«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» icon

«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Скачати 231.71 Kb.
Назва«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Дата13.09.2012
Розмір231.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА „ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА”


ДИСЦИПЛІНА

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА»


Довідник з дисципліни


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0105 «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


7 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент кафедри «Фінанси і банківська справа», к.е.н. Волкова Н.І.

асистент кафедри «Фінанси і банківська справа», Кравченко Т.І.


1. МЕТА:


Метою вивчення курсу „Центральний банк і грошово-кредитна політика" є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків.


2. ЗАВДАННЯ:


Вивчення курсу „Центральні банки і грошово-кредитна політика" спрямовано на розв'язання наступних завдань:

1) довести до студентів зміст завдань, функцій центрального банку, його операцій ти інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких здійснюється регулювання грошового ринку;

2) навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно аналізувати стіш банківської системи і грошового ринку;

3) допомогти студентам вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин між центральним банком і комерційними банками, між центральним банком і урядом держави;

4) навчити студентів самостійно працювати з учбовою, науковою літературою і нормативно-законодавчими актами держави;

5) підготувати базу для сприйняття студентами дисциплін магістральних програм.


^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


з/п

Короткий зміст модулю

Лекції

Семінари

СРС

Модуль 1

1.

Статус і основні напрямки діяльності центральних банків

2

2

10

2.

Національний банк України

2

2

10

3.

Емісія грошей та регулювання готівкового обігу

4

4

15

4.

Рефінансування банків

4

4

15

5.

Організація та регулювання платіжної системи

4

4

15

Модуль 2

6.

Регулювання діяльності банків

6

6

20

7.

Банківський нагляд

2

2

10

8.

Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду

2

2

10

9.

Грошово-кредитна політика

2

2

9

10.

Інструменти грошово-кредитної політики

4

4

15

11.

Валютна політика. Валютне регулювання і контроль

4

4

14

Всього по курсу

36

36

143


^ 4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1.

ТЕМА 1. Статус і основні напрямки діяльності центральних банків

Причини та шляхи створення центральних банків.

Статус центрального банку і основні положення що його визначають.

Центральний банк як емісійний центр країни та провідник грошово-кредитної політики.

Характерні риси операцій центрального банку. Активні операції. Пасивні операції.


^ ТЕМА 2. Національний банк України

Охарактеризувати попередників Національного банку України. Основні риси Національного банку України як центрального банку країни.

Принципи організації і функціонування Національного банку України. Вищий керівний орган управління Національним банком України.

Принцип організаційної побудови і організаційної структури Національного банку України.

Порядок призначення, повноваження і умови звільнення Голови Національного банку України. Економічні основи діяльності Національного банку України.


^ ТЕМА 3. Емісія грошей та регулювання готівкового обігу

Місце та завдання Національного банку України та його територіальних установ в організації та готівкового грошового обігу. Чинники, що визначають співвідношення готівкових і депозитних грошей в економіці країни.

Принципи організації обороту готівки суб’єктів господарювання. Призначення прогнозного розрахунку касових оборотів баків.

Джерела надходження готівки в каси банків та напрями їх видачі.. Механізм емісії грошей та їх вилучення з обороту.


^ ТЕМА 4. Рефінансування банків

Мета рефінансування Національного банку України, банків другого рівня. Вимоги НБУ до банків щодо проведення операції з підтримки їх ліквідності через відповідні інструменти рефінансування.

Види кредитів рефінансування Національним банком України банків другого рівня. Порядок надання Національним банком України кредиту овернайт банкам другого рівня

Види тендерів з підтримання ліквідності банків другого рівня, порядок їх проведення Національним банком України.

Сутність операцій репо для підтримки ліквідності банків другого рівня, принципи їх здійснення.

Види операцій Національного банку України з купівлі (продажу) державних облігацій України на позабіржовому ринку цінних паперів.


^ ТЕМА 5. Організація та регулювання платіжної системи

Поняття, складові та призначення внутрішньобанківської платіжної системи. Проблеми платіжного механізму.

Організація міжбанківських кореспондентських відносин. Організація та переваги міжбанківських розрахунків через кореспондентські рахунки, що відкриті в установах центральних банків.

Міжбанківські розрахунки через клірингові установи.

Характеристика міжбанківських розрахунків в Україні.

Механізм регулювання Національним банком України системи електронних

міжбанківських розрахунків в сучасних умовах. Національна система масових електронних платежів.


Модуль 2.


ТЕМА 6. Регулювання діяльності банків

Необхідність регулювання діяльності банків з боку держави. Основні завдання регулювання діяльності банків.

Основні повноваження органів банківського регулювання. Порядок державної реєстрації банків в Україні. Порядок ліцензування банківської діяльності.

Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи ризику. Нормативи інвестування. Нормативи відкритої валютної позиції.


^ ТЕМА 7. Банківський нагляд

Ключові принципи банківського нагляду. Сутність і методи банківського нагляду.

Мета і вимоги попереднього контролю. Критерії оцінки фінансової стабільності банку на ранніх стадіях. Порядок складання планів інспектування.

Рейтингова система CAMELS. Порушення банками вимог банківського законодавства.


^ ТЕМА 8. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду

Основні напрямки діяльності центрального банку з обслуговування уряду.

Етапи касового виконання державного бюджету України. Казначейська система касового виконання державного бюджету України.

Структуру внутрішнього та зовнішнього боргів України.

Структура внутрішнього та зовнішнього боргів України. Особливості методів фінансування внутрішнього державного боргу за участю Національного банку України.

Склад і функції безпосередніх учасників закритих аукціонів.


^ ТЕМА 9. Грошово-кредитна політика

Сутність та інституційна основа грошово-кредитної політики. Поняття „грошово-кредитна політика” й „монетарна політика”.

Конфлікт цілей грошово-кредитної політики.

Стратегічні цілі грошово-кредитної політики в Україні, США, Японії, Європейському союзі. Критерії вибору проміжних і поточних цілей грошово-кредитної політики.

Особливості передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні.

Доцільність використання певних типів монетарної політики в Україні в поточному році.

Порівняльний аналіз політики монетарної рестрикції та політики дезінфляції.

Розбіжності політики монетарної експансії та політики рефляції. Рівень ефективності грошово-кредитної політики НБУ.


^ ТЕМА 10. Інструменти грошово-кредитної політики

Інструменти грошово-кредитної політики за різними класифікаційними ознаками. Складові механізму обов’язкових резервних вимог.

Рефінансування комерційних банків у країнах.

Ефективність процентної політики центрального банку і політики обов’язкових резервних вимог.

Вплив політики облікової ставки центрального банку на грошово-кредитну сферу.

Сутність операцій прямого і зворотного репо.

Переваги і недоліки інструментів грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики для регулювання обмінного курсу.


^ ТЕМА 11. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль

Основні завдання валютної політики центрального банку. Цілі валютного регулювання і валютного контролю.

Механізм дії основних економічних інструментів реалізації валютної політики.

Адміністративні інструменти валютної політики.

Політика обмінного курсу Національного банку України. Структура платіжного балансу країни. Особливості регулювання платіжного балансу країни.

Особливості структури золотовалютних резервів на різних етапах економічного розвитку. Порядок управління центральним банком золотовалютними резервами країни.


^ 5. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

Організація поточного модульного контролю знань студентів з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» передбачає виконання студентами завдань по кожній з тем, що вивчаються, в формі:

 • складання глосарію;

 • відповіді на усні запитання;

 • вивчення нормативно-законодавчої бази;

 • відповіді на тести теоретичного характеру;

 • відповіді на тести прикладного характеру;

 • рішення задач.

з/п

Назва теми

Види СРС

Кількість годин

Модуль 1

1.

Статус і основні напрямки діяльності центральних банків

Логіко - структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

10

2.

Національний банк України

10

3.

Емісія грошей та регулювання готівкового обігу

15

4.

Рефінансування банків

15

5.

Організація та регулювання платіжної системи

15

Модуль 2

6.

Регулювання діяльності банків

Логіко - структурні схеми, творчі та аналітичні завдання з вивчення нормативно-законодавчої бази, склад глосарію, рішення теоретичних та практичних тестів і задач

20

7.

Банківський нагляд

10

8.

Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду

10

9.

Грошово-кредитна політика

9

10.

Інструменти грошово-кредитної політики

15

11.

Валютна політика. Валютне регулювання і контроль

14

6. ЛІТЕРАТУРА:


Підручники та навчальні посібники

 1. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. - 727с.

 2. Банковское дело. (2-е перер. изд.) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.

 3. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие./ Под общей ред. П.В.Егорова.- Донецк: ООО „Юго-Восток”, ЛТД, 2003. – 336 с.

 4. Енциклопедія банківської справи України / За ред.. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре, 2001. – 680 с.

 5. Капран В. І., Кравченко М. С., Коваленко О. К., Омельченко С. І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

 6. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посіб.: У Зкн. – Кн. З: Банківські технології. – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 336 с.

 7. Лобань О.С., Лобань В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.

 8. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Сальтинський В.В., Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 216с.

 9. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 10. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.

 11. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410с.

 12. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

 13. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 350 с.

 14. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А.М. Мороз М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. - К.: КНЕУ, 2006. – 556 с.


Методична література


Закони

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

 3. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. №2654-ХІІ.

 4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

 5. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами» від 19.06.2003 р. № 979-IV.

 6. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 р. № 3273-IV.

 7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV.

 8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97-ВР в редакції вiд 20.06.2007 № 997-16.

 9. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

 10. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р. №2704-ІV.

 11. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-III.

 12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

 13. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96-ВР.

 14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1384-IV.

 15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

 16. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. №2740-ІІІ.

 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Кодекси, Декрети

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 3. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.


Постанови, Положення, Порядки, Правила, Інструкції

 1. Постанова Правління НБУ «Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків в гривнях» від 03.10.2008 р. №304.

 2. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 3. Положення «Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривні». Затв. пост. Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

 4. Положення «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» вiд 14.02.1997 № 142/97 (в редакцiї вiд 22.08.2008 № 687/2008).

 5. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України». Затв. пост. Правління НБУ від 30.12.1998р. № 566.

 6. Положення «Про організацію операційної роботи в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 18.06.2003 р. №254.

 7. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій». Затв. пост. Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

 8. Положення «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування». Затв. пост. Правління НБУ від 19.04.2005 р. №137.

 9. Положення «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 16.12.2002 р. №508.

 10. Положення «Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України». Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

 11. Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами». Затв. пост. Правління НБУ від 03.12.2003 р. №516.

 12. Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. №584.

 13. Положення «Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 14. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень». Затв. пост. Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375.

 15. Положення «Про порядок формування резерву під операцій банків України з цінними паперами». Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

 16. Положення «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості». Затв. пост. Правління НБУ від 11.11.2005 р. № 425.

 17. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». Затв. пост. Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279.

 18. Положення «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України». Затв. пост. Правління НБУ від 26.09.2006 р. №378.

 19. Положення «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Затв. пост. КМУ і НБУ від 30.08.2002 р. №1301/268.

 20. Порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Заст. пост. Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. №853.

 21. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Затв. пост. Правління НБУ від 29.12.2007 р. №496.

 22. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затв. пост. Правління НБУ від 10.05.2007 р. №168.

 23. Правила Функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою та банківськими металами. Затв. пост. Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281.

 24. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Затв. пост. Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22.

 25. Інструкція «Про касові операції в банках України». Затв. пост. Правління НБУ від 14.08.2003р. № 337.

 26. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в націо-нальній та іноземній валютах». Затв. пост. Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 27. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». Затв. пост. Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.


Збірки документів

1.Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний факторинг» вiд 28.05.1988 (Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг» вiд 11.01.2006 № 3302-IV).

2.Бюлетень Національного банку України. – 2007 . - №12. – с.26.

3.Бюлетень Національного банку України. – 2008 . - №10. – с.25-27.

4.Звіт Кодексів і Законів України. – К.: «Рада», 2007. – 800с.

5.Статистический бюлетень 2000-2008 гг. http://www.bank.gov.ua


Монографії і наукові статті

 1. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215с.

 2. Мочерний C.В., Тришак Л.С. Банківська система України. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 3. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под. ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с.

 4. Енциклопедія банківської справи України / За ред.. В.С. Стельмаха. К.: Молодь: ІнЮре, 2001. – 680 с.

 5. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України// Вісник НБУ.-2009.-№1-с.45-49.

 6. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки// Фінанси України.-2007.-№ 5.-с.125-130.

 7. Волошин І. В. Модель швидкого зростання банку//Банківська справа. – 2006. - №5-6. – с. 24-30.

 8. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: «Кнорус», 2004.

 9. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам // Вісник НБУ. – 2007. - №11. – с.66.

 10. Заруба Ю. Стрес - тест для банківської системи// Вісник НБУ.-2009.- №2.-с.26-28.

 11. Карпенко Г.В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. – 2007. - №2. – с.89-93.

 12. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України//Статистика України. – 2006. - № 1(20). – с. 76-79.

 13. Мельник А.П. Напрями розвитку банківської системі України// Вісник НБУ.-2007.-№3.-с.16-19.

 14. Савлук М. Довіра населення як чинник ефективної банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2007. - №8. – С. 8 – 10.

 15. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник Національного банку України. – 2003. - №12. – С.30 – 34.^ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ


Система оцінювання знань студентів по дисципліні

„Центральний банк і грошово-кредитна політика”

Поточний контроль – 50 балів

Сума балів за підсумковий модульний контроль

Модуль 1

Сума балів за модуль 1

Модуль 2

Сума балів за модуль 2

Організаційно-навчальна робота студентів

Самостійна робота

Організаційно-навчальна робота студентів

Самостійна робота

10

10

20

15

15

30

50


Поточний модульний контроль складається з двох змістових модулів, оцінюється від 0 до 50 балів, 20 балів – модуль 1, 30 балів – модуль 2.

Поточний контроль здійснюється в кілька етапів:

 • оцінювання роботи студента в аудиторії під час семінарських та практичних занять;

 • оцінювання різних видів робіт, виконаних студентом самостійно.

Самостійна робота студента оцінюється викладачем під час групових та

індивідуальних консультацій. За даний вид роботи студент може одержати максимальну кількість балів за умови самостійного виконання завдання.

Студент, що набрав за підсумками першого і другого змістовних модулів менше 40 балів не може претендувати на оцінку „відмінно” на підсумковому модульному контролі (іспиті).

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні включає:

а) бали, отримані за наслідками поточного модульного контролю;

б) бали, отримані безпосередньо на екзамені з дисципліни.

Студент, який набрав протягом семестру необхідну для нього кількість балів, має можливість:

 • не складати іспит і отримати набрану кількість балів, як підсумкову оцінку;

 • складати іспит з метою підвищення рейтингу з дисципліни.

Студент, який набрав протягом семестру менше ніж 50 балів, зобов’язаний складати іспит.

Структура екзаменаційного білету наведена в таблиці.

п/п

Найменування завдання

Кількість

завдань

Бальна оцінка 1-ого завдання

Загальна оцінка в балах

1.

Теоретичні тести

10

2 бали

20

2.

Практичні тести

5

4 бали

20

3.

Задача

1

10 балів

10

Підсумок

16
50


п/п

Номер модуля

Кількість балів

Оцінка

1.

Модуль 1

20-18

відмінно

17-15

добре

14-11

задовільно

10 і менше

незадовільно

2.

Модуль 2

30-27

відмінно

26-21

добре

20-16

задовільно

15 і менше

незадовільно


Трансформація бальної оцінки знань студента по дисципліні «Центральні банки і грошово-кредитна-політика »

Оцінка по шкалі ECTS

Оцінка по бальній шкалі, що використовується ДонНУ

Оцінка по національній шкалі

A

90-100

відмінно

B

80-89

добре

C

70-79

добре

D

60-69

задовільно

E

50-59

задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

Схожі:

«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Центральний банк І грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи