Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка1/9
Дата04.08.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки.

Січень-2010

Виконавець:Салатинська М. В.,


провідний бібліотекар

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2010

ЗмістХарчові виробництва 3-4

Непродовольчі товари 4-5

Соціальні науки 5-6

Історія 6

Економічні науки 6-8

Державне управління 8

Облік. Аудит 8-9

Фінанси 19-11

Економіка підприємства 11-13

Упрпвління підприємством 13-17

Сільське господарство 17

Біржова справа 17-18

Торгівля 18

Туризм 18

Міжнародна економіка 18

Політологія 18-19

Правознавство 19-20

Безпека життєдіяльності 20-21

Освіта.Педагогіка 21

Філологічні науки 21-22

Філософські науки 22-23

Видання викладачів ДонНУЕТ 223-28

Електронні документи 28-32


Прим. (* - навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


^

Харчові виробництва


1. *Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів і тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. : Центр учбової літератури, 2009. – 616 с. – ISBN 978-966-384-800-2 – 20 прим.

Підручник розрахований на підготовку бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність, «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство та експертиза в митній справі» з дисципліни «Товарознавство тари і пакувальних матеріалів», вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акредитації.У підручнику наведено товарознавчу характеристику основних і допоміжних пакувальних матеріалів. Особливе місце займають полімерні комбіновані та багатошарові матеріали і тара на їх основі. Розглянуто сучасні тенденції пакування відповідних груп продовольчих і деяких непродовольчих товарів.Підручник включає новітні досягнення науки і техніки пакування, безпеки і якості пакувальних матеріалів і тари,

2. Л80-9 Б48 Березина, В. В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощых товаров и грибов : Лабораторный практикум / В. В. Березина. — М. : Дашков и К, 2009. — 200 с. – ISBN 978-5-394-00353-0 – 1 прим.

Практикум разработан в качестве основного методическогоматериала для проведения лабораторных занятий по плодоовощным товарам и грибам. В нем рассмотрены теоретические вопросы по уровню качества, характеристике отдельных групп и видов; дана методика проведения лабораторных и семинарских занятий по товароведной характеристике и экспертизе качества свежих и переработанных плодов, овощей и грибов.Для студентов специальности «Товароведение и экспертиза товаров», а также работников торговли и пищевой промышленности.

4. Л80-9 Е51 Елисеева, Л. Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей : учебник / Л. Г. Елисеева, Т. Н. Иванова, О. В. Евдокимова. — М. : Дашков и К, 2009. — 376 с. – ISBN 978-5-394-00153-6 – 1 прим.

В учебнике приводятся классификация продуктов переработки плодов и овощей, характеристика ассортимента, факторы, формирующие качество в процессе производства рассматриваемой группы товаров. Даны сведения о пищевой ценности продуктов переработки плодов и овощей и лечебно-профилактических свойствах, правила приемки, отбора проб отдельных видов продуктов переработки плодов и овощей при проведении экспертизы. Рассмотрены требования к качеству продуктов переработки плодов и овощей, дефекты, возникающие в процессе производства и хранения, показатели безопасности.Для студентов высших учебных заведений.

5. Л80-9 К64 Коник, Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов : учеб. пособ. / Н. В. Коник, Е. А. Павлова – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2009. – 236 с. : ил. – (Профиль). - ISBN 978-5-98281-184-4 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-003690-8 (ИНФРА-М). - 1 прим.

Приводятся подробные характеристики молока и молочных продуктов. Содержится необходимая информация об ассортименте, пищевой ценности, технологии производства. Рассматриваются показатели качества молока и молочной продукции, пороки, а также требования к упаковке, маркировке и условиям хранения. Особое внимание уделяется вопросам проведения идентификации и сертификации данной группы товаров. Все представленные данные соответствуют требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию.Для студентов колледжей и училищ, обучающихся по специальностям «Товароведение (по группам однородных товаров)» и «Организация обслуживания в общественном питании».

6. Л80-9Л65 Лихачева, Е. И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов: учеб. пособ / Е. И. Лихачева, О. В. Юсова. — М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 304с. : ил. – (ПРОФИль).ISBN 978-5-98281-166-0 (Альфа-М) ISBN 978-5-16-003587-1 (ИНФРА-М) – 1 прим.

Рассматриваются химический состав мяса и мясопродуктои, факторы, формирующие качество мяса и мясопродуктов, требования к качеству и методы контроля качества мяса и мясопродуктов. Приводятся характеристики основных болезней животных, порядок ветеринарію-санитарного осмотра туш и клеймения мяса. Содержит контрольные вопросы, образцы документации, библиографический список и словарь терминов.Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров».

7. Л80-9 М59 Микулович, Л. С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : учеб. пособие / Л. С. Микулович, Д. П. Лисовская. – Минск : Высш. шк., 2009. – 480 с. – ISBN 978-985-06-1699-9. – 1 прим.

Дается общая характеристика зерномучных товаров: зерна, муки, крупы и пищевых зерномучных концентратов, макаронных, бараночных и сухарных изделий; описывается их химический состав, требования к качеству, безопасности; показываются особенности экспертизы качества, хранения в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. Описываются факторы, влияющие на качество продуктов переработки зерна, включая особенности их производства. В конце пособия приводятся тесты и ситуационные задачи.Для студентов экономических и товароведных специальностей вузов. Будет полезно специалистам.

8. Л80-9 П90 Пучкова, Ю. С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Формы и методы активного обучения : учеб-практ. пособ. / Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 192 с. – ISBN 978-5-394-00425-4 – 1 прим.

Учебно-практическое пособие посвящено актуальной проблеме — использованию форм и методов активного обучения в подготовке спе-циалистов. Систематизированы и обобщены основные теоретические ] положения активного обучения, необходимые для практического применения в учебном процессе. Подробно изложены подготовка и методика проведения деловой игры, семинара-исследования, предметной олимпиады. Содержит богатый практический материал: более 300 вопросов по разделам товароведения, программированные задания, конкурсные задания и кроссворды, тесты и задачи для контроля , знаний и умений студентов.Для преподавателей, аспирантов, соискателей, слушателей педагогического факультета и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

9. Л80-9 Т50 Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных това-ров. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы : учеб. пособ. / под ред. проф. В. И. Криштафович. — М. : Дашков и К, 2009. —184 с. – ISBN 978-5-91131-862-8 – 1 прим.

Настоящее учебное пособие разработано с учетом опыта, накопленного кафедрой товароведения, товарного консалтинга и аудита и кафедрой коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации.

Для студентов, выполняющих выпускную квалификационную работу по специальности «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) (раздел: продовольственные товары), а также для руководителей, консультантов и рецензентов выпускных работ.


Непродовольчі товари

10. М2-9 Г62 Голубенко, О. А. Товароведение непродовольственных товаров : учеб. пособ. / О. А. Голубенко, В. П. Новопавловская - М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил. — (Сервис). - ISBN 978-5-98281-106-6 (Альфа-М). - ISBN 978-5-16-002978-8 (ИНФРА-М) - 1 прим.

Излагаются основные понятия товароведения: классификация, характеристика, ассортимент, качество товаров, их оценка и т.д. Рассматриваются изделия из пластмасс, стекла, керамики, а также ткани, нетканые материалы, одежда, ковры, обувь, мебель. Содержание пособия соответствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.Для учащихся средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальностям «Товароведение» и «Коммерция».

11. М2-9 Х69 Ходыкин, А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта и активного отдыха : учебник / А. А. Ходыкин, А. П. Ходыкин. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 352 с. - ISBN 978-5-394-00073-7 - 1 прим.

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.В нем рассмотрены товары культурно-бытового назначения, предназначенные для активного отдыха: спортивный инвентарь, охотничьи и рыболовные товары, транспортные средства личного пользования.Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров", а также для широкого круга товароедов, работников маркетинговых служб, продавцов и покупателей спортивных товаров и транспортных средств.

Соціологічні науки

12. С А46 Александрова, О. С. Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах пе-рехідного періоду сучасного українського суспільства : монографія / О. С. Александрова. – Суми : Ун. книга, 2008. - 364 с. - ISBN 978-966-680-432-0 - 1 прим.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномену; аналізується загальна модель класичного середнього класу зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка соціальної структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з'ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, я також усіх, хто цікавиться проблемами суспільного розвитку й соціальних трансформацій.

^ 13. *С5 С69 Соціологія і психологія : навч. посіб. / за ред. Ю. Ф. Пачковського. - К. : Каравела, 2009. - 760 с. - ІSBN 978-966-2229-01-1 - 1 прим.

У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на ггеграції соціологічного І психологічного знання у висвітленні таких ключових їм, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і менальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що прогнизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань площині соціопсихологічного аналізу прмкладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар'єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рилейіннз, економічної культури і трудової поведінки.

14. * С6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підручник / А. Т. Мармоза. - К. : Ельга-Н; КНТ, 2009. - 896 с. : табл. -Бібліогр. с. 889-890. - ISBN 978-966-373-504-7. - 1 прим.

Розглянуто предмет і метод статистики, статистичне спостереження, застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового, дисперсійного і кореляційного методів при вивченні стану та розвитку сільського господарства.Висвітлено методологію збирання і аналізу статистичних даних про земельні ресурси, рослинництво, тваринництво, основні фонди, механізацію сільського господарства, трудові ресурси, собівартість продукції, валову і товарну продукцію. Значна увага приділена економіко-статистичному аналізу даних по сільському господарству.Окрема частина підручника присвячена основам соціально-економічної статистики, зокрема предмету і методу соціально-економічної статистики, системі національних рахунків, статистиці населення і рівню життя населення.

Для студентів, викладачів, аспірантів і магістрів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

15. *С6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підручник / Ткач Є. І., Сторожук В. П. - 3-є вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 442 с. - ISBN 978-966-364-892-7 - 1 прим.

У підручнику "Загальна теорія статистики" розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення закономірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її використання в умовах суттєвих змін в економіці.Для студентів економічних спеціальностей. .

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи