Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Скачати 359.36 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Сторінка3/5
Дата04.08.2012
Розмір359.36 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Правознавство


19. Х62(4УКР) K95 Кухарєв, О. Є. Спадкове право України : навч. - практ. посіб. / О. Є. Кухарєв – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с. – ISBN 978-617-566-029-4 (Алерта) ; ISBN 978-611-01-0155-4 (ЦУЛ) – 3 прим.

Посібник присвячений основним питанням теорії та практики спадкового права. Подаються науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням судової практики у вигляді конкретних цивільних справ. Вміщуються рекомендації, що стосуються охорони спадкового майна, укладення та змісту договору управління спадщиною, а також зміни черговості одержання права на спадкування. Книга розрахована на широке коло читачів: студентів, аспірантів, викладачів, нотаріусів, практикуючих юристів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями спадкового права.

^

Вища освіта


20. Ч48 В46 Вільданова, Н. Р. Педагогічний коучинг / [Вільданова H. P.] : [навч.-метод. посіб. ] ; під ред. Єрмакової С. С. – Одеса : ВМВ, 2010. – 264 с. - ІSBN 97&-966-413-220-3 - 1 прим.

У посібнику представлена методика професійно-педагогічного коучингу учасників освітньо-виховного процесу вищої школи, яка спирається на теоретичні та практичні досягнення вчених і представляє сучасний погляд на досягнення значної ефективності у спільній роботі викладача і студента.Зміст посібника співвіднесений з експериментальним інноваційною програмою професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів розробленої на базі педагопчної лабораторії Одеської державної академії будівництва та архітектури під керівництвом Єрмакової С.С , що дозволяє подати технологию впровадження професійно — педагогічного коучингу у вищому технічному навчальному закладі у новому освітньому вимірі.Для студентів аспірантів, викладачів вищих технічних навчальних закладів, наукових керівників, працівників системи підвищення кваліфікації.


21. Ч48 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання. - 2 - е вид. / Вітвицька С. С. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с. - ІSBN 978-611-01-0156-1 - 3 прим.

Підручник побудований за принципом модульності. У підручнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, тести та кросворди до кожного модулю та міні-модулю.Підручник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів. Його доцільно використовувати при вивченні нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при написанні курсових і дипломних робіт.


22. *Ч48 Є72 Єрмакова, С. С. Довідник з професійно-педагогічної практики майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу : [навч. -метод. посіб.] / С. С. Єрмакова. – Одеса : Атлант, 2010 – 408 с. - ISBN 978-966-2361-11-7 - 1 прим.

Упосібнику представлена експериментальна програма професійно - педагогічної практики майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу і рекомендації щодо її виконання та зразкин авчально-методичних матеріалів. Зміст посібника співвіднесений з державним освітнім стандартом вищої педагогічної освіти і дозволяє подати технологію організації професійно-педагогічної практики у вищому технічному навчальному закладі.Для аспірантів, викладачів вищих технічних навчальних закладів, наукових керівників, працівників системи підвищення кваліфікації.


23. Ч48 К62 Колесников, О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. - 2-е вид. випр. та доп. / Колесников, О. В. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с. – ISBN 978-611-01-0164-6 - 5 прим.

Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень.Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

^

Психологічні науки


24. Ю7 Б87 Бралатан, В. П. Професійна етика : навч. посіб. / Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. - К. : ЦУЛ, 2011. - 252 с. - ISBN 978-611-01-0165-3 - 10 прим.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами та ребусами. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, аудиторів, працівників контрольно-ревізійних та податкових служб, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


25. Ю7 П97 Пентилюк, М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. - Пентилюк М. І. [ та ін.] - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0182-0 - 5 прим.

У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з'ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України,Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців.Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.


Обмінний фонд.

Література , отримана від Закарпатського державного університету


^ 1. Т3 К68 Король, I.Празька весна” 1968 року і реакція світової громадськості / Король I. - Ужгород : Ліра, 2010. - 184 с. : іл. - ISBN 978-617-596-008-0 - 1 прим.

Повоєнна Чехословаччина не без сприяння СРСР обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів її до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи - головної причини чехословацької революції 1968 року, яка увійшла в історію як «празька весна». Народне повстання, придушене військами п'яти країн Організації Варшавського Договору {СРСР, Болгарії, НДР, Польщі, Угорщини), викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою продовження краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки чехословацьких подій 1968 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи.Для викладачів вузів і середніх начальних закладів, аспірантів, студентів за спеціальністю «країнознавство», істориків, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами новітньої історії.


^ 2. У26 Б15 Бадида, М. П. Податкова база місцевого самоврядування: монографія / М. П. Бадида. —Ужгород, 2010. —408, [8] с. - ISBN 978-966-340-390-8 - 1 прим.

У монографії розкрито правові і фінансові засади місцевого самоврядування, сутність і складові його фінансового потенціалу. Особливу увагу приділено характеристиці й аналізу місцевого оподаткування, власним і закріпленим податковим доходам, проблематиці податкового боргу. Здійснено кількісну оцінку й аналіз податкових надходжень, розкрито основні позиції їх планування і прогнозування, показана ефективність і недоліки податкового контролю. Розроблено пропозиції щодо зміцнення податкової бази місцевого самоврядування.Для працівників фінансових і податкових органів, фінансових і економічних підрозділів суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів.


3. У9(4УКР) С69 Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 15-17 квітня 2009 р. / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. - Ужгород, 2009. - 308 с. - 1 прим.

У науковому збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-іграктичної конференції студентів та аспірантів, що відбулася 15 - 17 квітня 2009 на базі Закарпатського державного університету. Основну увагу приділено процесам глобалізації, соціології управління, політичній глобалізації та політичному управлінню. Розглянуто економічні та правові аспекти державного управління на сучасному етапі.


^ 4. Ф4 Г98 Геополітика України: історія ї сучасність : зб. наук. праць. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. - Вип. 2. - 320 с. - ISSN 2078-1431 - 1 прим.

У збірнику наукових праць, заснованому Закарпатським державним університетом як періодичне друковане видання/ вміщуються основні результати дисертаційних робіт, наукових досліджень здобувачів, аспірантів, науковцїв-аналітиків з проблем ефективності реалізації геостратегії держави, місця і ролі України в сучасному геополітичному просторі.


5. Ф4 М15 Макара, М. П. Карпатський регіон: у пошуках парадигми розвитку (науково-публіцистичне дослідження). / Макара М. П. - Ужгород : ІВА, 2010. - 152 с. - ISBN 978-617-501-029-7 - 1 прим.

Науково-публіцистичне дослідження присвячене особливостям геополітичного розташування Карпат, їх ролі в історико-географічному, етнодемографічному, цивілізаційному поділі Євразійського материка. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто не байдужий до історії, культури, життя свого краю.


^ 6. Х1/2 О56 Олексик, Х. М. Історія вчень про державу і право: конспект лекцій / Олексик Х. М. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. — 232 с. - 1 прим.

Пропонований конспект лекційного курсу з історії' вчень дро державу і право відповідає вимогам теоретичної підготовки правознавців у вищих навчальних закладах України. У ньому дається виклад основних політико-правових поглядів на державу і право ислителів та шкіл різних епох — Давнього Сходу, Греції і Риму, Середньовіччя, Нових і Новітніх часів. Значну увагу приділено витокам та розвитку української політико-правової думки в контексті становлення загальноєвропейської і світової політико-правової думки. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, а також широкому колу читачів, які цікавляться еволюцією всесвітньої та вітчизняної полІтико-правової думки.


7. Ч48 М58 Міжнародний науковий вісник : збірник наукових доповідей за матеріалами XX міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищий школі», 11-14 травня 2010 року / редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.] ; упоряд. К. М. Мовчан – Ужгород : ЗакДУ, 2010 - Вип. 1(20) - 452с. - ISSN 2218-5348 - 1 прим.

Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі доповідей, проголошених та обговорених на XX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі», проведеній Закарпатським державним університетом спільно з Міністерством освіти і науки України, Закарпатською обласною державною адміністрацією, Київським університетом права, Університетом м. Мішкольц, Академічним науковим товариством ім. М. Балудянського (Словацька Республіка) 11-14 травня 2010 року згідно з Планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України та відповідним розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації.


8. Ч48 П97 Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти : зб. наук. праць за матеріалами XIX Міжнар. наук.-практ. конф. 8-11 груд. 2009 року Ужгород (Україна) - Високі Татри (Словаччина) : у 2 т. - Т. 1 . - Ужгород, 2010 . - 415 с. - 1 прим.


9. Ч48 П97 Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти : зб. наук. праць за матеріалами XIX Міжнар. наук.-практ. конф. 8-11 груд. 2009 року Ужгород (Україна) - Високі Татри (Словаччина) : у 2 т. - Т. 2 . - Ужгород, 2010 . - 326 с. - 1 прим.


^ 10. Ч48 С88 Студентська наука: погляд у майбутнє : наук. вісник. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. - Вип. 10 - 368 с. - ISBN 978-966-2075-01-4 - 1 прим.

Десятий, ювілейний «Науковий вісник» склали праці студентів і аспірантів, що займаються дослідницькою роботою в наукових об'єднаннях при двох структурних підрозділах Закарпатського державного університету-навчально-науковому інституті інформаційних технологій та дистанційної освіти і навчально-науковому інституті філософії та євроінтеграційних досліджень.Доробок учасників наукових об'єднань при цих інститутах вже здобув визнання. Це засвідчує той факт, що чимало студентських науково-дослідких робіт стали переможцями всеукраїнських конкурсів. Видання рисвячене 15-й річниці Закарпатського державного університету.


11. Я19:Ч48 П88 Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: галузевий бібліогр. покажч. (до 15-річчя Закарпат. держ. ун-ту) : наук. статті, тези доп., і повідомлень на конф. У 2 т. - Т. 1 . - Ужгород, 2010 - 443 с. 1 прим.


усього примірників...36


1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень
Д8 У45 Україна І світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти)...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи