Національний банк України – центральний банк країни

Виникнення центральних банків і загальна характеристика їхнього статусу.

Правові основи становлення і розвитку центральних банків. Моделі взаємин між центральними банками і гілками влади.

Створення Національного банку України і його статус. Принципи діяльності НБУ. Рада НБУ, його функції.

Функції НБУ. Забезпечення стабільності грошової одиниці. Монопольне право емісії грошей. Кредитор в останній інстанції. Складання платіжного балансу. Операції НБУ.

Організаційні основи діяльності НБУ. Структури керування НБУ. Рада НБУ. Правління НБУ. Теріторіальне керування НБУ. Фінанси НБУ.


^ Тема 2. Грошово-кредитна політика центрального банку.

Сутність і роль грошово-кредитної політики. Визначення норм обов’язкових резервів. Процентна політика. Рефінансування комерційних банків. Операції на відкритому ринку. Політика підтримування курсу національної валюти. Регулювання імпорту й експорту капіталу.

Політика обов’язкових резервних вимог. Грошова база. Грошовий мультиплікатор. Норма резервування. Значення обов’язкових резервів у регулюванні банківської ліквідності. Механізм застосування резервних вимог.

Політика рефінансування. Операції РЕПО. Ломбардне кредитування. Кредитні аукціони, порядок їхнього проведення.

Політика відкритого ринку. Об’єкт операцій центрального банку на відкритому ринку. Механізм операцій.


^ Тема 3. Оганізація грошового обігу.

Грошова маса, ії структура. Грошові агрегати.Напрямку зниження наявної грошової маси в Україні.

Регламентація наявного грошового обігу в комерційних банках.Операційна каса. Прибуткова каса. Вечірня каса.

Емісійно-касова робота установ НБУ. Резервні фонди. Оборотна каса. Механізм підкріплення оборотних кас.

Прогнозування й облік касових оборотів банків. Порядок складання і твердження прогнозів касових оборотів.Основні статті приходу і витрати. Звітність по касових оборотах.

Організація інкасації грошей і перевезення цінностей НБУ. Можливості служб інкасації.


^ Тема 4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками.

Центральний банк – кредитор в останній інстанції. Економічна сутність кредитів НБУ на макрорівні і мікрорівні.

Еволюція кредитних відносин НБУ з комерційними банками. Емісійні кредити НБУ. Етапи розвитку кредитних відносин НБУ з комерційними банками.

Рефінансування комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів. Вимоги, пропоновані НБУ до цінних паперів, що включається в забезпечення ломбардного кредиту. Операції РЕПО, їхні види. Цільові кредитні аукціони.

Використання досвіду центральних банків закордонних країн у кредитуванні комерційних банків.


^ Тема 5. Організація міжбанківських розрахунків.

Економічна сутність і значення міжбанківських розрахунків. Загальні принципи і характеристика національних платіжних систем.

Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків. Міжбанківські кореспондентські відносини, переваги і недоліки. Розрахунки через кореспондентські рахунки, що відкриваються в НБУ. Розрахунки через клірингові установи. Система чистих розрахунків (нетто).

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. Розрахунки через МФО. Основні етапи сучасного розвитку міжбанківських розрахунків.

Система електронних платежів НБУ (СЭП). Складові СЭП. Учасники СЭП. Регламентація функціонування СЭП. Організація роботи філій через внутрібанківську платіжну систему.

Перспективи розвитку платіжної системи України. Система термінальних перекладів.


^ Тема 6. Валютна політика НБУ.

Валютна політика – основа валютного регулювання і контролю. Міжнародне валютне співробітництво України й участь у міжнародних фінансових організаціях. Кредити МВФ, їхнє призначення.

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Нормативно-правові основи. Етапи розвитку валютного регулювання в країні.

Курсова політика НБУ. Вибір валютної стратегії.

Формування і керування золотовалютним резервом країни. Складові резервів країни.

Регулювання НБУ валютних операцій. Регулювання поточних операцій. Регулювання операцій, зв'язаних з рухом капіталу. Організація валютного контролю.


^ Тема 7. НБУ – фінансовий агент уряду.

Обслуговування внутрішнього державного боргу. Складові внутрішнього державного боргу. Облігації і ринок облігацій. Учасники ринку облігацій. Порядок функціонування ринку облігацій. Контроль за здійсненням розрахунків з державним бюджетом.

Обслуговування зовнішнього державного боргу. Складові зовнішнього боргу. Мети керування зовнішнім боргом.

Касове виконання державного бюджету. Сутність операції. Етапи розвитку касового виконання державного бюджету.


^ Тема 8. Регулювання банківської діяльності і нагляд.

Необхідність і задачі банківського регулювання і нагляду. Правова база. Основні задачі банківського регулювання і нагляду.

Організація системи банківського регулювання і нагляду в Україні. Безвиїзної нагляд. Інспекційні перевірки банків на місцях.

Порядок встановлення економічних нормативів і контроль за їхнім виконанням. Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи ризику. Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого банку.

Рейтингова оцінка діяльності банків. Система «CAMEL». Визначення рейтингової оцінки. Аналіз капіталу, якості активів, надходжень, ліквідності, менеджменту.

Робота з проблемними банками. Установлення режиму фінансового оздоровлення. Припинення діяльності банку. Ліквідація (банкрутство).

5. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛИНИ

Карточка самостійної роботи студента
Тема

Форма контролю

Вид завдання

Термін виконання

1

Національний банк україни - центральний банк країни

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

2

Грошово-кредитна політика центрального банку

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

3

Організація грошового обігу

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

4

Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

5

Організація міжбанковських розрахунків

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

6

Валютна політика НБУ

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

7

НБУ – фінансовий агент уряду

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання

8

Регулювання банківської діяльності і нагляду

письмов.

Г, ЛСС

На аудиторне завдання


^ Тема 1.Національний банк україни - центральний банк країни

1.Підготувати глосарій:

Банківське регулювання, грошово-кредитна політика, цінова стабільність, нормотворчі повноваження НБУ, процентні заходи НБУ

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Організаційна структура установ НБУ

Тема 2.Грошово-кредитна політика центрального банку

1.Підготувати глосарій:

Фіскальна політика,монетарне (грошове) правило, політка рефляції, політика дезінфляції. Політика дифляції

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Основні інструменти грошово-кредитної політики

Тема 3.Організація грошового обігу

1.Підготувати глосарій:

емісія грошей, емісійний дохід. Емісійний результат, фідуциарна емісія, ліміт каси

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Повноваження НБУ в організації готівкою обігу в Україні

Тема 4.Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками

1.Підготувати глосарій:

Кількісний тендер, кредит овернайт, процентний тендер, рефінансування банків, стабілізаційний кредит

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Механізм надання Національному банку україни стабілізаційного кредиту

Тема 5.Організація міжбанковських розрахунків

1.Підготувати глосарій:

Еквайринг, клірінг, банк-кореспондент, платіжна система, клірінгова установа

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Класіфікація міжбанківських розрахунків

Тема 6. Валютна політика НБУ

1.Підготувати глосарій:

Валютні цінності, валютний ринок, валютне регулювання, валютний контроль, валютна інтервенція

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Інструменти реалізації валютної політики

Тема 7. НБУ – фінансовий агент уряду

1.Підготувати глосарій:

Внутрішній державний борг країни, зовнішній державний борг країни,

казначейськи зобов’язання. Платіжний баланс, зберігач цінних паперів

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Структура внутрішнього боргу україни

Тема 8. Регулювання банківської діяльності і нагляду

1.Підготувати глосарій:

Активи ліквідні, активи поточні, істотна участь, ліквідність банку, платоспроможність банку

2.Підготувати логіо-структурні схеми:

Основні завдання регулювання діяльності банків

6. Література

1.Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999 №679-XIV

2.Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ.

3.Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. №3480-ІV.

4.Постанова Правління Національного банку України від 22.12.2000 №495 „Про затвердження Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України”.

5. Постанова Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. №275 „Про затвердження порядку видачі банкам барківських ліцензій , письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”.

6. Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. №368 „Про затвердженння Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”.

7.Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. №369 „Про затвердженння Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”.

8.Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. №375 „Про затвердженння Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”.

9.Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 р. №248 „Про затвердженння Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик”

10.Постанова Правління Національного банку України від 12.08.2003 р. №333 „Про затвердженння переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його теріторіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів в банків – кореспондентів Національного банку України”

11.Постанова Правління Національного банку України від 14.08.2003 №337 „Про затвердженння Інструкції про касові операції в банках України”

12.Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 „Про затвердженння Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”

13.Постанова Правління Національного банку України від 14.01.2005 №8 „Про затвердженння Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”

14.Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. №281 „Про затвердженння Правил Функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою та банківськими металами”

15.Постанова Правління Національного банку України від 16.03.2006 №91 „Про затвердженння Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”

16.Постанова Правління Національного банку України від 26.09.2006 №378 „Про затвердженння Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України”

17.Постанова Правління Національного банку України від 14.02.2007 №45 „Про затвердженння Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні”

18.Постанова Правління Національного банку України від 30.01.2009 р. №33 „Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку”

19.Банківські операції6 Підручник /За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.; Знання,2006. – 727 с.

20.Банковское дело. (2-е перер. Изд.)/ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.

21.Волкова Н.И., Герасименко Р.А.,Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно – проактическое пособие./Под общей ред. П.В. Егорова. – Донецк6 ООО «Юго-Восток», ЛТД, 2003. – 336 с.

22.Енциклопедія банківської справи України / За ред. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре,2001. – 680 с.

23.Капран В.І., Кравченко М.С.,Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

24.Кредитна система України і банківськи технології : Навч. Посіб.: У Зкн. – З: Банківські технології. – л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.

25.Лобань О.С., Лобань В.С., Іванець І.В. Національний банк України : основні функції ,грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.

26.Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Сальтинський в.в., Вядрова І.М. реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 216 с.

27.Мочерний С.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

28.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник - 2-ге вид. Доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

29.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І.,Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

30.Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошова-кредитна політика Навч. посібник. – к.: атіка. 2005. – 480 с.

31.Стельмах В.С., Єпіфанова А.О., Гребник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в укрвїні. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 350 с.

32.Центральний банк та грошово-кредитна політика6 підручник / Кол. Авт.: А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. – К.6 КНЕУ, 2006. – 556 с.

Схожі:

Тема Національний банк України – центральний банк країни iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconНаціональний банк
Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його...
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconКонкурс 2010-2011 підготовка та прийом на роботу isfrada index-bank- crédit Agricole S. A
Ат «індекс-банк» сучасний універсальний банк, що працює на ринку України вже 16 років. Банк обслуговує 223 000 приватних клієнтів...
Тема Національний банк України – центральний банк країни icon“затверджую”
Центральний банк І грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005...
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconТема Центральний банк у банківській системі Сутність, становлення І розвиток центральних банків
Виникнення центральних банків історично пов’язане із централізацією банкнотної емісії в небагатьох банках
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconДокументи
1. /bank/Дисциплины Банк дело/~$циология.doc
2. /bank/Дисциплины...

Тема Національний банк України – центральний банк країни iconБанк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції. Банк, з економічної точки зору
Банк, з економічної точки зору, – це автономне, не­залежне підприємство, суб’єкт господарювання, що виконує такі функції: 1 залучення...
Тема Національний банк України – центральний банк країни iconГлосарій термінів Банк
Банк – це така кредитна організація, що вико­нує депозитні, кредитні та розрахункові операції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи