Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент icon

Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Скачати 228.41 Kb.
НазваДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Дата13.09.2012
Розмір228.41 Kb.
ТипДокументи

Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”

Довідник з дисципліни

Для спеціальності 0105

Викладачі:

Шевцова Я.А. к.е.н., доц.,

Черна О.М. асистент


Метою вивчення дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є формування у студентів знань й розуміння закономірностей та основних етапів еволюції, принципів побудови та особ­ливостей форм організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн за умов існування розвинених фінансових ринків і розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів.

Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових і кредитних систем зарубіжних країн.

Завдання курсу передбачають наступне:

1) сформувати у студентів знання основних понять (економічних категорій) в галузі міжнародних грошей, кредиту і банків зі специфікою функціонування на міжнародному рівні;

2) допомогти освідомити закономірності розвитку й функціонування грошей та кредиту в грошово-кредитному механізмі ринково-розвинутих країн;

3) навчити майбутніх фахівців аналізувати й об'єктивно оцінювати процеси та явища, що відбуваються в грошовій та кредитній сферах економіки, досліджувати їх причинно-наслідкові зв'язки;

4) навчити студентів систематизувати різноманітну інформацію, яку вони черпають з учбових, наукових та статистичних джерел.

Опанувавши цей курс, студенти зможуть:

- на основі систематизації знань визначати законо­мірності розвитку грошово-кредитних і банківських систем країн;

- аналізувати сучасні тенденції в розвитку грошових і кредитних си­стем зарубіжних країн;

- зважаючи на досвід зарубіжних країн, об'єктивно оцінювати ситуацію й розуміти характер впливу світових тенденцій і зовнішніх чинників на вітчизняну грошову та банківську системи;

- прогнозувати напрями розвитку грошо­вих і кредитних систем країн з трансформаційним станом економіки;

- набути вміння адаптації загальнотеоретичних знань до діяльно­сті сучасної банківської системи України;

- удосконалити навички пошуку, відбору, опрацювання й узагаль­нення теоретичного та статистичного матеріалу за темами курсу.

Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” - одна зі спеціаль­них дисциплін, запропонованих для вивчення студентам спеціальності «Банківська справа». Дисципліна є самостійною, але ґрунтується на знаннях, що їх студенти набули у курсах «Макроекономіка» і «Гроші та кредит». Своєю чергою дисципліна тісно пов'язана із курсами «Центральний банк та грошово-кредитна політи­ка», «Банківські операції», «Міжнародні валютні операції» тощо. Студенти, вивчаючи цю дисципліну повинні також добре володіти інформаційної базою, яка включає навчальні посібники, монографії, періодичні видання (журнали, газети, інформаційні бюлетені).

^ Методика викладання, форми і методи навчання.

Методикою викладання дисципліни є модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання:

 • лекції: інформативні, аналітичні, проблемні;

 • семінарські заняття.

Методи навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, опитування (усне, письмове).

Мова викладання дисципліни: українська і російська.


Навчальна програма курсу

Тема 1. Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку грошових систем зарубіжних країн


Грошова система, її підсистеми і елементи. Поняття грошової системи, характеристика її елементів. Еволюція типів грошових систем. Взаємозв'язок розвитку грошових систем з розвитком товарного господарства і економічних відносин. Класифікація типів грошових систем за різними критеріями. Принципи організації сучасних грошових систем зарубіжних країн.

Валютна система. Національна валютна система як складова національної грошової системи країни та її елементи. Порівняльна характеристика елементів національної та світової ва­лютних систем.

Основні етапи історичного розвитку світової валютної системи. Золотий стандарт. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська система. Ямайська валютна система.

Євро­пейська валютна система. Перспективи діяльності Європейського валют­ного та економічного союзу.


^ Тема 2. Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку кредитних систем зарубіжних країн


Кредитна система. Відмінності між поняттями кре­дитної та банківської систем. Принципи побудови кредитних систем на сучасному етапі. Еволюція кредитних систем.

Функції банків.

Кла­сифікація банків та небанківських кре­дитно-фінансових інститутів за різноманітними критеріями.

Сучасні тенденції розвитку банків та небанківських кре­дитно-фінансових інститутів.

Принципи ефективного банківського нагляду. Діяльність Базельського комітету з питань регулювання діяльності банків.


^ Тема 3. Грошово-кредитна система США


Грошова система США: історія становлення та особливості сучасного стану.

Структура грошового обігу США. Проблеми виконання доларом ролі світової валюти.

Формування та функціонування кредитної системи США. Особливості формування та сучасного стану банківської системи. Структура і основні функції Федеральної резервної си­стеми США. Діяльність комерційних банків, спеціальних кредитно-фі­нансових інститутів та органів контролю за діяльністю банків у США.

Особливості грошово-кредитної політики США за су­часних умов. Загальні та селективні методи регулювання грошового обігу в США.


^ Тема 4. Грошово-кредитна система Японі


Грошово-кредитна система Японії: особливості формування, розвитку та су­часного стану. Грошовий обіг Японії до та після Другої світової війни.

Тенденції розвитку грошової та валютної систем Япо­нії. Японська ієна як резервна та міжнародна валю­та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Особливості кредитної і банківської системи Японії. Функціонування іноземних банків і державних кредитно-фінансових установ Японії. Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії. Банківський нагляд в Японії.


^ Тема 5. Грошово-кредитна система Німеччини


Грошова система Німеччини. Економічні наслідки політики фінансу­вання військових компаній за рахунок дефіцитного фі­нансування для грошової системи країни.

Особливості, порядок проведення та наслідки грошової реформи 1948 року. Значення німецької марки у складі екю, припинення її існування і заміна на євро.

Структура німецької кредитної і банківської систем. Структура управління й етапи становлення Дойче Бундесбанку. Зміни­ у сучасному стані бан­ківської діяльності, пов’язані з вступом Німецького Федерального Банку у Європейську систему центральних банків.

Функціонування комерційних банків і спеціалізованих кредитно-фінансових установ Німеччини.


^ Тема 6. Грошово-кредитна система Франції


Грошова система: становлення і розвиток. Цілі і зміст грошових реформ, які супроводжували основні етапи цього процесу.

Політика Франції у сфері валютних відносин. Участь Франції у валютних угру­пованнях. Ціль утворення і механізм функціонування та причини розпаду Латинського монетного союзу. Функціонування «золотого блоку», зони франка. Вплив світової економічної кризи на стан грошової системи Франції. Впровадження євро.

Особливості розвитку кредит­ної і банківської системи Франції. Етапи розвитку і зміни статусу центрального банку Франції. Система управління банківською діяльністю у французькій державі.


^ Тема 7. Грошово-кредитна система Великої Британії


Грошова система: періодизація основних етапів розвитку. Зміст і механізм грошової реформи, яка відновила золотий монометалізм.

Функціонування стерлінгового блоку. Характерні риси валютного механізму стерлінгової зони. Роль фунту стерлінгів як світової резервної й розрахункової валюти. Позиція англійської валюти в останні роки.

Розвиток й сучасний стан кредитної системи. Етапи розвитку центрального банку Англії. Функціональна спеціалізація діяльності банківського сек­тора та небанківських інститутів. Злиття та поглинання англійських банків


^ Тема 8. Грошово-кредитна система Росії


Становлення та еволюція грошової сис­теми. Причини, механізм проведення і наслідки грошових реформ: «реформи Канкріна», «реформи Вітте», реформ 1922 - 1924 років та 1947 року. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку грошової системи Росії.

Особливості становлення та су­часна структура кредитної системи. Банківська система Росії. Процес становлення й розвитку спеціалізованих небанківських інституцій. Присутність іноземного капіталу у кредитній сфері російської держави. Сучасні тенденції розвитку банківництва в Росії.


Модульне планування дисципліни


Навчальним планом з дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” передбачено відвідування лекційних та семінарських занять, консультацій викладача (у разі потреби), самостійну й індивідуальну роботу.

Контроль знань студентів здійснюється протягом усього семестру у таких формах:

- «вхідний контроль» проводиться на самому початку вивчення курсу з метою з’ясування готовності студентів до вивчення курсу „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”;

- «поточний модульний контроль» є основною формою перевірки якості результатів виконання самостійної позааудиторної та аудиторної роботи з кожної теми дисципліни і націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу. Поточний модульний контроль включає два модулі по чотири теми у кожному. Організація поточного модульного контролю знань студентів по курсу передбачає виконання студентами завдань по кожній з тем, що вивчаються у наступних видах:

 • складання глосарію (Г);

 • аудиторного опитування (АО);

 • складання логіко-структурних схем (ЛСС);

 • виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента (ТСРС).


Усього годин за навчальним планом – 144

у тому числі:

Лекції - 30 годин;

Семінарські заняття - 14 годин;

СРС - 99 годин;

ІРС - 1 година на 1 студента в семестр.

Таблиця 1

Модульне планування курсу „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”п/п

Короткий

зміст модулю

Лекції

Семінарські

заняття

СРС


Форми

контролю

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1

1.

Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку грошових систем зарубіжних країн

3

1

11Г, АО, ЛСС, ТСРС

2.

Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку кредитних систем зарубіжних країн

3

1

11


Г, АО, ЛСС, ТСРС

3.

Грошово-кредитна система США

4


2


13

Г, АО, ЛСС, ТСРС

4.

Грошово-кредитна система Японії

4

2

13

Г, АО, ЛСС, ТСРС

Змістовий модуль 2

5.

Грошово-кредитна система Німеччини

4

2

13

Г, АО, ЛСС, ТСРС

6.

Грошово-кредитна система Франції

4

2

13

Г, АО, ЛСС, ТСРС

7.

Грошово-кредитна система Великої Британії

4

2

13

Г, АО, ЛСС, ТСРС

8.

Грошово-кредитна система Росії

4

2

12

Г, АО, ЛСС, ТСРС
^ Всього годин по курсу

30

14

99


Література

Навчальні посібники

 1. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. Посібник / В.М.Добров, О.А. Мартинюк-Медкова, С.М.Непонящий; Одес. держ. екон.ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292 с.

 2. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.

 3. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.- К.: Зовнішня торгівля, 2005. - 118 с.

 4. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 160 с.

 5. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие. – М.: Новое знание, 2003. – 301 с.

 6. Семко Т.В, Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

 7. Скоморович І.Г., Кубів С.І., Вербицька Т.П., Злупко С.М., Малик Я.Й., Реверчук С.К., Швець В.Є. та ін. Історія грошей і банківницьтва. За заг. ред. докт. екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 391с.

 8. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для спеціальності «Банківська справа»: Навч.-метод. Посіб. Для самостійного вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 160 с.

Монографії і наукові статті

 1. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Экономистъ, 2004. – 400 с.

 2. Гайдуцький І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн // Банківська справа. – 2008. - № 4 (82). – С. 68-71.

 3. Герасименко В. Концентрація банківського капіталу і методи оцінки її рівня // Вісник НБУ. - 2007. – № 4. – С. 28-32.

 4. Глущенко С.В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України. – 2007. - № 5. – С. 96-104.

 5. Дамиров Я. ТНК как фактор включения национальных хозяйств в мировую экономику // Экономика Украины. – 2007. - № 9. - С. 67-74.

 6. Денисенко Н.П., Лукашевский В.М. Опыт реформирования банковских систем России, Украины и Китая // Економіка та держава. – 2007. - № 7. – С. 6 – 11.

 7. Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків в зарубіжних країнах: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

 8. Зайцев О. Банки - инноваторы // Банковская практика за рубежом. - 2008. - № 7. - С. 58-65.

 9. Зайцев О. Реальная сила // Банковская практика за рубежом. - 2006. - № 10. - С. 2-8.

 10. Изменить структуру капитала банковской системы // Эксперт Украина. – 2008. - № 39 (628). - www.expert.ua

 11. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник НБУ. - 2006. - № 8. - С. 25-28.

 12. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання – Прес, 2003. – 470 с.

 13. Краевая А. Банковский сектор Восточной Европы на волне перемен // Банковская практика за рубежом. – 2007. - № 8. – С. 15-21.

 14. Краевая А. Тенденции розничного банкинга // Банковская практика за рубежом. – 2008. - № 3. – С. 50-53.

 15. Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник НБУ. – 2008. – № 9. – С. 40-43.

 16. Лаврушин О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике // Банковское дело. - № 6. – 2002. – С. 2-7.

 17. Малюкова И.В. Проблемы и перспективы внедрения Базеля II в мире и в Украине // Економіка та перспективи. - 2008. - № 6.- с. 49-64.

 18. Мамонтов А. Диалектика британского банковского рынка // Банковская практика зарубежом. - 2008. - № 10. - С. 26-30.

 19. Мамонтов А. Deutsche Bank оказался плохим провидцем // Банковская практика за рубежом. – 2008. - № 6. – С. 15-19.

 20. Мамонтов А. Инновации в банковском бизнесе // Банковская практика за рубежом. 2008. - № 7. - С. 52-57.

 21. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Научное издание: Москва: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.

 22. Меликьян Г.Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора // Деньги и кредит. – 2007.- № 7. - С. 10-14.

 23. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 24. О развитии мирового сектора финансовых услуг // БИКИ. - 2005. - № 62 (8858).

 25. Резник Г. ABN Amro попал в историю // Банковская практика за рубежом. – 2007. – № 4. – С. 10-16.

 26. Резник Г. Банк, оставшийся независимым (Commerzbank) // Банковская практика за рубежом. – 2007. – № 9. – С. 10-15.

 27. Резник Г. Расцвет и закат инвестиционных супермаркетов // Банковская практика за рубежом. – 2006. - № 4. – С. 30-34.

 28. Резник Г. Японские мини-банки в системе макроконкуренции // Банковская практика за рубежом. – 2005. – №4. – С. 2-11.

 29. Скороходов А. В погоне за клиентом // Банковская практика за рубежом.- 2008. - № 8. - С. 58-62.

 30. Скороходов А. Исламский прорыв // Банковская практика за рубежом. - 2008. - № 2. - С. 20-27.

 31. Сумленный С. И перегнать Америку // http: /www. expert. ru/ articles/2008/03/18/dax/

 32. Уолл-стрит меняет кожу // Эксперт Украина. – 2008. - № 38 (181).

 33. Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. - 2008. - № 1. – С. 138-146.

 34. Чухно А.А. Природа современных денег, кредита и денежно-кредитной политики // Фінанси України. – 2007. - № 1. – С. 3-4.

 35. Шапран В. Банковские инвестиции по-японски // Финансовый директор. - 2006. - № 10. - С. 74-81.

Сайти

 1. Банк Англії // www.bankofengland.co.uk

 2. Банк міжнародних розрахунків // www.bis.org

 3. Німецький федеральний банк // www.bundcsbank.de

 4. Сайт банку Франції // www.banque-france.fr

 5. Світовий банк // www.worldbank.org

 6. Федеральна корпорація по страхуванню депозитів www.fdic.gov

 7. Європейський центральний банк // www.ecb.int

 8. Bank Austria Crcditanstalt // www.ba-ca.com

 9. Barclays Bank // www.barclays.co.uk

 10. Bank of America // bankofamcrica.com

 11. BNP Paribas // www.bnpparibas.com

 12. Banquc Credit Agricole // www.crcdit-agricole.fr

 13. Banca Intesa // www.bancaintcsa.it

 14. Deutsche Bank // www.db.com

 15. Dresdner Bank // www.dresdner-bank.com

 16. Commerzbank // www.commerzbank.com

 17. National Westminster Bank // www.natwcst.com

 18. HSBC // www.hsbc.co.uk

 19. RBC Royal Bank // www.royalbank.com

 20. Union Bank of Switzerland // www.usb.com

 21. Citigroup // www.citigroup.com

 22. J.P. Morgan Chase // www.jpmorganchasc.com

 23. Wall Street Journal // www.wsj.com

 24. The Economist //www.economist.com

 25. www.Bankersalmanac.com


Організація поточного, підсумкового модульного контролю знань

Поточний модульний контроль включає два модулі по чотири теми у кожному.

Модуль 1, який максимально оцінюється в 50 балів, складається з тем № 1- 4 (лекційних і семінарських занять) та передбачає обов’язкове виконання творчо-аналітичного завдання. Модуль 2, який максимально оцінюється в 50 балів, складається з тем № 5-8 (лекційних і семінарських занять) та передбачає виконання індивідуального завдання у формі реферату.

Усього за результатами 2-х модулів студент може набрати 100 балів. Результати оцінки знань студентів доводяться до кожного з них, що дозволить тому, хто навчається відслідковувати процес накопичення балів по всьому курсу і зіставляти їх суму з оцінками за 100-бальною шкалою, а потім – 5-бальною.

Оцінка якості виконання завдань поточного модульного контролю здійснюється у відповідності до критеріїв:

 • організаційно - навчальної роботи студентів в аудиторії (як на лекціях, так і на семінарах);

 • самостійна робота;

 • індивідуальна робота.

Студент може отримати додаткові бали за високу активність в обговоренні дискусійних питань; за оригінальність і змістовність відповідей; за якість оформлення письмового завдання; за відсутність пропусків лекційних і семінарських занять без поважних причин. У цілому, пропуски занять без поважних причин знижують результати підсумкового модульного контролю.

Загальні результати поточного модульного контролю виставляються згідно розкладу на тім тижні семестру, на якій передбачений відповідно до календарного графіка навчального процесу.

У випадку пропуску занять з поважної причини студент може надолужити пропущене заняття під час консультації викладача (або відповідно графіка, який затверджено кафедрою).

У випадку невиконання передбачених завдань поточного модульного контролю з об'єктивної причини, студент має право з дозволу декана або заст. декану підготувати та здати їх до останнього семінарського зайняття. Час і порядок здачі визначають викладачі, які проводять лекційні і семінарські заняття по цій дисципліні.

Загальна підсумкова оцінка за дисципліною „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” виставляється відповідно до методики накопичення балів за результатами поточного модульного контролю знань. Підсумкова оцінка відповідає критеріям оцінки знань студентів по 100-бальній шкалі.


Таблиця 1

^ Система оцінювання знань студентів з дисципліни Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”


Поточний контроль

Загальна кількість балів

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Індівідуальна робота

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Індивідуальна робота


20


20


10


50


20


10


20


50


100


Таблиця 2

^ Трансформація бальної оцінки знань студента по курсу Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ДонНУ


Оцінка за національною шкалою

A

90-100

Відмінно

B

80-89

Добре

C

70-79

Добре

D

60-69

Задовільно

E

50-59

Задовільно

FX

30-49

Незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)Зразок типових завдань поточного модульного контролю знань

Тема 4. Грошово-кредитна система Япоії

Поняття для складання глосарію

 1. Дзайбацу.

 2. Кейрецу.

 3. Хедж – фонди.

 4. Бюро довірчих фондів.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які особливості історичного розвитку Японії вплинули на еволюцію грошово-кредитної системи цієї країни?

 2. Які прояви мала та яким чином відбилася на економічному розвитку Японії її тривала самоізоляція (майже повна відгородженість від Заходу)?

 3. В чому полягає специфіка розвитку грошової сис­теми та грошового обігу Японії до Другої світової війни?

 4. Охарактеризуйте особли­вості розвитку кредитної системи Японії до та після Другої світової вій­ни.

 5. Яку роль відіграє ієна в міжнародній та регіональній валют­ній системі?

 6. Якими є правовий статус та функції Банку Японії?

 7. Розкрийте основні напрями регулювання діяльності кредитних та банківських установ в Японії.

 8. Які наслідки мала Азійсько-Тихоокеанська криза 1998 року для банків­ської системи Японії?

 9. Які особливості фінансування мають фінансові групи Японії?

 10. Які особливості функціонування траст-банків у Японії?

 11. Перелікуйте органи контролю за діяльністю банків у Японії?

 12. Дайте характеристику міським комерційним банкам.

 13. Дайте характеристику регіональним комерційним банкам.

 14. Охарактеризуйте діяльність державних поштово-ощадних кас.


Тести

1. На еволюцію грошово-кредитної системи Японії не вплинули:

а) прагнення до культурної автономії;

б) модель розвитку цивілізованішої Голландії;

в) застосування моделей розвитку Китаю та Кореї;

г) інститут сьогуната й влада імператора.

2. Довоєнні японські концерни, фінансово-промислові групи, які характеризуються вертикальною інтеграцією, перехресним володінням акціями та дивер­сифікацією, очолювані великим приватним комерційним банком - це:

а) інститути взаємного кредитування;

б) кейрецу;

в) дзайбацу;

г) хедж-фонди.

3. Мережа пов’язаних компаній, що поділяють між собою капітал, науково-дослідницькі розробки, клієнтів, дистриб’юторів, що розвилися на базі дзайбацу - це:

а) інститути взаємного кредитування;

б) кейрецу;

в) інститути спільного інвестування;

г) хедж - фонди.

4. Одна з найбільших фінансово-кредитних установ, ресурси якої складаються з вкладів населення у державних поштово-ощадних касах і державних пенсійних фондах та використовуються як джерело кредитування державних підприємств і кредитних інститутів - це:

а) інститути взаємного кредитування;

б) кейрецу;

в) інститути спільного інвестування;

г) бюро довірчих фондів.

5. Перші банки з'явилися в Японії до буржуазної революції 1868 року у вигляді:

а) хедж-фондів;

б) інститутів взаємного кредитування;

в) приватних міняльних контор;

г) нечисленних кредитних союзів.

6. Активне формування банківської системи Японії почалося з:

а) буржуазної революції 1868 р.;

б) введення в оборот ієни в 1870 р.;

в) прийняття Закону про національні банки в 1872 р.;

г) заснування Банку Японії в 1882 р.

7. Результатом вступу Японії у МВФ і Всесвітній банк в 1952 році було:

а) різке зростання експорту;

б) стрімке скорочення експорту;

в) різке зростання імпорту;

г) розвал Експортно-імпортного банку Японії.

8. В межах прийнятої в Японії в 1971 році Програми страхування депозитів у випадку банкрутства кредитно-фінансового інституту сума страховки повинна була покривати суму до:

а) 1 млн. ієн на одного акціонера;

б) 10 млн. ієн на одного клієнта;

в) 10 млн. ієн на одного вкладника;

г) 10 млн. ієн на одного акціонера.

9. Обмеженням на проведення валютних операцій у Японії підлягають:

а) внутрішні й зовнішні інвестиції в певні галузі економіки;

б) зовнішні інвестиції в усі галузі економіки;

в) будь-які трастові операції установ;

г) внутрішні інвестиції в реальний сектор економіки.

10. Згідно до Закону про Банк Японії основною метою його функціонування є сприяння:

а) збалансованому розвитку національної економіки шляхом підтримки цінової стабільності;

б) концентрації й централізації банківського капіталу;

в) стабільності грошового обороту;

г) запобіганню колізій загального й банківського законодавства.

11. За характером виконуваних функцій кредитна система Японії складається з:

а) емісійних, комерційних і спеціалізованих банків;

б) приватних, державних і кооперативних кредитно-фінансових установ;

в) приватних, державних і кооперативних банків;

г) емісійних, комерційних та спеціальних кредитно-фінансових інститутів.

12. За формою власності банківська система Японії складається з:

а) Банку Японії та комерційних банків;

б) національних і приватних комерційних банків;

в) емісійних, ощадних і інвестиційних банків;

г) приватних, державних і кооперативних банків.

13. До основних видів діяльності регіональних (місцевих) банків у Японії не належить:

а) кредитування малих і середніх підприємств;

б) прийняття ощадних вкладів;

в) фінансування незбалансованих загальнодержавних витрат;

г) фінансування органів місцевого самоврядування.


Логіко-структурні схеми

1. Періодизація розвитку грошово-кредитної системи Японії.

2. Банківська система Японії.

3. Організаційна структура Банку Японії.

4. Небанківські фінансові посередники.

Схема, в яку потрібно внести елементи, яких бракуєРис. Структура кредитної системи Японії


Завдання для творчої самостійної роботи студента

1. Підберіть та на базі конспектування підготуйте огляд 3-4 наукових публікацій за однією з наведених тем: «Проблеми та перспективи використання японської ієни як регіональної валюти», «Проблеми функціонування іноземних банків у Японії», «Державні кредитно-фінансові установи Японії».

2. Підготуйте есе за темами: «Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії», «Особливості банківського нагляду в Японії».

3. Проаналізуйте інформацію інтернет-сайтів та підготуйте аналітичний звіт щодо зміни позицій японських банків у світових рейтингах останніми роками?

4. Прокоментуйте погляди щодо перспектив розвитку державних спеціалізованих банків: Експортно-імпортного банку Японії та Япон­ського банку розвитку.

5. Напишіть резюме на наукові статті:

 • Маняхина Т.В. Особенности валютных интервенций в развитых странах: на примере Японии в конце ХХ – начале ХХІ веков [39, с. 37-42];

 • Резник Г. Японские мини-банки в системе макроконкуренции [50, с. 2-11];

 • Шапран В. Банковские инвестиции по-японски [65, с. 74-81].

Схожі:

Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Нання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconЕкзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Програмні (екзаменаційні питання)
Екзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
«міжнародна економіка», значення якої полягає в розумінні закономірностей організації та еволюції грошових та кредитних систем країн...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconСписок основної літератури
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч посібник / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непонящий; Одес держ екон...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Дисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи