Анотація дисципліни «Організація обліку» icon

Анотація дисципліни «Організація обліку»
Скачати 117.08 Kb.
НазваАнотація дисципліни «Організація обліку»
Дата13.09.2012
Розмір117.08 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни

«Організація обліку»

9 семестр


Викладач: Тимохіна А.О.


Зміст

 1. Вступ

Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку” розраховано на поглиблення знань студентів з питань організації обліку на підприємствах всіх форм власності.

2. Ціль і результати навчання.

Мета –поглиблене вивчення питань організації облікового процесу, організації первинного та зведеного обліку; ознайомлення з міжнародним опитом в організації облікових процедур.

Завдання вивчення дисципліни:

 • визначення сутності організації бухгалтерського обліку та його місця у виконанні завдань підприємства;

 • теоретичне обґрунтування предмету і методу організації бухгалтерського обліку;

 • розробка методик організації обліку;

 • обґрунтування та розробка рекомендацій з впровадження інновацій в організації обліку.

Виходячи з цього в результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

  • організацію бухгалтерського обліку в системі управління;

  • нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні;

  • правові та методологічні основи організації тв. Ведення бухгалтерського обліку;

  • загальні правила побудови тв. Організації бухгалтерського обліку, його користувачей;

  • предмет та метод організації бухгалтерського обліку;

  • об’єкти та засоби організації первинного облікового процесу;

  • форми організації бухгалтерського облікового процесу;

  • особливості організації бухгалтерського процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації.

вміти:

  • користуватися нормативно-законодавчою базою з організації бухгалтерського обліку;

  • робити правильний вибір об’єктів та методів організації бухгалтерського обліку, засобів технології облікового процесу, форм організації обліку;

  • розробляти носії облікової інформації;

  • розробляти схеми облікового процесу документування господарських операцій, схем документообігу;

  • розробляти концепцію організації бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи обробки облікової інформації.

^ 3. Методика викладання і методи навчання: інформаційні та проблемні лекції; обговорення питань, дискусії; тест-контроль, розв’язання ситуаційних завдань, тощо.


4. Короткий зміст курсу

Змістовний модуль 1.

^ ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ


Бухгалтерський облік в системі управління. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Організація нормативного забезпечення бухгалтерського обліку. Технічне та програмне забезпечення бухгалтерського обліку. Форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.


ТЕМА 2. пРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Предмет і метод організації бухгалтерського обліку. Етапи та елементи організації бухгалтерського обліку. Об’єкти організації бухгалтерського обліку. Організаційні основи обліку на різноманітних стадіях функціонування підприємства.


тема 3.ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРЄМТСВА


Сутність та цілі облікової політики. Фактори, які впливають на формування облікової політики. Формування наказу про облікову політику. Елементи облікової політики. Модифікація облікової політики.

^ ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ


Загальна побудова облікового процесу на різних стадіях функціонування підприємства. Визначення об’єктів організації облікового процесу. Організація облікових номенклатур. Форми організації бухгалтерського облікового процесу. Проектування форм бухгалтерських документів.


Змістовний модуль 2.

^ ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

Поняття документообігу характеристика його стадій. Організація носіїв облікової інформації, їх види, критерії вибору. Методика і техніка розробки носіїв бухгалтерської інформації. Графічний метод організації документообігу. Організація документообігу на стадії побудови первинних документів, їх перевірки та обробки і на стадії збереження. Утилізація бухгалтерських документів.


^ ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ


Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури облікового апарату. Визначення чисельності облікового персоналу. Регламентація роботи бухгалтерії та обов’язків облікових працівників. Графічний та проектний методи організації праці. Підготовка та підвищення кваліфікації робітників обліку. Ергономічні аспекти праці бухгалтерів. Відповідальність бухгалтерів. Організація праці облікового апарату під час зовнішніх перевірок. Відповідальність бухгалтера та етапи передачі справ. Організація захисту інформації.


^ 5. Завдання для самостійної роботи студента

Самостійна робота з дисципліни передбачає:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • підготовку до виступу на лекційних заняттях (денне відділення);

 • поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та рекомендованої літератури за переліком питань, що передбачені лекційним матеріалом;

 • вивчення рекомендованих викладачем нормативно-законодавчих актів

 • виконання індивідуальних творчих та практичних завдань (розв’язання практичних ситуацій, підготовка глосарію, огляд з проблемних питань, складання блок-схем, підготовка рефератів,).


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в системі управління

 1. вивчення лекційного матеріалу

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. підготовка рефератів.

 4. складання глосарія за темою.


Тема 2. Предмет, метод та загальні принципи організації бухгалтерського обліку.

 1. вивчення лекційного матеріалу

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. підготовка рефератів.

 4. складання схем до тексту лекцій.

 5. складання глосарія за темою.

 6. виконання завдань.


Тема 3. Організація облікової політики підприємства.

 1. вивчення лекційного матеріалу.

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. складання глосарія за темою.

 4. складання схем до тексту лекцій.

 5. виконання завдання: оцінка та критичний аналіз приказу про облікову політику реального підприємства.


Тема 4. Організація облікового процесу

 1. вивчення лекційного матеріалу.

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. складання схем до тексту лекцій.

 4. складання глосарія за темою.

 5. виконання завдання:

  • критичний аналіз системи облікових об’єктів і процедур реального підприємства;

  • критичний аналіз облікових традицій підприємства на відповідність вимогам П(С)БО.


Тема 5. Організація документообігу.

 1. вивчення лекційного матеріалу

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. складання глосарія за темою.

 4. складання схем до тексту лекцій.

 5. виконання завдання:

  1. оцінка системи первинного документування с точки зору її оптимальності.

  2. оцінка та критичний аналіз графіку документообігу реального підприємства.


Тема 6. Організація праці облікового персоналу.

 1. вивчення лекційного матеріалу.

 2. вивчення учбової літератури, нормативних актів, публікацій в періодичних виданнях.

 3. складання глосарія за темою.

 4. складання схем до тексту лекцій.

 5. виконання завдання:

  1. оцінка та критичний аналіз посадових інструкцій бухгалтерів діючого підприємства.

  2. оцінка та критичний аналіз діючого положення щодо відділу бухгалтерії.

  3. складання блок-схеми інформаційного в’язку з іншими службами підприємства і організаціями.


Індивідуальна робота передбачає виконання завдань, які розподіляються за списком групи.

Тематика завдань:

 1. формування пакету документів для відкриття підприємства всіх форм власності.

 2. розробка організаційної структури управління підприємством всіх форм власності.

 3. формування облікової політики підприємства.

 4. розробка посадових інструкцій з обліку запасів.

 5. розробка посадових інструкцій з обліку основних засобів.

 6. розробка посадових інструкцій з обліку розрахунків з оплати праці.

 7. розробка посадових інструкцій з обліку витрат на виробництво.

 8. розробка посадових інструкцій з обліку випуску продукції.

 9. розробка посадових інструкцій з обліку розрахунків з бюджетом.

 10. розробка посадових інструкцій з обліку розрахунків з покупцями.

 11. розробка посадових інструкцій з обліку фінансових результатів.

 12. побудова оперограм руху первинних документів за основними участками облікової роботи.

 13. розробка схем документообігу за основними участками облікової роботи в умовах ручної обробки інформації.

 14. розробка схем документообігу за основними участками облікової роботи в умовах автоматизованої обробки інформації.

 15. організація технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ.

 16. технологія узагальнення даних облікового процесу.

 17. норми праці та розрахунок чисельності облікових працівників.


За самостійною роботою студентів здійснюється регулярний поточний контроль (шляхом перевірки обсягу та якості виконання домашніх завдань, тестування, захисту індивідуального завдання та ін.), модульний (контрольні роботи з модуля 1 і 2).

Для перевірки й оцінки рівня отриманих теоретичних знань і практичних навичок студентів по дисципліні «Організація обліку» передбачене тестування по темах курсу і рішення ситуаційних задач.
^

ГРАФІК ЗДАЧІ ФОРМ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види та об'єкти самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

1

2

3

4

Змістовний модуль 1

І. Обов’язкові

За систематичність опрацювання окремих тем та питань

Ссистематичність, обсяг, якість та рівень самостійності виконання ситуаційних задач.

Відповідно до робочої навчальної програми

Перевірка конспектів, перевірка виконання завдань

2

За виконання модульних (контрольних) завдань

Підготовка до модульних контрольних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5


За виконання завдань для самостійного опрацювання

Виконання індивідуального завдання

- „ „ -

Зміст завдання

6

Написання реферату на задану тематику

- „ „ -

Зміст реферата, тези доповіді

4

Разом балів за обов’язкові види СРС

17

ІІ. Вибіркові

2.1. Аналітичний огляд публікацій за останні два роки щодо організації обліку в періодичній пресі- „ „ -


2

Разом балів за вибіркові види СРС

2

Змістовний модуль 2

І. Обов’язкові

За систематичність опрацювання окремих тем та питань

Ссистематичність, обсяг, якість та рівень самостійності виконання ситуаційних задач.

Відповідно до робочої навчальної програми

Перевірка конспектів, перевірка виконання завдань

2

За виконання модульних (контрольних) завдань

Підготовка до модульних контрольних завдань


- „ „ -

Перевірка правильності виконання модульних завдань

5


За виконання завдань для самостійного опрацювання

Виконання індивідуального завдання

- „ „ -

Зміст завдання

6

Написання реферату на задану тематику

- „ „ -

Зміст реферата, тези доповіді

4

Разом балів за обов’язкові види СРС

17

ІІ. Вибіркові

2.1 Аналітичний огляд публікацій за останні два роки щодо організації обліку в періодичній пресі (**)- „ „ -


2

Разом балів за вибіркові види СРС

2

Всього балів за СРС

38


6. ЛІТЕРАТУРА

 1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073

 3. Уголовний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341 – 3.

 4. Кодекс Законів про працю.

 5. Господарчий Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436.

 6. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996, с доп.

 7. Закон України „Про державну податкову службу України” від 04.12.90р. № 509.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку ( № 1 – 32).

 9. Довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

 10. Довідних типових кваліфікаційних професійних характеристик посад державних службовців, затверджений наказом головного управління державної служби України від 01.09.99 р. № 65.

 11. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіна України від 24.0595 р. № 88.

 12. Міжгалузеві нормативи чисельності робітників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. № 269.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забовязань та господарчих операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

 14. Лист Мінпраці „Відносно кваліфікаційних вимог щодо бухгалтера” від 14.02.2002 р. № 18-91.

 15. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіна від 11.08.94. р. № 69.

 16. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник. – Житомир. ПП „Рута”, 2002. – 280 с.

 17. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.

 18. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

 19. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навч.посібник. – К. ЦУЛ, 2006. – 696 с.

 20. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Оорганізація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / за ред.. д.е.н., проф.., Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид. дп. іперероб. =- Ж. ПП „Рута”, 2005. – 528 с.

 21. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.

додаткова:


 1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.2-е вид.перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 525 с.

 2. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація обліку та контролю на підприємстві: Навч. посібник. – К.: Університет Україна, 2007. – 454 с.

 3. Лист Мінфіна „відносно можливості единоособового виконання головним бухгалтером функцій всієї бухгалтерської служби підприємства” від 28.04.2001 р. № 053 – 1961.

Схожі:

Анотація дисципліни «Організація обліку» iconАнотація дисципліни «Організація обліку»
Успішне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві можливо за умови їхньої правильної організації. Курс „Організація обліку”...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства навчальний посібник з дисципліни «Організація обліку»
Навчальний посібник з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 050100, 050100...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconАнотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
України. Курс «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» дасть змогу студентам ознайомитися зі змістом стандартів та краще усвідомити...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconА. П. Косяк Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку»
Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для студентів для студентів 5 курсу заочної форми та слухачів другої вищої освіти...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconФормування управлінської звітності банку на основі концепції інтегрованого обліку анотація
Анотація. В статті досліджено питання застосування концепції інтегрованого обліку в обліково-інформаційній системі банку. Охарактеризовано...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconАнотація дисципліни «Платіжні системи»
Для успішного розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення стійкого та прибуткового функціонування банку потрібна...
Анотація дисципліни «Організація обліку» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність» спеціальність 03050901 «Комерційна діяльність»
Організація фінансового обліку на підприємстві. Законодавча база ведення фінансового обліку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи