Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ icon

Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ
Скачати 99.34 Kb.
НазваАнотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ
Дата13.09.2012
Розмір99.34 Kb.
ТипДокументи

АНОТАЦІЯ


дисципліни „Організація вибіркових обстежень”


9 семестр


Викладач: Шамілева Л.Л., к.е.н., доцент


1. Вступ


В умовах стрімкого зростання кількості суб’єктів господарювання, обсягів економічної діяльності, ускладнення господарських взаємозв’язків зростає потреба в оперативній і вірогідній інформації стосовно масових соціально-економічних явищ і процесів.

З метою задоволення потреб інформаційного характеру удосконалюються методи і засоби збирання і обробки даних, розширюється сфера прикладних вибіркових обстежень.

Ця дисципліна є одною з підсумкових професійно-оріентованих дисциплін підготовки та призначена для поглиблення теоретичних знань, передбачених у процесі вивчення окремих статистичних дисциплін, частково розділів по статистичному спостереженню та засобах інформаційного забезпечення.


^ 2. Мета та результати вивчення


Мета навчальної дисципліни – набути теоретичні знання і практичні навички у формуванні вибіркових сукупностей, результати обстеження яких спроможні забезпечити необхідну точність даних з мінімальними витратами.

Предмет дисципліни – методологічні засади формування вибіркових сукупностей, оцінювання і коригування результатів вибіркових обстежень.

За час навчання студент має опанувати способи організації вибіркових обстежень і методи оцінювання параметрів первинної сукупності, зокрема:

 • навчитися оцінювати точність і надійність результатів обстеження при різних дизайнах вибірок;

 • вибирати економічно ефективні способи розміщення вибірки і визначати мінімально необхідний обсяг вибіркової сукупності;

 • використовувати непрямі методи оцінювання параметрів сукупності;

 • визначати оптимальну частку заміщення при проектуванні повторних вибіркових обстежень;

 • набути навички контролю та коригування результатів вибіркових обстежень.


^ 3. Методи вивчення та навчання:

- модульно-рейтингова система навчання

- проблемно-пошукові методи викладання.

4. Короткий зміст курсу

Тема 1. Завдання і способи організації вибіркових обстежень розкриваються сутність, переваги та сфери використання вибіркових обстежень, що забезпечують репрезентативність результатів: випадковий добір, розшарований добір з однаковою і пропорційними частками вибірки; систематичний і серійно-гніздовий добір.

Багатоступеневі та комбіновані способи формування вибіркових сукупностей.

В темі 2 „Точність вибіркових оцінок” особа увага приділяється основним функціям та принципам вибіркових оцінок, зокрема спроможності (або кондистентності), або достатності, незміщеності, ефективності. Стандартні похибки як основа міри точності оцінювання. Методи розрахунку точкових та інтервальних оцінок, симетричні та несиметричні інтервали. Поправки та кінцевість сукупності. Зміст та методики розрахунку відносних оцінок.

В темі також розглядаються особливості оцінювання результатів вибірки при різних способах добору. Дисперсійний аналіз в оцінці показників вибіркових спостережень. Надійність оцінок. Дизайн-ефект плану вибірки.

Тема 3. „Основа для вибірок в переписах і обстеженнях” присвячена розкриттю сутності, значенню основи вибірки, визначенню основних категорій: одиниця основи, вибіркова одиниця та одиниця спостереження.

Види основ вибірки в залежності від способу отбору: гніздові одиниці основи, багатоступеневі основи. В темі розкривається методика оцінки ефективності основ за точністю оцінок та з урахуванням витрат на обстеження, визначення мінімального достатнього обсягу сукупності за умови заданого рівня абсолютної і відносної точності. Окремі питання теми пов’язані з аналізом особливостей формування вибірки при розшаруванні первинної сукупності за двома і більше ознаками, характеристиці контрольованого добору (по решітці), латинські та нелатинські решітки.

В темі 4 „Організація стратифікованої вибірки” розглядаються питання, які визначають особливості вибіркових обстежень в неоднорідних сукупностях, систематизуються принципи стратифікації, способи розміщення стратифікованої вибірки: рівномірний, пропорційний, оптимальний. Планування розміщення вибірки за областями дослідження, в тому числі за двома і більше ознаками, - ці питання, а також методика квотної вибірки також розкривається за змістом даної теми.

Тема 5. „Організація багатоступеневої вибірки” присвячена програмно-методологічним та організаційним питанням формування та реалізації багатоступеневої вибірки. В період чергу, мова йде про зміст схем багатоступеневого добору та методу підвибірок. Визначаються сфери практичного застосування двоступеневих та багатоступеневих вибірок. Наводяться методики:

1) простої двоступевої вибірки, зокрема з одиницями однакового розміру і рівними ймовірностями отбору, а також спеціальні різновиди простої двоступеневої вибірки: гніздового та розшарованого;

2) простої триступеневої вибірки, її розміщення за умови різного розміру одиниць первинної сукупності, а також методи порівняння точності оцінювання альтернативних методів формування підвибірок;

3) три ступеневої вибірки обстеження домогосподарств, - добір територій, формування первинних територіальних одиниць, упорядкування їх за принципом географічного серпантину, добір домогосподарств.

В темі 6 „Непрямі методи оцінювання у вибіркових обстеженнях” розкривається сутність непрямих методів оцінювання за вибірковими даними, їх види і сфери застосування, зокрема, оцінювання методом регресії, методом відношень, дисперсійним аналізом як основою непрямого методу оцінювання.

В темі також наводиться характеристика залежності точності оцінок від щільності зв’язку між ознаками вибіркової сукупності і допоміжних джерел, а також аналіз ефективності методів непрямого оцінювання. Окремі питання пов’язані з особливостями застосування кожного методу оцінювання для різних способів формування вибіркових сукупностей, а також непряме оцінювання у багатофазних вибірках, зокрема дизайн-ефекти і надійність непрямих методів оцінювання.

В темі 7 „Повторні вибіркові обстеження” акцент зроблено на необхідності повторних вибіркових обстежень одних і тих же сукупностей, схем їх організації: панельне обстеження, повне заміщення, ротаційна вибірка. В темі розкриваються також окремі етапи організації повторної вибірки, та принципи ротації одиниць вибіркової сукупності, наведені основні характеристики двох послідовних вибірок, композиційна оцінка поточного значення середнього у ротаційні вибірці, визначення оптимальної частки заміщення.

Моментні вибірки та визначення мінімально достатньої кількості моментних записів. також находять відображення в темі.

В темі 8 „Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність” розкриваються способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність, зокрема, пряме поширення та спосіб коефіцієнтів. Особлива увага приділяється проблемам повноти обстеження вибіркової сукупності, аналізу причин втрат (недоотримання) даних та ймовірним наслідкам їх ігнорування, методом коригування результатів для компенсації недоліків вибірки. В темі також наводяться прийоми компенсації пропущених даних та методи вимірювання і запобігання помилок спостереження (відповідей респондентів), методи перезважування як способу „ремонту” вибірки.


^ 5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу за темами


Тема 2. Точність вибіркових оцінок

1. Визначення граничних похибок та довірчих меж для середньої і частки

2. Порівняння точності та ефективності оцінок. Співвідношення відносної точності і відносної ефективності оцінок вибірки.

3. Надійність оцінок. Дизайн-ефекти планів вибірки.

^

Тема 3. Основи для вибірок в переписах і обстеженнях


1. Порівняння ефективності основ за точністю оцінок і з урахуванням витрат на обстеження.

2. Визначення мінімально достатнього обсягу сукупності за умови заданого рівня абсолютної і відносної точності.


^

Тема 4. Організація стратифікованої вибірки


1. Розрахунок дизайн-ефекту стратифікованої вибірки

2. Розміщення стратифікованої вибірки за пропорційною і оптимальною схемами. Порівняння точності оцінок

3. Визначення обсягів стратифікованих вибірок


^

Тема 5. Організація багатоступеневої вибірки


 1. Розміщення багатоступеневої вибірки за умови різного розміру одиниць первинної сукупності

 2. Порівняння точності оцінювання альтернативних методів формування підвибірок

 3. Визначення оптимального співвідношення обсягів вибірки на різних ступенях доборуТема 6. Непрямі методи оцінювання у вибіркових обстеженнях


 1. Оцінювання методом регресії і методом відношень

 2. Використання непрямого оцінювання у багатофазній вибірці

 3. Порівняння точності та ефективності непрямих методів оцінюванняТема 7. Повторні вибіркові обстеження і принципи ротації

1. Оцінювання середніх за даними ротаційної вибірки

2. Визначення оптимальної частки заміщення

3. Композиційні оцінки середніх за даними ротаційної вибірки

 1. Порівняння точності способів добору та методів оцінюванняТема 8. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність

Коригування результатів вибірки для компенсації пропущених даних:

 1. Компенсація пропущених даних. Перезважування вибірки

 2. Порівняння точності способів добору та методів оцінювання


Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)


1. Розробка програмно-методологічних та організаційних питань формування та реалізації оптимального способу добору для проведення вибіркового дослідження наступних соціально-економічних явищ:

- Аналіз та використання вільного часу жінок чоловіків;

- репродуктивна поведінка населення;

- обстеження рівня та якості життя людей літнього віку (пенсіонери, старіше 60 років);

- умови проживання сімей з дітьми (більше 2-х дітей);

- якість надання житлово-комунальних послуг;

- якість медичного обслуговування населення;

-оцінка можливостей культурно-спортивного розвитку населення та окремих вікових груп в місті (регіоні, країні);

- оцінка можливостей працевлаштування за фахом молодих спеціалістів;

- шлюбно - сімейна поведінка молоді;

- умови та охорона праці на вугільних підприємствах;

- доступність та якість продуктів харчування;

- обстеження можливостей населення для відпочинку та відновлення здоров'я.

2. Аналітичні огляди (4-5 стор.) за наступними питаннями:

а) „Діюча практика використання непрямих методів оцінювання у вибіркових обстеженнях”;

б) „Основні методологічні проблеми організації повторних вибіркових обстежень”;

в) „Практика „квотного” обстеження: особливості формування, точність оцінок, проблеми розповсюдження оцінок на генеральну сукупність.”


^ Графік здачі форм контролю СРСНомер тижня навчання

Форма СРС

Форма контролю СРС

2-3

Вивчення теоретичного матеріалу

Систематизація вибіркових обстежень, що проводить Держкомстат

4-6

Індивідуальне завдання «Формування оптимальної схеми організації вибіркового обстеження окремих соціально-економічних явищ»

Перевірка затвердженого графіка і термінів виконання

7-8

Індивідуальне завдання «Формування оптимальної схеми організації вибіркового обстеження окремих соціально-економічних явищ»

За структурою З і розроблених програмно-методологічних питань обґрунтувати можливість і необхідність використання стратифіцированої вибірки, - співбесіда

9-10

ІЗ

Захист ІЗ

12-16

Аналітичні огляди про діючу практику використання непрямих методах оцінювання у вибіркових дослідженнях
17-18
Захист ІЗ і аналітичних оглядів


6. Література

^

6.1. Навчальні посібники


1. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2004.

6.2. Методична література


1. Методологічні положення зі статистики. Вип.. 2. Т.1 /Держком.статистики України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 504с.

2. Методологічні положення зі статистки. Вип.. 2, т.2 /Держком.статистики України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 568с.


6.3. Монографії, збірки документів та ін


1. Рабочая книга социолога. 2-е изд. перераб. и доп., М.: Наука, 1983.- 475с.

2. Джессен Р. Методы статистических обследований. – М.: Финансы и статистика, 1985 г.

3.Дружинин Н.К. Выборочное наблюдение и эксперимент.–М.: Статистика, 1977 г.

4. Йейтс Фрэнк. Выборочный метод в переписях и обследованиях // Пер. с англ. – М.: Статистика, 1965 г.

5. Кокрен Уильям. Методы выборочного обследования / Пер. с англ. – М.: Статистика, 1976 г.

6. Шварц Д. Выборочный метод / Пер. с нем. – М.: Статистика, 1978 г.

Схожі:

Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconСтатистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст
Для вивчення дисципліни студенти повинні володіти знаннями зі всіх профільно зорієнтованих дисциплін, а також теорією управління,...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconАнотація Дисципліни „Міжнародний менеджмент” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними компаніями (тнк) дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Лектор: к філол н., доцент Гнідець Уляна Святославівна, викладач Волошин Марія Михайлівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconЦикл дисциплін самостійного вибору внз
Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к ф н., доцент; Філонов Леонід Володимирович,...
Анотація дисципліни „Організація вибіркових обстежень” 9 семестр Викладач: Шамілева Л. Л., к е. н., доцент Вступ iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
О. М. Гладун. Методи багатовимірного аналізу даних вибіркових обстежень домогосподарств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи