6 cеместр Мета дисципліни icon

6 cеместр Мета дисципліни
Скачати 120.73 Kb.
Назва6 cеместр Мета дисципліни
Дата13.09.2012
Розмір120.73 Kb.
ТипДокументи


ДИСЦИПЛІНА „Демографічна СТАТИСТИКА”

ДОВІДНИК З ДИСЦИПЛІН

Спеціальність 0100 – „Прикладна статистика”

Викладач: к.е.н., доц. Шамілева Л.Л.


6 cеместр


1. Мета дисципліни „Демографічна статистика”: формування теоретичних знань про закономірності відтворення населення країни та регіонів у конкретних умовах часу; набуття практичних навичок щодо комплексного статистичного аналізу і прогнозування відтворення населення.

Завдання: вивчення методів аналізу демографічних процесів та закономірностей відтворення населення, прогнозування та моделювання чисельності та складу населення, оцінювання інтенсивності міграційних процесів.

2. В результаті вивчення дисципліни „Демографічна статистика” студент набуває знання з системи показників оцінки рівня демографічних процесів та відтворення населення, методик побудови основних демографічних таблиць – смертності, народжуваності, шлюбності та розлюченості, їх аналізу, методик перспективних розрахунків чисельності населення та його статево-вікової структури. В процесі вивчення дисципліни студент набуває вміння та оволодіє навичками розрахунку показників відтворення населення, проводити їх результатів, взаємозв’язків поміж окремими складовими демографічних таблиць, визначити перспективні тенденції зміни чисельності та статево-вікової структури населення.

3. З цієї дисципліни розроблено модульне планування

^ Cтруктура змістовного модулю дисципліни


NN

п/п

Короткий зміст модулю (теми)

Різновид занять

Самост.

робота

Форми контролю знань студентів

лекції

практичні

всього

1

2

3

4

5

6

1

Методологічні засади демографічної статистики

2

-

2

-

2

Статистичний аналіз чисельності та складу населення

4

2

12

Статистичний диктант, усне опитування

3

Статистичне вивчення смертності населення

4

2

12

Статистичний диктант, усне опитування

4

Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя населення

2

-

6

План конспект по аналізу таблиць тривалості життя

5

Статистичне вивчення шлюбності і розлучуваності

2

2

10

Підготовка рефератів, усне опитування

6

Статистичне вивчення народжуваності та плідності

4

2

10

Підготовка рефератів, усне опитування, статистичний диктант
^ Всього по 1-му модулю

16

8

50
7

Режим відтворення населення. Моделі населення

6

2

10

Усне опитування. Статистичний диктант

8

Перспективні розрахунки населення

4

2

10

Усне опитування

9

Статистичний аналіз міграційних процесів

4

2

10

Підготовка рефератів, усне опитування

10

Імітаційне моделювання чисельності та складу населення

2

2

5

Розробка блок-схеми розробки імітаційної моделі чисельності населення

12

Статистичне спостереження населення

2

-

5

План-конспект за темою
^ Всього по 2-му модулю

18

6

40Всього

34

14

90
Дисципліна вивчається студентами за наступної програми, в якій визначено зміст кожної теми.


^ 4. Навчальна програма курсу

Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики.

В цій темі викладається наукові методичні засади демографічної статистики, місце і роль демографічної статистики в системі статистичної й демографічної наук. Розглядаються методологічне підґрунтя та методи аналізу демографічних явищ і процесів, основні категорії демографічної статистики, значення часу та віку як основні - координат зміни демографічних процесів.

Ознайомившись з даною темою, студент набуває знання з методології демографічної статистики, основних категорій та понять, загальних та спеціальних методів дослідження демографічної статистики.

^ Тема 2. Статистичний аналіз чисельності та складу населення.

В темі розглядається система показників загальної чисельності та структури населення, інтенсивності демографічних процесів. В складі населення визначаються наступні структури:

- статево-вікова структура населення;

- якісний склад населення, диференційно за професійним складом, рівнем освіти, характером розселення та ін.

В темі наводяться методики розрахунків показників інтенсивності демографічних процесів, - часткові, спеціальні та узагальнюючі коефіцієнти.

Особлива увага приділяється аналізу коефіцієнтів інтенсивності, методикам стандартизації коефіцієнтів, особливостям аналізу реального та умовного покоління, демографічних когорт.

Результатами вивчення теми є знання методик розрахунку та аналізу системи показників чисельності, та складу, інтенсивності демографічних процесів, вміння проводити аналіз показників.

^ Тема 3. Статистичне вивчення смертності.

В цій темі розглядаються смертність як демографічна категорія, умови проведення регіонального та часового екстенсивного аналізу смертності. Особливе увага приділяється інтенсивному аналізу смертності.

В процесі вивчення теми розглядаються основні фактори та причини смертності, повікові характеристики, рівень над смертності та методи її вимірювання та аналізу.

В результаті вивчення теми студенти оволодіють знаннями за навиками статистичного аналізу та вимірювання рівня смертності, її тенденції, диференційно за різними чинниками групування.

^ Тема 4. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя населення.

Особлива увага в цій темі приділяється методиці побудови таблиць дожиття, з різними вихідними показниками, взаємозв’язку окремих показників смертності.

В результаті вивчення теми студенти оволодіють методикою побудови таблиць дожиття, навичкам аналізу рівня смертності за реальними таблицями смертності та вміннями використовувати основні показники таблиць смертності в актуарних розрахунках при страхуванні життя.

^ Тема 5. Статистичне вивчення шлюбності і розлучуваності.

В темі розглядається зміст основних категорій: шлюбність, припинення шлюбу, розлучуваність, при цьому особлива увага приділяється історії розвитку інституту сім’ї, його трансформації в сучасних умовах.

Особлива увага приділяється аналізу основних факторів та причин зміни рівня шлюбності та розлученості. В темі розглядаються основні показники оцінки та аналізу шлюбності та розлюченості, - часткові та узагальнюючі, та методики їх аналізу за часом та в регіональному аспекті, методикам побудови демографічних таблиць шлюбності та розлюченості.

Студент набуває знань з методів оцінки та аналізу основних показників шлюбності, припинення шлюбу, в тому числі розлученості.

^ Тема 6. Статистичне вивчення народжуваності та плідності

В темі розкривається зміст понять народжуваності та плідності як демографічних процесів, система показників їх оцінки, зокрема, часткові та узагальнюючи показники народжуваності та плідності. Особлива увага в темі приділяється методам побудови таблиць народжуваності за чергою народжуваності.

В результаті вивчення теми студенти набувають знань щодо змісту основних понять та категорій, оволодіють практичними навичками розрахунку показників народжуваності та плідності, основних складових таблиць народжуваності.

^ Тема 7. Режим відтворення населення. Моделі населення

В темі розкривається сутність категорії відтворення населення в вузькому та широкому розумінні, визначаються основні показники відтворення населення, за якими ідентифікуються типи відтворення населення. Особлива увага в темі приділяється методикам побудови математичних моделей відтворення населення, - моделі стаціонарного та стабільного населення та інтегральному рівнянню відтворення. В результаті вивчення теми студенти оволодіють всіма методиками оцінки показників відтворення населення, зокрема нето-та бруто- коефіцієнтами режиму, визначення довжини жіночого покоління.

^ Тема 8. Перспективні розрахунки населенн

В цій темі розкриваються особливості використанні статистичних методів для перспективних розрахунків населення, зокрема, екстраполяційні методи, методи та моделі авторегресійних залежностей. особлива увага приділяється для прогнозу стаємо-вікової структури методиці пересуву віку. Для розробки різних сценаріїв при перспективних розрахунках розглядається методика прогнозу за допомогою дійсного коефіцієнту режиму.

В результаті вивчення теми студенти оволодіють знаннями різних методик перспективного розрахунку чисельності та статево-вікової структури та практичними навичками їх реалізації.

^ Тема 9. Статистичний аналіз міграційних процесів

В темі розкриваються основні поняття міграції населення, - загальні перетоки населення та її види та форми: постійно, сезонна, маятникова, трудова та рекреаційна. Особлива увага приділяється основним факторам та чинникам зміни інтенсивності та напрямків територіального переміщення населення.

Студенти оволодіють основними знаннями побудови системи показників для оцінки та статистичного аналізу рівня та інтенсивності міграційних переміщень, навичками розрахунку та аналізу наведених показників.

^ Тема 10. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення

В темі наводиться методика побудови матричної моделі відтворення населення та варіанти моделювання чисельності та складу населення в залежності від зміни значень внутрішніх складових матриці відтворення населення, тобто і методика імітаційного моделювання зі змінним режимом відтворення.

Знання методик дасть можливість розробляти варіантні перспективні розрахунки загальної чисельності та його статево-вікової структури.

^ Тема 11. Статистичне спостереження населенн

В темі розглядаються основні форми та способи, за якими офіційно надається інформація про загальну чисельність населення та його окремих структур, зокрема, переписи населення, поточний облік населення та вибіркові обстеження населення. Вивчивши тему, студенти оволодіють знаннями формування та розробки програм статистичного спостереження, особливостей поточного обліку природного та міграційного руху населення, формування вибіркової сукупності при проведенні відповідних обстежень населення.


5. Карта самостійної роботи студентапп

Види та форми самостійної роботи

Форми контролю та звітності

Планові терміни виконання

1 Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1.

Вивчення за темами курсу обов’язкової та додаткової літератури, а змісту лекційного материалу

1.1.Усне опитування студентів на практичних заняттях. Тестування за темами або статистичні диктанти на знання формул та методик розрахунків

За розкладом занять в аудиторії з даної дисципліни

1.2.

Виконання домашніх завдань

1.2.Перевірка викладачем правильності виконання завдань

На кожному практичному занятті

1.3.

Домашня підготовка до практичних занять

1.3.Перевірка теоретичних знань за допомогою усного опитування та статистичних диктантів або тестів

На кожному практичному занятті


2. Пошуково-аналітична робота

2.1.

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

2.1. Обговорення підготовлених матеріалів під час практичних занять

На відповідних практичних заняттях

2.2.

Підготовка рефератів за темами:

„Шлюбність та розлюченість населення”;

„Народжуваність та плідність”

2.2.Обговорення рефератів на відповідних практичних заняттях

Під час практичних занять за наведеними темами за розкладом занять

2.3.

Підготовка статистичних оглядів про інтенсивність зміни демографічних процесів:

 • смертності

 • народжуваності

 • шлюбності та розлучень

2.3.Обговорення на відповідних практичних заняттях

За розкладом практичних занять по конкретній темі

2.4.

Виконання двох за семестр розрахункових робіт за фактичною статистичною інформацією в цілому по Україні або в регіональному розрізі. Написання аналітичних записок за підсумком розрахунків.

2.4. Захист аналітичних матеріалів і розрахункової роботи

Під час індивідуальних консультацій по виконанню індивідуальної самостійної роботи


З метою вивчення дисципліни, оволодінням знаннями та навичками за наведеними темами рекомендовано використання наступної літератури. студенту рекомендовано використання наступної літератури.

6. Література

1. Навчальні посібники і методична література

 1. С.Г.Стеценко. Демографічна статистика: Підручник.-К.: Вища школа, 2005.-415с.

 2. З.О.Пальян. Демографічна статистика: Навч.метод. посібник для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2003.-132с.

 3. Медков В.Н. Демографія: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.-448с.

 4. Борисов В.А. Демографія: Учебник для вузов.-М.: 1999, 2-е изд.-2001.

 5. І.М. Прибуткова. Основи демографії. К.: Артек, 1995.

 6. С.Г.Стеценко, И.В.Козаченко. Демографическая статистика.- К.: Высшая школа. Головное изд-во, 1984.- 408с.

 7. Курс демографії./Под ред. А.Я. Боярського. 2-е изд., М.: Статистика, 1974.


П. Збірки документів

 1. Методологічні положення зі статистики./ Держ.ком.статистики України.- К.: ЗАТ „Август”, 2002.- Вип. /Редкол.: О.Г.Осауленко та ін. – 552с.

 2. Методологічні положення зі статистики. Вип. 2, т.2 /Держ. ком.статистики України.-К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006.- 568с.

 3. Статистичні щорічники України за 2000-2007рр.

 4. Статистичні щорічники Донецької області за 2000-2007рр.


Ш. Монографії і наукові статті

 1. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985.

 2. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження витоки, складові, напрям протидії /НАН України, Інститут економіки. За ред. В.С.Стешенко.-К.: 2001.-560с.

 3. Современная демография /под ред. А.Я.Кваши, В.А.Солнцева, М.: 1995.

 4. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективно науково-аналітична монографія)/За ред. Е.М.Лібанової: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006.-2006.-354с.

Для оцінювання поточного контролю розроблено критерії.

^ 7. А. Критерії оцінювань поточного контролю

1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, експрес-контролі (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи :

- за оцінки 4 та 5 - 0,5 бали; максимум – 2 бали;

2. Виконання розрахункових робіт – 5 балів.

3. За підготовку рефератів чи аналітичних записок за темами, які обумовлені програмою практичних занять – 5 балів.

4. Самостійна робота студентів: виконання самостійно домашніх завдань – 0,25 бали; максимум за 4 заняття - 2 бали.

5. Письмова робота змістовного модулю – 10 балів.


Усього: - за перший модуль – 25 балів;

- за другий модуль – 25 балів.


Б. Підсумкового контролю:

Б.1. Іспит – 50 балів.

Схожі:

6 cеместр Мета дисципліни icon5 cеместр Мета дисципліни
Мета дисципліни «Соціальна статистика» формування системи знань про соціальні явища І процеси в суспільстві. Соціальна статистика...
6 cеместр Мета дисципліни iconТематический план лекций по стоматологии детского возраста для студентов 5 курса стоматологического факультета внму на ІХ cеместр
По стоматологии детского возраста для студентов 5 курса стоматологического факультета внму на ІХ cеместр
6 cеместр Мета дисципліни iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
6 cеместр Мета дисципліни iconМета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Мета викладання дисципліни ознайомити студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української...
6 cеместр Мета дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
6 cеместр Мета дисципліни iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
6 cеместр Мета дисципліни iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
6 cеместр Мета дисципліни iconМета дисципліни «Історія географії»
...
6 cеместр Мета дисципліни iconЗміст навчальної програми з фармакотерапії 5 курс (ІХ cеместр)
Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Предмет І завдання фармакотерапії. Значення фармакотерапії в комплексному лікуванні різних...
6 cеместр Мета дисципліни iconТеоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи