Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» icon

Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
Скачати 241.92 Kb.
НазваАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
Дата13.09.2012
Розмір241.92 Kb.
ТипДокументи


АНОТАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ У БАНКУ»

Викладач: к.е.н., доцент Герасименко Раїса Андріївна

1. ВСТУП


Навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки спеціалістів і магістрів з банківської справи, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг і набуття навиків розробки асортиментної, цінової, збутової і комунікаційної політики банку, організаційну побудову маркетингу та здійснення маркетингового контролю в банку. Її вивчення передбачає базові знання студентів із дисциплін: «Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції» тощо.


^ 2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни є засвоєння студентами прийомів і методів маркетингових досліджень ринку банківських послуг і набуття навичок їх використання в практичній роботі банку при розробці продуктової, цінової, збутової, комунікаційної політики банку, налагодженні діяльності маркетингової службі і здійснення маркетингового контролю в банку.

Вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг у банку» надає студентові змогу:

сформувати базові знання нормативно-правового забезпечення маркетингової діяльності банку на ринку

уяснити зміст основних напрямків маркетингової діяльності банку на ринку;

отримати базові знання нормативно-правового забезпечення маркетингової діяльності банку на ринку;

уяснити і оцінити характер змін та тенденцій розвитку ринку банківських послуг в Україні;

засвоїти методи проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг, збору і обробки маркетингової інформації, ціноутворення на банківські послуги;

набути знань щодо до методів і інструментів реалізації комунікаційної і збутової політики банків в умовах конкурентного середовища.

У результаті вивчення дисципліни студентам необхідно уміти:

проводити маркетингові дослідження ринку банківських послуг і давати оцінку їх результатів;

застосовувати на практиці методику проведення аналізу ринку банківських послуг, здійснення необхідних обчислень для визначення конкурентної позиції банку на ринку, визначення пріоритетних для банку клієнтів і видів послуг; вибору точки збуту банківських послуг

приймати рішення щодо подальшого розвитку і удосконалення продуктової, цінової і комунікаційної політики банку, виходячи із ситуації, що склалася на ринку банківських послуг і конкурентної позиції банку на ньому;

визначати найбільш ефективні способи і методи просування банківських послуг на ринок і наявність у банку умов для їх застосування.


^ 3. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Методи викладання: проблемне навчання; евристичне навчання, модуль-рейтингова система навчання.

Методи навчання: кейс-метод, мозокові атаки, портфоліо тощо.


^ 4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Маркетинг та його особливості в банківській сфері

Предмет маркетингу в банку та його завдання в підготовці магістрів і Необхідність і сутність маркетингу в банку. спеціалістів для банківської системи.

Ознаки маркетингу в банківській сфері. Особливості маркетингу в банку і причини, що їх обумовлюють.

Суб’єкти і об’єкти банківського маркетингу.

Задачі і функції маркетингу у банку.

Принципи банківського маркетингу. Етапи маркетингового процесу в банку, їх змісті послідовність здійснення.

Прийоми банківського маркетингу.
^

Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз


Поняття і сфера банківського ринку. Особливості ринку банківських послуг. Необхідність, сутність і критерії сегментації ринку банківських послуг. Класифікаційна характеристика структури ринку банківських послуг: за інституційною ознакою; за продуктовою ознакою; за географічним охопленням; за перспективами розвитку; за типом споживачів.

Поняття, завдання та етапи маркетингових досліджень ринку банківських послуг.

Маркетингова інформаційна система в банку. Види інформації про ринок банківських послуг і їх призначення

Методи маркетингових досліджень ринку банківських послуг та їх економічна оцінка.

Аналіз результатів дослідження ринку банківських послуг

Аналіз інформації про стан ринку банківських послуг.

^

Тема 3. Конкурентне середовище банку


Сутність і основні ознаки банківської конкуренції. Рівні прояву банківської конкуренції. Особливості банківської конкуренції, їх характеристика.

Види банківської конкуренції, їх класифікаційна характеристика.

Аналіз банківського ринку та параметри оцінки конкурентного середовища банку. Визначення конкурентної позиції банку. Аналіз конкурентоспроможності банку, його конкурентних переваг. Оцінка конкурентної спроможності банку. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на ринку.

^

Тема 4. Маркетингова стратегія банку


Формулювання довгострокової (стратегічної) мети (цілі) банку та визначення шляхів її досягнення.

Прогнозування банківського ринку. Інструмен­ти банківського прогнозування: математичні методи (простий аналіз тренду, як тривалої, довгочасної тенденції зміни економічних показників у прогнозуванні; статистичний аналіз, метод стандартного розподілу ймовірностей та ін.); побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку.


^

Тема 5. Продуктова політика банку


Сутність і завдання продуктової політики банку. Ліцензування діяльності банків як умова надання банками послуг споживачам банківських продуктів.

Види попиту на банківські послуги та їх вплив на маркетингову діяльність банку.

Життєвий цикл банківських продуктів та його стадії. Асортимент пропонованих банком послуг та його зміни. Поточний асортимент та політика асортиментної гнучкості, способи її реалізації.

Визначення банківського продукту як нового

Маркетинговий аналіз основних видів банківських продуктів.

^

Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти


Суть, призначення і об’єкти цінової політика банку. Особливості ціноутворення в банківській сфері.

Цілі ціноутворення і економічна оцінка їх наслідків для банку.

Інструменти цінової політики комерційного банку.

Послідовність визначення ціни на банківський продукт. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на банківські продукти. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти.

Методика розрахунку прибутковості рахунків клієнтів і банківських послуг. Методи ціноутворення , їх економічна оцінка.

Фактори, що враховуються банком при кінцевому встановленні ціни банківської послуги.

^

Тема 7. Продаж банківських продуктів


Необхідність, сутність і значення збутової політики банку.

Системи доставки банківських послуг, їх види, характеристика, переваги і недоліки.

Вибір зони дії установи банку і його критерії. Визначення оптимальної кількості банків на регіональному рівні.

Основні методи реалізації банківських послуг.

^

Тема 8. Комунікації банківських продуктів


Поняття комунікаційної політики банку та її інструменти. Етапи розробки комунікаційної політики банку.

Інструменти комунікаційної політики банку, їх характеристика.

Особистий продаж банківських послуг і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) комерційного банку з клієнтом.

Реклама банківських послуг як головний засіб наявних комунікацій банку. Форми банківської реклами та їх еволюція. Ефективність реклами банківських послуг. Реклама комерційного банку як такого, що повинна сформувати сприятливий його імідж. Групування банківської реклами залежно від конкретних цілей рекламної компанії банку: реклама, що має мету ознайомлення з банком і сферою його діяльності; експансивна реклама; стабілізаційна реклама; обмежувальна реклама.

Поняття та форми стимулювання збуту банківських послуг.

Теорії поведінкової психології покупців і їх використання в комунікаційній політиці банку.

^

Тема 9. Організаційні аспекти маркетингу у банку


Суттєві ознаки і різновиди організаційної структури банку за бюрократичним принципом.

Сутність функціональної організаційної структури банку.

Сутність і різновиди дивізіональної організаційної структури баку і їх економічна оцінка.

Сутність, стратегічні фактори вибору різновиду організаційної структури банку, що діє на міжнародному ринку.

Адаптивна структура банку: сутність, характеристика різновидів та їх економічна оцінка.

Організаційні структури за ступенем централізації. Роль маркетингу у відділенні банку.

Принципи побудови маркетингових служб банку. Функціональна структура маркетингу у банку. Організація служби маркетингу по продуктовому принципу. Організація служби маркетингу по географічному принципу.

^

Тема 10. Контроль у банківському маркетингу


Предмет контролю маркетингу у банку. Контроль за здійсненням планів. Контроль за рентабельністю. Контроль за бюджетом маркетингу у банку. Моніторинг бюджету маркетингу у банку.

Ревізія маркетингу та її значення для банку.

Маркетинг-аудит у банку, змістовна характеристика.

Контролінг у банку: визначення поняття та механізм забезпечення контролінгу в банку. Відмінні риси контролю і контролінгу, контролера і контроллєра. Ефективність маркетингової діяльності банку та її вимірювання. Проблеми організації контролю за маркетингом у мережі великого банку.


 1. ^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ГРАФІК ЗДАЧІ ФОРМ КОНТРОЛЮЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1 Завдання для самостійної роботи студенті

МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері

       1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

 1. Визначити період виникнення стратегії банківського маркетингу у США, Європі і Україні.

 2. Виокремити найважливіші чинники виникнення та розвитку банківського маркетингу.

 3. Виокремити ознаки маркетингу в банківській сфері.

 4. Засвоїти основний принцип маркетингу взагалі і в банківській сфері, зокрема.

 5. Визначити завдання банківського маркетинга.

 6. Засвоїти функції банківського марктерингу.

 7. З’ясувати, чим обумовлені особливості маркетингу в банківській сфері.

 8. Засвоїти визначення банківського маркетингу

 9. Визначити взаємозв’язок між особливостями банківського продукту, середовищем, в якому діє банк, особливостями банку як кредитного інституту, що спеціалізується на роботі з чужими грошима, і політикою банку на ринку.

 10. Засвоїти визначення понять суб’єкта і об’єкта банківського маркетинга.

 11. Засвоїти склад суб’єктів і об’єктів банківського маркетинга.

 12. Виокремити етапи маркетингового процесу в банку, визначити їх зміст і послідовність.

 13. Засвоїти прийоми банківського маркетингу.

 14. З’ясувати особливості банківського маркетингу в Україні і причини, що їх обумовлюють.

       1. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1. Скласти таблицю , в якій відобразити різні точки зору вчених з визначення поняття «банківський маркетинг». Проаналізувати, з’ясувати і виокремити (в письмовій формі) розбіжності в точках зору вчених з визначення поняття «банківський маркетинг».

2.2. Скласти таблицю, в якій відобразити причини, що обумовили виникнення і розвиток маркетингу в банківській сфері.

       1. Виконати практичне завдання

3.1. Використовуючи інформаційні можливості мережі Інтернет, заповнити таблицю, в якій відобразити динаміку регіональну структуру кількості банків і суб’єктів господарювання


Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

1. Визначитися з поняттями «банківський ринок», «сегментування ринку банківських послуг», «маркетингове дослідження», «спостереження», «опитування», «експерименту» як методів збору первинної інформації про ринок банківських послуг.

2. Засвоїти класифікаційну характеристику структури ринку банківських послуг.

3. Виокремити критерії сегментацій ринку банківських послуг.

4. Засвоїти сегментацію банківського ринку: за групами споживачів; за видом банківських послуг.

5. З’ясувати умови для розвитку ринку роздрібних споживачів банківських послуг

6. Визначитися, хто відноситься до оптових і роздрібних споживачів банківських послуг

7. З’ясувати склад інфраструткри ринку банківських послуг

8. Засвоїти завдання та етапи маркетингового дослідження ринку банківських послуг

9. Засвоїти склад джерел внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації.

9 . Знати принципи збору інформації про банківський ринок.

10. Знати вимоги до змісту зовнішньої інформації про ринок банківських послуг.

11. Знати різновиди спостереження, опитування і експерименту як методів збору первинної інформації про ринок банківських послуг.

12. З’ясувати позитивні і негативні сторони спостереження, опитування і експерименту як методів збору первинної інформації про ринок банківських послуг.

13. Засвоїти методи проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг.

14. Засвоїти методи проведення аналізу інформації про стан ринку банківських послуг.

2. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1 Скласти таблицю, в якій відобразити основні характеристики ринку банківських послуг за інституційною ознакою за останні 5 років, на основі даних якої зробити аналітичні дослідження змін в структурі банківського ринку України за інституціональною ознакою.

2.2. На основі останніх статистичних даних НБУ:

 • скласти таблицю, в якій відобразити регіональну структуру діючих банків в Україні;

 • проаналізувати регіональну структуру банківської системи України і зробити відповідні висновки.


Тема 3. Конкурентне середовище банку

1 .Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

1. З’ясувати сутність і виокремити основні ознаки банківської конкуренції.

2. Знати антимонопольне українське законодавство.

3. Знати рівні прояву банківської конкуренції, їх особливості в Україні.

4. Визначити особливості банківської конкуренції, та чинники, що їх обумовлюють.

5. Засвоїти визначення конкуренції продавця і конкуренціъ споживача банківських послуг; внутрігалузевої і міжгалузевої конкуренція в банківській сфері; довершеної і недовершеної банківської конкуренції; цінової і нецінової банківської конкуренції.

6. Виокремити основні параметри оцінки конкурентного середовища банку.

7. Засвоїти визначення понять «конкурентоспроможність» і «конкурентна позиція» банку.

8. Виокремити параметри якості банківських послуг з позицій покупця і з позцій банку.

9. Визначити параметри оцінки конкурентоспроможності банку відносно якості банківського обслуговування клієнтів.

10. Виокремити тенденції і закономірності сучасної банківської конкуренції.

11. Знати показники оцінки рівня конкурентоспроможності і конкурентної позиції банку і їх розрахунок.

12. З’ясувати можливі шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності і кокурнтної позиції банку в сучасних умовах.

13. Знати формули розрахунку показаників концентрації (конкуренції) на ринку банківських послуг: індекс Нерфіндаля-Ніршмана(ННІ) і коефіцієнта концентрації (CR)/

2. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1. Підготовити аргументовану пропозицію щодо підвищення конкурентоспроможності банку відносно одного із визначених викладачем сегментів ринку банківських послуг.

3. Виконати практичне завдання

За даними НБУ розрахувати індекс Нерфіндаля-Ніршмана (ННІ) і коефіцієнт концентрації банківських послуг, що визначені викладачем, на початок поточного року і на теперішній час і зробити відповідні висновки:

3.2. На основі даних НБУ з використанням відомих Вам показників дати оцінку конкурентної позиції банків на одному із сегментів (визначених викладачем) ринку банківських послуг .

3.2. Вирішити задачі і ситуативні завдання.


Тема 4. Маркетингова стратегія банку

 1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

1. Знати, що таке місія банку.

 1. З’ясувати чинники, що визначають мету маркетингової стратегії банку.

 2. Засвоїти види маркетингової стратегії банку.

 3. Виокремити етапи маркетингової стратегії банку і знати їх зміст.

 4. Визначитися з поняттям «прогнозування ринку банківських послуг».

 5. З’ясувати чинники, що впливають на прогнозування ринку банківських послуг.

 6. Виокремити етапи розробки прогнозу ринку банківських послуг і з’ясувати їх зміст.

 7. Знати інструменти банківського прогнозування.

 8. Засвоїти методи прогнозування ринку банківських послуг.

 9. Засвоїти побудову сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок.

 10. Знати види і засвоїти побудову двомірних матриць формулювання стратегії банку.

 1. Виконати творчо-аналітичне завдання

  1. На основі вивчення наукової літератури викласти суть і визначити переваги і недоліки різних методів прогнозування ринку банківських послуг (метод «Дельфі», метод «мозокової атаки» та інші).

3. Виконати практичне завдання

  1. Використовуючи вторинну інформацію, проаналізувати діяльність 3—5 банків за певним обраним продуктом/послугою. Оцінити кожний з них за показниками частки ринку та темпів її зростання за останній рік з використанням матриці БКГ.

  2. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці БКГ.

  3. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Портера.

  4. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці Ансоффа.


МОДУЛЬ 2

Тема 5. Продуктова політика банку

1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

 1. Визначити сутність продуктової політики банку.

 2. Знати умови ліцензіювання діяльності банків з надання послуг клієнтам.

 3. З’ясувати чинники, що впливать на продуктову політику банку.

 4. Виокремити особливості еволюції асортиментної політики банків.

 5. Визначити види попиту на банківські продукти і знати чинники, що їх обумовили.

 6. Визначити завдання банківського маркетингу відносно кожного з видів попиту на банківські продукти.

 7. Засвоїти суть стратегії надання наявних банківських продуктів.

 8. Визначити характеристики маркетингової діяльності банку на кожному етапі життєвого циклу банківського продукту.

 9. Знати ознати нового банківського продукту.

 10. Визначитися з вимогами щодо нового банківського продукту.

 11. Виокремити етапи розробки нового банківського продукту і знати їх зміст.


2. Виконати творчо-аналітичні завдання

2.1. Скласти таблицю, в якій відобразити різні точки зору вчених з визначення основних рис, що характеризують новий банківській продукт. Викласти власну точку зору щодо предмету дискусії

2.2. Визначити і пояснити особливості продуктової політики банків в Україні в теперішній час.

2.3. Розкрити сутність крос-селінгу і навести приклади його застосування банками в Україні

 1. Виконати практичне завдання

3.1. Скласти таблицю, в якій навести приклади банківських продуктів з різними формами життєвого циклу.


Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти

1.Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

1. Знати визначення цінової політики банку.

2. З’ясувати значення цінової політики в дільності банків на ринку банківських послуг.

3. Виокремити особливості ціноутворення в банківській сфері.

4. З’ясувати актуальність питань ціоноутворення в діяльності банків в сучасних умовах.

5. Засвоїти необхідність і інструменти реалізації держаного регулювання цінової політики банків.

6. Засвоїти цілі цінової політики банків, умови та обмеження щодо їх застосування банками.

7. З’ясувати чинники, що впливають на попит на банківські продукти, та визначити необхідність їх врахування банками в конкурентних умовах.

8. Визначити інструменти цінової політики банку та механізм їх застосування банками.

9. З’ясувати необхідність і виокремити проблеми визначення витрат на надання банківських послуг.

10. Засвоїти методики розрахунку прибутковості рахунків клієнтів і банківських послуг при розробці цінової політики банку.

11. З’ясувати сутність та проблеми застосування трансфертного ціноутворення в банку.

12. Визначити необхідність вивчення цін на банківські продукти банків-конкурентів в системі розробки цінової політики банку.

13. Знати методи ціноутворення в банківській сфері, їх сутність, умови застосування, переваги і недоліки.

14. Визначитися з чинниками, що впливають на остаточне встановлена ціни банківського продукту.

2. Виконати творчо-аналітичне завдання.

2.1. На основі вивчення діючих нормативних документів НБУ визначити різницю між номінальною і ефективною ставкою відсотку за споживчим кредитом.

2.2. Порівняйте ціни на аналогічні продукти чотирьох українських банків (на вибір). Зробіть висновки щодо політики ціноутворення на ці продукти.

2.3. Проаналізуйте ціни на весь продуктовий ряд окремого банку. Зробіть висновки щодо політики ціноутворення.
^

Тема 7. Продаж банківських продуктів


1 .Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

 1. Засвоїти визначення понять «продаж банківських продуктів», «дистрибуційна політика банку», «CRM- управління взаємовідносинами з клієнтами».

 2. З’ясувати необхідність розробки збутової політики банку.

 3. З’ясувати, в чому переваги використання агентів для просування банківських продуктів?

 4. Виокремити фактори, що визначають пріоритетність розвитку каналу доставки банківського продукту до покупця.

 5. Визначити основні типи і види систем збуту банківських послуг.

 6. Знати види і відмінні характеристики власних і невласних каналів збуту банківських послуг .

 7. Виокремити і пояснити переваги і недоліки різних систем збуту банківських послуг.

 8. Знати завдання дистрибуційної політики банку.

 9. Виділити різниці між віртуальним і традиційним банком.

 10. Визначити, які чинникі визначають вибір зони дії установи банку.

 11. З’ясувати доцільність застосування закону Конверсі і закону Рейлі при виборі місця знаходження філії (відділу) банку.

 12. Виокремити етапи продажу банківських продуктів і визначити їх зміст.

 13. Засвоїти методику визначення достатньої кількості банківських філій.

 14. Засвоїти методику визначення оптимальної кількості структурних підрозділів банківської системи в регіональному розрізі.

 15. Виокремити основні переваги філіалу над іншими каналами доставки банківських послуг покупцеві.

 16. Визначити різницю між філією, відділенням і представництвом банку.

 1. Виконати творчо-аналітичне завдання

  1. Підготувати реферат з проблеми удосконалення збутової політики банку з посиланням на джерела використаної літератури.

2.2. Скласти таблицю, в якій зазначити різницю понять «система збуту», «канал зв’язку», «канал збуту» банківських послуг та їх співвідношення.

3. Виконати практичне завдання

3.1. Вирішити задачі і ситуативні завдання.

^

Тема 8. Комунікації банківських продуктів


1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу

1. Знати визначення понять «комунікаційна політика банку», « стимулювання збуту банківських послуг», «робота з громадськістю», «реклама», «імідж банку», «мерчандайзинг», «лобіювання», «меценатство», «публік рілейшнз», «паблісіті», «спонсорство».

^

2. Виокремити етапи розробки комунікаційної політики банку і знати їх зміст.

3. Засвоїти основні фактори і принципи формування ефективної комунікаційної політики.

^

4. Засвоїти теорії поведінчеської психології покупців і їх використання в комунікаційні політиці банку.

5. Знати інструменти комунікаційної політики банку.

^

6. З’ясувати призначення і механізм здійснення особистого продажу банківських послуг як інструменту комунікаційної політики банку.

7. Виокремити етапи підготовки і проведення заходів щодо стимулювання збуту банківських послуг і засвоїти інструменти його реалізації.

^

8. Засвоїти основні характеристики роботи з громадськістю як інструменту реалізації комунікаційної пролітики банку.

9. З’ясувати сутність і функції реклами як інструменту комунікаційної політики банку.


10. Засвоїти методи формування громадської думки про банк.

11. Знати, що таке імідж банку і стратегія його формування.

12. Знати види реклами і їх відмінні характеристики.

2. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1. На основі вивчення наукової і учбової літератури з посиланням на джерело інформації скласти таблицю, в якій відобразити дані про ефективність сприйняття споживачами різних видів комунікацій.

3. Виконати практичне завдання

3.1. Вирішити задачі і ситуативні завдання.

^

Тема 9. Організаційні аспекти маркетингу у банку

1. Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу (ЄДРПОУ)

1. Засвоїти сутність і види організаціонних структур у банку.

^

2. З’ясувати основні ознаки і різновиди бюрократичної побудови організаційної струтктури банку.

3. З’ясувати сутність і визначити основі відмінні характеристики, переваги і недоліки різновидів дивізіональної організаційної структури банку.

^

4. Визначити відмінні характеристики функціональної організаційної структури банку.

5. Знати сутність і чинники, що визначають вибір організаційної структури банку, діючого на міжнародних ринках.

^

6. Засвоїти сутність, визначити умови застосування і різновиди адаптивної організаційної структури банку.

7. Визначити відмінні характеристики організаційних структур банку, що відрізняються рівнем централізації.

^

8. Знати методи управління банківським маркетингом.

9. З’ясувати чинники, що визначають вибір організаційної побудови служби маркетингу в банку.

10. Засвоїти функціональну організацію служби маркетингу в банку.

^

11. Визначити основні відмінні характеристики організації служби маркетингу за продуктовим принципом.

12. З’ясувати сутність і визначити умови застосування організаційної служби маркетингу за географічним принципом.

^

2. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1 Схематично представити:

а) функціональну організацію служби маркетингу в банку;

б) організацію служби маркетингу по продуктовому принципу.

^

Обґрунтуйте умови, за яких кожна з цих організаційних структур побудови маркетингової служби в банку є найбільш доцільна.

Тема 10. Контроль у банківському маркетингу


1.Завдання для експрес-оцінювання опанування навчального матеріалу (ЕООНМ)

1. З’ясувати необхідність, мету і об’єкти маркетингового контролю в банку.

2. Визначити зміст попереднього, поточного і заключного маркетингового контролю в банку.

3. З’ясувати необхідність та зміст контролю за бюджетом маркетингу в банку.

4. Знати вимоги щодо складання річного звіту про реалізацію маркетингової політики банку.

5. Виокремити етапи маркетингової ревізії банку та визначити їх зміст.

6. Знати показники результативності маркетингу в банку та їх розрахунок.

7. З’ясувати види і зміст маркетингового контролю за регулярністю (періодичністю) його проведення.

8. Засвоїти види, об’єкт і засоби маркетингового контролю, класифікованого за рівнем управління маркетингом у банку.

9. Знати види, об’єкт і засоби маркетингового контролю, класифікованого відносно його організації у банку.

10. Знати визначення поняття «контролер», «котроллєр».

11. З’ясувати призначення контролінгу та зміст діяльності контроллєра в банку.

12. Знати об’єкт, предмет та зміст аудиторського контролю діяльності банку.


2. Виконати творчо-аналітичне завдання

2.1. Скласти і прокоментувати таблицю, в якій визначити різницю понять «контроль» і «контролінг», «контролер» і «котроллєр».

 1. Виконати практичне завдання

  1. Вирішити задачі і ситуативні завдання.


^ 5.2. Графік здачі форм контролю самостійної роботи студентів

Здача виконаної студентами самостійної роботи відбувається після закінчення викладення на лекції кожної з тем дисципліни, що вивчається.


^ 6. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

 2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. « 2210-ІІІ.

 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.2006р. №236/96-ВР.

 4. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. (зі змінами та доповненнями).

 5. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375 (зі змінами та доповненнями).

 6. „Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» ліцензування комерційних банків в Україні" Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07..2001р. № 275 (зі змінами та доповненнями).

 7. Про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав. Затв. Постановлю Правління НБУ від 12.04. 2006 р. N 143 (зі змінами та доповненнями).

 8. Щодо запобігання порушення антимонопольного законодавства. Лист НБУ від 16.07.2010р. №47-412/5193-12289

 9. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, та ін.; за ред. А.М.Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599с.

 10. Маркетинговые исследованя потребительского рынка. /В.Анурин, И.Муромкина , Е.Евтушенко. – СПб: Изд-во «Питер»,2004 – 270с.

 11. Банківський менеджмент: Підручник / За ред.. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. К.: Знання, 2005 – 831 с.

 12. Банківські операції: Підручник / 2-ге вид., випр. і доп. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

 13. Брітченко І.Г., Бєлявцев М.І., Тягунова Н.М. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / Під. ред. проф.. Бритченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 345с.

 14. Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга. — М.: Ось-89, 2005. — 253с.

 15. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / под общей ред. П.В. Егоровна. – Донецк: ООО «Юго-Восток», 2003. – 338с.

 16. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : навчальний посібник для вузів / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 254 с.

 17. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования. — М.: Финпресс, 1998. — 416 с.

 18. Джозлин Роберт В., Хамфриз Д. Кейт. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование: Пер. с англ. — М.: Церих-ПЭЛ, 1995. — 96 с.

 19. Гур’янов С.А. Маркетинг банківських послуг. – М.: 2001. – 186с.

 20. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 276с.

 21. Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет / В. А. Романова (сост.). — М.: ТЕИС, 1999. — 102 с.

 22. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. — М.: Банки и биржи, 1997. — 191 с.

 23. Жуков С. А. Маркетинг в банку: Навч. посіб. - К.: Кондор. — 2008. — 182 с.

 24. Зозулев А. В. Сегментирование рынка. — Х.: Студцентр, 2003. — 232 с.

 25. Куршакова Н. Б. Банковский маркетинг. — СПб.: Питер, 2003. — 188 с.

 26. Нікітін, А. В. Маркетинг у банку: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. / А.В. Нікітін. - К. : КНЕУ, 2001. - 170 с.

 27. Лютий І. О. Банківський маркетинг: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. — 395 с.

 28. Лютий І. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг: Навч. посіб. — К.: КНУ, 2006 — 395 с.

 29. Ляпин З. Ф., Гончарова И. И. Маркетинг в банковской сфере: Учеб. пособие / Восточноукраинский гос. ун-т. — Луганск: ВУГУ, 1998. — 186 с.

 30. Макарова Г. П. Система банковского маркетинга. — М.: Финстатинформ, 1997. — 110 с.

 31. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2003. — 960 с.

 32. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

 33. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.

 34. Нікітін А. В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / За ред. А. В. Нікітіна. — К.: КНЕУ, 2006 — 432 с.

 35. І. Ф. Новікова. Банківський маркетинг: Навч.-метод. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 156 с.

 36. Павленко А. Ф. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999 — 84 с.

 37. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Підручник. — Київ, Центр навчальної літератури, 2004. — 344 с.

 38. Севрюк В.Т. Банковский маркетинг. – М.: «Дело ЛТД»,1994. – 128 с.

 39. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. — К.: Писпайп, 1993. — 656.

 40. Ткачук В. О. Маркетинг у банку: навчальний посібник. – Тернопіль: «синтез-поліграф», 2006. – 225с.

 41. Управление деятельностью банка (банковский менеджмент). / Под ред.. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лавру шина. – М: Юристъ, 2003. – 688 с.

 42. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. – М.: ИНФРА – М, Метаинформ, 1994. – 304с.

Схожі:

Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconНавчальна програма курсу дисципліни “правове регулювання неплатоспроможності банків”
Порівняльний аналіз неплатоспроможності банків та неплатоспроможності суб’єктів господарювання. Ознаки неплатоспроможності банку....
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconП.І. Б. (повністю): Байша Кіра Миколаївна
Дисципліни: університетська освіта, маркетинг, промисловий маркетинг, вступ у спеціальність
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconМета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Маркетинг інтелектуальної власності» є нормативною дисципліною та входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconФормування управлінської звітності банку на основі концепції інтегрованого обліку анотація
Анотація. В статті досліджено питання застосування концепції інтегрованого обліку в обліково-інформаційній системі банку. Охарактеризовано...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconСтратегічний маркетинг
...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconКо-маркетинг ко-маркетинг
Ко-маркетинг (від англ. Co-marketing) або спільний маркетинг це спільне управління створенням послуг І товарів, а також механізмами...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconМаркетингове середовище діяльності банку сутність та структура маркетингового середовища банку
Дослідження умов функціонування банку та можливостей І стану його маркетингової діяльності передбачає, в першу чергу, звернення до...
Анотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку» iconТема 11 Клієнтська політика банку
Аналіз клієнтської бази банку та етапи роботи банку по залученню потенційних клієнтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи