Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» icon

Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Скачати 157.83 Kb.
НазваДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Дата13.09.2012
Розмір157.83 Kb.
ТипДокументи

ДИСЦИПЛІНА „ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-1”

Довідник з дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 0106 „ОБЛІК І АУДИТ”


5 СЕМЕСТР


Викладачі:

доцент кафедри «Облік і аудит», к.е.н. Бешуля І.В.

доцент кафедри «Облік і аудит», к.е.н. Гончарова Н.М.

професор кафедри «Облік і аудит», к.е.н., доц. Сердюк В.М.


1. МЕТА:


Кінцева мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок щодо організації бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, підготовки й надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень в області фінансової політики, управління економікою, а також оподатковування.


2. ЗАВДАННЯ:


Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку й аудита.

У ході вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» ставляться наступні завдання: придбання системи знань про фінансовий облік як однієї з функцій підприємницької діяльності, організація інформаційної системи для широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів; підготовка й надання фінансової інформації, що задовольняє вимогам різних користувачів.


^ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:


В результаті вивчення курсу «Фінансовий облік-1» студенти повинні знати:

- положення (стандарти) бухгалтерського (фінансового) обліку й базові загальноприйняті правила ведення бухгалтерського обліку;

- систему збору, обробки, підготовки інформації фінансового характеру;

- проблеми, розв'язувані бухгалтерами фінансового обліку в процесі формування інформації для характеристики стану й змін основного й обігового капіталу, розрахунків з персоналом підприємства.

Студенти повинні вміти:

- використовувати систему знань про принципи бухгалтерського (фінансового) обліку для розробки й обґрунтування облікової політики підприємства;

- вирішувати на прикладі конкретних ситуацій питання оцінки, облікової реєстрації й узагальнення інформації про грошові потоки, про оплату праці і пов'язані з нею розрахунки, про використання виробничих запасів і експлуатацію засобів праці з метою наступного її подання у фінансових звітах;

- застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку і його модифікації у вигляді робочих планів рахунків окремих організацій як складової частини їх облікової політики.

Студенти повинні мати уявлення про використання користувачами інформації фінансового обліку в процесі прийняття рішень; про взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку в процесі підготовки інформації для численних користувачів (внутрішніх і зовнішніх, включаючи податкові служби); про основні концепції бухгалтерської (фінансової) звітності.


^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

Кількість годин за формами навчань

Форма контролю

лекції

сем.

пр. зан.

СРС

ІЗ

Ін

Змістовий модуль 1.

Основи організації фінансового обліку на підприємстві Облік коштів. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства.

1. Основи організації фінансового обліку на підприємстві.

2. Облік коштів.

3. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства

2


6


6

4


6


6

10


20


30Вхідний тест-тренінг, вихідний тест-контроль

Змістовий модуль 2.

Облік виробничих запасів. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів.

1. Облік виробничих запасів.

2. Облік основних засобів.

3. Облік нематеріальних активів.

8


10


4
8


8


4

17


20


10Рішення комплексної задачі, вихідний тест-контроль
Усього годин

36
36

107^ 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Основи організації фінансового обліку на підприємстві. Облік коштів. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства.
^

Мета модулю


Розкрити зміст і завдання предмету; вказати на взаємозв'язок з іншими економічними дисциплінами; виявити рівень знань студентів із загальноекономічних дисциплін; рекомендувати підручники, законодавчий та інструктивний матеріал, що використовується при вивченні обліку коштів, оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства; розкрити основні принципи здійснення бухгалтерської діяльності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
^

Навчальні цілі


За результатами навчання студенти повинні:

- розуміти зміст і завдання дисципліни "Фінансовий облік-1", її взаємозв'язок з іншими дисциплінами;

- оновити залишкові знання із загальноекономічних і бухгалтерських дисциплін, на яких базується вивчення предмету "Фінансовий облік-1";

- знати перелік законодавчого та інструктивного матеріалу з питань обліку коштів, оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства;

- демонструвати спроможність самостійно працювати із законодавчими актами та інструктивним матеріалом;

- засвоїти облік коштів, оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


^ ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бухгалтерський фінансовий облік в інформаційній системі управління економікою підприємства.

Користувачі інформації бухгалтерського фінансового обліку Обумовленість організації обліку на підприємстві вимогами користувачів інформації. Фінансовий і управлінський облік: мети, порівняльна характеристика, області використання підготовлюваної інформації.

Фінансовий облік як система відбиття руху грошових коштів у процесі підприємницької діяльності. Основний зміст бухгалтерського (фінансового) обліку, оцінка стану й змін основного й обігового капіталу, власних і позикових джерел фінансування активів підприємства, руху фінансових потоків за звітний період, а також фінансових результатів. Бухгалтерська звітність як завершальна стадія фінансового обліку. Принципи й загальні положення національних стандартів фінансового обліку й звітності. Основи концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці України.

Система нормативного регулювання бухгалтерського (фінансового) обліку в Україні П(С)БО й План рахунків бухгалтерського обліку (2000 р.) як методологічні нормативні документи всієї системи бухгалтерського (фінансового) обліку.

Облікова політика підприємства, принципи її формування й розкриття.


^ ТЕМА 2. ОБЛІК КОШТІВ

Загальні положення про грошову систему, готівку й безготівкових розрахунках.

Облік коштів у касі Порядок організації обліку, первинні документи. Синтетичний і аналітичний облік на рахунку «Каса».

Облік коштів на розрахункових й інших рахунках у банках. Облік інших коштів. Інвентаризація коштів.


^ ТЕМА 3. ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Принципи організації обліку праці, її оплати й витрат по соціальному захисту працівників.

Облік чисельності працівників, відпрацьованого часу й виробітку.

Форми, системи й види оплати праці. Порядок розрахунку заробітної плати, доплат, оплати відпусток, надбавок, гарантій і компенсацій і виплат соціального характеру.

Склад фонду оплати праці й виплат соціального характеру.

Розрахунок утримань із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, страхових внесків, зборів у Пенсійний фонд, по виконавчих листах, дорученнях працівників і ін.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Порядок складання розрахункових відомостей. Зведення даних про нараховані суми заробітної плати по її складу, структурних підрозділах, категоріях персоналу й утриманням. Угруповання нарахованої заробітної плати по напрямках витрат. Облік нарахувань на заробітну плату.


Змістовий модуль 2. Облік виробничих запасів. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів.
^

Мета модулю


Розкрити роль виробничих запасів, основних засобів і нематеріальних активів в господарській діяльності промислового підприємства; надати умови їх визнання активами й принципи та методи оцінки; вивчити систему аналітичних і синтетичних бухгалтерських записів операцій з виробничими запасами, основними засобами і нематеріальними активами; розкрити порядок формування звітних показників щодо предметів і засобів праці.
^

Навчальні цілі


За результатами навчання студенти повинні:

- розуміти порядок визнання та оцінки виробничих запасів, основних засобів і нематеріальних активів підприємства;

- вміти самостійно складати бухгалтерські записи операцій з виробничими запасами, основними засобами і нематеріальними активами;

- демонструвати спроможність заповнити реєстри обліку;

- засвоїти особливості формування звіту про власний капітал;

- знати структуру приміток до фінансової звітності.


^ ТЕМА 4. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Виробничі запаси, їх склад, принципи оцінки по П(С)БО 9 «Запаси».

Матеріали, їх класифікація й види оцінок. Облік надходження матеріалів. Формування первісної вартості матеріалів, що надходять на склад. Особливості оцінки й обліку невідфактурованих поставок і матеріалів у дорозі. Облік розрахунків з постачальниками.

Облік відпуску матеріалів зі складів. Методи оцінки розходу матеріалів.

Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії. Методи аналітичного обліку матеріалів. Синтетичний облік руху матеріалів. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. Інвентаризація матеріально-виробничих запасів, облік результатів інвентаризації. Переоцінка виробничих запасів.


^ ТЕМА 5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби, їх характеристика, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

Документування й аналітичний облік основних засобів. Формування первісної вартості об'єктів основних засобів залежно від джерел надходження. Поняття капітальних вкладень, відбиття операцій по споруджуванню й придбанню об'єктів основних засобів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

Синтетичний облік надходження основних засобів.

Облік зносу (амортизації) основних засобів. Методи амортизації основних засобів.

Облік витрат на відновлення (ремонт) і модернізацію основних засобів.

Облік вибуття основних засобів. Особливості ліквідації основних засобів.

Інвентаризація основних засобів і відбиття в обліку її результатів. Переоцінка основних засобів і відбиття її результатів в обліку.

Оренда основних засобів. Форми оренди. Облік оренди основних засобів в орендодавця й орендаря згідно П(С)БО 14 «Оренда». Облік лізингових операцій. Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів.


^ ТЕМА 6. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Характеристика нематеріальних активів, їх види, класифікація й оцінка відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Синтетичний і аналітичний облік руху нематеріальних активів.

Методи нарахування амортизації (зносу). Облік зносу.

Облік вибуття нематеріальних активів. Облік ділової репутації.

Інвентаризація нематеріальних активів.


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни передбачає систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендується цією програмою, підготовку до практичних занять.

За самостійною роботою студентів здійснюється систематичний контроль у вигляді захисту домашніх завдань, які студенти повинні виконати по кожній темі курсу, що вивчається. Якість засвоєння студентами поточного навчального матеріалу лектор контролює шляхом виконання і захисту студентами індивідуального завдання, що узагальнює матеріал.
^
Графік СРСР

з/п

тижня
^

Змістовий модуль

Література

Форма контролю

1

1

Змістовий модуль 1.

Основи організації фінансового обліку на підприємстві


1, 2, 3, 9, 12

Вхідний тестовий контроль, реферати, індивідуальні завдання, тести по 1 модулю
2

Облік коштів

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 21
3

Облік оплати праці й розрахунків з персоналом підприємства

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 21

2

4

Змістовий модуль 2.

Облік виробничих запасів


1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 21

Реферати, індивідуальні завдання, тести по 2 модулю
5

Облік основних засобів

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 21
6

Облік нематеріальних активів

1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19, 21


7. ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів). - К.: КНЕУ, 2006. - 281 с.

 2. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник для вузів / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський, А.С. Мороз та ін. - 4-те вид. - Л.: Інтелект-Захід, 2005. - 1072 с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. – 768 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф.Ф., Бородін О.С., Герасимович А.М. та ін.; За ред. Бутинця Ф.Ф. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с.

 5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2004. - 880 с.

 6. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

 7. Грачева Р. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие контракты, 2004. – 832 с.

 8. Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет: глобальный подход. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 614 с.

 9. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99 г. № 996-XIV.

 10. Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета ак­тивов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предпри­ятий и организаций, утвержденная Министерством финансов Ук­раины от 30.11.99 г. №291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерия. – 2005. - № 29.

 11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. -К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2005. - 528 с.

 12. Национальные стандарты бухгалтерского учета // Сборник систематизированного законодательства. – 2007. – вып. 1.

 13. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 503с.

 14. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / В. Сопко, В. Завгородний. – К.: КНЕУ, 2000 – 260с.

 15. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 245с.

 16. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала и обяза­тельств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный Министерством финансов Украины от 30.11.99 г. №291 (с изменениями и дополнениями) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. - № 12, с. 27-38.

 17. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 18. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 535 с.

 19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 20. Справжній бух облік. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2007. – 1072 с.

 21. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.

 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2004. - 864 с.

 23. Хомина П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / П.Я. Хомина. - Тернопіль: Астон, 2000. - 288 с.

 24. Енциклопедія господарських операцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2007. – 992 с.

 25. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.^ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Поточний контроль

Модульний контроль, балів

^ Бальна оцінка кожного завдання

Усна відповідь

Тестовий контроль і бух. диктант

Інд. Завдання

^ Рішення завдань

Разом

I модуль

0-0,2

0-0,3

2,5

0-0,4

15

завдання 1 – 0-2

завдання 2 – 0-3

завдання 3 – 0-5

Разом 10

II модуль

0-0,2

0-0,3

2,5

0-0,4

15

завдання 1 – 0-3

завдання 2 – 0-4

завдання 3 – 0-3

Разом 10
30

20


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ НА ПІДСУМКОВОМУ (ЕКЗАМЕНАЦІЙНОМУ) КОНТРОЛІ

Вид завдання

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Загальна кількість набраних балів

1. Тестове завдання

2. Завдання.

3. Ситуаційне завдання

1

15

25

10

15

25

Разом
50^ ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-1»

Оцінка по шкалі ECTS

Оцінка по бальній шкалі, яка використовується в ДонНУ

Оцінка по національній шкалі

А

90-100

відмінно

В

80-89

добре

С

70-79

добре

D

60-69

задовільно

Е

50-59

задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторної здачі)

F

0-29

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліниСистема оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий облік-1» представлено в табл.:Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Загальна кількість балів

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента

Залікова модульна робота 2

5

15

10

20

50

5

15

10

20

50

100

Схожі:

Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”
Фахове спрямування – Облік та аудит у промисловості. Облік І аудит у сфері послуг. Облік І аудит у будівництві. Облік, контроль та...
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки України
...
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Дисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи