Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського icon

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Скачати 167.43 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Дата21.03.2013
Розмір167.43 Kb.
ТипДовідка

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


Реинжиниринг

Тематична бібліографічна довідка


Нестерова Н. А., референт ректора

Виконавець – І. П. Подгорна


2012

У290-93 С 74 Справочник финансиста. - М.: Ассоц. авт. и изд. "ТАНДЕМ", 1998. - 496 с.У26 С74 Справочник банкира. - М.: Ассоц. авт. и изд."ТАНДЕМ", 1998. – 432 с.У290-21 А 72 Антикризисный менеджмент. - М.: Изд-во "ЭКМОС", 1999. – 368 с.У290-21 Б 59 Бизнес-планирование. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 672 с.У290-21 Б 59 Бизнес-планирование. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 672 с.У9(4УКР) П81 Прометей : регион. сб. науч. тр. по экономике. Вып. 9. - Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2002. - 320с.У9(4УКР) Т 60 Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. - У 3 т. - Вип. 15, т. 2. – 273 с.Реинжиниринг: повышение эффективности работы предприятия // Персонал. - 2002 . - № 3. - С.82-86Ч48 С95 Система финансового менеджмента высшего учебного заведения. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602 с.У9(4УКР) Н34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Вип. 68. – 204 с.У9(4УКР) Н34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Вип. 89-2. – 210 с.Шестой Всероссийский симпозиум "Стратегическое планирование и развитие предприятий" // Экономическая наука современной России. - 2005. - № 2. - С. 131-139.У290-21 С91 Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : центр учбової літератури, 2007. – 536 с.У9(4УКР) Т 60 Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування . - У 3. т. - Вип. 21, т. 3. - Донецьк, 2006. – 435 с.У29 Е40 Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл.. - Л. : Новий світ-2000, 2004. – 680 с.Ч48 С40 Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : [монографии]. - Донецк : Юго-Восток, 2004. - 602 с.У422.2 С56 Совершенствование бизнес-процессов в розничном торговом предприятии : монография. – Донецк : [ДонГУЭТ], 2006. - 197 с.У29 Е40 Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 580 с.У29 Э40 Экономические инновации. - Экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции (конкурентоспособность, реструктуризация и корпоративное управление хозяйственными системами) . Вып. 15. - О., 2003. - 317 с.У40 В53 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] . - Л., 2008. - № 633. - 916 с.К4 В53 Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. - № 3 (13). - Краматорськ, 2008. - 340 с.К4 В53 Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць. - № 2 (16). - Краматорськ, 2009. - 230 с.У290-93 Б98 Бюджетування в економічних системах : монографія. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 360 с.У40 В53 Вісник національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2010. - № 669. - 344 с.У428 М26 Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : зб. тез доп. 2-ої міжнар. наук.-практ. конф. викл., асп. і студ., 21-23 лют. 2011 р. - Т. 1. - Україна : Словаччина, 2011. - 296 с.У9(4УКР) С69 Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография. - Х. : ИНЖЕК, 2009. - 464 с.У050 А39 Акіліна О. В.

Економічне обгрунтування господарських рішень. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 144 с.У290-21 А 40 Акмаева Р. И.

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент : учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика, 2006. – 208 с.У290-21 А 45 Алачева Т. І.

Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Інноваційний менеджмент"/ Алачева Т. І. - Донецьк, 2002. – 16 с.У26 А 50 Аллен П. Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха. - М. : Альпина Паблишер, 2002. – 264 с.У290-21 У67 Андриенко В. Н.

Модели реинжиниринга систем управления экономических объектов // Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення. - Т. 2. - С. 179-181.Анттіла Ю.

Бенчмаркінг: аналітичний інструмент для вдосконалення діяльності // Світ якості України . - 2005 . - № 6/7. - С. 41-45У050 А90 Асеев Г. Г.

Электронный документооборот : учеб. для студ. вузов. - К. : Кондор, 2007. – 500 с.У050 А90 Асеев Г. Г.

Электронный документооборот : учеб. для студ. вузов. - К. : Кондор, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).У290-21 Б 20

Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. - СПб. : Питер, 2000. – 208 с.У422 Б29 Бауэрсокс Д. Дж.

Логистика. Интегрированная цепь поставок : [учебник]. - М. : Олимп-Бизнес, 2001. - 640 с.Бетехтіна А. О.

Реінжиніринг бізнес-процесів при формуванні і використанні оборотного капіталу //Інвестиції: практика та досвід . - 2010 . - № 2. - С. 37-40.У290-21 Б 71 Бляхман Л. С.

Основы функционального и антикризисного менеджмента. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.У292 Б 73 Богатин Ю. В.

Экономическое управление бизнесом. - М. : ЮНИТИ, 2001. – 391 с.У422.2я031 Б73 Богацька Н. М.

Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг : [захист дис. 20.10.06]. - К. : [КНТЕУ], 2006. - 20 с.Вiтвiцький Р.

Реiнжинiринг у нормативнiй мережi на пiдприємствах аграрного сектора України // Україна:аспекти працi . - 2001 . - № 2. - С. 38-40.У012.2 П78 Ващенко Н. В.

Управление конкурентоспособным потенциалом предприятия с использованием реинжинирингового подхода // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація. - 2008. - С. 141-144.У290-21 В23 Ващенко Н. В.

Управління потенціалом підприємства : практ. для студ. спец. 8050107, 7.050107 "Економіка п-ва" ден. та заоч. форм навчання. - Донецьк, 2008. - 1 дискета.Виноградова О. Першi результати активiзацiї iнформацiйно-технологiчного механiзму оновлення економiки України // Схiд . - 2003 . - № 3. - С. 43-45.У422 В 92 Виноградова О. В.

Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств : монографія. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2006. - 183 с.У422я031 В92 Виноградова О. В.

Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія : дис. на здоб. д-ра. екон. наук : 08.06.01 - Економіка, орг. і упр. п-вами : захист 23.01.07. - Донецьк, 2006. – 428 с.У422я031 В92 Виноградова О. В.

Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія : автореф. дис. д-ра. екон. наук : 08.06.01 - Економіка, орг. і упр. п-вами : захист 23.01.07. - Донецьк, 2006. – 37 с.У9(4УКР) Т60 Виноградова О. В.

Оцінка проблем та обмежень упровадження реінжинірингу бізнес-процесів у діяльність українських підприємств // Торгівля і ринок України. - У 3 т. - Вип. 23, т. 1 . - 2007. - С. 316-322.Ч48 Н35 Виноградова О. В.

Застосування методології реінжинірингу бізнес-процесів для реалізації завдань дистанційної освіти // Національна вища освіта України : шляхи реформування . - 2006. – С. 72-74.У290-21 У67 Виноградова О. В.

Економіко-правові передумови виходу підприємств України на ринок ЄС // Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення . - Т. 1. - С. 33-37.У290-21 В92 Виноградова О. В.

Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2005. - 195 с.У9(4УКР) Т 60 Виноградова О. В. Сутність та передумови сучасної концепції реінжинірингу бізнес-процесів // Торгівля і ринок України . - У 3 т. - Вип. 15. Т. 2 . - 2003. - С. 31-37.У422я031 В92 Виноградова О. В.

Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія : автореф. дис. … канд. экон. наук - 08.06.05-Экономіка, організація і управління підприємствами. - Донецьк, 2006. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).Виноградова О. В.

Концепція реінжинірингу бізнес-процесів торговельних підприємств // Вісник ДонДУЕТ . - 2006 . - № 3. - С. 156-167.У9(4УКР) Т 60 Виноградова О. В.

Вплив структури організацій на особливості сценарію реінжинірингу бізнес-процесів підприємств торгівлі // Торгівля і ринок України . - У 3.т. - Вип. 21, т. 3 . - 2006. - С. 9-17.У290-21 Г 98 Герасимчук В. Г.

Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.У290-21 Г 55 Глушаков В. Е.

Стратегический менеджмент. - Мн.: Экоперспектива, 2001. – 167 с.У050 Г55 Глушко С. В.

Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Л. : Магнолія Плюс, 2006. – 320 с.Гомзик О. А.

Реинжиниринг бизнес-процессов как путь к повышению производительности // Продуктивність . - 2005 . - № 3. - С. 14-18.У290-21 Г 75 Грабауров В. А.

Информационные технологии для менеджеров : [учеб.пособие для вузов]. - М. : Финансы и статистика, 2001. – 368 с.У290-21 Г 75 Грабауров В. А.

Информационные технологии для менеджеров. - М. : Финансы и статистика, 2005. – 512 с.Гриценко П. В.

Усовершенствование классификационного аппарата реинжиниринга бизнес-процессов // Механізм регулювання економіки . - 2010 . - № 1 (45). - С. 200-204.Гусев В. В.

Основные варианты создания корпораций в пищевой промышленности // Пищевая промышленность. - 2006. - № 12. - С. 24-26.Деркач О.

Основні напрями реінжинірингу бізнес-процесів та інформаційних підсистем в комерційному банку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2004. - № 6. - С. 94-102.Єськов О. Л.

Мотиваційні аспекти управління: історична ретроспектива і перепроектування бізнес-процесів //Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 6. - С. 116-118.У290-21 З-38 Захарченко В. І.

Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 448 с.У050 И20 Иванов Н. Н.

Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами : монография. – Донецк : Юго-Восток, 2005. - 249 с.Ібрагімов Е.

Вплив процесу реінжинірінгу на структуру управління підприємства з метою підвищення її ефективності // Схiд. - 200 . - № 4. - С. 18-20.У40 К15 Каира З. С.

Основы логистики : учеб. пособие для вузов. – Донецк : Юго-Восток, 2003. - 522 с.У292 К15 Каира З. С. Стратегии управления бизнесом : [монография]. – Донецк : Альфа- Пресс, 2005. - 250 с.У26я031 К98 Керимов А. Т.

Управление конкурентной позиции банка на основе реинжиниринга бизнес-процессов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит. - Симферополь, 2009. - 297 с.У26я031 К36 Керимов, А. Т.

Укрепление конкурентной позиции банка на основе реинжиниринга бизнес-процессов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит : защищена 09.02.10. - Симф., 2009. – 1электрон. опт. диск (CD-ROM).У26я031 К98 Керімов А. Т.

Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжинірингу бізнес-процесів : автореф. дис. … канд. екон. наук. : 08. 00. 08 - Гроші, фінанси і кредит : [захист 09. 02. 2010]. - Донецьк, 2010. - 20 с.У26я031 К98 Керімов А. Т.

Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжинірингу бізнес-процесів : автореф. дис. … канд. екон. наук. : 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : [захист дис. 09.02.10]. - Донецьк, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).Ковалев С.

Технологии анализа и оптимизации бизнес-процессов. Реинжиниринг и постоянное совершенствование // Консультант директора. - 2005. - № 9. - С. 14-21.Кочубей Д.

Стандартизация и реинжиниринг бизнес-процессов складского комплекса // Дистрибуция и логистика . - 2007 . - № 8. - С. 30-31.Кочубей Д. В.

Оптимизация затрат на развитие информационных технологий управления логистикой // Логистика: проблемы и решения . - 2011 . - № 3. - С. 48-54.Краснов В.

Создаем систему качества // Управление качеством . - 2011 . - № 7. - С. 17-18.Кремлева И. В.

От Всеобщего менеджмента качества к реинжинирингу бизнес-процессов // Высшее образование сегодня . - 2004 . - № 1. - С. 10-14.Кремлева И. В.

Реинжиниринг: наука или искусство // Высшее образование сегодня . - 2004 . - № 12. - С. 28-33.У29 Л 13

Лаврененко В. В. Організаційний розвиток підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К. : КНЕУ, 2005. – 199 с.У290-21 Л88 Лысенко Ю. Г.

Экономика и кибернетика предприятия. Современные инструменты управления : монография. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. - 356 с.Малюкова I. О.

Реiнжиниринг - основний iнструмент тимчасового адмiнiстратора комерцiйного банку // Вiсник Академiї економiчних наук України. - 2003 . - № 2. - С. 52-55.Маркин М.

Бизнес-перестройка: Теория и практика реинжиниринга // Office. Журнал эффективного руководителя. - 2005. - № 3-4. - С. 18-21.У29 М 42 Медынский В. Г.

Реинжиниринг инновационного предпринимательства. - М. : ЮНИТИ, 1999. – 414 с.У9(4УКР) Т60 Мезенцева С. А.

Методичні підходи до проектування системи управління підприємства телекомунікаційних послуг // Торгівля і ринок України . - У 2 т. - Вип. 30, т. 2 . - 2010. - С. 288-294.У292 М57 Миддлтон Д.

Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен. - М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 272 с.У304я031 М76 Момот О. І.

Економічний механізм управління якістю виробничої діяльності підприємств : дис. … док. екон. наук : 08.00.04 - Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльності). - Донецьк, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).У290-80 М76 Момот О. І.

Менеджмент якості та елементи системи якості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.У290-21 Н95 Нестерова Н. А.

Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навчання. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2005. - 101 с.У290-21 Н56 Нестерова Н.А.

Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навчання. - Донецьк, 2005. – 139 с.У9(2)09 О-48 Ойхман Е. Г.

Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. - М. : Финансы и статистика, 1997. – 334 с.У29 О-59 Оносов Н. М.

Экономика и организация инновационной деятельности. Организационные формы инноваторства : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец."Экономика предприятия". – Донецк : [ДонНУЭТ], 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).У29 О-59 Оносов Н. М.

Экономика и организация инновационной деятельности. Организационные формы инноваторства : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Экономика предприятия". – Донецк : [ДонНУЭТ], 2010. - 168 с.Палагута К. О. Реінжиніринг бізнес-процесів у комерційних банках України // Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки . - 2007. - С. 118-121.У422 П52 Полонська Л. А.

Менеджмент торговельного підприємства : навч.- метод. посіб. щодо самост. вивч. дисц. в умовах ECTS. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 1 дискетаРевенков А. Н.

Кризисная ситуация на предприятиях и пути выхода из нее // Пищевая промышленность . - 2005 . - № 2. - С. 22-23.Ревенков А. Н.

Кризисная ситуация на предприятии и пути выхода из нее // Хлебопекарное производство . - 2006 . - № 1. - С. 20-22.Репников Д. А.

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов компании // Пищевая промышленность . - 2006 . - № 5. - С. 44-45Риддерстрале Йонас.

Павлиний хвост ... несомненный венец эволюции, утверждал Чарльз Дарвин. Бизнес-гуру Йонас Риддерстрале использует это утверждение для объяснения современной теории менеджмента // Бизнес . - 2005 . - № 22. - С. 88-90.У9(2)09 Р 58 Робсон М.

Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов : пер с англ. - : ЮНИТИ. – 222 с.Розанова Н. М.

Информационные технологии: средство выживания или конкурентное преимущество? // Мировая экономика и международные отношения . - 2010 . - № 7. - С. 74-82Рыбальченко В.

Знания в бизнесе. Зачем нужны знания? // M.A.DE . - 2002 . - № 5. - С. 76-80Рыбальченко В.

Реинжиниринг бизнес-процессов // M.A.DE . - 2003 . - № 4. - С. 49-52Рыбальченко В. Реинжиниринг бизнес-процессов // M.A.DE . - 2003 . - № 5. - С. 75-77Савицкая Л.

Бизнес-процесс: всесильный или бессильный ...: [Процессный подход к управлению] // Управление компанией . - 2005 . - № 4. - С. 24-33У29 С14 Садеков А. А.

Экономика и организация инновационной деятельности : учеб. пособие в структур.-лог. схемах для студ. экон. спец. днев. и заоч. формы обучения. – Донецк :[ДонГУЭТ], 2004. - 136 с.У290-21 С14 Садєков А. А.

Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : електрон. конспект лекцій. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 1 дискета.Саркисян Л.

Инновации в развитии торговой сети и реинжиниринг бизнес-процессов // Торговое дело . - 2005 . - № 4. - С. 56-58У9(2)421я031 С 28 Северін О. С.

Вдосконалення управління підприємствами на основі маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.06.02 - Підприємництво, менедж. та маркетинг. - Донецьк, 1998. – 17 с.Силаков А. В.

Оптимальное планирование деятельности ассортиментного отдела промышленного предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 1. - С. 98-106.Ситніченко В.

Розвиток сучасних систем менеджменту // Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. - 2006. - № 4. - С. 60-65.У43 С44 Скобкин С. С.

Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и туризма : учеб. пособие. - Б.м.. - 423 с.Смирнова Н.

Анализ стратегии как начало реинжиниринга компании // Консультант директора. - 2006. - № 7. - С. 8-11.У290-21 С 66 Соснін О. С.

Виробничий і операційний менеджмент. - К., 2001. – 147 с.Султанова А. Г.

Управление качеством или реинжиниринг? // Менеджмент в России и за рубежом . - 2010 . - № 1. - С. 135-139.Султанова А. Г.

Реинжиниринг системы управления имущественным комплексом // Менеджмент в России и за рубежом . - 2010 . - № 6. - С. 142-144.Таранюк Л. М.

Система оцінювання вартості реінжинірингових заходів з використанням нейромережних технологій на підприємстві // Механізм регулювання економіки. - 2009 . - № 3. - т. 1 (№ 41). - С. 94-101.У26 Т 98 Тютюнник А. В.

Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка. - М. : БДЦ-Пресс, 2001. – 312 с.Устенко С. В. Модель порівняльної оцінки складності реалізації бізнес-процесів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 3. - С. 117-122.У29 У 84 Уткин Э. А.

Консалтинг. - М. : Ассоц. авт. и издат. "ТАНДЕМ", 1998. – 256 с.У053.3 У 84 Уткин Э. А.

Аудит и управление несостоятельным предприятием : учеб. пособие для вузов. - М. : ТАНДЕМ, 2000. – 384 с.У422 Ф91 Фролова Л. В.

Механізми логістичного управління торговельним підприємством : монографія. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2005. - 322 с.У422я031 Ф91 Фролова Л. В.

Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія : дис. … д-ра екон. наук : 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг : захищ. 23.12.05. - Донецьк, 2005. - 558 с.У012.2 П78 Фролова Л. В.

Реінжинірингова оптимізація логістичних потоків підприємства // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація. - 2008. - С. 222-224.У290-21 Ф91 Фролова Л. В.

Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. для самост. роботи студ. спец. "Економіка п-ва" ден. та заоч. форм навчання. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 145 с.У290-21 Ф91 Фролова Л. В.

Управління потенціалом підприємства : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. 8.050107 "Економіка підпиємства" заоч. форми навчання. - Донецьк, 2007. - 1 дискета.У9(2)09 Х18 Хаммер М.

Реинжиниринг корпорации:Манифест революции в бизнесе / пер.с англ. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1997. – 329 с.У304 Ч-97 Череп А. В.

Реінжиніринг - філософія управління підприємством харчової промисловості : [монографія]. - К. : Кондор, 2009. - 368 с.Чупров К.

Показатели эффективности реинжинирингового подхода // Консультант директора . - 2005 . - № 2. - С. 17-19.Чупров К.

Стандарт IDEF- инструмент реинжиниринга бизнес-процессов. Часть 4. "Практикум по созданию модели бизнес-процесса, ее анализу и реинжинирингу (на примере торговой компании)" // Консультант директора . - 2005 . - № 7. - С. 6-20.Чупров К.

Реинжиниринговый подход к управлению организационным развитием. Новый взгляд на антикризисное управление // Консультант директора . - 2005 . - № 10. - С. 4-12.Чупров К.

Реинжиниринг- управление кризисом // Консультант директора . - 2005. - № 18. - С. 13-14.Чупров К. Реинжиниринг- управление кризисом // Консультант директора . - 2005 . - № 19. - С. 9-10.Чупров К.

Новый реинжиниринг // Консультант директора . - 2007 . - № 18. - С. 2-6.Шарухин А.

Реинжиниринг эргономики // Office . - 2003 . - № 10. - С. 76-79.Ч730 І-66 Шевченко В. М. Реинжиниринг библиотечных процессов в контексте инновационного развития библиотек // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ . - 2008. - С. 19-21.У290-21 Ш74 Шморгун Л. Г.

Менеджмент організацій : навч. посіб. - К. : Знання, 2010. - 452 с.Шпачук В.

Стратегічне управління та реінжиніринг у банках України // Вiсник Нацiонального банку України . - 2004 . - № 11. - С. 54-56.У290-21 Ш87 Штангре А. М.

Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. - К. : Знання, 2007. – 335 с.Ч730 І-66 Шубін О. О.

Вступ // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів . - 2009. - С. 3-5.Шумілова О. А.

Проблеми функціонування підприємств стільникового зв'язку в ринкових умовах //Формування ринкових відносин в Україні . - 2006 . - № 10. - С. 96-9.Яковенко С. І.

Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом автоматизації управління на підприємствах України //Актуальні проблеми економіки . - 2004 . - № 9. - С. 118-130.

  1. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посібник у схемах і таблицях / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. - Х., 2009. - 79 с.

  2. Тельнов, Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов [] : компонентная методология / Ю.Ф. Тельнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 320. : табл. - Библиогр.: с. 305. - 2000 экз. - ISBN 5-279-02912-2 : 50.
Схожі:

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconП одрібнювальне обладнання
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconХарчові концентрати
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconНпукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи