Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка4/9
Дата04.08.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Економіка підприємства


41 *У29 Б77 Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. - 2-е вид., доп, і перероб. / Бойчик І. М. - К. : Атіка, 2007 - 528 с. - ISBN 966-326-212-5 . ISBN 966-8074-29-7 - 1прим.

З урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» подається перелік обов'язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, з викладом розрахунково-аналІтичних моментів, наводяться приклади розв'язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його па практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для науковців, підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів.

42. *У29 Б97 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, - К. : Знання, 2009. 390 с. — (Вища освіта XXI століття) .- ISBN 978-966-346-548-7 - 1прим.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. У посібнику висвітлюються актуальні проблеми становлення та розвитку підприємств різних галузей економіки. Поряд із загальнотеоретичними розглядаються практичні аспекти їх функціонування, шляхи підвищення ефективності використання ресурсів, управління виробничо-комерційною діяльністю. До окремих розділів у кінці книги наведено ілюстративно-табличний матеріал, що допоможе краще опанувати дисципліну "Економіка підприємства".Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств, економістам-прак-тикам, менеджерам, усім, хто цікавиться економічними питаннями функціонування підприємств в Україні.

43 *У29 Б97 Березін, О. В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 254 с. - ISBN 978-966-346-647-7 – 1 прим.

У посібнику наведено практичні завдання для аудиторних занять, які дають змогу студентам самостійно вивчати навчальну дисципліну "Економіка підприємства" та здійснювати перевірку засвоєних знань. Наведено також запитання для контролю знань з окремих тем, ключові терміни та поняття, перелік рекомендованої літератури. Посібник устаткований необхідними таблицями. В окремому розділі подано приклади розв'язання типових завдань. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Економіка підприємства" та вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

44. *У29 В97 Верхоглядова, Н. I. Економіка підприємства : навч. посіб. / Верхоглядова Н. I., Ядрянський Д. М. - К. : Професіонал, 2008. — 384 с. - ISBN 978-966-370-096-0 - 1 прим.

В навчальному посібнику викладено сучасні теоретичні та практичні аспекти діяльності підприємств в Україні. Визначено основні економічні категорії і процеси, пов'язані з діяльністю підприємств в ринкових умовах. У посібнику комплексно, відповідно до вузівських програм, викладено теоретико-методичні, методичні і змістовні аспекти управління підприємством, а також оцінки результатів його ринкової діяльності.Навчальний посібник окрім теоретичного матеріалу містить набір тестів та ситуаційних вправ як для самостійного розв'язання, так і для роботи на практичному занятті. Також посібник містить проблемні індивідуальні завдання комплексного характеру, метою яких є закріплення та практичне використання набутих теоретичних знань.Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також на підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами економіки підприємства.

^ 45. *У29 Г91 Грицюк, Е. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / Грицюк Е. О. - К. : Дакор, 2009. - 304 с. - SBN 978-966-8379-56-7 - 1 прим.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій» всіх форм навчання, у навчальних планах яких передбачено вивчення курсу «Економіка підприємства». Структура посібника побудована відповідно з програмою курсу «Економіка підприємства» і спирається на вимоги державного освітнього стандарту України.Видання складається з чотирьох розділів, кожний з яких за своїм обсягом і структурою відповідає модульній системі побудови навчального курсу. Для полегшення сприйняття теоретичного матеріалу посібник вміщує значну кількість ілюстративного і табличного матеріалу, а також прикладів розв'язку окремих завдань курсу.

46. *У29 І-19 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 728 с. — ISBN 978-966-364-885-9. - 1 прим.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умоиах ринкової економіки.Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.

47. *У29 О-57 Омельяненко, Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — . 2-е вид, без змін. / Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. К. : КНЕУ, 2009. —272 с. - ISBN 966-574-910-2 - 1 прим.

Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів щодо вивчення дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки. Він містить навчальну програму та тематичний план дисципліни, методичні поради по самостійному вивченню тем курсу (визначення сутності основних понять і категорій; рекомендації щодо послідовності опанування навчального матеріалу; питання, на які варто звернути особливу увагу при вивченні теми та роз'яснення щодо проблемних аспектів; посилання на літературні джерела, в яких можна ознайомитися з матеріалом докладніше), термінологічний словник, тематику рефератів, дискусійні питання, ситуаційні вправи та задачі, плани семінарських та практичних занять, характеристику системи контролю знань студентів, список рекомендованої літератури та перелік використаних першоджерел.

^ 48. *У29 О75 Основи ціноутворення : підручник / за ред. . Олійник Д. І., Кириченка О. А. — К. : Професіонал, 2009. — 384 с. - ISBN 978-966-370-130-1 - 1 прим.

Підручник присвячений питанням теоретико-методологічних основ та методичних рекомендацій щодо ціноутворення в галузі зв'язку України. У підручнику досліджуються теоретичні основи, практика формування тарифів та ціноутворення в сфері телекомунікацій.

Підручник є першим в Україні виданням щодо формування тарифів та ціноутворення в сфері телекомунікацій, базовим курсом з цієї дисципліни.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також широке коло фахівців з питань ціноутворення різних рівнів господарської діяльності.


49 * У29 У67 Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельянєнко - 2-е вид. без змін. — К. : КНЕУ, 2009. —520 с. - ISBN 978-966-483-036-9 - 1 прим.

Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисциплін «Управління конкурентоспроможністю підприємства» бакалаврського та магістерського рівнів підготовки студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.У посібнику послідовно розглядаються питання: сутність конкурентоспроможності як категорії і як властивості підприємства ринкової економіки, конкурентне середовище підприємства, його конкурентні переваги та конкурентні стратегії; конкурентоспроможність товару та методи ЇЇ оцінки; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності суб'єкта господарювання; менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, бізнесменам, менеджерам.

50. У29 Е40 Шегда, А. В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / Шегда А. В., Харченко Т. Б. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 240 с. - ISBN 978-966-364-993-1 - 1 прим.

Навчальний посібник «Економіка підприємства; збірник тестів і задач” відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни ''Економіка підприємства". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання. Задачі охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної'складності.Адресовано студентам нищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічних дисциплін.

51. *У29 К97 Кириченко, О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. Л. Єрохін. — К. : Знання, 2009. — 573 с. — (Вища освіта XXIстоліття). - ISBN 978-966-346-615-6 - 1 прим.

У підручнику розкриваються теоретичні основи інвестування і сутність сучасного інвестиційного процесу. З урахуванням вітчизняної і світової практики інвестування висвітлюються правові, організаційні, інноваційні та фінансові засади системи інвестиційної діяльності. Особлива увага приділяється сутності менеджменту інвестицій, управлінню реальними інвестиційними проектами та оцінці інвестиційних можливостей України. З метою перевірки засвоєного матеріалу до кожного розділу додаються контрольні запитання та практичні завдання.Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто займається інвестиційною діяльністю.

^ 52. *У29 М36 Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Мацибора В. І., Збарський В. К. - К. : Каравела, 2008. - 312 с. - ISBN 966-8019-29-6 - 1 прим.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності підприємства.


Управління підприємством

53. У290-21 Г72 Госсен, П Трансформация бизнеса: овладейте 17 вопросами, которые помогуттрансформировать бизнес / Госсен Пол ; пер. с англ. - К. Companion Group, 2009. -128 с. - ISBN 978-0-9783755-0-8. - (англ.'ISBN 978-966-1629-02-7 - 1 прим.

Эта книга для желающих научиться вести переговоры. Она воодушевляет менеджеров смотреть шире и глубже на процессы. С помощью нового мышления менеджеры могут с легкостью оставить позади старые привычки и изучить основные элементы трансформационных бесед. Кроме того, оно четко иллюстрирует тот факт, что люди могут энергично и уверенно проходить процесс трансформационных управленческих переговоров. Книга выносит на обозрение эффективную структуру открытых вопросов. К тому же она является и точкой зрения - это своего рода ДНК нового поколения менеджеров и бизнес-лидеров.

^ 54. *У290-21 Г98 Гетало, В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / Гетало В. П, Гончаров Г. О. - К. : Професіонал, 2008. — 240 с. - ISBN 978-966-370-087-8 - 1 прим.

Навчальний посібник з бізнес-планування підготовлено відповідно до програми Міністерства освіти І науки України. У ньому розкрито зміст, сутність, механізм та мету бізнес-планування для шдприсшшць-ких структур, інших господарських суб'єктів, наведено реальні приклада формування програм розвитку бізнес-об'ектів.Дія студентів економічних спещальностей витих закладів освіти, власників та менеджерів підприємств малого бізнесу.

55. У290-21 І-23 Івахненков, С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні тех-нології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. — К. : Знання, 2009. —319 с. - ISBN 978-966-346-558-6 - 7 прим.

Розглянуто ряд теоретичних та практичних питань, пов'язаних з процесом прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств при застосуванні контролінгу. Детально досліджено історичний аспект розвитку контролінгу, уточнено понятійний апарат, висвітлено методику фінансового контролінгу, основні підходи до його автоматизації в діяльності підприємств. Проаналізовано загальнонаукові та загальноекономічні методи фінансового контролінгу. Запропоновано методи прийняття управлінських рішень за допомогою фінансового контролінгу. Значна увага приділена застосуванню моделювання, зокрема економіко-матема-тичних моделей фінансового контролінгу та моделей прийняття інвестиційних рішень. Описано завдання та функції, які виконує відділ контролінгу на підприємстві, охарактеризовано кваліфікаційні вимоги до працівників такої служби. Представлено комп'ютерні інформаційні системи підприємства, які використовують контролінг і з якими працюють фахівці розвинутих країн. Серед таких систем проаналізовано управлінські системи "Галактика" TaSAP/R-3.Розраховано на економістів-практиків, науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

56. *У290-21 М27 Маркетинг : підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна - К. : Наш час, 2007. - 504 с. - ISBN 966-8174-35-6 - 1 прим.

Підручник, практикум і навчально-методичний комплекс з маркетингу підготовлені викладачами кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного аграрного університету спільно з кафедрою маркетингу Європейського університету. Книга містить закінчений навчальний комплект з дисципліни «Маркетинг», Теоретичні положення підручника підкріплені практикумом, який включає ситуаційні завдання (міні-кейси) та тести для контролю знань по кожній з тем підручника. Коментарі, плани лекцій та практичних занять, програма з дисципліни та інші методичні матеріали наведені в методичному комплексі.Книга призначена для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, буде корисною в діяльності маркетингових служб підприємств та організацій.

^ 57. У290-21 С13 Стратегия +Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей - К. : Companion Group, 2009. - 352 с. - ISBN 978-96695435-9-9 – 1 прим.

Это новая книга известного автора, сделавшего ряд публикаций в области финансового менеджмента предприятий. В настоящем издании автор расширяет сферу своего внимания, включив в книгу вопросы стратегического управления. Сегодня, в эпоху глобальной экономики, ни одна компания не сможет эффективно работать без четко сформулированной стратегии. Книга предназначена, прежде всего, собственникам и руководителям отечественных компаний, дяя которых управление должно начинаться с постановки стратегических целей и выработки путей их достижения и заканчиваться оценкой финансового результата. Основные методические вопросы книги излагаются в полном объеме, но без излишней детализации, которая могла бы отвлечь руководителей от главных положений рассматриваемых технологий управления.Книга состоит из двух частей, которые соответствуют ее названию. Б первой части изложены основные положения стратегического управления компанией, связанные с формированием так называемого стратегического профиля компании, а также разработкой и реализацией стратегического плана на основе сбалансированной системы показателей. Вторая часть посвящена описанию системы финансового управления со стратегических позиций, т.е. основные технологии финансового менеджмента представлены с точки зрения того, как они смогут помочь в достижении стратегических целей собственника. Основные методические положения книги иллюстрируются с помощью одного большого кейса, который используется на протяжении всей книги. Кейс основан на примере комплексной реструктуризации одного реального отечественного предприятия.Принимая во внимание текущее состояние экономики, автор включил в книгу ряд специальных вопросов, отражающих пути использования технологий управления в условиях кризиса. Книга содержит специальный раздел, посвященный разработке системы антикризисных мер, способствующих сохранению результативности компаний.Книга может быть полезной слушателям программ МБА, преподавателям и студентам магистерских программ экономических специальностей вузов.

^ 58. У290-21 С74 Спенгл, М. Переговоры. Решение проблем в разном контексте : пер. с англ. / Спенгл М., Айзенхарт М. - X. : Гуманитарный Центр, 2009. - 592 с. - 1 прим.

Книгу Майкла Спэнгла и Миры Уорренарг «Переговоры» можно считать уникальной. В ней авторы обобщили наиболее :траненные контексты переговоров, снабдили книгу полезными практическими и примерами из реальной жизни. В книге представлены различные виды оров - межличностные, международные, коммерческие и т.д. - и теоретические пы, которые составляют основу переговоров.Книга будет полезна и для студентов, и для профессионалов. Она поможет понять, симально эффективно строить коммуникацию в разнообразных ситуациях и юсобы мирного урегулирования конфликтов. Ее основная задача - сформировать коммуникации, где переговоры должны занять одно из первых мест.

^ 59.*У290-21 Т19 Тарасюк, Г. М. Управління проектами : навч. посіб. - 3-є вид. / Тарасюк Г. М. - К. : Каравела, 2009. — 320 с. - ISBN 966-8019-56-3 - 1 прим.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Управління проектами". В посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Навчальний посібник містить теоретичні, практичні завдання, ситуації та тести за темами для самоконтролю.Розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються управлінням проектами.

^ 60. *У290-21 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. носіб. — 2-е вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2007. —592 с. - ISBN 966--57Ф-799-1 - 1 прим.

Розглянуто значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів, комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів, фінансових аналітиків та менеджерів, бухгалтерів, аудиторів.


61. У290-21 Ц93 Цыбульский, К. Управление отделом продаж. Прогноз, организация, мотивация, контроль / Цыбульский К. ; пер. с польск. - X. : Гуманит. Центр, 2009. - 380 с. - 1 прим.

Разве сегодня можно представить нашу жизнь без активных продаж: и перепродаж:, маркетинга, мерчендайзинга, повсеместной и вездесущей рекламы, надоедливых торговых представителей и коммерческих директоров, без которых уже не мыслит себя ни одна организация? Но как всем этим управлять, да так, чтобы вся работа - от рядового менеджера по продажам до главного коммерческого директора - была эффективной, результаты не разочаровывали, и все показатели были на высшем уровне? С другой стороны, как же должен работать коммерческий отдел, чтобы были удовлетворены клиенты компании, и их число постоянно росло? Вот об этом и книга.Она будет полезна всем без исключения практикам, которые непосредственно работают в сфере продаж или тесно связаны с ними, всем новичкам, которые только начинают работать в этом направлении, и, безусловно, будет интересна для менеджеров, задача которых — организовать работу так, чтобы она не давала сбоев и была плодотворной и экономически эффективной.

^ 62. *У290-21 Ш67 Школьник, I. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Школьник – Суми : Ун. книга, 2009. – 303 с. - ISBN 978-966-680-439-9 - 1 прим.

Видання містить курс лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» , методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до кожної теми, питання до іспиту, термінологічний покажчик, список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю.

^ 63. У290-21 Ш73 Шмигии, И. Философия потребления. / Шмигии И. ; пер. с англ. - X. : Гуманит. Центр, 2009. - 304 с. - 1 прим.

В центре внимания автора «Философии потребления» - сложное и непредсказуемое поведение потребителей в XXI веке. Автор затрагивает такие важные вопросы: как потребители строят взаимоотношения с поставщиками и производителями продуктов и с самими продуктами; как проявляется и какое значение имеет креативность и инноваци-онность потребителей; как способы производства продукта влияют на выбор потребителей; почему потребители отказываются от инновационных продуктов. «Философия потребления» - это своеобразный синтез знаний из области маркетинга, социологии, философии, экономики, дополненный актуальными, практическими примерами, поэтому эта книга будет интересна широкому кругу читателей.

64. *У290-93 Д18 Данілов, О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / ДаніловО. Д., Паєнтко Т. В. - К. : КНТ, 2009.- 272 с. - ISBN 978-966-373-509-2 - 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та завдання організації фінансів підприємств. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. Докладно висвітлено сутність і структуру необоротного та оборотного капіталу підприємства, окремі аспекти його формування та показники, які характеризують ефективність його використання. Приділено увагу оцінці фінансового стану та визначення фінансової стійкості підприємства. Висвітлено основні аспекти оподаткування діяльності підприємств в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто досліджує проблеми організації та функціонування фінансів підприємств.

^ 65. *У290-93 О-93 Оцінка активів підприємства : навч. посіб. / за ред. Ю. В. Панасовського. - Суми : Ун. книга, 2009. - 512 с. - ISBN 978-966-680-464 - 1прим.

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії незалежної оцінки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питання організації оцінки як професійної діяльності. . Наведені основи нормативного регулювання оцінки, розв'язання окремих прикладних оціночних завдань, запропоновані рекомендації щодо проведення аналізу ринку нерухомості, організації продажів об'єктів оцінки на первинному і вторинному ринку, розглянуті практичні аспекти управління вартістю бізнесу, окреслені напрями вдосконалення оціночної практики і адаптації її до міжнародних оціночних вимог.Значна увага приділена організаційним питанням, пов'язаним з підготовкою оцінювачів, підвищенням їх кваліфікаційного рівня і вдосконаленням професійних якостей.Розрахований на студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр».

66. У298 Б61 Білошапка, В. А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: навч. посіб. — . 2 - е вид., без змін / Білошапка В. А. - К. : КНЕУ, 2009. — 216 с. - ISBN 978-966-483-023-9 - 1 прим.

У навчальному посібнику «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі» досліджуються принципи та технології аналізу та забезпечення поліпшення результатів роботи менеджерів у міжнародних компаніях. Значну увагу приділено врахуванню факторів організаційного контексту роботи менеджерів у міжнародному бізнесі та оптимізації організаційного дизайну в компаніях. Також висвітлено ключові засади планування управлінської кар'єри та формування умов для прискореного професійного розвитку менеджерів.Для викладачів, студентів економічних та менеджерських спеціальностей, менеджерів вищої та середньої ланки підприємств та інших організацій.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи